อายตนะ
หลังจากที่พักเรื่องธรรมะ แวะไปถ่ายทอดความรักด้วยการกอดกันชื่นฉ่ำหัวใจไปแล้ว ก็สมควรแก่เวลาที่ปอป้าจะชวนเพื่อน ๆ กลับมาศึกษาข้อธรรมที่มีพูดถึงในสติปัฏฐานอีกข้อหนึ่งกันต่อ นั่นคือเรื่อง “ อายตนะ “ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างจะยากอยู่สักหน่อย แต่ก็จะพยายามใช้คำพูดที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อย่าว่าแต่ทำความเข้าใจยากเลย แม้แต่คนเขียนเองก็ยากอยู่เหมือนกัน กว่าจะเรียบเรียงเขียนให้ออกมาในลักษณะที่คิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่าย ๆ เล่นเอาลบแล้วลบอีกไปหลายหน ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ให้สืบค้นก็มักจะเป็นภาษาวัด ซึ่งคนที่มีความรู้ทางด้านธรรมะอยู่บ้างแล้วก็ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจ แต่สำหรับผู้ที่เริ่มเข้ามาศึกษาใหม่ ๆ อาจจะยากอยู่สักหน่อย ก็ลองอ่านกันดูนะคะ ไม่เข้าใจตรงไหน สอบถามกันมาได้

“ อายตนะ “ แปลว่า เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้-รูปหรือภาพที่เห็นเป็นสิ่งที่รู้

อายตนะ หมายถึงธรรมที่ยังผลของตนให้เกิดขึ้น หรือทำจิตให้กว้าง หรือเป็นอวัยวะที่ต่อระหว่างจิตกับอารมณ์ มีอยู่ ๒ ประเภทคืออายตนะภายใน และอายตนะภายนอก อย่างละ ๖ ถ้าเรียกกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกอายตนะภายในว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่วนอายตนะภายนอกก็เรียกว่า รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส(โผฏฐัพพะ) ธัมมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ) นั่นเอง ถ้าจะพูดให้กระชับขึ้นมาอีกก็สามารถกล่าวได้ว่าอายตนะมีความหมาย ๓ นัย คือ

๑. ธรรมที่มีสภาพคล้ายกับว่ามีความพยายามเพื่อยังผลของตนให้เกิดขึ้น เช่น ตากับรูป เป็นเหตุให้การเห็นเกิดขึ้น การเห็นนั้นจัดเป็นผล ส่วนตากับรูปนั้นเป็นธรรมหรือเป็นเหตุ เป็นต้น

๒. ธรรมที่ทำให้จิตและเจตสิก (อารมณ์ที่เกิดกับใจ) กว้างขวางเจริญขึ้น

๓.อวัยวะที่ต่อระหว่างจิตกับอารมณ์


คุณสมบัติของอายตนะ ที่สำคัญมี ๕ ประการ คือ

๑. อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่เกิดแห่งวิถีจิตเสมอ จะเกิดในชาติใดภพใดก็ตาม ไม่เกิดที่อื่น ต้องเกิดตามอายตนะเหล่านี้ ทีนี้ต้องทำความเข้าใจว่า คำว่า “ ชาติ “ ในทางธรรมหมายถึง การเกิด, พวก, เหล่า, ชนิด, ส่วนคำว่า “ ภพ “ หมายถึงโลกที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ มี ๓ คือ

๑) กามภพ คือภพของผู้ที่ยังเสวยกามคุณ
๒) รูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงรูปฌาน
๓) อรูปภพ คือภพของผู้เข้าถึงอรูปฌาน


๒. อายตนะภายในเหล่านี้มีลักษณะเหมือนเป็นที่อยู่ของวิถีจิต เหมือนดนตรีเครื่องสาย เมื่อมีผู้ดีดหรือสีก็จะมีเสียงดัง คล้าย ๆ กับว่าเสียงอยู่ในสายเครื่องดนตรีนั้น ๆ วิถีจิตก็เช่นเดียวกัน เมื่ออายตนะทั้งภายในและภายนอกกระทบกันก็เกิดวิถีจิตขึ้น

๓. อายตนะภายในเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ในสัตว์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์ เทวดา เดรัจฉาน ต้องมีตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยกันทั้งนั้น

๔. อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ธัมมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดกับใจ) เป็นที่ประชุมของวิถีจิตทั้งหลาย หมายความว่า วิถีจิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีการรับอารมณ์เสมอ

๕. อายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละ ๖ นั้น เป็นเหตุให้วิถีจิตเกิด ถ้าไม่มีอายตนะเหล่านั้น วิถีจิตก็เกิดไม่ได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าไม่มีตา (อายตนะภายใน) กับไม่มีรูป (อายตนะภายนอก) ก็ไม่เกิดการมองเห็น, ไม่มีหู-ไม่มีเสียง ก็ไม่เกิดการได้ยิน เป็นต้น

อายตนะภายใน ๖ หรือ อัชฌัตติกายตนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ อินทรีย์ ๖ “ คือ

๑. จักขายตนะ (อ่านว่า จัก-ขา-ยะ-ตะ-นะ) หรือจักขุประสาท (ตา) หมายถึงประสาทที่รับรูปต่าง ๆ อยู่ในลูกนัยตา
๒. โสตายตนะ หรือโสตประสาท (หู) หมายถึงประสาทที่รับฟังเสียงได้ อยู่ในช่องหู
๓. ฆานายตนะ หรือฆานประสาท (จมูก) หมายถึง ประสาทที่สูดกลิ่นได้ อยู่ในช่องจมูก
๔. ชิวหายตนะ หรือชิวหาประสาท (ลิ้น) หมายถึง ประสาทที่ลิ้มรสได้ อยู่ที่แผ่นลิ้น
๕. กายายตนะ หรือกายประสาท (กาย) หมายถึง ประสาทที่ได้รับสัมผัส
๖. มนายตนะ หรือมน (อ่านว่า มะ-นะ = ใจ) หมายถึง จิต


ลักษณะของอายตนะภายใน เป็นดังนี้

๑. ประสาทตา มีดวงตาเป็นโครงสร้างใหญ่ ที่เปลือกตามีขนตา ส่วนของดวงตาประกอบด้วยตาดำ-ตาขาว ลักษณะคล้ายกลีบบัวเขียว ประสาทตาอยู่ตรงกลางตาดำ ซึ่งแวดล้อมด้วยตาขาว ซึมซับเยื่อตา 7 ชั้น เหมือนน้ำมันซึมซับสำลี 7 ชั้น เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางตา เรียกว่าจักขุวิญญาณ

๒. ประสาทหู มีใบหูเป็นโครงสร้างใหญ่ ในใบหูตรงที่ประสาทหูตั้งอยู่คือแก้วหู มีลักษณะคล้ายวงแหวน มีขนอ่อนสีแดงเข้ม เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางหู เรียกว่าโสตวิญญาณ

๓. ประสาทจมูก มีจมูกเป็นโครงสร้างใหญ่ ในโพรงจมูกตรงที่ประสาทจมูกตั้งอยู่คือเยื่อจมูก มีลักษณะคล้ายกีบเท้าแพะ เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางจมูก เรียกว่าฆานวิญญาณ

๔. ประสาทลิ้น มีลิ้นเป็นโครงสร้างใหญ่ บริเวณลิ้นตรงที่ประสาทลิ้นตั้งอยู่มีลักษณะคล้ายกลีบดอกบัวสาย อยู่ตรงกลางลิ้น เป็นที่ตั้งและทางเดินของการรับรู้ทางลิ้น เรียกว่าชิวหาวิญญาณ

๕. ประสาทกาย มีร่างกายเป็นโครงสร้างใหญ่ มีอยู่ทั่วร่างกาย เป็นที่ตั้งและเป็นทางเดินของการรับรู้ทางกาย เรียกว่ากายวิญญาณ

๖. รูป เป็นปัจจัยให้เกิดการติดต่อทางใจ คือนึกคิด รูปในที่นี้หมายถึง ประสาท 5 คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิ้น ประสาทกาย ซึ่งได้สัมผัสกับสิ่งเร่งเร้าคือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย แล้วเป็นปัจจัยให้เกิดการนึกคิดไปตามที่ได้สัมผัสมานั้น

ลักษณะของอายตนะภายในทั้ง ๖ นี้ มีอาการอย่างเดียวกัน คือ ธาตุ 4 เกื้อหนุนโดยปฐวี(ธาตุดิน)คอยทรงไว้, อาโป(ธาตุน้ำ)คอยเชื่อมประสาน, เตโช(ธาตุไฟ)คอยอบให้อบอุ่น, และวาโย(ธาตุลม)คอยพัดให้เคลื่อนไหว


อายตนะภายนอก ๖ หรือพาหิรายตนะ คือแดนติดต่อภายนอก ได้แก่

๑. รูป (รูปายตนะ) ได้แก่สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาประกอบ
๒. เสียง (สัททายตนะ) ได้แก่เสียงที่ได้ยินด้วยหู
๓. กลิ่น (คันธายตนะ) ได้แก่สิ่งที่สูดได้ด้วยจมูก
๔. รส (รสายตนะ) ได้แก่สิ่งที่ลิ้มได้ด้วยลิ้น
๕. สิ่งที่สัมผัสทางกาย (โผฏฐัพพายตนะ) ได้แก่สิ่งที่แตะได้ด้วยกาย
๖. สภาพธรรมที่กระทบทางใจ (ธัมมารมณ์ หรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ) สิ่งที่ได้ยินมา รู้มาแล้วทางประสาทสัมผัส แล้วจิตหรือวิญญาณเก็บสะสมไว้ (ธัมมายตนะ)


การทำหน้าที่ของอายตนะ อายตนะ ทำให้เกิดความรู้ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน เมื่ออายตนะภายในซึ่งเป็นแดนรับรู้กระทบกับอารมณ์ คืออายตนะภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ก็จะเกิดความรู้จำเพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่างขึ้น เช่น ตากระทบรูป เกิดความรู้ เรียกว่า เห็น, หูกระทบเสียง เกิดความรู้ เรียกว่า ได้ยิน เป็นต้น

ความรู้จำเพาะแต่ละด้านนี้เรียกว่า วิญญาณ แปลว่า ความรู้แจ้ง คือรู้อารมณ์ ดังนั้นจึงมีวิญญาณ 6 อย่างเท่ากับอายตนะ และอารมณ์ 6 คู่ คือ วิญญาณทางตา ได้แก่ เห็น, วิญญาณทางหู ได้แก่ ได้ยิน, วิญญาณทางจมูก ได้แก่ ได้กลิ่น, วิญญาณทางลิ้น ได้แก่ รู้รส, วิญญาณทางกาย ได้แก่ รู้สิ่งต้องกาย, วิญญาณทางใจ ได้แก่ รู้อารมณ์ทางใจ หรือรู้เรื่องในใจ ดังนั้นอายตนะ ๖ อารมณ์ ๖ และวิญญาณ ๖ จึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ

๑. (จักขุ) ตา เป็นเครื่องรับรู้รูป เกิดความรู้คือ เห็น (จักขุวิญญาณ)
๒. (โสตะ) หู เป็นเครื่องรับรู้เสียง เกิดความรู้คือ ได้ยิน (โสตวิญญาณ)
๓. (ฆานะ) จมูก เป็นเครื่องรับรู้กลิ่น เกิดความรู้คือ ได้กลิ่น (ฆานวิญญาณ)
๔. (ชิวหา) ลิ้น เป็นเครื่องรับรู้รส เกิดความรู้คือ รู้รส (ชิวหาวิญญาณ)
๕. กาย เป็นเครื่องรับรู้โผฏฐัพพะ เกิดความรู้คือ รู้สิ่งต้องกาย (กายวิญญาณ)
๖. (มโน) ใจ เป็นเครื่องรับรู้ธัมมารมณ์ เกิดความรู้คือ รู้เรื่องในใจ (มโนวิญญาณ)

การรับรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อวิญญาณเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน แต่ในบางกรณีก็ไม่เกิดการรับรู้ เช่น ถูกสัมผัสขณะหลับ หรือมองสิ่งต่างๆ ขณะเหม่อลอย จะไม่เกิดการรับรู้ใดๆ การรับรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีองค์ประกอบเกิดขึ้นครบทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ อายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ เรียกว่าผัสสะ หรือสัมผัส แปลว่า การกระทบ หรือหมายความว่า การบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะ อารมณ์ และวิญญาณ

เมื่อผัสสะเกิดขึ้น กระบวนการรับรู้ก็ดำเนินต่อไป เริ่มตั้งแต่ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้น การจำหมาย การคิดปรุงแต่ง ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ ที่สืบเนื่องไปตามลำดับ ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้นี้เรียกว่า เวทนา แปลว่า การเสวยอารมณ์ หรือการเสพรสอารมณ์ คือ ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นโดยเป็นสุขสบาย ไม่สบาย หรือเฉยๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเวทนามีการเกิดตามช่องทางของอายตนะที่เกิดขึ้น เช่น เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดระดับเวทนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สุข ทุกข์ อทุกขมสุข (อ่านว่า อะ-ทุก-ขะ-มะ-สุข) หรือถ้าจัดให้ละเอียดลงไปอีกก็จะได้ 5 ระดับ ได้แก่ สุข ทุกข์ โสมนัส โทมนัส และ อุเบกขา (เป็นกลาง ๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ คือเฉย ๆ)

สามารถสรุปกระบวนการรับรู้ได้ดังนี้ อายตนะ + อารมณ์ + วิญญาณ = สัมผัสเวทนา หรืออาจกล่าวได้ว่า ทางรับรู้ + สิ่งที่ถูกรู้ + วิญญาณ = การรับรู้ เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ อายตนะจึงมีความหมายในลักษณะที่ว่า เป็นธรรมที่มีสภาพคล้ายๆ กับพยายามเพื่อให้เกิดผลตามคุณสมบัติของตน เช่น

อายตนะที่เรียกว่าตา กระทบหรือเชื่อมต่อกับอายตนะที่เรียกว่ารูป จึงมีการเห็นรูป
อายตนะที่เรียกว่าหู เชื่อมต่อกับอายตนะที่เรียกว่าเสียง จึงมีการได้ยินเกิดขึ้น
อายตนะที่เรียกว่าจมูก เชื่อมต่อกับอายตนะที่เรียกว่ากลิ่น จึงมีการรู้กลิ่นเกิดขึ้น

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อายตนะภายในและอายตนะภายนอก เป็นเหตุให้มีผลเกิดขึ้น เช่น

ตา + รูป เป็นเหตุ ----- การเห็น เป็นผล
หู + เสียง เป็นเหตุ ----- การได้ยิน เป็นผล
จมูก + กลิ่น เป็นเหตุ ----- การได้กลิ่น เป็นผล
ลิ้น + รส เป็นเหตุ ----- การรู้รส เป็นผล
กาย + การสัมผัส เป็นเหตุ ----- การรู้สัมผัส เป็นผล
ใจ + สภาพธรรมที่กระทบทางใจ เป็นเหตุ ----- การรู้เรื่องราวต่าง ๆ เป็นผล


เหตุกับผลที่กล่าวมานี้ เป็นไปตามสภาวะ อายตนะต่างๆ เหล่านี้ มีการขวนขวาย พยายาม เพื่อให้ผลของตนเกิด ซึ่งสิ่งที่เชื่อมต่อเหล่านี้ ทำให้จิตและเจตสิกธรรมกว้างขวางเจริญขึ้น คือเมื่ออายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันเข้า เกิดการรู้อารมณ์ทางทวารนั้นๆ ทำให้วิถีจิตเกิดขึ้น และวิถีจิตที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดเพียงวิถีเดียว ในวิถีหนึ่งจะมีจิตเกิดขึ้นหลายชนิด จิตเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง อาการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า จิต, เจตสิก เช่น ตากระทบกับรูปที่เป็นผู้ชายยืนใส่บาตรอยู่ เกิดความรู้สึกรับรู้ว่าเป็นภาพผู้ชายยืนใส่บาตร วูบแรกคิดว่าผู้ชายคนนี้ดีนะรู้จักใส่บาตรทำบุญ อันนี้เป็นวิถีจิตที่เป็นกุศล แต่แป๊บเดียวพิจารณาเห็นว่าผู้ชายคนนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่นา เกิดวิถีจิตอกุศลทันทีว่าน่าเกลียด อย่างนี้เป็นต้น (เราจะไม่ยกตัวอย่างว่าเป็นผู้หญิงแต่งตัวไม่เหมาะสม เพราะอะไร ๆ ก็ว่าแต่ผู้หญิง ขอเป็นผู้ชายมั่งละกัน...อิ อิ)

นอกจากนี้ กุศลธรรม มีศรัทธา สติ ปัญญา อกุศลธรรม มีโลภะ โทสะ เป็นต้น เมื่อเกิดในระยะแรกยังมีกำลังอ่อน แต่เมื่อวิถีจิตเกิดวนเวียนซ้ำหลายรอบเข้า กำลังแห่งกุศล และอกุศลเหล่านี้ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ กระทั่งสำเร็จเป็นสุจริต ทุจริต ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าจิต เจตสิกมีความเจริญกว้างขวางเพราะอาศัยการกระทบเชื่อมต่อของอายตนะภายใน-ภายนอกนี้เอง

ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จัดเป็นรูปธรรมคือสภาพแสดงให้รู้ มีลักษณะเกิด-ดับ-เปลี่ยนแปลง-ผันแปร และธรรมชาติของรูปก็เหมือนกับท่อนไม้ที่มีวันผุพัง ส่วนใจเป็นนามธรรมคือสภาพเข้าใจ-ทำให้รู้ มีลักษณะเกิด-ดับ-เปลี่ยนแปลง-ผันแปร เหมือนกัน แต่ธรรมชาติที่รู้น้อมไปสู่อารมณ์

เป็นอย่างไรบ้าง อ่านแล้วงงไหมคะ เรื่องอายตนะนี้ถ้าจะอ่านให้เข้าใจกันจริง ๆ ต้องมีสมาธิดีหน่อยและต้องอ่านไปพร้อมกับคิดตามไปด้วย หลักก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแค่บอกว่าการที่เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ นั้นรับรู้ได้ด้วยอะไร มีปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุและมีอะไรที่เป็นผลตามมา แต่สิ่งสำคัญที่จะบอกเรื่องอายตนะทั้งในและนอกนี้ก็คือ ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง มีผันแปร เปลี่ยนแปลง เกิด-ดับ อยู่ตลอดเวลาแม้แต่จิตที่จับต้องไม่ได้ของเราเอง ในการปฏิบัติวิปัสสนาจึงเน้นข้อที่ว่า เห็นให้สักแต่ว่าเห็น หมายความว่าให้เห็นแค่ว่าเป็นรูปเท่านั้น ไม่ต้องไปเห็นให้ลึกเข้าไปอีกว่าเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือแก่ แต่งตัวอย่างไร ทำอะไรอยู่ ฯลฯ, ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ไม่ต้องสนใจว่าเสียงนั้นเป็นอะไรมาจากไหน เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นอย่างมาก ถ้ามีความรู้ในข้อธรรมต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติวิปัสสนาของตนเกิดความเข้าใจมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีต่อไปถึงขั้นบรรลุธรรมได้

ปอป้ามีความเห็นส่วนตัวว่าการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องนั้น สมควรที่จะต้องศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไป จึงจะสำเร็จและเห็นผลได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการศึกษาของแต่ละท่านด้วย เพราะบางท่านมิได้มุ่งหวังถึงนิพพาน แต่เมื่อเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว ความรู้เรื่องธรรมะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนี่นา หรือคุณว่าอย่างไร..??..
ขอบคุณ

ภาพประกอบเรื่อง - มหัศจรรย์วันนั้น
จากเพื่อนเลิฟ ค่ายกระทิงแดง
เพลง ยอดสน
หนังสือสวดมนต์แปลCreate Date : 22 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 9 กรกฎาคม 2553 9:49:22 น. 111 comments
Counter : 5124 Pageviews.

 
__000000___00000
_00000000_0000000
_0000000000000000
__00000.ญามี่.00000
____00000000000
_______00000
_________0
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000.ญามี่.00000
_______*_____00000000000
________*_______00000
_________*________0
_000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000.ญามี่.00000_____*
___00000000000_____*
______00000_______*
________0________*
________*__000000___00000
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000
______*____00000.ญามี่.00000
______*______00000000000
_______*________00000
________*_________0
_________*________*
___________________*
____________________*
`.¸.♥´
¸.♥´¸.♥´¨) ¸.♥*¨)
(¸.♥´ (¸.♥´ (¸.♥´¯`***ღ
..+ '. ญามี่..มาเจิม Commentค่ะ.. + '.。
♥〃´`) '.+。 *:.+。 '.+'.+。 *:.+。
....... '.+。 *:.+。'.+。 *:.+


โดย: ญามี่ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:33:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า อิอิ หลายวันจราจรติดขัดคิดถึง คิดถึงค่ะ

(โคลงสี่สุภาพ)

ปรารถนาใฝ่เฝ้า...ความฝัน
ในม่านรอยสอยสรรค์...หล่อช้อย
อณูหนึ่งรำพัน...คือหวั่น ฤทัย
จะพร่องลดเพลินพร้อย...กับเคลิ้มไหวหวาม

ยามใจฝันซ้อนสิ่ง...ในเงา
อกพรั่นเสมือนเผา...มอดไหม้
เสียงออดแทรกเลาเลา...คือขื่น
ในท่ามหวังอยากได้...พ่ายแพ้แรงหมอง


...............ญามี่///...
โดย: ญามี่ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:33:46 น.  

 
สวัสดีค๊ามามี้สุดเลิฟค๊า...

อายตนะ...อายตนะ “ แปลว่า
เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็น
เครื่องรู้-รูปหรือภาพที่เห็นเป็นสิ่งที่รู้

แพมก๊อบเก็บไว้อ่านดีก่า...คืนนี้ขออนุญาต
กอดก่อนนอน คิดถึงน๊า ส่งมามี้เข้านอนฝันดีนะค๊า


ปล..มามี้ลบอันบนด้วยค่ะ


โดย: mastana วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:42:17 น.  

 
มาแล้วววววววว
ฝันดีคับมี๊......
มานีทีไรเหมือนเข้าวัดเลยอิอิ


โดย: puppy_art วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:44:39 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันแรกของสัปดาห์
เพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกายและจิตใจนะค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:36:48 น.  

 
emoemoวันนี้นู๋ดาวมาก่อนหมิงหมิง
มาบอกว่าอากาศหนาวมาเยือน
ปอป้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: satineesh วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:15:39 น.  

 

คุณป้าขา

นู๋ธัญมาบอกว่า..คิดถึงคุณป้ามากเลยค่ะ..
อากาศเย็นแล้วคุณป้าทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะ

นู๋ธัญคิดถึงคุณป้าเสมอนะคะ..โดย: tanjira วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:34:15 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

หายไปจากบล็อกสองวัน
เพราะบล็อกปรับปรุงระบบ

หมิงหมิงกลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้วครับ อิอิอิ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:52:26 น.  

 
หอบความคิดถึงมากับลมหนาวค่ะ สบายดีมั้ยค่ะ คิดถึงจังเลย....ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ........คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:40:41 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์...ค่ะ

“ จันทร์ “ แปลว่าดวงเดือน หรือใช้เรียกเทวดาองค์หนึ่งในนิยาย
ส่วนตำราโหราศาสตร์เขาว่า เป็นชื่อดาวพระเคราะห์ที่ ๒

วันจันทร์เป็นวันที่ ๒ แต่เป็นวันแรกของการทำงานในแต่ละสัปดาห์

ถ้าพูดถึงความรู้สึกของคนทั่วไปกับพระจันทร์
คือความอ่อนโยน นุ่มนวล ดุจแสงสีอ่อน ๆ ของดวงจันทร์

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายเย็นใจ ดั่งแสงแห่งดวงจันทร์
ที่มองคราใดก็ให้แต่ความเย็นตาเย็นใจ...ตลอดไป
วันนี้ ปอป้า มีภารกิจนอกสถานที่...นะคะ
ถ้ากลับมาทันก่อนเลิกงาน จะพาพระจันทร์สวยไปทักทายเพื่อน ๆ ...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:39:25 น.  

 
อุ๊บ...ภาพสวย

เชื่อไว้ก่อน เด๋วมาจ่าย เอ๊ย มาอ่านค่ะปอป้า


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 58.8.83.232 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:54:53 น.  

 ปอป้าขับรถดีดี น๊าคร้า
มะต้องซิ่ง แบบนู๋ดาวนะคะ .... ฮิๆ
โดย: satineesh วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:57:46 น.  

 
บล็อกปรับปรุงไปสองวัน
ผมเลยนั่งทำต้นฉบับหนังสือหมื่นตาเพลินเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:52:54 น.  

 
มารับฟังเพื่อ ค่ะ เพื่อทบทวนความจำค่ะ

ขอบคุณค่ะปอป้า


โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:04:18 น.  

 
สวัสดีบ่ายวันจันทร์ค่ะ
พระจันทร์สวยมาก^^


โดย: coji วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:38:41 น.  

 
พัทยาหนาวแล้วคะคุณป้า


โดย: cbreeze21 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:45:33 น.  

 
รัชชี่เห็นด้วยกับข้อความย่อหน้าสุดท้ายของปอป้าค่ะ แต่ว่ารัชชี่เป็นประเภทชอบอ่านแต่ไม่ค่อยปฎิบัติน่ะค่ะ

เรื่องวิปัสสนา เห็นสักแต่ว่าเห็น บางทีมันไม่คิดแค่นั้นนะปอป้า

ปล. ชื่อรัชชี่แปลว่าดวงจันทร์ กะเกิดวันจันทร์ด้วยค่ะ


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:07:18 น.  

 
หนาววววววววเเย้ววดูเเลตัวเองด้วยนะจ๊ะ

มะคืนย่องๆมาเเอบอ่านอายตนะเเล้วเเระค่ะ
เเต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
คืนนี้ถ้าพอมีเวลาจะย่องมาอ่านอิกอิอิ

อากาศเปลี่ยน แต่ใจเรายังไม่เปลี่ยน..นะค่ะป้า


โดย: อาลีอา วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:08:22 น.  

 
คิดถึงปอป้านะคะ..ช่วงงานเยอะเลยค่ะ

miss you ka


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:11:52 น.  

 
หลังไมค์นะคะปอป้า...
เด๋วกลับมาอ่านใหม่ค่ะ
หาข้าให้เจ้าเหมียว ทั้งหลายก่อนน้า...โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:14:25 น.  

 
แหะ...ตก "ว.แหวน"ไปตัวอ่ะค่ะ...


โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:16:58 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้า

อากาศเย็นๆ คุณน้าคงชอบ...เพราะคุณน้าไม่ชอบอากาศร้อนๆ

ช่วงนี้จ๊อก..ง่วงนอน เร็วมากค่ะ
พอเข้าบ้านไม่ได้เล่นคอมฯเลยค่ะ
ง่วงนอนมาก กลางวันก็ไม่ได้เล่น เพราะไปทำงาน..บ้านโน้น..
กลับมาก็อยากจะหลับ...แล้ว..

ไม่ได้มาทักทายคุณน้าเลยค่ะ

คุณน้าสบายดีนะคะ...

ไม่รู้ว่าเที่ยวนี้จะหนาวนานหรือเปล่านะคะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:52:03 น.  

 
แวะมาส่งปอ ป้าเข้านอนนะค่ะ

เดินทางไปไหน กลับมาแล้วพักผ่อนนะค่ะ

อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไม่สบายค่ะ

เรื่องธรรมะเข้าใจยากจริงๆค่ะ

ลูกปัดจะพยายาม ให้มากกว่านี้ค่ะ

ฝันดีนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:52:13 น.  

 
หนาวแล้ว
คิดถึงแนวเมฆหมอกบนขุนเขา
เคยอาศัยอยู่ในป่าลำเนา
อากาศเช้าจรดค่ำหนาวด่ำทรวง

หลายสิบปีผ่านมาย้อนนึกว่า
บนดอยเหนือมีปัญหาที่ใหญ่หลวง
คือพืชที่มีฤทธิ์กว่าทั้งปวง
ความงามพ่วงพิษร้ายอย่างมากมาย

บนดอยที่อยู่ไกลเต็มไปหมด
ทั้งที่ถูกกำหนดผิดกฏหมาย
เห็นแล้วต้องหนักใจอยู่มิวาย
ว่าเมื่อใดจะสูญหายจากแผ่นดิน

เคยคุยกันเอาไว้กับผองเพื่อน
อีกกี่เดือนกี่ปีจึงจะสิ้น
พืชสวยงามที่มากด้วยมลทิน
พาชีวินแดดิ้นอย่างมากล้น

เมื่อนึกถึงงานของพรหมญาณี
ที่มากมีคุณค่ายิ่งเข้มข้น
ให้ประโยชน์ถ้วนทั่วกับทุกคน
ชื่นชมล้นเรื่อยมาจากใจจริง

วันนี้ฝิ่นลดลงไปดีใจนัก
แม้ว่าจักเสียดายความงามยิ่ง
แต่พิษร้ายมากจนน่าติติง
และจะลิงโลดมากหากหมดไป

งานธรรมะที่มานะทำอยู่นี้
ช่างแสนดีสวยงามสว่างไสว
อย่าได้ลดอย่าได้ละอย่าห่างไกล
ช่วยโลกได้.....แม้เพียงน้อย......คอยชื่นชม


โดย: นายแจม วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:57:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ แอบติดตามรูปสวยๆ ข้อความดีๆ จากblog คุณ ก๋า และคุณ ณัฐ มาเรื่อยๆ ชอบค่ะ ขอเป็นเพื่อนด้วยคนนะคะ


โดย: cengorn วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:13:33 น.  

 


สวัสดียามเช้าที่สดใส
สนทนาตามภาษาคนคุ้นเคย
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันจ้า.
อยากให้
กาแฟ โชยกลิ่นถึงปอป้า
ในทุกขณะดื่ม


โดย: I_sabai วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:4:35:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณป้า

อายตนะ...คำนี้...นางรู้จัก
ตอนที่ได้ฟังปฏิจจสมุปบาท
ที่ท่านพุทธทาสบรรยาย
ทำให้เข้าใจเรื่องภพ เรื่องชาติ
จากที่เคยรับรู้ผิดๆ มาตลอด

เพราะมีอย่างนี้...จึงเกิดอย่างนี้
นี่คือธรรมที่เป็นไปด้วยหลักเหตุและผล
ที่นางจะค่อยๆ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นทุกข์น้อยที่สุด
อย่างไม่ต้องรอให้ตายก่อน แล้วรอไปเกิดชาติหน้า

มีความสุขในทุกๆ วันนะคะคุณป้า


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:5:46:12 น.  

 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

......

จริงอย่างปอป้าว่าค่ะ ศึกษาธรรม แค่อ่านอย่างเดียวคงไม่รู้ซึ้ง เผลอๆเบื่อได้

แต่ถ้าปฎิบัติควบคู่กันไปจะเข้าใจ และสนุกกับมันอีกแน่ะ

อย่างอายตนะ ถ้าไม่ปฎิบัติ อ่านไปก็นึกไม่ออกเท่าไหร่

แต่ถ้าปฎิบัติ การสัมผัสนอกในทุกอย่างจะชัดมาก


ยังไงก็ตามก็จริงอย่างปอป้าว่าอีกแหละ

แม้ไม่ได้ปฎิบัติ แต่ชาวพุทธ อ่านไว้รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย

สรุป...ไม่ว่าปอป้าพูดไรมา..จริงหมดทั้งดุ้น อิอิ


คิดถึงจึงมาแต่เช้าค่า...


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:01:30 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่า ปอ ป้า...!

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ค่ะ
นู๋กิ่งเห็นด้วยที่เราควรเรียนรู้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน

ถ้าเรียนปริยัติ แล้วไม่ปฏิบัติ
เราจะรู้จักสภาวะ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้ง

เพิ่มเติมอีกนิด!
ถือศีล 5 ไว้หน่อย
ชีวิตจะมีความสุข
เอิง เอย...ปล. อากาศเย็นจนหนาว ว ว ว
รักษาสุขภาพนะคะ


โดย: i am_giddy วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:24:44 น.  

 
ปอป้าจ๋า ...

อากาศเปลี่ยนแปลง...ทำเอานู๋ดาวไอค๊อกแค๊กอีกแย๊ววว
แต่อาการไม่มากมายหรอกค่ะ....
แต่ก็ไม่กล้าล้อเล่นอีกแระ...เพราะกลัวหมอรพ. อ่ะ


นู๋ดาวยกเค้กฝอยทองมาฝากปอป้าด้วยค่ะ

มีความสุขกับวันดีดีที่ไม่มีตัวป่วน นะคะโดย: satineesh วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:33:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:41:43 น.  

 
เอาภาพวาดสวยๆเรื่องขุนช้างขุนแผนมาฝากคุณปอป้าค่ะ เพลงเพราะจังเลย เป็นนี้เก่านะคะโดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:11:35 น.  

 
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_______*เม้น*__
__*เม้น*__________*เม้น*__________*เม้น*__
__*เม้น*________________________ *เม้น*___
___*เม้น*_______นู๋ดาวคนซน_______*เม้น*____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*________________*เม้น*________
________*เม้น*____________*เม้น*__________
__________*เม้น*________*เม้น*____________
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*__*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_____*เม้น*____
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*____
__*เม้น*________________________*เม้น*____
___*เม้น*_____หอบหัวใจมาฝาก_____ *เม้น*____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*_________________*เม้น*_______
________*เม้น*_____________*เม้น*_________
__________*เม้น*________ *เม้น*___________
____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*______*เม้น*___
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*___
__*เม้น*________________________*เม้น*___
___*เม้น*______________________*เม้น*____
____*เม้น*_____ปอป้าคนน่ารัก_____ *เม้น*_____
______*เม้น*_______^-^______ *เม้น*_______
________*เม้น*____________ _*เม้น*________
__________*เม้น*_________*เม้น*__________
____________*เม้น*____*เม้น*_____________
______*เม้น*เม้น*________*เม้น*เม้น*_______
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_______*เม้น*__
__*เม้น*__________*เม้น*__________*เม้น*__
__*เม้น*________________________ *เม้น*___
___*เม้น*________Miss you_______*เม้น*_____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*________________*เม้น*________
________*เม้น*____________*เม้น*__________
__________*เม้น*________*เม้น*____________
_____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*__*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*_____*เม้น*____
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*____
__*เม้น*________________________*เม้น*____
___*เม้น*_______TAKE CARE______ *เม้น*____
____*เม้น*____________________*เม้น*______
______*เม้น*_________________*เม้น*_______
________*เม้น*_____________*เม้น*_________
__________*เม้น*________ *เม้น*___________
____*เม้น*___*เม้น*____*เม้น*___*เม้น*_____
___*เม้น*______*เม้น*_*เม้น*______*เม้น*___
__*เม้น*__________*เม้น*_________*เม้น*___
__*เม้น*________________________*เม้น*___
___*เม้น*______________________*เม้น*____
____*เม้น*___มีความสุขมากๆนะคะ __ *เม้น*____
______*เม้น*_______^-^______ *เม้น*_______
________*เม้น*____________ _*เม้น*________
__________*เม้น*_________*เม้น*__________
____________*เม้น*____*เม้น*_____________
______________*เม้น*_*เม้น*______________
_________________*เม้น*_____________
****

วางรูปให้ปอป้าค่ะ..
ไม่แน่ใจว่าหน้าบล็อกปอป้าจะแสดงผลแล้วเบี้ยวหรือเป่า
เพราะ.ปอป้าใส่โค้ดฟ้อนท์ให้ใหญ่กว่าเดิม..
นู๋ดาวเลยกัว..เวลาวางโค้ดที่เป็นเซนเตอร์...กัวมานจะขยับแล้วไม่เซนเตอร์อ่ะ


โดย: satineesh วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:43:39 น.  

 ฮ่า ฮ่า...วางได้......แจ่มๆๆ...
สวยงามนัก...
ไปทำงานต่อแระค่ะ


โดย: satineesh วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:45:30 น.  

 


สวัสดีค่ะ มามี้.....คิดถึงจังค่ะ....โดย: พธู วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:49:08 น.  

 
สวัสดีวันอังคารที่อากาศสดใส...ค่ะ

อังคาร คือชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๔ ในระบบสุริยะ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๗๘๗ กิโลเมตร มีพื้นผิวขรุขระ
มีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และมีบริวาร ๒ ดวง

ถึงปอป้าจะอยู่ห่างจากเพื่อน ๆ ทุกคน แต่ก็ไม่ถึง ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร
ยังพอส่งใจและความปรารถนาดีมาให้ทุกท่านได้
ขอให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย..ร่ำรวย ตลอดไป..นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:43:08 น.  

 
สวัสดีวันอังคารสีชมพูค่ะคุณป้า ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: joy@putchanok วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:15:14 น.  

 
สวัสดีค่า...

กลับมาแล้วค่ะ
ขอบคุณปอป้า กะ พี่ก๋านะคะ
แวะเวียนไปดูแลบ้านให้เมย์ทุกวันเลย
อากาศเปลี่ยนแปลง...หนาวแล้ว
ดูแลรักษาสุขภาพกายนะคะโดย: mayday (savita29 ) วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:11:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอป้า

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันค่ะ

กลับมากี่ครั้ง บล็อกปอป้าก็ยังคงมีสาระเช่นเคยนะคะ

ผลที่เกิดจากสัมผัสจากอายตนะต่างๆนี่เร็วมากค่ะ แทบไม่รู้เลยว่าเกิดไปแล้ว ตั้งใจจับก็เพ่ง ยากนะคะ


โดย: อ้อ (sandseasun ) วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:23:55 น.  

 
ช่วงนี้หมิงหมิงแข็งแรงมากครับพี่ปอป้า
โดยเฉพาะเวลาได้เที่ยวนอกบ้านโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:29:22 น.  

 
สวัสดีวันอังคารค่ะ ปอ..ป้า ช่วงนี้อากาศหนาวแล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ อย่าลืมห่มผ้าหนาๆ เวลานอนละ
อาทิตย์แมวต้องไปสัมมนาอีก 3 คงจะได้เข้ามาหาปอ..ป้าอีกทีอาทิตย์หน้านู่นเลยอ่ะ
take care na ka คิดถึงปอ..ป้า เช่นกันค่ะ


โดย: แมว(maew_kkX IP: 210.213.38.178 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:22:19 น.  

 
มาแล้ว.................มาแล้ว

คนไม่เป็นไรครับ แต่คอมฯมันป่วย จู่ๆก็ไม่บูสซะงั้น ทำไงละ ก็เอาไปซ่อมซะเลย เพิ่งไปเอามาวันนี้ เลยได้แวะทักทายตายเดิมครับ

ปอป้าสบายดีน้า..................

เรื่อง"อายตนะ" คงใช้เวล่อ่านแค่อาทิตย์เดียว ไม่ต้องรีบเปลี่ยนเพจหรอก ฮ่า ฮ่า


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:59:25 น.  

 
เขียนได้ละเอียดมากๆครับ ปอป้า

เหมาะเป็นเอกสารสำหรับผู้ใฝ่รู้ เรียนระดับลึกซึ้ง เช่น ป.โท ป.เอก

ผมอ่านนะครับ อ่านแบบพอรู้พอเข้าใจ เพราะไม่ค่อยจะถนัดเรื่องแนวนี้เลย


โดย: yyswim วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:40:12 น.  

 
สวัสดี ปอ ป้า ค่า...

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่มีค่ามาก ๆ สำหรับนู๋กิ่ง...

นู๋กิ่งดีใจที่ได้พบกัลยานมิตรที่ดีเช่น ปอ ป้าค่ะ

และขอส่งให้คำอวยพรดี ๆ ทั้งหมดนั้นให้ปอ ป้า เช่นกันนะคะ

แถมด้วย...ขอให้ ปอ ป้า มีความสุขกายใจ
และเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่า

โดย: i am_giddy วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:28:59 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า....

ป้าหู้เพิ่งตอบหลังไมค์ เสร็จเมื่อกี้นี้เองค่ะ

ไว้พรุ่งนี้มาอ่านต่อนะคะ แหม...ลองอ่านไปนี๊ดๆ...

ยากเอาเรื่อง เหมือนกันนะคะ ป้าหู้น่ะบัว ใต้น้ำอ่ะจ่ะ

ต้องใช้สมาธิ(ที่ไม่ค่อยมี...)อย่างมากกก เลยอ่ะจ่ะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่น้า...

นอนหลับฝันดีนะคะโดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:25:18 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ทักทายกันในวันที่อากาศหนาว
พร้อมความห่วงใยเพิ่มความอบอุ่นแก่กันค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:46:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

วันนี้หมิงหมิงมาแนวเก็กหล่อครับ อิอิอิ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:54:42 น.  

 นู๋ดาวหอบความคิดถึงมาฝากปอป้าค่ะ
นู๋ดาวไปหาหมอแล้วค่ะ..
เพราะม่ายอยากนอน รพ.อีกค่ะ 55


ปอป้าอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ
ไปตามที่หมอนัดด้วยนะคะ

โดย: satineesh วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:56:11 น.  

 
สวัสดีวันพุธ...ค่ะ

ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๕๘ ล้านกิโลเมตร
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔,๘๗๕ กิโลเมตร ไม่มีชั้นบรรยากาศ
และมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์

มนุษย์กำหนดให้สีเขียวเป็นสีประจำวันพุธ
โดยธรรมชาติของสีเขียว มองแล้วให้ความเย็นตา
อาจจะด้วยเหตุที่ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
มนุษย์ก็เลยให้เป็นสีเขียว เพื่อลดทอนความร้อนจากดวงอาทิตย์

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์
อันนำแต่ความสงบร่มเย็นมาให้ ชั่วนิรันดร....

โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:50:25 น.  

 
ผมนี่ล่ะครับพี่ปอป้า
ระเบิดภูเขาไฟเลยครับ 555

เวลาผมโมโหขึ้นมานี่
เป็นที่เลื่องลือมากครับ 555

แต่หลายปีมานี้...
ผมก็เย็นลงมาเยอะแล้วครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:10:48 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า


โดย: ลักยิ้ม_แก้มใส วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:37:53 น.  

 

กาแฟยามบ่ายค่ะปอป้าจ๋า...


โดย: I_sabai วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:37:24 น.  

 
แวะมาหาคนทำแผลให้คร่า
ใจโดนบาด
555


โดย: อาลีอา วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:16:25 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า...

วันนี้ป้าหู้ไปจัดการโอนให้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ป้าหู้จำไม่ได้ว่าจำนวนแน่นอนเท่าไร เลยโอนไปให้๓๐๐.-อ่ะจ่ะ

ขอให้ปอป้ามีสุขภาพที่ดี มีความสุขมากๆนะคะ

เด๋วป้าหู้ไปทำงานบ้านก่อนนะคะ นี่เข้าบล๊อกมาก็มาหาปอป้าเปนคนแรกเลยละจ่ะ

ว่างเมื่อไร(ทั้งคนและคอมอ่ะจ่ะ) แล้วป้าหู้จะรีบมาทำความเจ้าใจ กับ"อายตนะ"นะคะโดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:39:38 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า ขออนุญาติเรียกตามคุณจ๋านะคะ คุณจ๋าเป็นเพื่อนบล็อกที่น่ารักมากของแพทค่ะ เธอแนะนำให้แพทมาเยี่ยมบล็อกปอป้าค่ะ

ก่อนหน้านี้ แพทติดทั้งงานและสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยค่ะ เลยเพิ่งมาทักทายปอป้า..


อากาศเย็นนิดหน่อย รักษาสุขภาพด้วยนะคะปอป้า..


โดย: ตัวp_box วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:39:44 น.  

 
ขอยคุณครับที่แวะไปทักทาย


โดย: naydin วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:17:52 น.  

 วันนี้วันพระขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
วันนี้เป็นวันสดใส..สีเขียวที่แสนสุข


อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คืออำนาจของคนพาล
อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย

วันนี้คุณแคทได้ไปนั่งฟังพระท่านสวดมนต์..กัณฑ์เทศน์..
ไม่เคยไปเลยค่ะ
20 นาที่ที่ยิ่งใหญ่ค่ะถึงเสียงดังแต่ไม่สับสน..ได้ยินบทสวดชัดถ้อย

อนุโทนาบุญครั้งนี้ที่คุณแคทได้รับ
นำมาเยือนหากัลยาณมิตรที่แสนดีของคุณแคทเสมอ

สาธุ...แวะมาดึกเลยค่ะคุณปอป้า
วันนี้คุณแคทไปนั่งฟังพระเทศฯช่วงบ่ายค่ะ
สวดแบบไหนคุณแคทไม่ทราบค่ะ
แต่ไพเราะจังเลยค่ะ

ได้นั่งใกล้ท่านผุ้หนึ่งคิดถึงคุณปอป้าเลยค่ะ
สวดมนต์เก่งจังเลยค่ะมีความสุขนอนหลับฝันดีนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:40:35 น.  

 
Photobucket

กู๊ดไนท์นะคุณป้า


โดย: นู๋แอน น้องพี่ดาว หลานปอป้า (cbreeze21 ) วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:52:56 น.  

 สวัสดีค่ะปอป้า

ป้ากุ๊กมากับความอืดดดดดดดของเน็ต
กว่าจะเปิดได้แต่ละหน้า…แต่ละบ้าน รอกันเงกกกกกกกกกกกค่ะ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้จะกระย่องกระแย่งไปได้กี่บ้าน


ช่วงนี้อากาศออกจะเย็นๆ
บางคนอาจจะชอบ แต่บางคนก็ชักจะฟึดฟั๊ดเพราะหวัดถามหา
จะอย่างไรก็ดูแลและรักษาสุขภาพนะคะ
……………………….

เรื่องวันนี้ต้องอ่านทำความเข้าใจแบบช้า……ช้า
เพราะภาษาวัดก็ค่อนข้างไกลหูป้ากุ๊กเหมียนนนนนนนนน กานนนนนน


คมคำ : เราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดได้
แต่สามารถเริ่มต้นเพื่อสร้างตอนจบที่มีความสุขได้

โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:16:02 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดียามเช้ากับวันสีส้ม
อากาศหนาวเย็น รักษาสุขภาพทุกวันนะค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:06:34 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:46:10 น.  

 

คุณป้าขา..นู๋ธัญมาส่งความคิดถึงให้ค่ะ
คุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ...โดย: tanjira วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:18:47 น.  

 


วันนี้เเอบมาหาคนน่ารักเเต่เช้า
อิอิโดย: อาลีอา วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:30:12 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ย่าชอบเล่า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:58:09 น.  

 


มาแล้วววว....

วันนี้ตื่นสายนิโหน่ยยย...
แต่พี่สาวคนสวยกับพี่สาวคนน่ารักตื่นกันทำไมไม่รู้แต่เช้าเลยค่ะ ...ฮิๆ

นู๋ดาวมีแกงส้มมาฝากปอป้าค่ะ..
พึ่งเคยทำทานเองครั้งแรกค่ะ..
หน้าตาดูดี ... รสชาตก็โอเคค่ะ...555

อากาศเริ่มอุ่นๆลงแล้วค่ะ..
นู๋ดาวชอบอากาศประมาณนี้ค่ะ..
หนาวนักก็ไม่ชอบ
ร้อนมากก็ไม่ดี...

โหยยย...นู๋ดาวนี่ช่างเลือกช่างเรื่องมากเนาะ..
มีอากาศให้หายใจก็เป็นบุญแล้ว..ยังเลือกร้อนเลือกหนาวอีกซะงั้น ..


ให้ปอป้ามีความสุขทุกๆวันนะคะ..

ปล. น้องจันตอนนี้เธอไม่สบายใจเรื่องงานค่ะ...เลยไม่เข้าบล็อก
เหลือแต่น้องแอนแฟนป๋ามาวิ่งเล่นเป็นเพื่อนกัน 55โดย: satineesh วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:02:18 น.  

 
สวัสดีวันพฤหัสฯ...ค่ะ

ขอให้วันพฤหัสฯ นี้ เป็นวันดีอีกวันหนึ่งของทุกคน
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา...ค่ะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:18:44 น.  

 
ปอป้าดูนี่ค่ะ
เพราะปอป้าทำรูปน้องหมิงถือปืนมา..
นู๋ดาวเลยมองท่าแอ๊คชั่นของหมิงหมิง แบบละเอียด
เลยคุ้นตาว่ากางเกงตัวที่ใส่นี่..เป็นชุดที่นู๋ซื้อให้หรือเป่า?

แต่นู๋ดาวตั้งใจให้หมิงหมิงใส่แบบประมาณ คลุมเข่าเล็กๆ
แต่สุดหล่อใส่ออกมาเกือบคลุมถึงตาตุ่มแน่ะ

นู๋ดาวกะขนาดความสูงของหมิงหมิงพลาดไปเยอะมากเลยค่ะ 55


เรื่องอาหารการกินแถวบ้านนู๋...อัตคัดค่ะ
ในหมู่บ้านนี้กว้างมากค่ะ....แต่บ้านนู๋ไม่กว้างมากแบบหมู่บ้านนะคะ

เอาเฉพาะจากหน้าหมู่บ้านมาถึงตัวบ้านนู๋นี่ 2กิโลเป๊ะ ...
เลยไม่มีอะไร จะทานกันนักค่ะ...และทางหมู่บ้านไม่ให้ขายของในหมู่บ้านอีกค่ะ ..
ใครอยากได้อะไร...ก็ขับรถไปซื้อเอาข้างนอกโน่นนนน...
ขับไปกลับก็ 4 กิโลแระ ....
บางทีเลยขี้เกียจ....นอนตัวกลมไปพร้อมความหิวก็มีค่ะ 555


โดย: satineesh วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:51:34 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้พี่ปอป้าครับ
ขอให้ผลการตรวจออกมาในทางที่ดีเยี่ยมนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:12:08 น.  

 


จักขอถามความนิดคิดถึงหนอ
รุดหาหมอเรื่องใดวานไขขาน
เจ็บหรือป่วยช่วยตอบหอบอาการ
ใจสะท้านนานคอยถ้อยรำพึงโดย: อาลีอา วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:24:06 น.  

 

โดย: พ่อระนาด วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:00:31 น.  

 


ปอป้าทานมื้อกลางวันหรือยังจ๊ะ
คิดถึงเสมอจ้า...
กาแฟยามบ่ายแก้ง่วงมาฝาก (อีกแระ)


โดย: I_sabai วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:02:48 น.  

 
เป็ดจังมาแล้วค่ะปอป้า
จริงๆมานานแล้วค่ะ แต่อ่านเรื่องที่ปอป้าอั่พอย่่างตั้งใจ

อ่านไปสองรอบถึงจะพอเข้าใจค่ะ

เป็ดจังตั้งใจว่า อย่างไรก็ต้องอ่านให้เข้าใจ
ดีนะคะที่อ่านไปสองรอบแล้วเข้าใจ
ถ้าเป็นโจทย์ฟิสิกส์ สงสัยนอนแดดิ้นอยุู่เป็นแน่

อิอิอิ

ขอบคุณสำหรับธรรมะที่ดีค่ะโดย: be-oct4 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:42:54 น.  

 
มาทักทายปอป้าด้วยความคิดถึง

สบายดีนะคะ

จุ๊บๆค่า...


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:24:38 น.  

 

แหล่มจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:39:12 น.  

 
นะมัสสะเต คะป้า
พัทยาวันนี้ร้อนแย้ว


โดย: cbreeze21 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:19:10 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้า

อากาศเย็นแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: อ้อ (sandseasun ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:33:12 น.  

 
แวะมาอ่านวันละนิด
ให้ชิวิตคิดแต่สิ่งดีดี

ฮ่า ฮ่า

ดีจ้าปอป้า คิดถึงน้า


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:47:18 น.  

 
ยังอ่านไม่จบค่ะคุณป้า เด๋วมาอ่านต่ออีกรอบค่ะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ หนาวๆๆ มิมิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:03:59 น.  

 

Glitter Graphics - Topglittergraphics


สวัสดีค่ะ และต้องขอโทษด้วยที่หายไป พอดีว่าได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นไข้หวัด 2-3 วัน เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะ

แล้วก็ดีใจมากที่ตอนนี้ไม่ต้องไปแอบอ่านเรื่อง และรูปดีๆของคุณพรหมญาณี จกา Blog คุณ ก๋า กับน้อง ณัฐ แล้วค่ะ
ยังงัย ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ เป็นสมาชิกรับเชิญที่ไหนกํได้ แต่อย่าเป็นไข้เลยค่ะโดย: cengorn วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:45:04 น.  

 

Glitter Graphics - Topglittergraphics

ตั้งใจจะส่งรูปนี้นะคะ หงัยเป็นรูปนั้นไปได้
อย่างว่านะ มือใหม่นะคะ หวังว่าคราวนี้เป็นรูปที่ถูกต้องนะคะ


โดย: cengorn วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:52:19 น.  

 
ป้าหู้อับบล๊อกแล้วนะคะ

คืนนี้นอนหลับฝันดีน้า...โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:45:28 น.  

 
อ่านข้างบน ก๋าเคนธีรเดช เอ่ยเรื่องผลตรวจ เป็นเรื่องดีๆนะ

แต่ปอป้า ยังดีที่ไปหาหมอ อุ อุ ผมยังไม่เคยคิดจะไป

ก็นอนอยู่เหมือนกัน


โดย: yyswim วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:13:45 น.  

 สวัสดีค๊า...มามี้สุดเลิฟเลิฟเจ้าค๊า
คิดถึงมากมายเรยยย ดูแลสุขภาพตระเองด้วยน๊า
รักกกกกที่สุดเรยยย….ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ…..
*★.• •*.:。✿✲*★.• •*.:。✿✲*★.• •*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★
•.★*... ...*★.• •*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ ♥>♥โดย: mastana วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:39:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
ขอความสุขจงมีตลอดวันค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:14:51 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:32:52 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: อาลีอา วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:17:06 น.  

 
ปอป้าไปหาหมอเป็นไงบ้างคะ

เงียบไปแบบนี้ ไม่ดีน่อ

มารายงานผลด่วนค่า....


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:02:12 น.  

 
สวัสดีครับคุณป้าสบายดีนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับป้า..ฮ้าคนเรานี่อายุมากขึ้นก็ป่วยไข้ง่ายขึ้นนะครับผมเองก็เช่นกัน5555...เป็นหวัดบ่อยขึ้นครับ ต้องออกกำลังกายบ้างนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับ

ขอให้คุณป้ามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงนะครับ


โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:38:14 น.  

 
ขอบคุณทุกๆคำอวยพร
ขอบคุณพี่ๆทุกๆคน
ขอส่งความสุขกลับคืน
ให้พี่ๆทุกคนได้พบเห็นสิ่งดีๆเช่นเดียวกับมี่ด้วยนะคะ
(โคลงผวน)


ระลึก ลึกระเร้า ...สุขสอน
กาอับ กับอาทร เพื่อนห้อม
จำหนัก จักนำพร ...มอบกลับ
ลงลุ่ม รุมหลง ล้อม ...ท่านนั้นเพลินเกษม

เปรมหลับ ปรับเล่ม หวาน...สุมทรวง
ลับสุข รุกทรัพย์ ทวง ...สุขไว้
เนาดับ นับดาว ตวง ...เริงแนบ
ลัดหน่วย รวยนัด ให้ ..........รีบอุ้มเงินหนา

พาคิด พิศค้า คบ ...ไฟฝัน
ผูกสิ่ง พิงสุขสรรค์ ...ทุกด้าน
โชคยัก ชักโยก ดัน ...จมใฝ่
เขินงั่ง ขังเงิน ล้าน ...สั่งให้รีบสอย
(โคลงสี่สุภาพ)


ขอบคุณกับน้ำจิต...อาทร
ระลึกทุกคำกลอน...เสกสร้าง
กับพรเลิศทุกตอน...อาบอิ่ม
ปรารถนาสุขกว้าง...โอบล้อมคลอผดุง

ปรุงสุขมอบให้ท่าน...เทียมกัน
ขอฤทัยเมียงฝัน...พบแก้ว
เริง,รวย,หมื่น,สม,สรรค์...ไหลสู่
สรรพลาภเพริศแพร้ว...ต่างได้เทียบสม

ชมเริงเชิงร่มร้อย...เนานาน
ทุกที่ทุกสถาน...ต่างพร้อม
พาเพลินสนองปาน...รักยิ่ง
อุปสรรคเดินอ้อม...ลัดคล้อยลืมสรรค์

วันเกิดปีนี้ใคร่...อธิษฐาน
ขอพระโปรดประทาน...โลกชื้น
เรืองรองเรื่องประสาน...เสียสละ
หาใช่โศกสะอื้น...ขื่นเค้นลอบเผา

เมาเพียงนัยใฝ่คว้า...มงคล
ทุกชีพทุกกมล...อย่าสะท้าน
กับหมองหม่นมารมนต์...แอบเลาะ
หากสุขกอดเงินล้าน...ทุกครั้งในหวัง


..................ญามี่///...


โดย: ญามี่ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:00:16 น.  

 
อ่านจบแล้วน้า ปอป้า

เปลี่ยนเพจได้ อย่าอู้ ฮ่า ฮ่า


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา:23:32:22 น.  

 
ขอกราบที่ตักสวยๆที่ทำผู้ใหญ่เป็นหว่งค่ะช่วงนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเพราะภาระกิจทีมีเร่งให้เสร็จก่อนปีใหม่ยังมีเรื่องงานหลายๆเรื่องที่ไม่ลงตัวด้วยเวลาน้อยนิด กราบขอโทษมาอีกทีนะค่ะอย่างอล...นะค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ คิดถึงอยู่เสมอจากใจค่ะโดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:13:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:28:07 น.  

 
สวัสดีวันเสาร์ค่ะ ปอ ป้า
พอมีเวลาว่างก็แอบแว๊บ มาหาป้าก่อนเลยค่ะ ด้วยความคิดถึงมากมาย คุณป้าสบายดีนะค่ะ อากาศเปลี่ยนแปงบ่อยเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว คุณป้าดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ
รัก..คิดถึงทุกวันค่ะ จุ๊บๆโดย: ดอกไม้ ได้หมอก IP: 58.8.14.44 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:40:18 น.  

 


สวัสดีวันเสาร์ค่ะคุณป้า ตอนนี้ฉัตรอาจมาเยี่ยมเยียนได้ห่างๆ นะคะ เพราะกำลังตามเก็บบทความเก่าๆ อยู่ค่ะ รวมทั้งกำลังอ่านหนังสือโตะโตะอยู่ด้วย

มีความสุขมากๆ นะคะ มิมิโดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:31:08 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่าปอป้า...
พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ


โดย: mayday (savita29 ) วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:16:46 น.  

 
((((((((((((ปอป้าครับ))))))))))))))

มาบอกว่า คิดฮอด จ้า หายเงียบไปเลยโดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:09:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:25:57 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณป้าขา
นู๋ธัญกับสาวน้อยมาส่งความคิดถึงให้ค่ะโดย: tanjira วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:01:43 น.  

 
ปอป้าเป็นไงบ้างคะ ดูแลรักษาสุขภาพ + ออกกำลังกายตามกำลัง

แนะนำโยคะค่ะ สนแผ่นดีวีดีมั้ยคะ แจ้งมาค่ะ จะไรท์ไปให้


โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:59:46 น.  

 
หวัดดีคะป้า
วันนี้ทำอะไรบ้างคะ


โดย: cbreeze21 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:53:38 น.  

 มามี้สุดเลิฟเลิฟเจ้าค๊า...
สบายดีอ่ะป่าว.......อ่า...
คิดถึงๆมากมายเรยยยน้าค๊าบบบ
อากาศเย็นแระดูแลสุขภาพตะเอง
ดีด้วย...ขออนุญาตห่มผ้าให้ด้วยน๊าจุ๊ฟๆๆๆๆ
….สวีทดรีม.... แอนด์.... ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ…..
*★.• •*.:。✿✲*★.• •*.:。✿✲


*★.• •*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★
•.★*... ...*★.• •*.:。✿✲-•(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ ♥>♥
โดย: mastana วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:43:42 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:7:33:10 น.  

 


แวะมาชนกาแฟกับปอป้า
หมดแก้วเลยเน๊าะ
สุขสันต์วันสิ้นเดือนจ้า..


โดย: I_sabai วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:8:51:51 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ ปอ...ป้า สบายดีหรือเปล่าค่ะ ช่วงนี้แมวยุ่งเหยิงเหลือเกิ้นนน เดี๋ยววันศุกร์ต้องเดินทางอีกแล้ว ถึงจะไม่ค่อยว่าง แต่ก็คิดถึงปอ..ป้า เสมอนะค่ะ


โดย: maew_kk วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:27:14 น.  

 

มามี้ขา
พูมาส่งมามี้เข้านอนค่ะ
ฝันดี..ราตรีสวัสดิ์นะคะ
โดย: พธู วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:21:11 น.  

 
ปอป้าจ๋า

ปอป้าหายปายหนายยยยยย.....หลายวันแล้วนะคะนี่
นู๋ดาว งานยุ่ง..ตะลอนๆ ทั้งวันไม่มีเนตให้เล่นเลย ...
แต่ตอนนี้กลับมานั่งหน้าคอม..
สิ่งที่หายไปคือปอป้าหายไป..........ฮือๆๆ

,,,,,,,

ปอป้าหายไปตั้งแต่วันที่ไปหาหมอ
หมอว่าอย่างไรบ้างคะ?...หรือว่าหมอให้ปอป้านอนเล่นที่ รพ.

อ้าวววว....นึกไปโน่น นึกไปนี่เรื่อยเปื่อย

ลืมไปว่าวันนี้ก็วันสิ้นเดือน....
ปอ้ป้าอาจจะยุ่งเรื่องงาน...หัวฟู อยู่แน่ๆเหมือนทุกเดือน

นู๋มารำพึงงึมงัมแล้วก็จะไปทำเพจวันเกิดให้ทั่น bms ก่อนค่ะ
วันที่ 2 นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอค่ะ
ขานั้นก็งานมากกกกกกกกกก....คิดถึงปอป้าจังเลยยยยย


โดย: satineesh วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:30:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:7:25:14 น.  

 
แวะมาบอกว่า "คิดถึง" ครับโดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:7:35:10 น.  

 


ดีจ้าปอป้า...

ใกล้จะปีใหม่แว้วว วางแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ

กาแฟยามเช้ามาฝากจ้า..


โดย: I_sabai วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:7:58:23 น.  

 
สวัสดีครับคุณพี่ปอปร้าขอรับ


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:8:22:25 น.  

 

★★★`• • ★★★
สวัสดีค๊ามามี้สุดเลิฟเจ้าค๊า
มามี้หายไปไหนอ่ะ ..คิดถึงมากที่สุดเรย
รักษาสุขภาพแระดูแลตะเองด้วยน๊าค๊าบบบ
So Happy Monday naka ..

Comment Hi5 Glitter

Comment Hi5 Glitter
★★★`• • mastana …mastana…mastana. • •`★★★
• •`★★★*♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥โดย: mastana วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:11:12:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
22 พฤศจิกายน 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.