Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2548
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
24 กุมภาพันธ์ 2548
 
All Blogs
 

กฎข้อ 20 การหยิบลูก การดรอปลูก การวางลูก และการเล่นลูกในที่ผิด

กฎข้อ 20 การหยิบลูก การดรอปลูก การวางลูก และการเล่นลูกในที่ผิด
20-1. การหยิบลูก และการมาร์คลูก
การหยิบลูกภายใต้กฎข้อบังคับ อาจจะหยิบได้โดยผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรืออีกบุคคลอื่นซึ่งผู้เล่นอนุญาตให้หยิบ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎข้อบังคับใดๆ

จะต้องทำการมาร์คตำแหน่งลูก ก่อนหยิบลูกภายใต้กฎข้อบังคับที่กำหนดให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม ถ้าไม่มาร์คลูก ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และจะต้องวางลูกไว้ที่เดิม ถ้าไม่วางลูกไว้ที่เดิม ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อนี้ แต่จะต้องไม่นำกฎข้อ 20-1 มาใช้ในเพื่อเพิ่มโทษเข้าไปอีก

ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูก เคลื่อนที่โดยบังเอิญจากการหยิบลูก หรือจากการมาร์คตำแหน่งลูกภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องนำลูก หรือนำที่มาร์คลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูก หรือการเคลื่อนที่ของที่มาร์คลูกเกิดจากการกระทำเฉพาะในการมาร์คตำแหน่งลูก หรือในการหยิบลูกโดยตรงเท่านั้น มิฉะนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้มภายใต้กฎข้อนี้ หรือถูกปรับโทษภายใต้กฎข้อ 18-2ก

ข้อยกเว้น ถ้าผู้เล่นถูกปรับโทษที่ไม่กระทำตามกฎข้อ 5-3 หรือ ข้อ 12-2 จะต้องไม่นำกฎข้อ 20-1 มาใช้เพื่อเพิ่มโทษเข้าไปอีก

หมายเหตุ ควรจะมาร์คตำแหน่งลูกที่จะหยิบขึ้นด้วยที่มาร์คลูก ด้วยเหรียญเล็กๆ หรือด้วยสิ่งอื่นที่คล้ายกันให้ติดกับด้านหลังลูก ถ้าที่มาร์คลูกกีดขวางการเล่น การยืน หรือการตี ของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง ควรจะมาร์คให้พ้นในระยะหนึ่งช่วงหัวไม้กอล์ฟ หรือในระยะมากกว่าหนึ่งช่วงหัวไม้กอล์ฟไปทางด้านหนึ่งด้านใด

20-2. การดรอปลูก และการดรอปลูกใหม่
ก. โดยใคร และอย่างไร
ลูกที่ดรอปภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องดรอปโดยผู้เล่นเอง ผู้เล่นจะต้องยืนตรง ถือลูกไว้ เหยียดแขนออกไประดับไหล่และดรอปลูก ถ้าบุคคลอื่นเป็นผู้ดรอปลูกให้ หรือดรอปลูกในลักษณะอื่น และไม่ได้มีการแก้ไขความผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 20-6 ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม

ในการดรอป ถ้าลูกสัมผัสผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของคนหนึ่งคนใดก่อน หรือหลังจากลูกกระทบพื้นสนาม จะต้องทำการดรอปลูกใหม่โดยไม่เสียแต้ม และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่จะต้องดรอปลูกใหม่ในสภาพการณ์เช่นนี้
(การกระทำอันมีผลต่อตำแหน่ง หรือการเคลื่อนที่ของลูก – ดูกฎข้อ 1-2)

ข. ดรอปที่ใด
เมื่อจะต้องดรอปลูกให้ใกล้จุดที่เฉพาะเจาะจงเท่าที่ทำได้ จะต้องดรอปลูกไม่ใกล้หลุมเข้าไปกว่าจุดที่กำหนดนั้นๆ ถ้าผู้เล่นไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด จะต้องใช้การคาดคะเน

เมื่อดรอปลูก ลูกต้องกระทบพื้นสนามก่อนตรงจุดที่กฎข้อบังคับกำหนดให้ดรอป ถ้าไม่ดรอปลูกเช่นนี้ ให้นำกฎข้อ 20-6 และข้อ 20 –7 มาบังคับใช้

ค. ดรอปใหม่เมื่อใด
ลูกที่ดรอปไปแล้ว จะต้องให้ดรอปใหม่ โดยไม่มีการปรับโทษ ถ้าลูก
(1) กลิ้ง และเข้ามาหยุดอยู่ในอุปสรรค
(2) กลิ้งออกไป และไปหยุดอยู่นอกอุปสรรค
(3) กลิ้ง และขึ้นไปหยุดอยู่บนกรีน
(4) กลิ้ง และออกไปหยุดอยู่นอกสนาม
(5) กลิ้ง และเข้ามาหยุดอยู่ในตำแหน่งที่มีการติดขัดจากสภาพที่ได้รับการผ่อนปรนภายใต้กฎข้อ 24-2 (สิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้) กฎข้อ 25-1 (สภาพพื้นผิดปกติ) กฎข้อ 25-3 (ผิดกรีน) หรือตามกฎสนาม (กฎข้อ 33-8ก) หรือกลิ้งกลับเข้าไปในรอยลูกตกที่หยิบลูกขึ้นได้ภายใต้กฎข้อ 25-2 (ลูกจม)
(6) กลิ้งจากจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามครั้งแรก ออกไปหยุดไกลกว่าสองช่วงไม้กอล์ฟ(ดูกฎข้อ 20-2ข) หรือ
(7) กลิ้งและเข้าไปหยุดใกล้หลุมกว่า ดังนี้
ก. ตำแหน่งที่ลูกเดิมอยู่ หรือตำแหน่งที่ประมาณไว้ (ดูกฎข้อ 20-2ข) นอกจากกฎข้อบังคับอนุญาตเป็นอย่างอื่น หรือ
ข. จุดผ่อนปรนที่ใกล้ที่สุด หรือการผ่อนปรนมากที่สุดเท่าที่มีให้ (กฎข้อ 24-2 หรือ 25-1 หรือ 25-3) หรือ
ค. จุดสุดท้ายที่ลูกเดิมข้ามขอบของอุปสรรคน้ำ หรืออุปสรรคน้ำด้านข้าง (กฎข้อ 26-1)
ถ้ามีการดรอปลูกใหม่แล้วลูกกลิ้งเข้าไปในตำแหน่งตามที่ระบุข้างต้น จะต้องวางลูกใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กับจุดที่ลูกกระทบพื้นสนามเมื่อทำการดรอปใหม่

ถ้าไม่สามารถนำลูกเดิมกลับมาดรอปใหม่ หรือไม่สามารถนำลูกเดิมกลับมาวางภายใต้กฎข้อนี้ ก็อาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

หมายเหตุ เมื่อมีการดรอปลูก หรือมีการดรอปลูกใหม่ และลูกหยุดนิ่งแล้ว ถ้าภายหลังจากนั้น ลูกเคลื่อนที่ จะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้นกรณีถ้ามีข้อกำหนดในกฎข้อบังคับข้ออื่นใดระบุไว้เป็นอย่างอื่น

20-3. การวางลูก และการนำลูกกลับมาวางที่เดิม
ก. โดยใคร และเมื่อใด
การวางลูกภายใต้กฎข้อบังคับ จะต้องวางโดยผู้เล่น หรือวางโดยพาร์ทเน่อร์ของตน ถ้าเป็นลูกที่จะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิม ผู้เล่น หรือพาร์ทเน่อร์ของตน หรือผู้ที่หยิบลูก หรือผู้ที่เคลื่อนย้ายลูก จะต้องนำลูกมาวางตรงจุดที่หยิบลูกขึ้นมา หรือนำมาวางตรงจุดที่เคลื่อนย้ายลูกไป ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบหากมีการละเมิดกฎข้อบังคับ ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญจากการวางลูก หรือจากการนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม จะต้องนำลูก หรือที่มาร์คลูกนั้นกลับมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูก หรือการเคลื่อนที่ของที่มาร์คลูกเกิดจากการกระทำเฉพาะในการมาร์คตำแหน่งลูก หรือในการหยิบลูกโดยตรงเท่านั้น มิฉะนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ภายใต้กฎข้อ 18-2ก หรือ 20-1

ข. สภาพพื้นที่ต้องนำลูกมาวาง หรือนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมได้เปลี่ยนไป
ถ้าสภาพพื้นที่เดิมที่ต้องนำลูกมาวาง หรือนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมได้เปลี่ยนไป
(1) ยกเว้นในอุปสรรค จะต้องวางลูกบนที่ที่มีสภาพพื้นที่คล้ายกับสภาพพื้นที่เดิมมากที่สุด ในระยะที่ไม่มากไปกว่าหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟจากสภาพพื้นที่เดิม โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไปมากกว่าที่เดิม และไม่เข้าไปในอุปสรรค
(2) ในอุปสรรคน้ำ จะต้องวางลูกตาม ข้อ (1) ดังกล่าว เว้นแต่ว่าต้องวางลูกในอุปสรรคน้ำ
(3) ในบังเกอร์ จะต้องปรับแต่งพื้นที่ใหม่ ให้ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่เดิมเท่าที่เป็นไปได้ และจะต้องวางลูกบนพื้นที่นั้น
ค. ไม่สามารถหาจุดวางได้
หากไม่สามารถหาจุดที่จะต้องวางลูก หรือที่จะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมนั้นได้
(1) ทั่วพื้นสนาม จะต้องดรอปลูกใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในจุดเดิมที่ลูกอยู่ แต่ไม่เข้าไปในอุปสรรค หรือไม่ขึ้นไปบนกรีน
(2) ในอุปสรรค จะต้องดรอปลูกในอุปสรรคในจุดที่ใกล้ที่เดิมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
(3) บนกรีน จะต้องวางลูกใกล้ที่เดิมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่เข้าไปในอุปสรรค
ง. ลูกไม่หยุดอยู่กับที่
เมื่อวางลูกแล้ว ถ้าลูกไม่หยุดอยู่กับที่จะวาง จะต้องนำกลับมาวางใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ และถ้าลูกยังคงไม่หยุดอยู่ที่จุดนั้น
(1) ยกเว้นในอุปสรรค จะต้องวางลูกตรงจุดที่ใกล้ที่สุดที่สามารถวางลูกให้หยุดนิ่ง โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป และไม่เข้าไปในอุปสรรค
(2) ในอุปสรรค จะต้องวางลูกในอุปสรรคตรงจุดที่ใกล้ที่สุดที่สามารถวางลูกให้หยุดนิ่งได้ โดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป
เมื่อวางลูกหยุดนิ่งที่จุดนั้นแล้ว ถ้าลูกเคลื่อนที่ภายหลังจากนั้น จะไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้นถ้ามีข้อกำหนดในกฎข้อบังคับอื่นใดระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-1 หรือ 20-2 หรือ 20-3
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

20-4 เมื่อลูกที่ดรอป หรือลูกที่วางเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น
หากมีการหยิบลูกที่อยู่ในการเล่นของผู้เล่นขึ้นมา ลูกจะกลับไปอยู่ในการเล่นอีกครั้งเมื่อดรอปลูก หรือวางลูกแล้ว ลูกที่นำมาใช้แทนที่ กลายมาเป็นลูกที่อยู่ในการเล่นต่อเมื่อได้ดรอปลูก หรือวางลูกแล้ว
(ลูกที่นำมาใช้แทนที่อย่างไม่ถูกต้อง – ดูกฎข้อ 15-1)
(ลูกที่หยิบขึ้น ใช้ลูกอื่นแทนที่ หรือนำมาดรอป หรือมาวางไม่ถูกต้อง – ดูกฎข้อ 20-6)

20-5 การตีครั้งต่อไปจากที่ที่ตีครั้งที่แล้ว
เมื่อผู้เล่นเลือก หรือจำเป็นต้องทำการตีครั้งต่อไปจากที่ที่ตีไปครั้งที่แล้วภายใต้กฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ ถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วจากแท่นตั้งที ผู้เล่นจะต้องเล่นจากที่ใดก็ได้ภายในแท่นตั้งที และอาจจะตั้งลูกบนทีก็ได้ หรือถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วจากทั่วพื้นสนาม หรือเล่นจากอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องดรอปลูก หรือถ้าเป็นการเล่นครั้งที่แล้วบนกรีน ผู้เล่นจะต้องวางลูก

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-5
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

20-6 การหยิบลูกขึ้นที่นำไปเปลี่ยน หรือนำไปดรอป หรือนำไปวางอย่างไม่ถูกต้อง
ลูกที่นำไปเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง หรือนำไปดรอป หรือนำไปวางผิดที่ หรือไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ แต่ยังไม่ได้เล่น ผู้เล่นอาจจะหยิบขึ้น แล้วผู้เล่นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยถูกไม่ปรับโทษ

20-7 การเล่นจากผิดที่
สำหรับลูกที่เล่นจากนอกแท่นตั้งที หรือเล่นจากผิดแท่นตั้งที – ดูกฎข้อ 11-4 และ 11-5
ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์
ถ้าผู้เล่นตีลูกที่ได้ดรอป หรือเล่นลูกที่ได้วางผิดที่ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์
ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกที่อยู่ในการเล่นของตน ซึ่ง (1) ได้ดรอป หรือได้วางในผิดที่ หรือ (2) ได้ถูกทำให้เคลื่อนที่ และไม่นำกลับมาวางไว้ที่เดิมตามที่กฎข้อบังคับระบุต้องให้นำกลับมาวางไว้ที่เดิม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับโทษตามที่ระบุในกฎข้อบังคับที่สามารถนำมาบังคับใช้ และให้เล่นจบหลุมด้วยลูกนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีการละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรง

ภายหลังจากการเล่นในผิดที่ แล้วผู้เข้าแข่งขันได้รับทราบความจริง และเชื่อว่าตนอาจจะกระทำการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง ผู้เข้าแข่งขันอาจประกาศขอเล่นใหม่ด้วยลูกที่สองให้จบหลุมนั้นโดยดรอป หรือวางลูกให้ถูกที่ตามกฎข้อบังคับ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้เข้าแข่งขันยังไม่ได้เล่นจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป หรือลงจากกรีนในกรณีที่เป็นหลุมสุดท้ายของรอบที่เล่น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานความเป็นจริงต่อคณะกรรมการก่อนส่งสกอร์การ์ด หากผู้เข้าแข่งขันไม่ทำเช่นนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน คณะกรรมการจะต้องสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นดังนั้น จะต้องนับแต้มของลูกที่สอง และผู้เข้าแข่งขันจะต้องบวกแต้มปรับโทษสองแต้มรวมเข้าไปกับแต้มของลูกนั้น

หากมีการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง และผู้เข้าแข่งขันไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องดังที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกที่สอง แต้มปรับโทษเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเล่นลูกที่ได้ใช้กฎข้อบังคับตัดสินไปแล้วว่าไม่นับ ตลอดจนแต้มที่ทำได้หลังจากนั้นด้วยลูกดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกไป
 

Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2548
7 comments
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2548 22:26:21 น.
Counter : 1394 Pageviews.

 

อ่านเหนื่อย เดียวมี ตัวอย่างมาแปะ หาก่อนนะ

 

โดย: ใหญ่ IP: 203.150.200.2 3 มีนาคม 2548 8:23:00 น.  

 

Drop Area
เกี่ยวกับกฏ-กติกา ..จากน้องนก ถึงพี่นก(SS) เจ้าค่ะ
รบกวนพี่นก SS เติมความรู้ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ในการเล่น ซัก 2-3 ข้อ นะเจ้าคะ
1. เวลาลูกไปตกอยู่บริเวณที่เป็นป่าใบสน ก้านสน พันเต็มไปหมด ผู้เล่นสามารถใช้มือจับกดลูกมิให้เคลื่อนแล้วดึงใบสน ก้านสน ที่อยู่ใต้ลูก รอบ ๆ ลูกออกได้หรือไม่
2. Drop zone ที่ทางสนามกำหนดให้ เวลาดรอป ต้องดรอป เท่านั้น หรือวางลูกได้ เพราะบางสนามพื้นที่ ที่กำหนดให้ ขี้เหร่มาก ดรอปยังไง ก็โล้น หรือต้องหล่นไปใน divot แหง ๆ
3. เมื่อสนามกำหนด dropzone แต่มันใกล้หลุมกว่าบริเวณที่ลูกตกในเขตอุปสรรคน้ำ เช่น หลุม 9B สนามธัญธานี ทำไงจึงจะถูกต้อง
รบกวนแค่นี้ก่อนนะคะ พี่นกคนสวยของน้องนกเจ้าค่ะ
จากคุณ : สกุณาเดียวดาย - [ 17 มี.ค. 47 19:49:08 ]

 

โดย: .. IP: 61.90.14.51 8 มีนาคม 2548 19:21:58 น.  

 

ความคิดเห็นที่ 1
ไม่ใช่พี่นกนะครับ แต่ขอเจ๋อตอบครับ รอพี่นกมาตอบ
1. ไม่ได้ครับอย่างสิ้นเชิงเลย เพราะที่จริงแล้ว ตามกติกาหลักคือ Play The Ball as it lie คือลูกอยู่ตรงไหน ต้องเล่นจากตรงนั้น
ดังนั้นแล้ว ถ้าลูกอยู่บนใบสน ก็คือที่จริงต้องเล่นจากใบสนนั่นแหล่ะ ต่อให้ตกอยู่บนก้อนหินใหญ่ๆ หรือรากไม้ ก็ต้องเล่นจากตรงนั้นนั่นแหล่ะ ยกเว้นว่า พวกเล่นกันเอง ก็หยวนๆ กลัวไม้พัง อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึง
ที่เขาเห็นเขาหยิบออกๆกันนั้น มันเป็นวัสดุส่วนเกิน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นใบสนเหมือนๆกัน แต่มันไม่ได้อยู่ใต้ลูกเราก็สามารถหยิบออกได้ครับ แต่ต้องระวังไม่ให้ลูกขยับ

2. Drop Area ถือเป็น Local Rule แปลว่า ถ้าเลือกจะดร้อปต้องดร้อปตรงนั้น แต่ถ้าเลือกจะตีใหม่ อันนี้ตีที่เดิมได้

3. ก็เหมือนที่บอกข้างบนอีกครับ Drop Area ถือเป็น Local Rule แปลว่า สามารถดร้อปตรงนั้นได้ แม้ว่ามันจะใกล้หลุมไปกว่าเดิมก็เถอะ ลองดูบางรายการที่ถ่ายทอดทีวีก็ได้ครับ บางที โปรตีลูกข้ามกรีน มุดเข้าไปใต้ที่นั่งคนดู แต่ Drop Area มันอยู่ตรงข้างหน้านั่นแหล่ะครับ มันก็ใกล้ขึ้นกว่าเดิม

Local Rule เป็นกฏ พิเศษ สามารถใช้ลบล้าง กฏปรกติ 34 ข้อได้ครับ ส่วนใหญ่มักจะเฉพาะที่เกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นลูกครับ นอกเหนือจากนี้ ข้อยกเว้นของกฏหลัก ที่พบกันบ่อยก็เช่น กฏหลักมักจะมีหมายเหตุว่า .. ตามคณะกรรมการ (Commitee) กำหนด ที่เจอบ่อยก็เช่น Winter Rule วันนี้สนามเปียกแฉะมาก ตกตรงไหนลูกก็จมหมด แบบนี้ แทนที่จะใช้กฏเดิม (embeded Ball ลูกจมในพื้นที่แฉะ ที่ต้องเอาออกมา ดร้อป ไม่ใกล้หลุมไปกว่าเดิม) เปลี่ยนเป็น เอาลูกออกมาเช็ด แล้ววางลูก (Drop กับ วาง (Place) ไม่เหมือนกันนะครับ)

แห่ะๆ ถือว่า เพื่อนรีบชิงยกมือตอบนะครับ ส่วนจะถูกไม่ถูก รอพี่นกเหมือนกันครับ อิอิ
จากคุณ : หมื่นโลหะภักดี - [ 17 มี.ค. 47 20:07:27 ]

 

โดย: .. IP: 61.90.14.51 8 มีนาคม 2548 19:22:36 น.  

 

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณค่าท่านหมื่น ..ตอบได้ยอดมาก
นี่ซ้อมไว้ก่อนใช่มั้ยจ๊ะ :-)
ดีๆๆ ... พี่ก็ได้ฝึกฝนจากการตอบไปตอบมาให้เพื่อนๆ นี่แหละ ไม่งั้น บางเรื่องก็ไม่เคยไปคิดไปค้นไปรู้มันหรอก

ขอเพิ่มหน่อยนึงค่ะ เรื่อง Local Rules
33-8. กฎสนาม
a. นโยบาย
คณะกรรมการสามารถตั้งกฎสนามสำหรับสภาพพื้นที่ผิดปกติได้ โดยต้องให้กฎสนามนั้นสอดคล้องกับนโยบายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1

b. การละเว้น และการแก้ไขกฎข้อบังคับของ R&A
ต้องไม่นำกฎสนามไปละเว้น หรือแก้ไขกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ อย่างไรก็ตาม ถ้าคณะกรรมการการแข่งขันพิจารณาว่า สภาพพื้นที่ผิดปกตินั้น รบกวนต่อเกมการเล่นที่สมควรจนถึงขั้นจำเป็นต้องจัดทำกฎสนามที่ไปเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ กฎสนามนั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก R&A

ทีนี้ก็ต้องไปอ่านดูในภาคผนวก 1 (Appendix 1) ...ยาวเลยทีนี้
แต่จะยกแค่ที่กล่าวถึงกฎสนามในเรื่อง Dropping Zone มาให้ดูค่ะ

6. ดรอปปิ้งโซน (Dropping Zones แปลว่า พื้นที่ดรอปลูก)
กำหนดพื้นที่ดรอปลูกเป็นพื้นที่พิเศษที่อาจใช้ หรือต้องใช้ในการดรอปลูก เมื่อพื้นที่อื่นมีสภาพไม่เหมาะ หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องให้สอดคล้องกับกฎข้อ 24-2ข หรือ 24-2ค (สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้) หรือกฎข้อ 25-1ข หรือ 25-1ค (สภาพพื้นที่ผิดปกติ) กฎข้อ 25-3 (ผิดกรีน) กฎข้อ 26-1 (อุปสรรคน้ำ และอุปสรรคน้ำด้านข้าง) กฎข้อ 28 (ลูกที่ไม่สามารถเล่นได้)

อ้ะ..ข้อมูลดิบเสร็จละ ทีนี้มาพิจารณาดู ว่าที่เขาว่านั้น มีผลอย่างไร

ก็คือ การกำหนดพื้นที่ดรอปต้องไม่ขัดต่อกฎทั่วไป เช่น ลูกตกน้ำ ตามกฎข้อ 26 ตามหลัก ไม่ว่าอย่างไรเราต้องดรอปลูกหรือเล่นลูกโดยไม่ใกล้หลุมเข้าไป ทีนี้ถ้าเขากำหนดพื้นที่ดรอปไว้ตามที่น้องนกว่าในข้อ 3 นะจ๊ะ ..ก็ผิดกฎข้อ 33-8b. แน่นอนค่ะ ผิดแล้วไง? ถ้ากรรมการต้องการให้การแข่งขันนั้น เป็นทางการอย่างสมบูรณ์ เขาต้องไปขออนุญาตจาก R&A (..ว่า โดยสภาพมันดรอปที่อื่นไม่ได้จริงๆ นะ เช่นที่บีบีเล่า ว่าเราเห็นในทีวีว่า การดรอปลูกเมื่อลูกไปอยู่ในเขต Temporary Immovable Obstruction-เช่นอัฒจันทร์ให้คนนั่งดูการแข่ง ให้ถอยให้เลี้ยวยังไงก็ไม่พ้นมันอยู่ดี เป็นต้น ) และเมื่อ R&A แล้ว จึงจะกำหนดกฎสนามเรื่องพื้นที่ดรอปตามนั้นได้ มิเช่นนั้นแล้ว การแข่งขันนั้นก็ไม่ได้มาตรฐานสากล

ทีนี้ในการเล่นกันแบบเราๆ ..ที่ไม่ได้แข่งจริงจัง (อันนี้ความเห็นในฐานะของ SS นักกอล์ฟ ไม่ใช่ในฐานะผู้ตัดสิน) ก็เล่นไปเฮอะ เขาให้ดรอปตรงไหน ก็ดรอปตรงนั้นแหละ ก๊วนจะได้ไม่ติด ถ้าไม่แฮปปี้..ก็ตีที่เดิมหมดเรื่อง พี่ทำประจำเลยค่ะ เช่น พาร์สามตีตกน้ำก็ขอตีที่เดิม (นับ 3 - 1 ลูกแรก, 2 ปรับตกน้ำ, 3 ตีครั้งที่สอง) ประจำ มันข้องใจการตีของตัวเองด้วยไง แต่ถ้ามันตกอีก ก็คงจะไปดรอปละล่ะ กลัวเพื่อนคอยนาน

ขอเรื่องนึงค่ะ
ที่เราตีลูก"เกือบ"ข้ามน้ำ ..แบบ ลูกไปแปะฝั่งโน้นปุ๊นึงแล้วเด้งหรือไหลกลับมาลงน้ำน่ะค่ะ ต้องดรอปฝั่งนี้(ที่เรายืนตีอยู่นี้ ไม่ใช่ฝั่งกรีน)นะคะ แคดดี้ชอบพูดว่า "ถือว่าข้ามแล้วนาย" ช่วยบอกเขาทีว่า ผิดกฎ ...ต้องดูที่ลูกค่ะ ว่าลูกอยู่ที่ไหน มันอยู่ในอุปสรรคน้ำ!

อื้มม..ขออีกเรื่องนึง พอดีคุยเรื่อง น้ำๆ อยู่ พ่วงด้วยซะเลย
จุดดรอปกรณีลูกตกน้ำข้างน่ะนะคะ
บางทีน้ำเว้าเข้ามา หรือเราตีเฉียง ลูกไปตกน้ำตุ๋ม ...กล๊ายยยยไกล นักกอล์ฟก็เดินดุ่ยๆๆ ไปเลย เดินไปตามขอบน้ำจนขนานกับจุดตกแล้วจึงดรอป ...ผิดค่ะ
ที่ถูก ต้องดูว่าวิถีลูกวิ่งผ่าน"ขอบ"น้ำตรงจุดไหนค่ะ บางที มันผ่านตั้งแต่นี่แน่ะ..ลงจากแท่นทีออฟไปหน่อยเดียวเอง แบบนี้..ตีที่เดิมดีกว่า ได้ตั้งทีตี

เอ้า ...อีกเรื่องดีกว่า
ลูกตกน้ำหลังกรีน ลูกนี้เห็นบ่อยมาก
ตีที่เดิมเถอะ เพราะมักจะไม่มีที่ดรอปหลังกรีนโดยดรอปแล้วไม่ใกล้กรีนเข้าไป (จากขอบน้ำที่ลูกไปตก) ..บางทีต้องเดินเฉียงไปไกลมากเลย แล้วที่เห็น..ก็มักจะไม่หา ดรอปมันตรงนั้นน่ะ ผิดกฎจ้า ถ้าแข่งอยู่ละก็...ข้อ 20. Playing From Wrong Place - เล่นลูกผิดที่

เอ...ว่าจะเพิ่มหน่อยเดียวเพราะท่านหมื่นตอบดีแล้ว
ดันพ่วงเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลย อิอิ :-p
จากคุณ : SS ..ใช้loginของพี่ (SP700) - [ 18 มี.ค. 47 08:59:46 ]

 

โดย: .. IP: 61.90.14.51 8 มีนาคม 2548 19:22:57 น.  

 

ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณมากครับทั้ง 2 ท่านเลยครับแล้วก็คุณนกโสดด้วยนะครับที่กรุณาหาปัญหาดีๆให้มาคิดกันขอบคุณครับ
จากคุณ : เพิ่งจะหัด (ผมชื่อต้น) - [ 18 มี.ค. 47 09:28:50 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอบคุณ ท่านหมื่น ที่มาตอบก่อน และขอบคุณพี่นก SS มาก ๆ ขยายความการดรอปได้ชัดเจนมากเลยเจ้าค่ะ ..

แต่ หนูยังม่ะหายข้องใจ ค่ะ ..
ในข้อแรกที่หนูถามน่ะ หนูจาตีลูก ตรงนั้นอยู่แท้แน่นอนแหรร่ว แต่มิต้องการให้ลูกเคลื่อน หนูจึงใช้มือกดลูกให้มันอยู่นิ่ง ๆ ระหว่างที่ใช้มืออีกข้างนึง หยิบเศษใบไม้ ก้านกิ่งเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ รอบ ๆ ลูก รวมทั้งใต้ลูกด้วย หนูกดให้ลูกอยู่นิ่ง ๆ อย่างเนี๊ยะ ทำได้ไหมเจ้าคะ

ส่วนข้อ 2 หนูถามถึงการดรอป(Drop) กับการวางลูก(Place) ไม่เกี่ยวกะการเช็ดลูก ใด ๆ เลย พอลูกตกน้ำเราจะดรอป ในดรอปโซน แต่ดรอปโซนมันขี้เหร่ เป็นพื้นโล้น ๆ บ่มีหญ้าขึ้นตามสมควรเลย แถมยังมี ไดวอทมาก ๆ อีก หากใช้การดรอปในท่าดรอปที่ถูกต้อง คือ จับลูกแล้วเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าแนวขนานพื้น ปล่อยลูกลงมายังพื้นผิวของดรอปโซน ลายน์ที่ได้มันน่าจะเลวร้ายแน่ ๆ
หนูจึงถามว่า กรณีนี้เราใช้การวางลูก(Place) ในพื้นที่ดรอปโซน ได้ไหมเจ้าคะ เอาแบบกฏจริง ๆ นะ ไม่ต้องมาเล่นกันเอง ผ่อนปรนหนูไม่เอา
จากคุณ : สกุณาเดียวดาย - [ 18 มี.ค. 47 09:33:40 ]

ความคิดเห็นที่ 5
1. ก็อย่างที่บอกแหล่ะครับว่าไม่ได้ ที่จริงแล้วคุณแตะต้องลูกตัวเองด้วยมือก่อนถึงกรีนไม่ได้นะครับ แต่จะมีกรณียกเว้น เป็นเรื่องๆไป เช่น การหยิบเพื่อดูว่าใช่ลูกตัวเองหรือไม่ การมาร์คบอล กรณีลูกไปอยู่เกะกะลูกชาวบ้าน
ลองดูในทีวีก็ได้ครับ เวลาโปรตีลูกเข้าป่า ไม่มีใครนั่งเอามือกดลูกไว้แล้วเขี่ยใบไม้ หรือเศษหินสักคน ถ้ากฏเปิดไว้ เขาทำหมดแล้ว

2. ไม่ได้ครับ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า Drop Area ไม่ใช่ Place Area การดร้อป ที่จริงมันเป็นการจำลองว่า คุณตีลูกมาตกแถวๆนั้น ดังนั้น ที่จริงคุณเลือกตำแหน่งของลูกที่จะอยู่ไม่ได้หรอกครับ ท่าดร้อปที่ถูกต้องคือยืนถือลูกยื่นแขนจนสุด ไปข้างหน้าหรือด้านข้างแล้วค่อยปล่อยลูกให้ตกบนพื้นที่ดังกล่าว ส่วนตกแล้วลูกจะกลิ้งไปอยู่ตรงไหน ก็แล้วแต่เวรแต่กรรม
แก้ไขเมื่อ 18 มี.ค. 47 10:10:41
จากคุณ : หมื่นโลหะภักดี - [ 18 มี.ค. 47 10:09:12 ]

 

โดย: .. IP: 61.90.14.51 8 มีนาคม 2548 19:23:20 น.  

 

ความคิดเห็นที่ 6
ขอถามคุณนกเพิ่มเติมอีกนิ คือช็อตสองพาร์สี่มีน้ำขวางตีตกน้ำ ถ้ามีดร็อปแอเรียแต่ไม่ตีจากดร็อปแอเรียและไม่ยอมตีจากจุดเดิม แต่ใช้้อีกวิธีคือเล็งจากจุดลูกเข้าเขตอุปสรรคให้ตรงกับธงแล้วถอยหลังตรงไปเพื่อให้ได้ระยะเหล็กที่กะตีให้ออนพอดีนั้น....ผิดกฎไหมครับ?ปรับกี่แต้ม?..ขอขอบคุณ
จากคุณ : ธนพล - [ 18 มี.ค. 47 10:27:16 A:202.28.77.31 X:10.30.1.192 ]

ความคิดเห็นที่ 7
" เอาแบบกฏจริง ๆ นะ ไม่ต้องมาเล่นกันเอง ผ่อนปรนหนูไม่เอา "

ดีๆๆ ชอบๆๆ ...รุ่นใหม่ต้องแบบนี้ค่ะ ถูกต้องเลย
แต่ถ้ากฎเขาอนุญาตผ่อนปรนให้ ก็ทำตามนะคะ ..ไม่อย่างนั้น สภาพสนามอาจเสีย หรือเสียเวลามากเกินไป (พวกเล่นโลกันต์ไง..รู้จักมั้ยคะ)

ลองดาวน์โหลดกฎกอล์ฟมาอ่านนะคะ ที่นี่ค่ะ
//www.randa.org/index.cfm?cfid=1173228&cftoken=68686816&action=rules.rulessub.rulespage

เรื่องที่น้องถามในข้อ 1 นั้น อาจจะข้ามไปหน่อยเพราะว่ามันเบสิคมาก นึกว่าอ่านดูจะเข้าใจแล้ว ลองอ่านกฎข้อ 18-2a. (i) ดูนะคะ ที่ว่า ...touches it purposely... นะคะ ไม่ใช่ห้ามแตะด้วยมือเท่านั้น จะด้วยอะไรก็ไม่ได้ ยกเว้นไม้กอล์ฟตามที่เขายกเว้นไว้ในวงเล็บต่อมา ..ลองไปอ่านดูนะคะ

ส่วนเรื่องที่น้องถามในข้อ 2 ...กฎเขาว่าให้ดรอป ก็ต้องดรอปค่ะ ให้วางจึงจะวางได้ และท่านหมื่นก็ตอบให้ชัดแล้วนะคะ
จากคุณ : SS ... (SP700) - [ 18 มี.ค. 47 10:31:38 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ตอบพี่เสือค่ะ
ทำได้ค่ะพี่ ที่พี่อธิบายนั้น เป็นการดรอปลูกตามที่กฎอนุญาตในข้อ 26-1b. ค่ะ บวกแต้มปรับลูกตกน้ำ 1 แต้ม

ลูกตกอุปสรรคน้ำ จะไม่ต้องเสียแต้มปรับก็ต่อเมื่อ ตีในน้ำที่ลูกตกอยู่นั้นเลยค่ะ (แต่ต้องระวังไม่ให้ไม้ถูกน้ำก่อนลงไม้ ...เรื่องนี้ เขียนได้อีกหัวข้อนึงเลย แต่นกคิดว่าพี่เสือคงจะทราบดีแล้ว) บางทีเราจึงเห็นโปรในทีวี ตีในน้ำเลย ถ้าน้ำไม่ลึก ลูกอยู่ในวิสัยพอที่จะตีได้ เขาไม่อยากเสีย 1 แต้ม
จากคุณ : SS... (SP700) - [ 18 มี.ค. 47 10:42:24 ]

 

โดย: .. IP: 61.90.14.51 8 มีนาคม 2548 19:23:54 น.  

 

ขอเรียนถามท่านผู้รู้คับ คือเวลาผมมาร์ลูกบนกรีนแล้ว พอถึงเวลาที่ผมจัพัท ผมก็นำลูกมาวาง แล้วทำการเล็งโดยใช้โลโกเล็งไปที่ปากหลุม แล้วปล่อยมือออกจากลูก แต่บังเอิญเล็งไม่ตรง จึงจับลูกเล็งไหม่ โดยที่ผมยังไม่ได้เอามาร์คออกนะคับ อยากทราบว่าผมสามารถจับลูกแล้วปล่อยมือแล้วจับไหม่ได้หลายๆครั้งหรือไม่ ในขณะที่ยังไม่เอามาร์คออกครับ

 

โดย: tigig IP: 61.19.220.5 22 ธันวาคม 2551 16:16:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


พัตเตอร์สีเงิน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เมื่อยังมีชีวิต ก็ต้องมีความหวัง ลูกกอล์ฟไร้นัยตา ผู้อยู่ด้านหน้าพึงระวัง แม้วันเดือนเคลื่อนคล้อย ไม่อาจหยุดยั้ง การแปรเปลี่ยนใด ๆ ยังดำเนินต่อไป แต่ขอเพียง วงสวิงยังอยู่คู่กาย ย่อมไม่มีเรื่องใด ๆ ให้กังวลอีกแล้ว
Friends' blogs
[Add พัตเตอร์สีเงิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.