ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา (มหากา)ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา (มหากา)

ใกล้ปีใหม่แล้ว ปอป้าขอนำบทสวดมนต์ดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ เอาไว้สวดข้ามปีกัน แล้วแต่ศรัทธาใครศรัทธามันนะคะ สำหรับปอป้าแล้วใช้บทนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ บทสวดข้ามปีเสมอ ๆ ค่ะ

ถ้าจะเอ่ยชื่อบทสวดมนต์ " ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา " เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้จัก ส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในชื่อ " ชะยะปะริตตะคาถา " หรือ " มหากา " เสียมากกว่า ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการที่ถูกต้อง คือ " ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา " บทสวดมนต์บทนี้นับเป็นบทสวดยอดนิยมอีกบทหนึ่ง ที่ปอป้าขอนำเสนอในวันนี้ บทสวดมีดังนี้...ค่ะมหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตวัง วิชะโยโหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะรา ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธาธัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณคำแปล๑. พระโลกนาถผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม ด้วยสัจจวาจานี้ ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญ

๒. ขอจงมีชัยชนะ เหมือนพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพรักของเจ้าศากยะทรงชนะมาร ณ โคนต้นโพธิ์พฤกษ์ ขอท่านจงชนะ ได้รับชัยมงคลเถิด

๓. ขอให้บรรลุถึงความเป็นเลิศ เบิกบานใจ เหมือนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอันประเสริฐ เบิกบานพระทัยเหนือบัลลังก์แห่งชัยชนะ ณ พื้นปฐพีอันประเสริฐเลิศแผ่นดิน เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

๔. วันที่ทำความดีทางกาย วาจา ใจ เป็นฤกษ์ดี มงคลดี ยามรุ่งดี ยามตื่นดี ขณะดี ครู่ดี ท่านที่ถวายแก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในวันนั้น เป็นทานดี

๕. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม และความตั้งใจที่ทำในวันนั้น เป็นสิ่งที่ดี เมื่อทำความดีแล้ว ย่อมได้รับผลดีความเป็นมาคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์บทหนึ่ง ที่ยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา บำเพ็ญบารมีธรรมทั้งสิ้นให้เต็มแล้ว เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง

พระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสร้างสั่งสมมานาน แม้เมื่อเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส ได้พบพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยอมทอดกายของตนลงบเปือกตมให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุได้เหยียบเดินไปมิให้เปื้อนด้วยโคลนตม เวลานั้น พระองค์ทรงมีพระบารมีแก่กล้าพอที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้ แต่ด้วยความที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลก จึงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักตร์พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อจะได้นำหมู่สัตว์ให้ได้ข้ามโอฆะสงสาร ได้รับการพยากรณ์ว่า จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในอนาคต

พระมหากรุณานี้ได้สั่งสมมาจนได้บรรลุปรมาภิเษกสัมโพธิญาณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ อันเต็มไปด้วยพระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ บริเวณนั้นนาน ๗ สัปดาห์ ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกแสดงธรรม ประกาศพระสัทธรรม นำพาหมู่สัตว์น้อยใหญ่ข้ามพ้นวัฏฏทุกข์จนตลอดพระชนมชีพของพระองค์โดยมิได้หยุดหย่อน ในแต่ละวันทรงบำเพ็ญพุทธกิจเป็นอเนกอนันต์ตั้งแต่เช้ายันค่ำ เริ่มจากทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ผู้ควรแก่การรู้ธรรม เสด็จไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย โปรดให้เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายได้เข้าเฝ้า ในเวลาดึกโปรดแสดงธรรมและแก้ปัญหาแก่เหล่าเทวดา

คราวครั้งหนึ่ง อาณาจักรโลกโกศลเกิดฝนแล้ง มหาชนจึงทูลวิงวอนเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตและจำพรรษาในชนบทนั้น พระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณาแก่มหาชนเหล่านั้น ได้เสด็จไปรับบิณฑบาตพร้อมด้วยพุทธบริวารในนครสาวัตถี เมื่อภายหลังแห่งการบิณฑบาตและภัตกิจเสร็จแล้ว ได้เสด็จไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ประทับยืนอยู่ที่บันไดสระโบกขรณีอันมีน้ำในสระนั้นแห้งไปแล้ว ฝูงนกทั้งหลายกำลังจิกปลาและเต่าที่นอนจมเปือกตมให้ดิ้นรนอยู่ ครั้งนั้น สมเด็จพระบรมครูทรงเผยพระพุทธพจน์ว่า เราจะอาบน้ำในเชตวันโบกขรณี พระพุทธประสงค์นี้ทราบถึงท้าววัชรินทร์ จึงมีเทวบัญชาให้ววัสสวลาหกเทวราชไปบันดาลให้มหาเมฆตั้งขึ้นทางทิศปัจจิม แล้วยังฝนให้ตกเต็มภูมิภาคที่แห้งแล้งนั้น มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็พากันพ้นจากทุกข์ภัยด้วยพระมหากรุณาเป็นมหัศจรรย์

อีกสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถึ ทรงปรารภวันดีของสัตว์ทั้งหลาย จึงมีพระพุทธฎีกาเรียกพระภิกษุทั้งหลายประชุมแล้วตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ในสมัยเบื้องต้นแห่งวัน คือตอนเช้า สมัยนั้นแหละเป็นเบื้องต้นแห่งวันดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดประพฤติสุจริต ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ในสมัยสิ้นไปแห่งวัน คือตอนเย็น สมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่สิ้นไปแห่งวันดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น “บทว่า “ ชะยันโต โพธิยา มูเล....” เป็นคาถาแสดงชัยชนะของพระพุทธเจ้า คือเมื่อใกล้จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้น พญามารวัสสวดีผู้มีใจริษยา ได้ยกพยุหแสนยากรมาผจญพระองค์เพื่อให้คลายจากโพธิญาณ พระองค์ทรงนึกถึงสมติงสบารมี มีทานบารมี (สมติงสบารมี หรือ สมตึสปารมี หรือ สมดึงสบารมี แปลว่า บารมี ๓๐ ถ้วน คือ ทศบารมี หรือบารมีทั้ง ๑๐ แต่ละบารมีต้องปฏิบัติครบ ๓ ขั้น คือ ขั้นต้นเรียกว่า บารมี ขั้นจวนจะสูงสุดเรียก อุปบารมี และขั้นสูงสุดเรียก ปรมัตถบารมี)

ธรรมปริทรรศน์ชัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อใกล้จะได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครั้งนั้นพญามารวสวัสดีผู้มีน้ำใจริษยาพระองค์ ได้ยกพยุหแสนยากรมาผจญพระองค์เพื่อให้คลายเสียจากโพธิญาณ พระองค์ทรงนึถึงสมติงบารมี มีทานบารมี เป็นต้น เป็นกำลังคุ้มครองพระองค์ และทั้งทรงระลึกถึงนางพระธรณีขอให้มาเป็นทิพยพยาน ในการที่พระองค์ได้ทรงบริจาคทานมาแล้วช้านาน นางพระธรณีก็ได้มาสำแดงตนให้ปรากฏ แล้วบิดน้ำทักษิโณทกของพระองค์ ที่ได้ทรงหลั่งไว้ทุกครั้งทุกคราวที่สร้างพระบารมีออกมาจากมวยผมของตน ทำให้น้ำท่วมหมู่มารที่มาผจญกระจัดกระจายไป พญามารและไพร่พลก็ถึงซึ่งความปราชัย และมารทั้งหลายก็ได้รู้แก่ใจว่า ทานบารมีนี้มีอานุภาพมาก ตนมิอาจที่จะต่อสู้ได้ ก็เกิดความเลื่อมใสได้กระทำความนอบน้อมแด่พระองค์แล้วจึงกลับไป

ในส่วนของฤกษ์ยาม มีคนจำนวนมากได้ให้ความสำคัญจนต้องมีการดูหมอทายดวง และเชื่อตามที่หมอทำนายทายทัก หรือบางทีอาจทำให้ไร้ซึ่งผลอันดีงามได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนเกี่ยวกับฤกษ์ยามว่า ควรประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้า จะทำให้เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดี ถ้าประพฤติสุจริตเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดี ถ้าประพฤติสุจริตในเวลาเย็น ก็เป็นเวลาเย็นที่ดี ถ้าประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นก็ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดีแนวทางปฏิบัติบทชะยะปริตรนี้ นับเป็นปริตรสุดท้ายในสิบสองตำนาน แต่เป็นมนต์ที่ใช้ในพิธีมงคลต่าง ๆ เป็นการบอกปฐมฤกษ์แห่งความสำเร็จ เป็นการเปิดประตูชัยให้ปลอดโปร่งสาธุการ จะเป็นงานเปิดร้าน รดน้ำสังข์คู่บ่าวสาว โกนจุก ตัดผมไฟ ประพรมน้ำพุทธมนต์ พระคาถานี้จะกึกก้องสาธยาย เพราะเป็นคำอวยชัยให้พรเป็นสิริมงคล ดุจดังสมเด็จพระทศพลทรงชนะหมู่มาร ประกาศความเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ควงไม้โพธิ์ บทชะยะปริตร หรือ บทชะยันโต นี้เป็นมนต์บทเฉลิมฉลองความสำเร็จในกิจน้อยใหญ่ในหมู่ผู้นิยมดำรงตนอยู่โดยชัยมงคล จะนำบทนี้มาสาธยายโดยแบ่งส่วนเป็น ๓ คือ

อัตถายะ หิตายะ สุขายะ เรียกว่าการ สวดชะยันโต เสริมสิริมงคล ๓ กาลยามใดที่เรามีจิตหวั่นไหว การงานที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นไปตามปรารถนา ขอจงระลึกถึงพระกรุณาอันยิ่งกว่ามหรรณพของพระพุทธเจ้า โดยตั้งจิตไว้ที่พุทธานุสสติแล้วสาธยายบท มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สุขายะ... เป็นลำดับ เพื่อให้เกิดพลังจากความกรุณาของพระพุทธองค์ และให้เกิดความกรุณาเปิดทางให้ผ่านอุปสรรคความลำบากสู่ทางสำเร็จ

คราวใดที่ความตั้งใจไว้ในสิ่งใดบรรลุผลแล้ว นำความเบิกบานหรือนำบทเฉลิมฉลองที่ขึ้นว่า ชะยันโต โพธิยา... เป็นต้น ไปจนจบ อันจะเกิดพลังแห่งการขยายผลในความสำเร็จนั้นให้ไพศาลยิ่งขึ้นอานิสงส์๑. ย่อมไดรับความกรุณาเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ เปิดทางให้ผ่านสู่ความสำเร็จ

๒. ย่อมได้รับชัยชนะตามพุทธบารมี หมู่มารน้อยใหญ่พ่ายแพ้ อุปสรรคทั้งปวงพ้นไป

๓. ย่อมได้รับดิถีฤกษ์อันเป็นสิริมงคล เริ่มต้นงานใด ภารกิจใด สู่เส้นชัยโดยสวัสดี

๔. ย่อมได้รับประโยชน์ ความสุข และการสรรเสริญจากชนหมู่ใหญ่ข้อควรรู้๑. โดยทั่วไปเรียกบท มหากาฯ หรือ มหาการุณิโก มีลักษณะการประพันธ์เป็นฉันทลักษณ์ชื่อปัฐยาวัตรฉันท์ มี ๖ พระคาถา

๒. เป็นคาถาแสดงชัยชนะของพระพุทธเจ้า เมื่อใกล้จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

๓. ฤกษ์ดียามดีในพระพุทธศาสนา คือฤกษ์หรือเวลาที่กาย วาจา และใจ ได้กระทำ กล่าว และคิดดี


ขอบคุณ ภาพประกอบเรื่องจาก สายหมอกและก้อนเมฆเพลง หัวใจสลาย

 

Create Date : 21 ธันวาคม 2556
43 comments
Last Update : 21 ธันวาคม 2556 19:27:38 น.
Counter : 4128 Pageviews.

 

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ
ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

มีความสุขกับการคิดดี พูดดี ทำดี ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 21 ธันวาคม 2556 19:28:35 น.  

 

~ สวัสดีค่ะปอป้า ~

 

โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) 21 ธันวาคม 2556 20:08:29 น.  

 

คิดถึง ปอป้า จังค่ะ...

ป๋องมาสวด "ทวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา" ด้วยคนนะคะ


...


ถูกใจ คนแรก ค่ะ...

...

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Fanclub Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: foreverlovemom 21 ธันวาคม 2556 20:39:06 น.  

 

โขยกเขยกมากวาดบ้านหรือครับ อิอิ

บทสวดมนต์บทนี้จำได้ว่าตอนคุณยายยังอยู่
ท่านจะกวาดต้อนพวกเรามานั่งล้อมวงใกล้ๆ
ท่าน แล้วก็สวดมนต์บทนี้กัน มีผู้มาย้ำเตือน
ต้องเริ่มใหม่อีกละครับ

รักษาตัวรักษาใจให้ดีๆนะครับ ไม่ช้าที่ร้ายๆก็จะ
ผ่านไปหมดแล้วครับ ผมเชื่อที่เค้าว่า มีชั่วเจ็ดที
ก็ต้องมีดีเจ็ดหน และธรรมย่อมคุ้มครองผู้
ประพฤติธรรมเท่าที่กรรมของเราจะเปิดทางให้ช่วย
มีหลังไมค์ด้วยครับ

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 21 ธันวาคม 2556 20:56:55 น.  

 

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tui/Laksi Home & Gargen Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
กลับมาใหม่ ลืมทำการบ้านสองอย่าง

ราตรีสวัสดิ์ครับ

มาเฝ้ายาม

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 21 ธันวาคม 2556 21:16:08 น.  

 

ขอบคุณคุณปอป้าที่แวะไปโหวตให้นะคะ มากดไลค์กับโหวตหมวดธรรมะให้ค่า ^_^

 

โดย: haiku 21 ธันวาคม 2556 22:14:03 น.  

 

ถูกจัดไว้บทสวดก่อนนอนคร้าปอป้า

 

โดย: Gymstek IP: 171.5.28.78 21 ธันวาคม 2556 22:18:11 น.  

 

ใช่พาหุงมหากาไหมครับบทนี้ เคยอ่านในหนังสือประวัติหลวงพ่อจรัญ
ท่านว่าไว้บทนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผม ^^

มาอ่านแล้วดีมากๆนะครับพร้อมคำแปลและที่มาด้วย

ขอบคุณที่พี่ปอป้าแวะมาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับ 

โดย: วนารักษ์ 21 ธันวาคม 2556 22:25:06 น.  

 

ช่วงนี้ทยอยป่วยกันเหมือนกันครับพี่ปอป้า
หมิงหมิง มาดาม แล้วก็วนมาที่ผมครับ 555

หมิงหมิงเป็นเด็กอามรมณ์ดีครับ
แต่เวลดาดื้อขึ้นมาก็ป่วนมาก

เมื่อเช้าก็โดนผมอบรมชุดใหญ่เลยครับ 555
งอแงแบบไร้เหตุผลครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 21 ธันวาคม 2556 22:54:03 น.  

 

เป็นมนต์ที่ใช้ในพิธีมงคลนี่เอง ปีใหม่ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีเหมือนกัน

ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีสวดมนต์ข้ามปีมั้ยเห็นเงิียบๆ ไปเลย (สำหรับปีนี้)

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 22 ธันวาคม 2556 0:21:20 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้าขอบคุณข้อคิดและธรรมมะที่นำไปฝากค่ะ
ตามมาอ่านบทธรรมมะสอนให้รู้ซึ้งถึงธรรมได้มากมายค่ะ

กิ่งโหวตและไลท์ให้เลยค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะ 

โดย: กิ่งฟ้า 22 ธันวาคม 2556 0:34:37 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณปอป้า


ขอบคุณสำหรับข้อคิดและก็บทสวดดีๆนะครับ
วันนี้อ.เต๊ะ เอาดอกไม้เซทสีม่วงมาฝากด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: multiple 22 ธันวาคม 2556 5:30:29 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 22 ธันวาคม 2556 7:26:26 น.  

 

เป็นบทสวดที่มงคลเหมาะสำหรับการเริ่มต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลจริงๆ เลยนะคะคุณแม่
ขออนุญาตนำไปแชร์เพื่อเป็นสาธารณกุศลด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ ^ ^

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 22 ธันวาคม 2556 9:30:36 น.  

 
รัก ปอป้า ค่ะ...


 

โดย: foreverlovemom 22 ธันวาคม 2556 10:32:59 น.  

 

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หวัดดีค่ะ ปอป้า..
บทนี้..สวดบ่อยๆ เลยค่ะ..ต่อจากพาหุง.. และอิติปิโสฯ..

ขอบคุณ..นะคะ..
สวัสดี วันหยุด..
ปอป้า ดีขึ้นยังน้อ..!

 

โดย: tifun 22 ธันวาคม 2556 16:12:40 น.  

 

สวัสดียามค่ำครับ ^^

ขอบคุณสำหรับคำตอบได้ความกระจ่างว่าเป็นสองบทแยกกัน
คือ บทพาหุง และ บทมหากานะครับ ผมเข้าใจผิดคิดว่าบทเดียวกันเสียอีก

วันนี้มาโหวตธรรมะให้พี่ปอป้าด้วยครับ

มีความสุขสดชื่นนะครับ ^^

สวัสดีครับเพื่อนๆ แหะๆวันนี้มีสมาชิกไม่มากนะครับ เดี๋ยวไปทักทายกันนะครับ ^^ 

โดย: วนารักษ์ 22 ธันวาคม 2556 21:14:30 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

สวัสดีค่ะคุณปอป้า
ตามมาอ่านบทสวดด้วยค่ะ

 

โดย: AppleWi 22 ธันวาคม 2556 23:38:28 น.  

 

มาส่งกำลังใจให้ปอป้าค่า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Travel Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: Rinsa Yoyolive 22 ธันวาคม 2556 23:58:41 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า

บทสวดบทนี้หนูฟังบ่อย จนแอบสวดตามได้เลยค่ะ ฟังแล้วรู้สึกดี(แม้จะแปลไม่ออกก็ตาม)

ขอบคุณสำหรับคำแปลและที่มานะคะ^^
ปีใหม่ปอป้าไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ

 

โดย: พจมารร้าย 23 ธันวาคม 2556 13:12:36 น.  

 

เป็นบทหนึ่งที่สวดบ่อย และสวดได้โดยไม่ต้องดูเนื้อค่ะคุณปอป้า

โหวตให้นะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 23 ธันวาคม 2556 13:58:47 น.  

 

คนแรก 

โดย: foreverlovemom 23 ธันวาคม 2556 19:54:51 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
phunsud Food Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
ทองกาญจนา Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: schnuggy 24 ธันวาคม 2556 0:53:47 น.  

 

หนูยังไม่เคยสวดมนต์ข้ามปีเลยค่ะ

ไลค์และโหวตค่ะพี่ปอป้า


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 24 ธันวาคม 2556 5:53:48 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 24 ธันวาคม 2556 6:47:37 น.  

 


...
แวะมาทักทายค่ะ คุณปอป้า
มีความสุขมากมากค่ะ

 

โดย: white in the dark 24 ธันวาคม 2556 11:03:51 น.  

 

แว้ปมาสวัสดีคุณป้าค่ะ
คิดฮอดคุณป้า...หล๊าย หลาย
................

อ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันของคุณป้า
ช่วยย้ำเตือนสติให้ระลึกเสมอว่า...คนเราไม่ควรประมาทกับชีวิต

นางขอเป็นกำลังใจให้คุณป้าผ่านเรื่องราวไปได้อย่างเรียบร้อยนะคะ 

โดย: เพรง.พเยีย 24 ธันวาคม 2556 13:15:49 น.  

 

Merry X'mas ค่ะ ปอป้า

 

โดย: sawkitty 24 ธันวาคม 2556 15:30:37 น.  

 

สุขสันต์วันคริสมาสค่ะ

 

โดย: maistyle 24 ธันวาคม 2556 19:56:50 น.  

 

มาส่งความสุขครับ

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 24 ธันวาคม 2556 21:51:37 น.  

 

สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะพี่ปอป้า

 

โดย: pantawan 25 ธันวาคม 2556 0:01:16 น.  

 

 

โดย: schnuggy 25 ธันวาคม 2556 1:10:08 น.  

 
Merry Christmas นะคะ ปอป้า...


Love Love ค่ะ...
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Fanclub Blog ดู Blog
AppleWi Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น 

โดย: foreverlovemom 25 ธันวาคม 2556 8:43:34 น.  

 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาให้อ่านค่ะ
ชอบดอกไม้สีแดงนี่จังเลยคะ

 

โดย: เหมือนพระจันทร์ 25 ธันวาคม 2556 16:21:50 น.  

 

ส่งความสุขค่ะ ปอป้า


 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 25 ธันวาคม 2556 19:41:31 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า Merry x'mas นะคะ
คิดถึงจังค่ะ

 

โดย: uter 25 ธันวาคม 2556 20:47:15 น.  

 

สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะพี่ปอป้า ขอให้มีความสุข
สุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะ

หลับฝันดีค่ะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 25 ธันวาคม 2556 21:42:56 น.  

 ขอให้คุณปอป้าและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง
คิดอะไรก็ให้ได้อย่างที่หวังไว้และโชคดีตลอดทั้งปี
สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ ^_^

 

โดย: haiku 25 ธันวาคม 2556 21:49:15 น.  

 สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะคุณปอป้า
ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ

 

โดย: AppleWi 25 ธันวาคม 2556 22:02:55 น.  

 

มาโหวตให้คุณแม่ครับ
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 25 ธันวาคม 2556 23:58:00 น.  

 

 

โดย: foreverlovemom 26 ธันวาคม 2556 15:09:47 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณป้า

คุณป้าสบายดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคะ
ยังไงคุณป้าพักผ่อนมากๆนะคะ
อากาศเย็นๆ ทำร่างกายให้อุ่นๆนะคะ

คุณป้ามีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: tanjira 26 ธันวาคม 2556 19:08:42 น.  

 อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณปอป้า เช้านี้รับกาแฟ ไข่ลวก ขนมปัง สักหน่อยไหมค่ะ มีความสุขกับการทำงานในวันนี้น๊า

 

โดย: KeRiDa 4 พฤศจิกายน 2557 9:44:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2556
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
21 ธันวาคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.