Group Blog
 
 
มกราคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
14 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
潮州話羅馬字與國際音標對照聲母 พยัญชนะ

p /p/ 不 puk4 /puk4/ ปุก

ph /pʰ/ 破 phua3 /pʰuɐ3/ ผั่ว, 平 pheng5 /pʰeŋ5/ เพ้ง

b /b/ 無 bo5 /bɔ5/ บ๊อ

m /m/ 明 meng5 /meŋ5/ เม้ง

t /t/ 大 tua7 /tuɐ7/ ตั่ว

th /tʰ/ 退 tho3 /tʰɔ3/ ถ่อ, 頭 thau5 /tʰaʊ5/ ท้าว

n /n/ 年 ni5 /ni5/ นี้

l /l/ 你 ly2 /lɯ2/ ลื่อ

ts /ts/ 眞 tsing1 /tsiŋ1/ จิง

tsh /tsʰ/ 處 tshu3 /tsʰu3/ ฉู่, 臣 tshing5 /tsʰiŋ5/ ชิ้ง

dz /dz/ 日 dzik8 /dzik8/ ยิก

s /s/ 榱 suei~7 /sũɛɪ7/ ส่วย*, 時 si5 /si5/ ซี้

k /k/ 見 kiang3 /kiaŋ3/ เกี่ยง

kh /kʰ/ 去 khy3 /kʰɯ3/ ขื่อ, 開 khai1 /kʰaɪ1/ คาย

g /g/ 玉 gek8 /gek8/ เง็ก* (ไม่ขึ้นจมูก)

ng /ŋ/ 言 ngang5 /ŋaŋ5/ งั้ง

h /h/ 下 hia6 /hia6/ เหีย, 和 hua5 /huɐ5/ ฮั้ว

- /ʔ/ 王 uang5 /uɐŋ5/ อ๊วง韻母 แม่สัมผัส


單元音韻母 สระเดี่ยว

i /i/ 是 si6 /si6/ สี

e /ɛ/ 家 ke1 /kɛ1/ แก

a /a/ 飽 pa2 /pa2/ ป้า

y /ɯ/ 事 sy7 /sɯ7/ สื่อ

u /u/ 有 u6 /u6/ อู๋

o /ɔ/ 可 kho2 /kʰɔ2/ ค่อ


複合元音韻母 สระผสม

ia /ia/ 加 kia1 /kia1/ เกีย

io /iɔ/ 叫 kio3 /kiɔ3/ เกี่ย*

ua /uɐ/ 我 ua2 /uɐ2/ อั้ว


前元音韻尾 แม่เกย

ui /ui/ 對 tui3 /tui3/ ตุ่ย

ai /aɪ/ 個 kai5 /kaɪ5/ ก๊าย

oi /ɔɪ/ 改 koi2 /kɔɪ2/ ก้อย

uai /uaɪ/ 懷 huai5 /huaɪ5/ ฮว้าย

uei /uɛɪ/ 會 huei6 /huɛɪ6/ หวย


後元音韻尾 แม่เกอว

iu /iu/ 手 tshiu2 /tsʰiu2/ ชิ่ว

au /aʊ/ 後 au6 /aʊ6/ อ๋าว

ou /ɔʊ/ 五 ngou6 /ŋɔʊ6/ โหงว

iau /iaʊ/ 要 iau3 /iaʊ3/ เอี่ยว


鼻化韻母 สระเสียงขึ้นจมูก

i~ /ĩ/ 天 thi~1 /tʰĩ1/ ที

e~ /ɛ̃/ 生 se~1 /sɛ̃1/ แซ

a~ /ã/ 三 sa~1 /sã1/ ซา

ia~ /ĩa/ 兄 hia~1 /hĩa1/ เฮีย

io~ /ĩɔ/ 想 sio~6 /sĩɔ6/ เสีย*

ua~ /ũɐ/ 山 sua~1 /sũɐ1/ ซัว

ui~ /ũi/ 縣 kui~7 /kũi7/ กุ่ย

ai~ /ãɪ/ 愛 ai~3 /ãɪ3/ ไอ่

oi~ /ɔ̃ɪ/ 看 thoi~2 /tʰɔ̃ɪ2/ ถ้อย

uei~ /ũɛɪ/ 橫 huei~5 /hũɛɪ5/ ฮ้วย

iu~ /ĩu/ 幼 iu~3 /ĩu3/ อิ่ว

au~ /ãʊ/ 好 hau~3 /hãʊ3/ ห่าว

ou~ /ɔ̃ʊ/ 虎 hou~2 /hɔ̃ʊ2/ โห้ว


特别鼻化韻母 สระเสียงขึ้นจมูกพิเศษ

y~ /ɯ̃/ 黃 y~5 /ɯ̃5/ อื๊อ*

ng /ŋ/ 園 hng5 /hŋ5/ ฮึ้ง*

m /m/ 姆 m2 /m2/ อึ้ม*


喉塞音韻尾 แม่ ก กา สระเสียงสั้น

ih /iʔ/ 鐵 thih4 /tʰiʔ4/ ถิ

eh /ɛʔ/ 百 peh4 /pɛʔ4/ แปะ

ah /aʔ/ 合 hah8 /haʔ8/ ฮะ

yh /ɯʔ/ 嗻 tsyh8 /tsɯʔ8/ จึ๊

uh /uʔ/ 嘬 tsuh4 /tsuʔ4/ จุ

oh /ɔʔ/ 落 loh8 /lɔʔ8/ เลาะ

iah /iaʔ/ 食 tsiah8 /tsiaʔ8/ เจี๊ยะ

ioh /iɔʔ/ 石 tsioh8 /tsiɔʔ8/ เจี๊ยะ*

uah /uɐʔ/ 殺 suah4 /suɐʔ4/ สัวะ

oih /ɔɪʔ/ 八 poih4 /pɔɪʔ4/ ป่อย* เสียงสั้น

ueih /uɛɪʔ/ 說 sueih4 /suɛɪʔ4/ ส่วย* เสียงสั้น

auh /aʊʔ/ 樂 gauh8 /gaʊʔ8/ ง้าว* เสียงสั้นกัก

iauh /iaʊʔ/ 哳 tsiauh4 /tsiaʊʔ4/ เจี่ยว* เสียงสั้น

yh~ /ɯ̃ʔ/ 夗 yh~8 /ɯ̃ʔ8/ อึ๊*


舌根鼻音韻尾 แม่กง

ing /iŋ/ 民 ming5 /miŋ5/ มิ้ง

yng /ɯŋ/ 算 syng3 /sɯŋ3/ สึ่ง

ung /uŋ/ 文 bung5 /buŋ5/ บุ๊ง

eng /eŋ/ 用 eng7 /eŋ7/ เอ่ง

ang /aŋ/ 江 kang1 /kaŋ1/ กัง

ong /ɔŋ/ 公 kong1 /kɔŋ1/ ก็อง

iang /iaŋ/ 將 tsiang1 /tsiaŋ1/ เจียง

iong /ioŋ/ 恭 kiong1 /kioŋ1/ เกียง* (กี + อง)

uang /uɐŋ/ 王 uang5 /uɐŋ5/ อ๊วง


舌根塞音韻尾 แม่กก

ik /ik/ 一 ik4 /ik4/ อิก

yk /ɯk/ 吃 ngyk4 /ŋɯk4/ หงึก

uk /uk/ 出 tshuk4 /tsʰuk4/ ฉุก

ek /ek/ 竹 tek4 /tek4/ เต็ก

ak /ak/ 力 lak8 /lak8/ ลัก

ok /ɔk/ 國 kok4 /kɔk4/ ก็อก

iak /iak/ 别 piak4 /piak4/ เปียก

iok /iok/ 育 iok8 /iok8/ เอี๊ยก* (อี๊ + อ๊ก) 

uak /uɐk/ 發 huak4 /huɐk4/ หวก


雙唇鼻音韻尾 แม่กม

im /im/ 金 kim1 /kim1/ กิม

am /am/ 站 tsam6 /tsam6/ จ๋ำ

om /ɔm/ 甔 tom1 /tɔm1/ ต็อม

iam /iam/ 點 tiam2 /tiam2/ เตี้ยม

uam /uɐm/ 凡 huam6 /huɐm6/ หวม


雙唇塞音韻尾 แม่กบ

ip /ip/ 入 dzip8 /dzip8/ ยิบ

ap /ap/ 十 tsap8 /tsap8/ จั๊บ

op /ɔp/ 噏 hop8 /hɔp8/ ฮ็อบ 

iap /iap/ 業 ngiap8 /ŋiap8/ เงี้ยบ

uap /uɐp/ 法 huap4 /huɐp4/ หวบ聲調 วรรณยุกต์

陰平 低 ti1 /ti1/ ตี

陰上 氐 ti2 /ti2/ ตี้

陰去 帝 ti3 /ti3/ ตี่

陰入 滴 tih4 /tiʔ4/ ติ

陽平 池 ti5 /ti5/ ตี๊

陽上 弟 ti6 /ti6/ ตี๋

陽去 地 ti7 /ti7/ ตี่

陽入 碟 tih8 /tiʔ8/ ติ๊


陰平 刀 to1 /tɔ1/ ตอ

陰上 短 to2 /tɔ2/ ต้อ

陰去 倒 to3 /tɔ3/ ต่อ

陰入 桌 toh4 /tɔʔ4/ เตาะ

陽平 逃 to5 /tɔ5/ ต๊อ

陽上 在 to6 /tɔ6/ ต๋อ

陽去 袋 to7 /tɔ7/ ต่อ

陽入 擇 toh8 /tɔʔ8/ เต๊าะ


陰平 頇 hang1 /haŋ1/ ฮัง

陰上 罕 hang2 /haŋ2/ ฮั่ง

陰去 漢 hang3 /haŋ3/ หั่ง

陰入 褐 hak4 /hak4/ หัก

陽平 寒 hang5 /haŋ5/ ฮั้ง

陽上 限 hang6 /haŋ6/ หัง

陽去 巷 hang7 /haŋ7/ หั่ง

陽入 學 hak8 /hak8/ ฮัก


陰平 婚 hung1 /huŋ1/ ฮุง

陰上 粉 hung2 /huŋ2/ ฮุ่ง

陰去 訓 hung3 /huŋ3/ หุ่ง

陰入 忽 huk4 /huk4/ หุก

陽平 雲 hung5 /huŋ5/ ฮุ้ง

陽上 混 hung6 /huŋ6/ หุง

陽去 份 hung7 /huŋ7/ หุ่ง

陽入 核 huk8 /huk8/ ฮุก


陰平 蚶 ham1 /ham1/ ฮำ

陰上 闞 ham2 /ham2/ ฮ่ำ

陰去 喊 ham3 /ham3/ ห่ำ

陰入 嗑 hap4 /hap4/ หับ

陽平 含 ham5 /ham5/ ฮ้ำ

陽上 憾 ham6 /ham6/ หำ

陽去 陷 ham7 /ham7/ ห่ำ

陽入 盍 hap8 /hap8/ ฮับ


陰平 心 sim1 /sim1/ ซิม

陰上 嬸 sim2 /sim2/ ซิ่ม

陰去 - sim3 /sim3/ สิ่ม

陰入 - sip4 /sip4/ สิบ

陽平 諶 sim5 /sim5/ ซิ้ม

陽上 甚 sim6 /sim6/ สิม

陽去 - sim7 /sim7/ สิ่ม

陽入 習 sip8 /sip8/ ซิบ


陰平 參 siam1 /siam1/ เซียม

陰上 陝 siam2 /siam2/ เซี่ยม

陰去 滲 siam3 /siam3/ เสี่ยม

陰入 倏 siap4 /siap4/ เสียบ

陽平 暹 siam5 /siam5/ เซี้ยม

陽上 - siam6 /siam6/ เสียม

陽去 - siam7 /siam7/ เสี่ยม

陽入 泄 siap8 /siap8/ เซี้ยบ變調 การแปรวรรณยุกต์


連讀變調 การแปรวรรณยุกต์แบบธรรมดาใช้เครื่องหมาย - เชื่อมแต่ละพยางค์เข้าด้วยกัน เช่น

唐人仔會呾唐話。

Tyng5-nang5-kia~2 oi6-ta~3-tyng5-uei7.

/tɯŋ5-naŋ5-kĩa2 ɔɪ6-tã3-tɯŋ5-uɛɪ7 ./

ตึ่ง หนั่ง เกี้ย อ่อย ต๊า ตึ่ง อ่วย


輕聲變調 การแปรวรรณยุกต์แบบลงเสียงต่ำ ใช้เครื่องหมาย -- แล้วใช้เครื่องหมาย - เชื่อมคำที่ตามมา เช่น

企起來。

Khia6--khi2-lai5.

/kʰia6--kʰi2-lai5 ./

เขีย ขี่ หล่ายCreate Date : 14 มกราคม 2554
Last Update : 25 มีนาคม 2561 16:52:05 น. 7 comments
Counter : 1667 Pageviews.

 
เฮ่อ ทำไมแท็บเราถูกเปลี่ยนเป็นสเปสหมด หวังว่าคนดูรู้เรื่องนะครับ


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 14 มกราคม 2554 เวลา:16:06:48 น.  

 
มาเปลี่ยนชื่อ การแปรวรรณยุกต์แบบลงเสียงต่ำเป็น 輕聲變調


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 17 มกราคม 2554 เวลา:15:59:24 น.  

 
วันนี้มาเปลี่ยน ao iao เป็น au iau ตามลำดับ เพื่อให้แตกต่างไปจากระบบ 潮州话拼音方案 ของจีน คนจะได้เอะใจว่าเป็นคนละระบบ

อ้าวเพิ่งสังเกตเห็นว่า back slash ผมถูกระบบเอาออกไป เดี๋ยวต้องหาทางมาแก้ไขอีก


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:16:33:27 น.  

 
เรียบร้อย ผมคงเป็นคนแรกในโลกที่เสนอเครื่องหมายแสดง 變調 หรือ การแปรวรรณยุกต์


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:16:48:28 น.  

 
ยกเว้นกรณีที่เป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 4 และ 8 สระเดี่ยว i y u e a o และสระผสม ia io ua จะออกเสียงเป็นสระเสียงยาว แต่เมื่อเป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 4 และ 8 จะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น ส่วนเสียงที่เหลือซึ่งมีตัวสะกดจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นหมดครับ กรณีที่ตัวสะกดเป็นแม่กงและแม่กม
เมื่อวรรณยุกต์เป็นเสียงที่ 4 และ 8 จะเปลี่ยนไปเป็นแม่กกและแม่กบตามลำดับ ส่วนแม่เกยและแม่เกอวถ้าเป็นวรรณยุกต์เสียงที่ 4 และ 8 แล้ว เวลาออกเสียงจะต้องกักลมด้วย เหมือนมี อ อ่าง สะกด ทำนองเดียวกับสระเสียงสั้นในแม่ ก กา


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา:23:35:46 น.  

 
วันนี้มาแก้ไขเพิ่มเติมเสียง c กับ ch เปลี่ยนไปใช้ ts กับ tsh แทนครับ เปลี่ยนไปเรียกการแปรวรรณยุกต์แบบธรรมดา 連讀變調 รวมทั้งแก้ไขเครื่องหมายบอกการแปรวรรณยุกต์ใหม่ กำกับเสียงอ่านภาษาไทยตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาแต้จิ๋วใหม่ และแก้บางคำที่ใส่วรรณยุกต์ผิดรูปอยู่ครับ


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 1 สิงหาคม 2558 เวลา:22:35:04 น.  

 
วันนี้มาเปลี่ยนเยอะแยะไปหมด เริ่มจากเปลี่ยนไปใช้ dz แทน j แยกแม่ ก กา สระเสียงสั้นออกจากสระเสียงยาว ใส่ h ท้ายคำที่เป็นแม่ ก กา สระเสียงสั้น เลยต้องตัดสินใจเลือกวิธีเขียน 夗 เป็น yh~8 มีการเรียงลำดับเสียงสระใหม่ เปลี่ยนชื่อเรียกแม่สะกดต่างในภาษาจีนสวนใหญ่ใหม่ แก้ของเก่าที่มีพิมพ์ตัวโรมันผิดสองสามจุด เปลี่ยนการบอกคำอ่านด้วยภาษาไทยโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ใหม่ เพิ่มสัทอักษรสากลกำกับไว้ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อหัวข้อนี้ใหม่


โดย: สนทะเลน้อย วันที่: 20 ธันวาคม 2558 เวลา:0:25:31 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สนทะเลน้อย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เป็นทนายความอยู่ครับ นิติศาสตรบัณฑิต (มสธ.) ใช้ชีวิตป้วนเปี้ยนอยู่ในจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ครับ
Friends' blogs
[Add สนทะเลน้อย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.