ไม่เคยคิดว่าชีวิต...จะมาอยู่ตรงนี้ เกาะช้าง"ทะเล"ที่ฉันรัก
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
5 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 

Big Cleaning Day ที่เกาะช้าง จ.ตราด

๑. ชื่อโครงการ
Reef & Marine Clean Up
( รักษ์ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ )

๒. หลักการและเหตุผล
ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าใต้ท้องทะเลบริเวณจุดดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวหลายๆ จุดในเขตพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) มีเศษอวนขนาดใหญ่ปกคลุมกองหินใต้น้ำและบางส่วนลอยขึ้นสูงเกือบถึงผิวน้ำ และพบเศษอวนขนาดเล็กๆ ชนิดที่เป็นเอ็นใส ซึ่งเศษอวนทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ เป็นอันตรายต่อชีวิตนักดำน้ำ และเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำที่ผ่านไปในบริเวณนั้น อีกทั้ง สภาพทรัพยากรทางน้ำเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวจังหวัดตราด พิจารณาเห็นว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้ต้องมีการดำเนินการจัดการอย่างต่อเนื่อง และอย่างถูกวิธี และคาดว่าคงจะมีเศษอวนจากเรือลากอวนเข้ามาติดอยู่ที่กอง หินในจุดดำน้ำต่างๆอีกเหมือนช่วงที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายบริษัทที่ปรึกษา และอาสาสมัครเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรักในทะเล และมีความสนใจในการทำงานร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลร่วมถึงสภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางน้ำ จึงได้กำหนดจัดโครงการเก็บขยะ / ตัดอวน / Reef Watch / ระเบิดจุลินทรีชีวภาพ ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์
๑. การเก็บขยะ และตัดซากอวนที่อยู่ใต้ทะเล ซึ่งจะทำให้ใต้ทะเลในบริเวณนั้นสะอาด สวยงาม และไม่เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตนักดำน้ำ และการเดินเรือ
๒. การดำเนินการตามโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล และความสามัคคีให้เกิดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ สร้างความสมดุล ของระบบนิเวศ ลดภาวะมลพิษทางทะเล

๔. เป้าหมาย
จำนวนครั้งละประมาณ ๘๐-๑๐๐ ท่าน อันได้แก่
๑. สมาชิกอาสาสมัคร และนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ของโครงการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ (จบหลักสูตรดำน้ำจากสถาบันดำน้ำสากล และมีประสบการณ์ ดำน้ำมาแล้วอย่างน้อย ๒๕ Dives )
๒. ทหารเรือ
๓. นักท่องเที่ยว หรือกลุ่ม Expat ที่มีบัตรดำน้ำระบบสากล
๔. สื่อมวลชน หรือผู้เกี่ยวข้องด้านการดำน้ำ


๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๕.๑ เชิงคุณภาพ สามารถทำความสะอาด กำจัดเศษอวน ขยะ บริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะจุดดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวได้ ๑๐๐% คุณภาพของน้ำบริเวณที่วางระเบิดจุลินทรี ชีวภาพมีคุณภาพสูงขึ้น
๕.๒ เชิงปริมาณ ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเกินกว่า ๙๐ % และสามารถขยายผลทางการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีนักดำน้ำอาสาสมัครร่วมโครงการฯ เกิน ๑๐๐ คน ได้ ระเบิดจุลินทรี ชีวใช้ในการบำบัดสภาพน้ำ ครั้งละ ๘๔๐ ลูก

๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดทำโครงการ เขียนแผนเพื่อเสนอรับการเห็นชอบ
๖.๒ เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดหาบริษัทที่ปรึกษาผู้ชำนาญการในการดำเนินการ
๖.๔ ประชาสัมพันธ์ และเชิญนักดำน้ำอาสาสมัครร่วมกิจกรรม
๖.๕ ดำเนินการ
๖.๖ บันทึกขั้นตอนการดำเนินงาน และส่งประชาสัมพันธ์

๗. ระยะเวลาดำเนินการ Reef & Marine Clean Up
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ปฎิบัติการทิ้งระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๘. สถานที่ดำเนินการ Reef & Marine Clean Up
ครั้งที่ ๑ บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๒ บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด
ปฎิบัติการทิ้งระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ
ครั้งที่ ๑ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๒ บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
**กำหนดการ สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๙. งบประมาณ
๔ ล้านบาท


๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตราด

๑๑. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สำนักงานระยอง และสำนักงานตราด
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ชมรมดำน้ำ ร้านดำน้ำของจังหวัดตราด จังหวัดภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ
- สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- สมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

๑๒. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- เกิดการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
- สภาพแวดล้อมใต้ทะเล บริเวณหมู่เกาะช้างสวยงามยิ่งขึ้นเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
- สภาพนิเวศวิทยาทางน้ำอุดมสมบูรณ์ขึ้น
- เพิ่มมูลค่าด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากขึ้น
- มีรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

๑๓. แผนการดำเนินการ Reef & Marine Clean Up
วันแรก
๐๕.๐๐ น. - คณะอาสาสมัครออกเดินทางจาก กทม. ไปยังจังหวัดเป้าหมาย ระหว่างเดินทางมีการบรรยาย และนัดแนะทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน / รับประทานอาหารเช้าบนรถ
๐๙.๐๐ น. - ถึงท่าเรือ ลงเรือเดินทางไปจุดหมาย เตรียมอุปกรณ์ดำน้ำ
๑๑.๐๐ น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ ๑ ... เก็บขยะและตัดอวน ที่ .................................................
๑๒.๓๐ น. - พักรับประทานอาหารเที่ยง และพักผ่อน
๑๔.๐๐ น - ดำน้ำไดฟ์ที่ ๒ ... เก็บขยะและตัดอวน ที่ ................................................
๑๖.๐๐ น. - ดำน้ำไดฟ์ที่ ๓ ... เก็บขยะและตัดอวน ที่ ................................................
๑๗.๓๐ น. - เดินทางเข้าที่พัก
๑๘.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๓๐ น. - สรุปการปฎิบัติงานของวันแรก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
๐๘.๐๐ น. -ดำน้ำไดฟ์ที่ ๔ เก็บขยะและตัดอวนที่ .................................................
๑๑.๓๐ น. -ดำน้ำไดฟ์ที่ ๕... เก็บขยะและตัดอวน ที่............................................
๑๒.๓๐น. -กลับที่พัก รับประทานอาหารเที่ยง


๑๔.๐๐ น - สรุปการปฏิบัติงาน / รับประกาศเกียรติคุณ
๑๕.๐๐ น. - เดินทางกลับ
๑๘.๓๐ น. - รับประทานอาหารเย็น

ปฎิบัติการทิ้งระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ

ภาคเช้า - รับฟังการเสวนา เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ และการนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในกรรมวิธีปรับสภาพน้ำ (การทำ ระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ)
(จัดนำสื่อมวลชน ทุกแขนง ร่วมกิจกรรม)
กลางวัน - พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย - ปฎิบัติการ ทิ้งระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า

ประมาณการโครงการ Reef & Marine Clean Up ( รักษ์ทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติ )

ที่รายละเอียดการดำเนินงาน/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะดำเนินการ
1.1. ค่าเตรียมการประสานงาน จัดประชุม สำรวจสถานที่
ปฎิบัติงาน 4 จังหวัด 4 ครั้งๆ ละ 52,000
- ค่าสำรวจพื้นที่ 4 แห่งๆละ 3 วัน 2 คืน เจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน x 800 x 3 วัน = 12,000 บาท
- ค่าที่พัก 5 คน x 800 x 2 คืน = 8,000 บาท
- ค่าอาหาร 3 วัน x 800 x 5 คน = 12,000 บาท
- ค่าพาหนะ
- ค่าเช่ารถตู้ วันละ 2,000 x 5 = 10,000 บาท
- ค่าเช่าเรือเร็ว 1 วัน = 10,000 บาท
208,000

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
1. ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับนักประดาน้ำ ได้แก่ ถังอากาศ
Regulator ,เสื้อชูชีพดำน้ำ BCD ,FIN, ตะกั่ว ,Mask
จำนวน 160 ชุด x 2,000 บ. = 320,000 บาท
2. ชุดอุปกรณ์การตัดอวน ทำความสะอาดทะเล
ประกอบด้วย กรรไกร , ถุงมือ , ถุงตาข่าย
จำนวน 160 ชุดๆ ละ 500 บาท = 80,000 บาท
3. ชุดอุปกรณ์ในการเก็บขยะ ประกอบด้วยถุงดำ ,
ถุงมือยาง , ที่หนีบขยะ ฯลฯ
จำนวน 400 ชุดๆ ละ 350 บาท = 140,000 บาท
540,000

3. การประชาสัมพันธ์
1. ค่าจ้างเหมาในการแถลงข่าว จำนวน 1 ครั้ง 200,000 บ.
2. ค่าใช้จ่ายในการรับรองสื่อมวลชน จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
- ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ จำนวน 20 คน
- ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 5 คน
- ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ จำนวน 10 คน
- เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 5 คน
- ค่าที่พัก 1 คืน x 800 บ. x 40 คน = 32,000 บ.
- ค่าอาหาร 2 วัน x 800 บ. x 40 คน = 64,000 บ.
- ค่าพาหนะไป-กลับ 600 บ. x 40 คน = 24,000 บ.
3. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จังหวัดละ 55,000 บ.
900,000

4. จัดทำเสื้อผู้ร่วมโครงการฯ
- เสื้อโปโลปักตราสัญญาลักษณ์ จำนวน 700 ตัว x 300 บ.
210,000

5. จัดยานพาหนะสำหรับเดินทางสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมดำน้ำ และคณะทำงาน รถโค้ชพร้อมน้ำมัน จำนวน2 คัน x 4 ครั้งๆ ละ 2 วัน x 18,000 บ. 288,000

6. ค่าเรือเร็วขนส่งนักดำน้ำ เหมาจ่ายรวมค่าน้ำมัน
- ค่าเรือเร็วขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำๆ ละ 20,000 บ. x 2 วัน
480,000

*7. ค่ารถขนขยะ และค่าแรงคนขนขยะ 2 ครั้ง 4 วัน
130,000

8.
1. ค่าที่พักของนักดำน้ำ จำนวน 40 คน 800 บ. x 40 คน = 32,000 บ.
เจ้าหน้าที่ 20 คน 800 บ. x 20 คน = 16,000 บ.
192,000

9. ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
- สำหรับนักดำน้ำ เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมกิจกรรมการเก็บขยะ จำนวน 200 คน x 2 ครั้ง x 6 มื้อ x 250 บ.
- สำหรับผู้ร่วมฟังการเสวนาและร่วมกิจกรรมการทิ้งระเบิดจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 400 คน x 2 ครั้ง x 1 มื้อ x 250 บ.
800,000

10. จัดหานักดำน้ำอาชีพ Dive Master จำนวน10 คน / ครั้ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 2,000 บาท x 10 คน ครั้ง x 4 ครั้ง(วัน)
80,000

11. จัดหาวิทยากรบรรยายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
- จำนวน 3 ท่าน x 2 ครั้ง x 5,000 บ.
30,000

12. ค่าผลิตระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ 1,680 ลูก x 10 บ.
16,800

13. ค่าเบ็ดเตล็ด ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ
35,200

รวมทั้งสิ้น 4,000,000
 

Create Date : 05 กรกฎาคม 2554
5 comments
Last Update : 5 กรกฎาคม 2554 13:02:14 น.
Counter : 571 Pageviews.

 

เชิญชวนผู้ที่มีใจรักในท้องทะเลและชายหาด มาร่วมกันเก็บขยะนะคะ ต้องขอขอบคุณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่มีโครงการดีๆๆ ให้พวกเรา

งานที่ทุกอย่งฟรี เพราะมีงบมากมาย

 

โดย: น้องปูทะเล 5 กรกฎาคม 2554 13:29:59 น.  

 

ใครไปก็ได้เหรอคะ *0-

 

โดย: rainnie IP: 183.89.73.66 5 กรกฎาคม 2554 18:41:58 น.  

 

แวะมาอ่าน ครับ

 

โดย: Kavanich96 6 กรกฎาคม 2554 8:16:07 น.  

 

โครงการไม่ได้เสร็จไปแล้วหรือครับ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ Reef & Marine Clean Up
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ปฎิบัติการทิ้งระเบิดจุลินทรี ชีวภาพ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

โดย: TTNP IP: 203.146.89.132 7 กรกฎาคม 2554 8:59:31 น.  

 

น่าสนใจคะ งัยจะติดตามวันเวลา เพื่อร่วมกิจกรรมนะคะ ...

 

โดย: กาบหอย IP: 203.170.236.194 12 กรกฎาคม 2554 15:00:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


น้องปูทะเล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add น้องปูทะเล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.