INDIA 2009 ตอนที่ 1...เปิดศักราชอินเดีย 2009

เปิดศักราช INDIA 2009ปอ ป้า ขอเปิดเรื่อง INDIA 2009 ด้วยบทความที่ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี ( วีรยุทโธ M.A., Ph.D. ) พระธรรมทูตสายอินเดีย ได้เขียนไว้ในหนังสือ สู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่ง พระวิเทศโพธิคุณ เมื่อปี 2543 ดังนื...ค่ะ

.....พระอานนท์ ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนเสด็จปรินิพพาน ณ ที่สาลวโนทยาน ในกรุงกุสินารา ว่า “ เมื่อกาลก่อน พุทธบริษัทในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้น ก็แต่ว่าเมื่อกาลล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า จักไม่ได้เห็น ไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้ใหญ่เจริญใจเหล่านั้นอีก “

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า :-

- พระตถาคตประสูติในที่นี้ 1

- พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 1

- พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ 1

- พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดียสถานเหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายมลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ “


นี้เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงสอนในมหาปรินิพพานสูตร ให้วิถีแก่เราได้เข้าใกล้พระองค์ทั้งกายและใจ เหมือนอย่างเมื่อทรงยังดำรงพระชนม์อยู่ โดยอาศัยสังเวชนียสถาน เป็นสื่อนำเข้าถึงสิ่งที่ควรจะดู ควรจะเห็น ควรให้เกิดสังเวช แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย และพึงนมัสการด้วยความเคารพต่อที่ประสูติ ตรัสรู้ ประทานปฐมเทศนา และปรินิพพาน


หนังสือเล่มนี้ ปอ ป้า ใช้ร่วมกับการปฏิบัติธรรมตลอดทริป
เป็นเล่มที่ถูกใจมาก เพราะมีรูปหลวงพ่อสดอันเป็นที่เคารพรักยิ่งในชีวิต
และที่สุดได้อธิษฐานจิตมอบให้หลานสาวคนหนึ่งที่ปอ ป้า รู้สึกรักและผูกพัน
เรียบร้อยโรงเรียนปอ ป้า ไปแล้ว...


ผู้ที่คิดว่าจะไปไหว้พระให้ครบพุทธสถาน 4 แห่ง ตามตั้งใจได้นั้น จะต้องปลูกคุณธรรมของผู้เดินทาง คือ

1. สัทธิโก มีความศรัทธา เชื่อมั่น
2. ปหูตธโน มีทรัพย์ภายนอก ภายใน พอแก่การใช้สอย
3. อโรโค โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน
4. ปริวาโร มีบริวารสนับสนุน
5. มัคคนายโก มีผู้นำพาที่เชื่อใจได้
6. มัคคุเทสโก มีผู้บรรยายที่ชำนาญ ให้ความรู้

มาอินเดีย เราต้องดูความเจริญในความเสื่อม หมายความว่า เมื่อเราดูสถูป วิหาร เจดีย์ ผู้คนยากจน แต่งตัวมอมแมม กระท่อมดินเล็ก ๆ ถนนหนทางเป็นหลุมบ่อ ล้าหลัง เหล่านี้คือเรื่องความเสื่อมถอยทั้งนั้น แต่กลับมาดูจิตใจเราเหมือนเจริญขึ้น ภูมิใจกับตนเอง ภูมิใจในประเทศของตนมากขึ้น คิดว่าอย่างไรเสีย เรายังดีกว่าเขาอีกมากหลาย

เราไปประเทศอื่น ๆ ไปดูความเสื่อมในความเจริญ เช่น เห็นบ้านเมืองเขาเจริญ มีรถ มีบ้าน มีที่ทำงาน ผู้คนแต่งตัวหน้าตาสวย ๆ งาม ๆ หันกลับมามองที่ตัวเรา บ้านก็ไม่หรู ตู้ก็ไม่สวย รถก็ตกรุ่นไปแล้ว อะไร ๆ ก็สู้เขาไม่ได้ นี่เองที่เรียกว่า ความเสื่อมในความเจริญ สิ่งที่เรียกกันว่าความเจริญ เจาะให้ลึกจะเห็นความเสื่อมกำลังตามมา

แดนภารตะแห่งนี้ มีทั้งสุขให้เราเลือก มีทั้งทุกข์ให้เราผจญ ใครจะได้รับสุขหรือทุกข์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับสภาพของเราเอง พยายามสรรสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ดี ๆ ต่อสิ่งที่ผ่านมากระทบ สร้างความเข้าใจต่อสิ่งนั้น ๆ หลีกเลี่ยงความกินใจต่อสิ่งที่ไม่เหมือนเรา และความยากลำบาก เข้าให้ถึงมุมเสน่หาอินเดียให้ได้ เพราะเป็นเสน่ห์แบบพิลึกกึกกือของเมืองแขกนี่เอง ที่ผู้ไปพบเห็นกล่าวขานกันไม่รู้จบ ความสุขชนิดที่คิดกันไม่ถึงก็น่าจะเป็นมหาเสน่ห์ที่ถวิลหาไม่รู้หาย

ดังนั้น ผู้จะจาริกอินเดียให้ดูดี ต้องพกศรัทธา พาปัญญา จูงมือความเพียร สะสมบารมีมาให้เพียงพอต่อการใช้สอยในแต่ละวัน หากมีศรัทธาจำกัด ปัญญาจำเขี่ย มีความเพียรอย่างจำใจ จะทำให้ผู้เดินทางอ่อนระโหยโรยแรง พลาดจากความสนุกกับสิ่งแปลกใหม่อย่างน่าเสียดาย ขอให้ทำใจอย่างเดียว ความสุขหลายอย่างจะตามมา หากตามใจอย่างเดียวเท่านั้น จะขาดทุนความสุขอีกหลายอย่าง...

ในการบันทึกการเดินทางครั้งนี้ ปอ ป้า ได้ทำการบันทึกตามวันและสถานที่ที่เริ่มเดินทาง กล่าวคือ เริ่มต้นที่สถานที่ตรัสรู้ ไม่ใช่สถานที่ประสูติ เนื่องจากเส้นทางการเดินทางจะค่อย ๆ ขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนจบการเดินทางที่พาราณสี ตามแผนที่
ในส่วนของข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์นั้น ได้รับการบอกเล่าจากพระวิทยากรบ้าง และ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือสู่แดนพระพุทธองค์ อินเดีย – เนปาล ของท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษีบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากให้ท่านทั้งหลายได้รับสาระความรู้จากการติดตามเรื่องราวการเดินทางไปแสวงบุญในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าในการท่องแดนอินเดียครั้งที่แล้วที่ปอ ป้า ได้บันทึกไว้ในชื่อ The Memory of India นั้น จะออกแนวความสนุกสนานของเพื่อนร่วมเดินทาง และความตื่นเต้นที่ได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกแตกต่างไปจากเมืองไทยมากกว่า

และการบันทึกเรื่องราวการเดินทางแสวงบุญที่อินเดียครั้งนี้ จะพิมพ์เป็นบทความในรูปของจุลสารเป็นตอน ๆ ส่งไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรต่างจังหวัดที่คอยติดตามผลงานการเขียนแนวธรรมะของปอ ป้า ด้วย เนื่องจากยังมีเพื่อน ๆ ของเราอีกหลายท่านต้องทำงานในถิ่นธุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ บางท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ดังนั้น เรื่องอินเดียใน พ.ศ. นี้ จึงจะออกแนววิชาการหน่อย ส่วนพวกเราชาวบล๊อกจะได้เปรียบกว่าท่านเหล่านั้น ตรงที่มีรูปสวย ๆ มาให้ดูประกอบด้วย ก็ได้แต่หวังว่าคุณ ๆ ชาวบล๊อกที่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้คงจะไม่เบื่อไปเสียก่อน...

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยใด หรือ มีข้อแนะนำในการนำเสนอครั้งต่อ ๆ ไป ก็สามารถออกความคิดเห็นได้ทั้งทางหน้าไมค์และหลังไมค์ ปอ ป้า ยินดีน้อมรับมาพิจารณาทุกคำแนะนำ..ค่ะ วันนี้ขอเรียกน้ำย่อยเพียงเท่านี้ก่อน โดยขอให้การเปิดศักราชอินเดีย 2009 นี้เป็นตอนที่ 1 ตอนต่อไปเราจะเริ่มเดินทางผจญภัยในแดนภารตะกัน...ค่ะ


ไปอินเดีย ต้องปลดทุกข์ กลางทุ่ง
ขอทานมุง ล้อมกรอบ รอบตัวเรา
ทั้งเหม็นกลิ่น แปลกแปลก สุดคาดเดา
จึงต้องเอา ธรรมะข่ม บ่มใจ

ไปอินเดีย หนวกหู เสียงแตรรถ
ทางจะคด จะตรง บีบเข้าไว้
ถ้าขับรถ แล้วไม่บีบ ผิดวิสัย
เหมือนชอบใจ ต้องส่ายหัว อย่ารอช้า

ไปอินเดีย กินอาหาร ไม่อร่อย
รสชาดกร่อย เครื่องเทศ ปรุงใส่มา
ทั้งแตกต่าง แม้กระทั่ง เวลา
อีกภาษา ลิ้นระรัว กลั้วคำ

ไปอินเดีย ไม่สะดวก ไม่สบาย
แม้ทุกข์กาย อยู่ได้ ด้วยพระธรรม
คนอินเดีย ทุกข์ยากกว่า แสนระกำ
เห็นประจำ ทุกครั้ง ที่ได้มา

ไปอินเดีย ไม่คิด ละเหี่ยใจ
ไปกราบไหว้ ตามรอยบาท พระศาสดา
แม้เดินทาง กินอยู่ยาก ไม่นำพา
สิ้นชีวา มิเสียใจ เสียดายเลย

" พรหมญาณี "ขอปิดท้ายรายการด้วย ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี
Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 14 สิงหาคม 2558 21:10:18 น. 106 comments
Counter : 2494 Pageviews.

 


โมตามกลิ่นหนุ่มอินตะระเดียมาค่ะปอป้า..


แปะเม้นท์ก่อน ค่อยอ่านค


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:14:45 น.  

 มาตามรอยบุญที่ปอป้าไปมาค่ะ


โดย: satineesh วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:27:58 น.  

 
ขอบคุณ ปอ ป้า มากนะค่ะ ถือว่าเป็นบุญของลูกปัดค่ะ

คนที่มีเน็ต บางคนก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เข้ามาเยือนในนี้ ถือเป็นความโชคดีของลูกปัดมาก ๆ เลยค่ะที่ได้รู้จักรับความรู้และเรื่องราวที่ปอป้ามนำมาเล่าสู่กันฟัง..แถมด้วยของฝากอันมีค่ายิ่งอีกด้วย

ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะโดย: LooKPat วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:36:09 น.  

 
อิอิ แว๊บมาแล้วไงค่ะ

สงสัยว่าก่อนที่ปอ ป้าจะไปบอกอีกนะค่ะ

เอ๊ะ รึ ใจเราส่งถึงกันค่ะ

มาอ่านบทความนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ สาธุบุญด้วยนะค่ะ

การทำบุญ ทำทาน ให้ความรู้เผยแผ่ศาสนา..มีค่ายิ่ง ขอให้ปอป้ามีสุข สุขภาพแข็งแรงมาก ๆค่ะ

..ตุ๊กตา ตัวอ้วน ๆ น่ารักจังเลยนะค่ะ..


โดย: LooKPat วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:47:11 น.  

 
นู่อิมรีบแวะมาเลยค่ะปอ ป้า กลัวจะโดนฉกหนุ่มๆไปหมดซะก่อน

แต่ก่อนอื่นขอเดินตามปอป้าไปไหว้พระก่อนนะคะ..


โดย: SaKaNaJang วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:55:55 น.  

 


โดย: superss วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:56:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอ ป้า

ที่หายไปหลายวัน เพราะกลับบ้านค่ะ ของได้รับแล้วนะคะ แม่เอาไปบูชาไว้ที่หิ้งพระเรียบร้อยแล้วด้วย ขอบคุณมากๆ นะคะที่นึกถึงกัน

วันนี้ตามมาเปิดศักราชอินเดียแล้วค่ะ


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:08:04 น.  

 

ตามรอยบุญมาด้วยคนค่ะโดย: pooqatar วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:20:53 น.  

 
วันนี้เรด้าห์กระดิกดิ๊กๆ 555+ ทำให้อยากเข้ามายลเรื่องราวตามรอยพระพุทธองค์ ณ อินเดียของปอป้า ไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าเข้ามาได้ถูกวันสุดๆ ขอมาปูเสื่อรออ่านและร่วมย้อนรอยทริปนี้ของปอป้ากับชาว Blog ด้วยคนค่ะ


โดย: Baltimore IP: 125.24.227.176 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:49:56 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้า

ร่วมออกเดินทางไปด้วยคนครับ
หมิงหมิงยังเป็นหวัดอยู่เลยครับ
ผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลมาเมื่อสักครู่เองครับ
ทานยาแก้หวัดต่อครับ


โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:35:06 น.  

 
ที่เห็นในรูปเป็นรอยเก่าครับพี่ปอป้า
หมิงหมิงโดนยุงกัดครับ
ก็เลยใช้ขมิ้นทาครับ
หายเร็สกว่าแซมบั๊คอีกครับ อิอิอิ

ไทยๆเรานี่แหละครับ
เลิศเลยครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:19:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอป้า แอบอู้แวะมาเยี่ยมก่อนกลับบ้านค่ะ
คิดถึงปอ...ป้านะ่ค่ะ จะพยายามแวะมาเยี่ยมบ่อยๆ
ช่วงนี้แมวรับจ๊อบเีขียนเว็บ ออกจะยุ่งๆ เครียดๆ นิดหนึ่ง แบบว่ามือใหม่หัดขับ ประมาณนี้..อิอิ

อากาศเริ่มร้อนแล้ว ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: แมว(maew_kk) (maew_kk ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:55:29 น.  

 
มาร่วมอนุโมทนาบุญกับ ปอป้า ค่ะ
น้อมรับสดับฟังข่าวสารจากอินเดีย
ผ่านการเล่าเรื่องของ ปอป้า ด้วยความปีติยินดี
ไม่รู้ว่า ในช่วงชีวิตนี้ จะมีโอกาสไปจาริกแสวงบุญถึงอินเดียรึเปล่าน่ะค่ะ
ก็ขอมาอ่านจากปอป้า ก็แล้วกันนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:43:53 น.  

 
ทางชีวิต ใช่ใคร ไหนลิขิต
จะถูกผิด อย่างไร ใจตนรู้
สองหนทาง จำแนก ตามคำครู
(พระ)สัพพัญญู ตรัสไว้ ชั่วและดี

ทางชีวิต ของเรา เรากำหนด
จะเลี้ยวลด อย่างไร ในวิถี
ใช้พระธรรม น้อมนำ พาชีวี
ได้สุขี ถึงฝั่ง ดั่งใจปอง.......................ปอป้า (พรหมญาณี)

ทางชีวิต ทิศชีวา พากำหนด
ตถาคต มอบธรรม นำชนผอง
พึงใฝ่รู้ พึงน้อมนำ ตามครรลอง
สติครอง ได้เกิด เลิศปัญญา

ทางชีวิต ใช่ใคร ได้ลิขิต
ทางถูกผิด คิดไฉน ให้เหนื่อยล้า
พึงบำเพ็ญ เห็นตามจริง ทุกสิ่งว่า
เมื่อถึงครา จิตผ่องผุด วิมุตติเอย............หลานปุ๊ก (พ่อระนาด)

ขอบคุณปอป้า ที่ไปแจมกลอนนะคะ
อดไม่ได้ค่ะ ขอแจมต่อ อิอิ
โดย: พ่อระนาด วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:00:52 น.  

 
ส่งหลังไมค์ก่อน
แล้วมาอ่านทีหลัง
ฮ่า ฮ่า แบบว่า"งก"นะ
ขอบคุณ ปอป้า มากครับ


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:44:56 น.  

 
ฝันดีนะคะ ปอป้า


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:45:23 น.  

 
มาตามรอยพระพุทธองค์ด้วยคนค่ะ

อยากไปบ้างจัง...

ถ้ามีบุญบารมีพอ...ขอให้ได้ไป...สาธุ

...................................................

เข้ามาสวัสดีก่อนนอน ปอ ป้า ค่ะโดย: i am_giddy วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:13:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้า..
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ...อย่างสูงเลยค่ะ...
คุณน้า..คะจ๊อกชอบคำสอนวันนี้จังเลยค่ะ...

"เราต้องดูความเจริญในความเสื่อม"

"ความเสื่อมในความเจริญ"

ลึกซึ้งเหลือเกิน...จริงนะคะส่วนมากคนเรามักจะไม่มองในมุมกลับเท่าไร...แต่ถ้าคิดได้เราก็สุขนะคะ
ไม่ทุกข์...เพราะเข้าใจที่มาที่ไป
ขอบคุณมากนะคะคุณน้า...ทำให้จ๊อกเข้าใจอะไรเยอะแยะเลยค่ะ


โดย: คนชุมแสง วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:43:47 น.  

 

มาอ่านด้วยค่ะคุณปอป้า อิอิ
....................

ในยุค "ทองกำลังจะมาที่ราคา17,000บาท" เราควรจะหลับคิดถึงอะไรดี..ถึงจะหลับเป็นสุขหนอ อิอิ ...แต่อย่างไรก็ตามคืนนี้ก็ฝันดีนะคะโดย: ญามี่ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:0:06:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แม้อากาศจะร้อน
แต่ทุกวันเป็นวันดีเสมอ
สวัสดีวันอังคารค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:22:10 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:55:29 น.  

 


กาแฟสักแก้วนะคะปอป้า


โดย: satineesh วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:07:01 น.  

 


^_^ มันเป็นทางออก...ของเด็กมีปัญหา
ซึ่งเกินจะเยียวยา..ยากจะแก้ไข
ขอปิดบ้าน..ไปพัก..ทำใจ
หากไม่เศร้าจนเกินไป...จะกลับมาค่ะ


โดย: +DidYouKnowMe+ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:08:24 น.  

 
มาติดตามซีรี่ย์.....อินเดีย 2009 ครับผม

ขอให้ปอป้า มีความสุขมากๆนะครับ.....


โดย: Romancini วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:18:20:17 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาส่งปอ ป้า เข้านอนหลับฝันดีค่ะ...ฝันถึงหนุ่มๆก็ดีนะคะ...อิอิ...


โดย: SaKaNaJang วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:32:08 น.  

 
วันนี้มาอ่านอย่างตั้งใจครับ
รอตอนต่อไปนะ ปอป้า

emo


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:11:26 น.  

 
D-คร้าปอป้าเจ้าค่ะ
มีศรัทธา เชื่อมั่น ความสุข ในรสแห่งธรรม
ก่อเกิดในหัวใจ อินเดียสุขใจแต่ไม่สบายกาย
แบบทดสอบความศรัทธาแห่งพุทธธรรม
นะค่ะปอป้าขา! รักธรรม รักปอป้าค่ะ
คิดถึง...ฝันดีนะคร้า
.
.


ปล..ชอบภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำคงคา
ให้ความรู้สึกถึง แสงสว่างแห่งชีวิตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ


โดย: มัททะนะ (mastana ) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:36:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอ ป้า

มายามดึก...วันนี้ออกงานนอกมาค่ะ เพิ่งกลับมา ร้อนๆๆ เหนื่อย บ่นทำไมไม่รู้

มาส่งเข้านอน ฝันดีนะคะ


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:53:36 น.  

 


ปอป้าขา...แวะไปบ้านนู๋หน่อยยนะคะ...


โดย: satineesh วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:08:21 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ถ้ายิ้มให้กับคนที่อยู่ในกระจก
รับรองว่าเขาต้องยิ้มตอบกลับมาทุกครั้ง
ว่าแต่วันนี้ยิ้มให้คนในกระจกหรือยังเอ่ย


emoemoemo


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:13:10 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:08:56 น.  

 
สาธุ ขอให้สมหวังค่ะ ขอบคุณ ปอป้า มาก ๆนะค่ะ

ขอให้สำเร็จดังใจหวังทุกประการเช่นกันนะค่ะ..

มีความสุขในทุก ๆวันค่ะ
โดย: LooKPat วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:11:19:04 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับเทพแห่งความสำเร็จที่ปอป้านำมาให้อยู่ประจำบ้าน และขอให้พรที่ปอป้านำมาให้จงย้อนกลับไปประสพแด่ปอป้าด้วยเป็นเท่าทวีคูณนะคะ
ขอบคุณมากเลย
รักษาสุขภาพนะคะ มีความสุขมากๆค่ะ
โดย: busabap วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:17:53 น.  

 


นู๋ไอรีบมารายงานตัวปอป้าค่ะ...

คิดถึงปอป้าเช่นกันนะคะ อิอิ

ตอนนี้งานยุ่งเหมือนยุงตีกัน..

แต่รับรอง...รักปอป้าทุกวันเลยยย


โดย: I_sabai วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:21:36 น.  

 
อากาศร้อนๆ...ต้องทานน้ำแข็งใสนะคะปอป้าขา.
โดย: satineesh วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:14:39 น.  

 
หมิงหมิงหายดีแล้วครับพี่ปอป้า
ขอบคุณมากๆเลยครับ
สำหรับเทพแห่งความสำเร็วครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:21:17 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่า....

ขอให้พรของ ปอ ป้า จงสัมฤทธิ์ผล

สาธุ๊!

ขอบพระคุณ ปอ ป้า ค่า

นู่กิ่งก็บูชาองค์พระพิฆเนศร์อยู่คะ...

ดีจัง ดีจัง ดีจัง...

...............................................

ตอบคำถาม ปอ ป้า ค่า....ที่บ้านมะมีดอกแก้ว.....มีแต่ต้นดอกปีป
เปลี่ยนเป็นดอกปีปได้มั้ยคะ
ทั้งหอม ทั้งน่ารัก

ส่วนตุ๊กแก (น้องฟ้า) ตัวนี้
นู่กิ่งให้ไปวิ่งเล่นกะน้องหมาบ้าน ปอ ป้า ได้เลยค่า
(ฝากเลี้ยงโต้ยเน้อ! กินได้ทุกอย่าง ไม่เกี่ยงงอนจ้า! ยกเว้นเนื้อพี่วัวก๊าบ!!... )

Happy Happy Happy!
โดย: i am_giddy วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:43:39 น.  

 
โอว ว ว ว...

น้าแข็งใสของคุณ satineesh น่ากินจัง...

อยากกิน อยากกิน อยากกินโดย: i am_giddy วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:06:15 น.  

 

5 โหล....สวัสดีวันพุธ...ค่ะ


ส่งเทพแห่งความสำเร็จมาให้อยู่ประจำบ้าน


ดังนั้น...ความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา


จงเป็นของ จขบ...ตลอดกาลนะเจ้าคะ


โอม...เพี้ยงงงงงง....มีความสุขมาก ๆ ในทุกวัน...นะคะ

^
^

lสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ


ขอพรนี้จงย้อนกลับไปหา จขบ ด้วยนะเจ้าคะ


ขอให้มีความสุขมากๆนะเจ้าคะ


โดย: yoja วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:27:56 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะคุณปอป้า มี่ก็บูชาท่านพระศรีคเณศค่ะ

..................
สวัสดีบ่ายวันพุธที่อากาศเริ่มร้อนค่ะโดย: ญามี่ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:06:41 น.  

 
สวัสดีวันพุธค่ะ ปอ..ป้า
วันนี้มาแบบไม่ได้ล็อกอิน...แบบว่าต้องรีบค่ะ ก็แอบอู้มาเยี่ยมปอ...ป้านิ..อิอิ

ขอบพระคุณสำหรับของฝากค่ะปอ..ป้า เดี๋ยวต้องหาเวลาโดดกลับบ้านเร็วๆ หน่อย จะได้ไปรับของทัน

ก็ขอให้ปอ..ป้าสุขภาพแข็งแรง มีความสุขทุกๆ วันนะค่ะ


โดย: แมว(maew_kk) IP: 210.213.38.178 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:49:55 น.  

 
5 โหล ... ปอป้า อยู่มั้ยค๊าา
มาขอบคุณ ที่นำเทพแห่งความสำเร็จไปให้ค่ะ
พอดีเลย กะลังต้องการความสำเร็จ
เพราะต้องเตรียมตัวสอบค่ะ ก็เลยชอบๆๆๆ เป็นพิเศษ อิอิ

โอม..เพี้ยง ขอให้ปอป้า มีความสุขมากๆ เช่นกันนะคะโดย: พ่อระนาด วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:53:37 น.  

 
คุณป้าค่ะ งาน+ทริปเที่ยวขวัญเยอะมากค่ะ
ปอป้าวันที่ 15 มีนาคมว่างไหมค่ะ ที่บ้านจัดคอนเสิร์ตค่ะ ชื่อ ถนนสายเพลง เกษม-สมาน
หนูจะได้ล็อคบัตรสื่อมวลชนไว้ให้คุณป้า (แลกกับดอกไม้สำหรับงานเปิดตัววงกระแตไต่ไม้ด้วย
เดี๋ยวขวัญอัพบล็อคเรื่องนี้ให้อ่านพรุ่งนี้นะคะ
ชวนคุณลุงไปด้วยนะคะ ขวัญให้ 2 ใบค่ะ

ป้าขา.....คิดถึงเสมอนะคะและรู้ว่าป้ารักและคิดถึงหนูมากๆเช่นกัน.....
หนูก็บูชาพ่อพิฒเณศ/พ่อศิวะ/แม่ลักษมี/แม่สรัสวดีค่ะป้า ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ขวัญค่ะ (toyor ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:38:59 น.  

 
ปอป้าครับ
หลังไมค์ด้วยครับ
ขอบคุณครับ


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:02:55 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะปอป้า
โลกจะร้อนแค่ไหนแต่ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้
ไม่ละลายไปความร้อนนะ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:13:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:25:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:46:41 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอบคุณที่ปอ ป้าที่ส่งเทพแห่งความสำเร็จให้นู๋อิมบูชานะคะ และขอให้ความสำเร็จประสพแด่ปอ ป้าเช่นกันค่ะ..

ปล.หนุ่มที่ปอ ป้าเอาไปฝาก อืมม..หนุ่มเหรอคะ ทำไมนู๋อิมดูเป็นสาวหว่า..


โดย: SaKaNaJang วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:03:44 น.  

 
เค้กน่าทานมากครับพี่ปอป้า
สงสัยผมจะแย่งหมิงหมิงทานจนหมดก่อนนะครับ 5555โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:12:45 น.  

 
ข้าวต้มน้ำวุ้นค่ะปอป้าขา...

ปอป้าตัดพ้อนู๋ดาวเป็นเพลงซะน่ารักเลยยย...คริคริ
โดย: satineesh วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:42:54 น.  

 
ขอบคุณปอป้า มากมายค่ะ
ที่ส่งกำลังใจไปให้ แถมจะสวดมนต์ช่วยอีกแรงด้วย

ซึ้งค่ะ
ซาบซึ้งในไมตรีจิต ที่ปอป้า มอบให้มากมาย
จนไม่รู้จะบอกออกมายังไงนะคะ

จะปฏิบัติตามคำแนะนำของปอป้านะคะ

คืนนี้่ขอให้ปอป้า ฝันดีนะคะ
เจริญในธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญรักษา ธรรมะรักษานะคะ
โดย: พ่อระนาด วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:44:16 น.  

 
ปอป้าขา....ขอเทพให้ความสำเร็จของปอป้าดลบันดาลให้ปอป้าสุดเลิฟของมัทประสบแต่ความสำเร็จทุกประการตลอดเวลานะคร้า..นอนหลับฝันดีนะค่ะ
..


โดย: มัททะนะ (mastana ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:56:33 น.  

 


กาแฟร้อนๆสักแก้วตอนเช้านะคะปอป้าขา

วันนี้ไม่ลืมบ้านปอป้าแระ...ต้องมาบ้านปอป้าแต่เช้าเยยยยย...เด๋วหัวใจบ้านปอป้าจะหายไป..คริคริ


โดย: satineesh วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:32:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาทักทาย
แวะมาเยี่ยมเยียน
แวะมาแบ่งปันความสุข
แวะมาด้วยรอยยิ้มและกำลังใจ
สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใสค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:32:51 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:37:46 น.  

 
ทักทายสวัสดี
ขอบคุณ ปอป้า น่ะขอรับโดย: คนสาธารณะ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:14:31 น.  

 


ดื่มน้ำมะตูมคลายร้อนนะคะปอป้า


โดย: satineesh วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:09:37 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์ ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนวันนะคะคุณปอป้าโดย: ญามี่ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:06:32 น.  

 
ขอบคุณปอป้ามาก ๆ นะค่ะ

อากาศร้อน ๆ ร่ม ๆ ทำให้คนปรับตัวไม่ทัน

เลยไม่สบายค่ะ..

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:20:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับไอติมค่ะ
อากาศร้อนอย่างนี้เจอไอติมเข้าไป
ก็ต้องร้องว่าสะบาย.. สะบาย
แจมด้วยคัสตาร์ดกับพายหน่อยดีไม้ค่ะได้เนื้ออีกนิดโดย: busabap วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:25:16 น.  

 
แวะมาหาค่ะ กำลังว่าง ๆ เลยค่ะคิดถึง ๆ ค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:18:05:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ....

ช่วงนี้ทำไมร้อนจังเนอะ ยังไม่เดือนเมษาเลย ดูแลตัวเองนะคะ


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:17:07 น.  

 
ร้อนอย่างเดียวไม่ว่านะครับพี่ปอป้า
ตอนนี้มีควันเยอะนี่สิครับ
เดินไปนอกบ้านแป๊บเดียว
แสบตาแสบจมูกไปหมดเลยครับโดย: กะก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:47:44 น.  

 
ปอป้าขา..นู๋ไอต้องขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะ
สำหรับของที่ส่งมา.
คุณแม่โทรมาบอกเมื่อเช้าค่ะ
ไอยังไม่เห็นเลย แต่บอกให้คุณแม่แกะดู
เก็บไว้ที่ห้องพระแล้วนะคะ.
สงกรานต์ไอจะกลับไปดูค่ะ.
รักปอป้าจัง...จุ๊บ ๆ


โดย: I_sabai วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:12:00 น.  

 ยกน้ำตกมาฝากในวันที่ค่อนข้างอบอ้าว


ร้อนเน๊อะ แต่ไม่เป็นไร แค่ร้อนกาย……เราไม่ร้อนใจก็แล้วกัน
หยุดเสาร์- อาทิตย์ปอป้ามีโปรแกรมไปไหนบ้าง

วันอาทิตย์ป้าจะตามพรรคพวกไปสร้างพระที่ชลบุรี
จะเอาบุญมาฝากบ้างค่ะ
………………………………………

………..ส่งเทพแห่งความสำเร็จมาให้อยู่ประจำบ้าน
ดังนั้น...ความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา
จงเป็นของ จขบ...ตลอดกาล
โอม...เพี้ยงงงงงง..……..
ปอป้าเจ้าขา……ถูกใจมั๊กมากกกกกกก ขอบคุณ ขอบคุณ กำเสี่ย แอนด์ แทงส์สสสสส
…………………………………….

แค่บทแรกเรียกน้ำย่อยก็ติดหนึบแล้วค่ะ
สำนวนปอป้า มีแหย่ มีหยอด อ่านแบบครึกครื้นบรรเทิงธรรมจริงๆ
ขอเป็นแควนคลับที่เหนียวแน่นตลอดทริปค่ะ
……………………………………

ในเรื่องเดียวกัน …….
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรักกันอาจจะตอบไม่เหมือนกัน
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:24:08 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้า...
เดี๋ยวนี้เกาะสีชัง เจริญ จังเลยนะคะเมื่อก่อนเคยไปพักที่ถ้ำพังค่ะ ไฟฟ้าเปิด-ปิด เป็นเวลาด้วยนะคะ
แล้วตรงช่องเขาขาดก็ไม่มีคนพลุกพล่านเหมือนปัจจุบันนะคะ เดี๋ยวนี้เป็นร้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็มีรีสอร์ทตรงนั้นด้วยใกล้ๆกันก็มีค่ะ มีหลายที่เลยค่ะที่พักสะดวกมากๆเลยค่ะ....


โดย: คนชุมแสง วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:08:30 น.  

 

มาแว่วมุขเฮฮา หมิงๆกะอินชอน

ตอน แม่ปูเหนื่อยมาก คลิกที่ภาพได้เยย


ตอน หมิงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนะ คลิกที่ภาพได้เยย

.......................


รอพบกับตอนใหม่

ตอน ของเล่นของหมิงๆ

ตอน ชื่อเกาหลีของอินชอน

ตอน ตรวจAND

และตามมาเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังมีคนดู อิๆๆๆๆ


โดย: พลังชีวิต วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:54:24 น.  

 
สวัสดียามดึกค่า

คุณไอติมน่ารัก จนหม่ำไม่ลง...

................

นู๋กิ่งแก้วกาหลงไปนอนแว้ว ว ว

ขอให้ปอ ป้า หลับฝันดีมีความสุขค่าโดย: i am_giddy วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:12:29 น.  

 


อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ค่ะ....ทานไข่กะทะกันค่ะปอป้าขาโดย: satineesh วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:36:51 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปอป้า
รับกาแฟ ไว้ทานกะไข่กะทะ ของนู๋ดาวนะคะ

ขอบคุณไอ้คุณติมนะคะ น่ารักมาก จนไม่กล้าทานค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:7:53:23 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:56:42 น.  

 
สวัสดีค่ะปอ ป้า...

วันหยุด มีแผนทำอะไรป่าวคะ


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:32:58 น.  

 


สุ ข สั น ต์ วั น ห ยุ ด ค่ ะ

มาทักทายในช่วงบ่ายที่ค่อนข้างอบอ้าว
ดูแลสุขภาพนะคะปอป้า

แม้หนทางจะยาวไกล แต่ก้าวแรกที่เริ่มต้นก็ทำให้ระยะทางสั้นลง
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:14:04 น.  

 


ทานนี่ค่ะปอป้าขา... ห่อหมกปลาช่อน...อร่อยๆ


โดย: satineesh วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:10:27 น.  

 
อ่านเม้นท์พี่ปอป้าแล้วเป็นปลื้มครับ อิอิอิ
มีแรงอัพรุป ส่งรูปหมิงหมิงขึ้นอีกเยอะเลยครับโดย: กะก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:34:38 น.  

 
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:52:36 น.  

 
สวัสดีค่ะ
มาช้าหน่อยนะคะพอดีออกไปข้างนอกกลับมาค่ำน่ะค่ะ
จากบล้อกนางฟ้าโกร๋นเหรอคะ
ก็เพราะเค้าสวยไงคะเลยถึงเอาเพลงประกอบแบบนั้น
แบบคิดได้ตอนนั้นค่ะเห็นว่าตลกดีแทนที่จะน่าเกียจ
ส่วนคัสตาร์ดแหมเป็นที่รักก็ไม่บอก
วันนี้เลยพามาฝากอีก1ถ้วยค่ะโดย: busabap วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:32:10 น.  

 
แหมคุณขำแกแย่งที่คิตตี้ไปค่ะ
จิ๋มพามาส่งแล้วนะคะ
ฝันดีค่ะ

Photobucket


โดย: busabap วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:34:07 น.  

 
คิตตี้ข้างบนน่ารักจัง...

สวัสดียามดึก ปอ ป้า ค่า

วันนี้นู่กิ่งแก้วหลบร้อนได้ 1 วัน

เพราะวันนี้ไปเรียนสมาธิในห้องแอร์เย็น ๆ มา...(สบายไป อิ อิ)

ผลเสียคือ...แอบโงกไป 1 ที


คืนนี้...หลับฝันดี มีความสุขอีกวันจ้า...!


ปล. เจ้าตัวสีฟ้า ก็ฝากส่งตาหวานมาด้วยก๊าบ บ+โดย: i am_giddy วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:55:11 น.  

 


มาทานกาแฟตอนเช้ากับนู๋ดาวกันนะคะปอป้าขา


โดย: satineesh วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:7:56:15 น.  

 

 
มาตามปอป้า อ่าน TAG ตัวตนของหมูอ้วนจ้า
emo


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:10:54:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ
วันนีอากาศดีไม่ร้อนค่ะ


โดย: busabap วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:11:25:15 น.  

 
มาส่ง ปอ ป้า เข้านอนนะคะ ฝันดีค้า


โดย: เป็นสมาชิกเมื่อวาน วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:20:53:47 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มาส่งปอ ป้า เข้านอนค่ะ นู๋อิมไปนั่งเล็งรูปอีกที อืมม..มันต่างกันจริงๆด้วยค่ะ หนุ่มของปอ ป้าหุ่นอรชรเหลือใจจริงๆค่ะ

ว่าแต่...ปอ ป้าเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ ไปถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่บ้านนู่อิมเลยอ่ะ..เป็นห่วงปอ ป้านะคะ..


โดย: SaKaNaJang วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:23:19:46 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เช้าวันจันทร์สดใส
รับเดือนใหม่ด้วความสดชื่นค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:7:04:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:8:18:55 น.  

 

แวมาคิดถึงน้องปอป้าจ๊ะ
และชอบภาพพระอาทิตย์ขึ้นจังเลยล่ะ
แหล่มเลย


โดย: อุ้มสี วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:11:29:52 น.  

 
แวะมาหาปอป้าค่ะ

งานยุ่งเปล่าค่ะ..วันนี้ที่บ้านลูกปัดอากาศดีนะค่ะ ไม่ค่อยร้อนเท่าไร

..ปอป้าสบายดีนะค่ะ อย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:14:04:42 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโดย: busabap วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:16:15:59 น.  

 
ทานข้าวหรือยังคะคุณปอป้า
.......................
สวัสดีวันอากาศเย็นๆอยากนอนดูฝนมากกว่ากินข้าวอีกแล้วค่ะโดย: ญามี่ วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:18:19:33 น.  

 
ขวัญมาชวนคุณป้าไปชมงานคอนเสิร์ต
"ถนน...สายเพลง เกษม-สมาน"
พบการกลับมาของ คุณศรีไศล
และอีก 6 ศิลปินแห่งชาติค่ะ
ตามอ่านรายละเอียดที่บล็อคขวัญได้เลยนะคะ
ของคุณป้าหนูจัดให้ 2 ใบนะคะ ให้จูงมือคุณลุงสุดที่รักไปกันโดย: toyor วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:18:44:30 น.  

 


แวะมาทักทายยามเย็นนะคะวันนี้..

วันจันทร์ต้นเดือน..งานเพียบค่ะ..

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ

ขอให้ปอป้าที่น่ารักดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะ.


โดย: I_sabai วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:19:32:42 น.  

 


พ รุ่ ง นี้ วั น พ ร ะ

เ อ า บุ ญ ม า ฝ า ก ค่ ะ

เมื่อวานป้ากุ๊กกับกลุ่มไทเก็ก 46 คน นำปัจจัยไปร่วมบุญหล่อพระพิฆเณศ ณ วัดท่อใหญ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สมทบกันคนละใบสองใบ นับรวมๆแล้วได้ราว 80,000 บาท

วันกำหนดหล่อพระจริงๆ คือ 8 มีนาคม 2552 ค่ะ แต่กลุ่มเราไปกันก่อน เนื่องจากในวันจริงหลายคนไม่ว่าง

กลุ่มของเราอายุรวมกันน่าจะ 3,000 ต้นๆ เพราะหลายคนเลยหลัก 8 และส่วนใหญ่เลยหลัก6
แต่เนื่องจากออกกำลังไทเก็กกันมาต่อเนื่อง จึงยังปีนรถสองชั้นขึ้นนั่งชั้นบนกันได้สบายๆ
ไม่มีใครยอมนั่งชั้นล่างเลย

ออกจากบ้าน 6โมงเช้า กลับถึงบ้าน 3ทุ่มกว่า แวะหลายวัด แวะช๊อป แวะเติมอาหาร 3 ที่
เช้า-ตลาดบ้านบึง / กลางวัน-เรือนอาหารทะเลวังมุข / เย็น-ภัตตาคารไต้ฮี้
สรุปว่า อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มตา อิ่มปาก อิ่มท้องโดยทั่วถึงกัน
…………………………..

ตอนนี้ที่บ้านป้ากุ๊กฝนกำลังตก ……. ที่นี่ตกมั๊ย
รับบุญแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ

ควบคุมอารมณ์ด้วยสติ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:22:48:24 น.  

 
ปอป้าไปไหนเอ่ย


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:0:57:50 น.  

 

วางสิ่งที่แปรปรวน
ไม่ผูกพันกับสิ่งที่ไม่แน่นอน
เมื่อมีก็เหมือนไม่มี เมื่อมีก็เหมือนมี
เมื่อเป็นกันเหมือนไม่เป็น เมื่อไม่เป็นก็เหมือนกัน
เปลี่ยนแปลงด้วยอิสรภาพที่ไม่แปรปรวนสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:7:10:05 น.  

 


สวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่เป็นสีชมพูค่ะปอป้าขา
เมื่อวานนู๋ดาวกลับมาจากทำงานแล้วเหนื่อย
เลยงีบจนหลับลึกไปเลย...ตื่นมาอีกทีก็เกือบตีสองแน่ะ...งานนี้ซาหลบต่อค่ะ..คริคริ


โดย: satineesh วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:8:08:59 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:10:19:51 น.  

 
สวัสดีเจ้าค่ะอัพบล็อกแล้วเจ้าค่ะ
กลับมาแล้วเจ้าค่ะ...เอาบุญมาฝากมากมาย..
กัลยาณมิตร..มาร่วมอนุโมทนานะเจ้าคะemo

มาเที่ยวอินเดียด้วยคนเจ้าค่ะ


โดย: yoja วันที่: 3 มีนาคม 2552 เวลา:13:49:48 น.  

 
มาบอกปอ ป้า ว่าได้รับแล้วครับ
เดี๋ยวต้องโชว์ ฮิ ฮิ
วันไหนไปรร.น้ำฝน จะย่องไปที่ทำงาน
ฮ่า ฮ่า (แล้วขายเกี่ยวกะอะไรครับ เดาไม่ถูก อะนะ)


โดย: วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:0:17:39 น.  

 
ยามห่าง ยังห้าม จิต...........คะนึง ครั้งเอ่ย เคยอ้าง ถึง...........เพื่อนพ้อง ใจคิด จิตใคร่ ตรึง...........ตราอยู่ เย็นเลื่อน เยือนเล่น ห้อง...........หับนี้ทักทาย ............... ปอป้าเจ้าขา แผลมาแว้วค่ะ คิดถึงจังเลยง่ะ
โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:1:27:12 น.  

 

บริโภคคุณค่าแห่งทรัพย์
เป็นสุขกับการสร้าง รักษา สละ
และพัฒนาค่าของทรัพย์เป็นคุณสมบัติอื่นที่ยิ่งกว่า


สวัสดีวันพุธสีเขียวค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:7:15:10 น.  

 
ทานออมเล็ต เป็นอาหารเช้านะคะปอป้าขา

โดย: satineesh วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:7:41:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:8:32:33 น.  

 
ขอบคุณกำลังที่ส่งไปให้นะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะโดย: นู๋ดีค่ะ (kun_isara ) วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:10:02:36 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ที่ได้ไปสักการะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เราไม่เคยไปเลย แถมลงทะเบียนไปกับคณะทัวร์ครั้งนึงแล้ว ยังมีเหตุให้ไม่ได้ไปอีก ฟังดูกลัวเรื่องการเข้าห้องน้ำมากมาก


โดย: Mermaid AI วันที่: 19 มีนาคม 2552 เวลา:9:01:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
23 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.