พุทธวจนพุทธวจนวันนี้ปอป้ามีบทความดี ๆ มาให้อ่านกันค่ะ บทความนี้เรียบเรียงโดย ธารธรรม จากหนังสือชีวิตงามตามแนวทาง พุทธวจน ของสำนักพิมพ์เนชั่น อ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ดี ควรนำมาเผยแพร่ ก็เลยนำบางส่วนของบทความมาให้อ่านกันนะคะ ขอขอบคุณเจ้าของบทความไว้ ณ ที่ด้วยค่ะ

หลายปีก่อนหน้านี้ คำว่า “ พุทธวจน “ อาจยังไม่คุ้นหูผู้คนในสังคมมากนัก แต่ในช่วงไม่นานมานี้หลายคนอาจได้ยินคำว่า พุทธวจน บ่อยขึ้น และอาจมีคำถามว่า พุทธวจนคืออะไร มีที่มาอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล แห่งวัดนาป่าพง เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ชาวพุทธกลับมาสนใจและศึกษาคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านได้เมตตาเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงที่มาและความสำคัญของการศึกษาพุทธวจนว่า จากการที่ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาและศึกษาพระธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติในศาสนาพุทธที่มีอยู่หลากหลายในขณะนั้น ท่านได้พบปัญหาความสับสนของคำสอนที่ต่างครูบาอาจารย์ ต่างสำนัก มีคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างกันไปในหลายเรื่อง ความข้องใจสงสัยว่าคำสอนใดแน่ที่ถูกต้อง เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้จริง นำไปสู่การเริ่มต้นศึกษาค้นตว้าและเปรียบเทียบข้อมูลในพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้ท่านพบข้อมูลธรรมและวินัยจำนวนมากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง และพบว่า คำสอนและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในศาสนาพุทธที่แพร่หลายอยู่ในสังคม ต่างมีความคลาดเคลื่อนมากบ้างน้อยบ้างไปจากคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ถ้อยคำและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้เองได้ค่อย ๆ ฝังรากและถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนาน และเป็นที่มาของความสับสนในคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน

จากการศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้พบข้อมูลด้วยว่า มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ล่วงหน้าถึงปัญหาความคลาดเคลื่อนในธรรมวินัยของพระองค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาล โดยตรัสไว้ว่า คำที่แต่งขึ้นใหม่ในภายหลังเหล่านี้เองที่จะเป็นเหตุแห่งความอันตรธานของพระธรรมและวินัยที่เป็นคำของพระองค์เอง และมีพระสูตรทีทรงห้ามสาวกบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่พระองค์ได้บัญญัติไว้แล้ว

การศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังยาวนานหลายปีเพื่อหาคำตอบในปัญหาที่ข้องใจนี้เอง ทำให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้พบคำตอบว่า วิธีที่ดีที่สุดในการยุติความสับสนในคำสอนทั้งมวลคือ กลับมาตั้งต้นที่คำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง นั่นคือ พุทธวจน


พุทธวจน หลักธรรมอันเที่ยงแท้

ผู้ที่ไม่เคยศึกษาธรรมะ หรือแม้แต่ผู้มีศรัทธาหลายคนอาจคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเข้าใจยากและเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป ยิ่งในปัจจุบันที่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย อ้างอิงจากหลายแหล่ง โดยหลากหลายสำนัก ยิ่งชวนให้สับสนว่า อะไรคือคำของพระพุทธเจ้า อะไรไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้า

ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจว่า ข้อความทั้งหมดในพระไตรปิฎกคือคำของพระพุทธเจ้า แต่ความจริงแล้วชาวพุทธน้อยคนที่จะรู้ว่า ในพระไตรปิฎกนั้นประกอบด้วยเนื้อความสองประเภท ประเภทแรก คือ พุทธวจน ซึ่งเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เอง ประเภทที่สองคือ คำขยายความหรือคำที่แต่งใหม่โดยบุคคลอื่น ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง


วิธีสังเกตคำสอนที่เป็นพุทธวจน

ในพระไตรปิฎก ส่วนใหญ่แล้วข้อความที่เป็นคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง จะขึ้นต้นด้วยข้อความว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย หรือ ดูกรอานนท์ หรือ ดูกรสารีบุตร เป็นต้น

ส่วนคำที่แต่งขึ้นใหม่คัมภีร์ชั้นหลังมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า บทว่า, ความว่า, อธิบายว่า, ที่ว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อจะอธิบายคำของพระพุทธเจ้า ก็จะขึ้นต้นคำว่า.... “ คำนี้ ขออธิบายว่า...” หรือ “ บทว่าอย่างนี้ ขออธิบายว่า....” เป็นต้น

ลักษณะอีกอย่างที่ใช้เป็นข้อสังเกตได้คือ คำของพระพุทธเจ้ามักใช้การซ้ำความ คือพูดซ้ำความเดิม แต่เปลี่ยนเฉพาะบางคำหรือบางข้อความ การพูดซ้ำความนี้มีข้อดีคือ ประการแรก หากเกิดการกร่อนหรือสูญหายของคำพูด หรือถูกหลงลืมไป ก็ยังมีพระสูตรอื่นที่มีคำพูดซ้ำความนั้นที่นำมาใช้ตรวจสอบเทียบเคียงได้ ประการที่สองคือ การพูดแบบซ้ำความนี้ช่วยให้เราเห็นการเชื่อมโยงข้อธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในที่ต่างกันว่าข้อธรรมใดเชื่อมกันอย่างไร สอดรับกันอย่างไร เราจะพบคำสำคัญ ๆ ในหัวข้อธรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้เห็นภาพรวมและเข้าใจตามได้ไม่ยาก


พุทธวจนกับคำสอนของสาวก

ในพระสูตรชื่อ จาตุมสูตร เล่าว่า ภิกษุบวชใหม่หมู่ใหญ่ซึ่งมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ภิกษุเหล่านี้มาจากต่างถิ่น ทำเสียงดังเอะอะ พระองค์ได้ยินจึงทรงประณาม และให้พระอานนท์ขับไปให้พันจากสำนักของพระองค์ ต่อมามีผู้ทูลขอให้ทรงเมตตาอดโทษแก่ภิกษุเหล่านั้น เมื่อพระโมคคัลลานะพาภิกษุเหล่านั้นกลับเข้าไปเฝ้า พระศาสดาได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่า เมื่อพระองค์ประณามภิกษุเหล่านั้น พระสารีบุตรคิดอย่างไร พระสารีบุตรทูลตอบว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อย ประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขอยู่ ตัวท่านก็จะขวนขวายน้อย ประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขด้วยเช่นกัน พระพุทธองค์ทรงปรามพระสารีบุตรว่า ไม่ควรคิดอย่างนั้น จากนั้นจึงตรัสถามพระโมคคัลลานะด้วยคำถามเดียวกัน พระโมคคัลลานะทูลตอบว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อย ประกอบเครื่องอยู่เป็นสุขอยู่ ตัวท่านกับพระสารีบุตรก็จะช่วยกันดูแลหมู่สงฆ์ พระพุทธองค์ทรงรับรองคำตอบของพระโมคคัลลานะ

เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ถ้อยคำหรือความเห็นของสาวก แม้จะเป็นพระสารีบุตร ซึ่งเป็นถึงธรรมเสนาบดีผู้มีปัญญาอันเลิสก็ยังอาจผิดพลาดได้ เพราะสาวกเป็นเพียงผู้รู้ตาม พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นทรงเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก คำตรัสของพระองค์เท่านั้นที่ถูกต้องเสมอ นี้จึงเป็นเหตุผลที่ชาวพุทธจึงควรให้ความสนใจศึกษาพุทธวจน ซึ่งเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง

หากชาวพุทธศึกษและยึดตามพุทธวจน ความสับสนในเรื่องคำสอนและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาจะหมดไป เพราะทุกคนยึดคำของพระศาสดาเพียงพระองค์เดียวเหมือนกันหมด


พุทธวจน หลักแห่งการดำเนินชีวิต

การศึกษาพุทธวจน นอกจากจะได้เรียนรู้ธรรมะที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือ เราจะได้เห็นวิถีแห่งชีวิตที่งดงามอย่างยิ่งของพระพุทธองค์

หากเราได้ศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์และพุทธวจน เราจะยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดของพระพุทธเจ้า และจะได้เห็นพุทธจริยาอันงดงามยิ่ง ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เราได้ในทุกเรื่อง คำสอนของพระองค์ครอบคลุมกว้างขวาง ตั้งแต่เรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราทุกคน อย่างเช่น การกิน การนอน การพูด การทำงาน การเลี้ยงชีพ การอยู่ร่วมกับคนอื่น การวางตัว รวมถึงธรรมะขั้นต่าง ๆ คือ ศีล ๕ ไปสู่ธรรมะที่ประณีตขึ้นไปในระดับต่าง ๆ จนถึงธรรมะขั้นสูงสุดที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง อันได้แก่ อริยสัจ ๔ โพธิปักขิยธรรม ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น

แม้ขณะนี้เวลาล่วงผ่านมามากกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้ว และไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ธรรมะของพระองค์ก็ไม่ตกยุค เพราะธรรมะที่พระองค์สอนคือ สัจธรรมอันเที่ยงแท้ ไม่จำกัดกาล และยังคงใช้ได้เสมอ

ทว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปรไปเมื่อเวลาผ่านไปคือ ความเห็นของผู้คนที่เพิ่มเติมเสริมแต่งเข้ามาใหม่เรื่อย ๆ ความเห็นเหล่านี้เองที่แตกแขนงออกไปสู่คำสอนธรรมะ แนวทางปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ตลอดจนข้อวัตรและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน บางครั้งคำสอนเหล่านี้ก็แย้งกันเอง คนที่ไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างจริงจังก็จะรู้สึกสับสนและยากที่จะแยกแยะได้ว่า คำสอนใดเป็นพุทธวจนจากพระโอษฐ์ คำสอนไหนแต่งขึ้นใหม่ คำสอนไหนถูก คำสอนไหนคลาดเคลื่อน

ตัวอย่างเช่น ข้อวัตรหลายอย่างที่ไม่มีในสมัยพุทธกาล และไม่ได้มีพุทธบัญญัติไว้ แต่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ทำตาม ๆ กันมา อาจจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือด้วยความไม่รู้ เช่น เวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้า หากเราศึกษาพุทธวจน จะพบว่าไม่มีในพุทธบัญญัติว่าต้องถอดรองเท้าเวลาใส่บาตร แต่ทรงบัญญัติห้ามพระไม่ให้แสดงธรรมแก่ผู้ถือไม้พลอง ถือศาสตรา ถืออาวุธ สวมผ้าโพกหัว กางร่มในมือ สวมรองเท้า

หรือธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องกรวดน้ำ ไม่มีข้อมูลว่าทรงบัญญัติเรื่องการกรวดน้ำ แต่มีข้อมูลว่าทรงสอนเรื่องการอุทิศบุญกุศลด้วยการทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ ๕ คือ ปราศจากอกุศล พยาบาท เบียดเบียน เตรียมจิตให้สงบ กำหนดลมหายใจเข้าออก และทำจิตประกอบไปด้วยเมตตา แล้วแผ่ไปยังทิศทั้งสี่และแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงด้วยจิตเมตตา ไม่มีเวร ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน เป็นจิตที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวง เป็นต้น

เรื่องการสวดมนต์ก็เช่นกัน ทุกวันนี้เราสวดมนต์แบบสวดตาม ๆ กันไป บางทีสวดคำบาลีโดยไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำ แต่หากศึกษาพุทธวจน เราจะพบข้อมูลว่า พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องการสวดมนต์ไว้ว่า การสาธยายธรรมนั้นต้องเข้าใจความหมาย และพุทธมนต์ที่พระองค์ทรงสาธยายมาก สาธยายบ่อย คือ อิทัปปัจจยตา และปฏิจจสมุปปบาท ซึ่งว่าด้วยเหตุเกิดของความทุกข์และเหตุดับไปของความทุกข์ นั่นแสดงว่าพุทธมนต์สองบทนี้มีความสำคัญมาก เราจึงควรให้ความสนใจศึกษาเนื้อหาของหลักธรรมสองเรื่องนี้


หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญ

ตลอดเวลา ๔๕ ปีหลังจากราตรีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณต่อสัตว์โลก หากเราศึกษาพุทธวจน จะพบว่า เรื่องที่ทรงสอนมากที่สุด เน้นย้ำมากที่สุดคือ เรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ ซึ่งทรงแจกแจงไว้หลากหลายแง่มุม หลายอุปมาเพื่อให้เหมาะกับปัญญาของผู้ฟังที่จะรู้ตามได้

หลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญมาก เน้นย้ำมาก ตรัสบ่อย สอนบ่อย คือ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท และ อิทัปปัจจยตา ข้อธรรมเหล่านี้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันและสอดรับกันในแง่มุมต่าง ๆ แต่อยู่ภายใต้ขอบเขตเรื่องเดียวกันคือ ทุกข์และการดับทุกข์

สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า เพราะไม่รู้อริยสัจ ๔ สัตว์จึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏ วนเวียนอยู่กับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และทุกข์ที่สุดคือความตาย ทรงให้ความสำคัญในหัวข้อธรรมนี้มาก มีพระสูตรที่ทรงถามสาวกว่า ถ้าไฟไหม้ลุกโพลงเสื้อผ้า หรือไฟไหม้ผมบนศีรษะ จะดับอะไรก่อน สาวกตอบว่า ต้องรีบดับไฟที่ไหม้บนศีรษะก่อน พระองค์ตรัสว่า วิญญูชนผู้ฉลาดจะไม่ใส่ใจกับไฟที่ไหม้ลุกโพลงบนศีรษะหรือบนเสื้อผ้า แต่จะใช้ใจเพื่อการรู้อริยสัจเป็นอันดับแรก เร่งด่วนกว่าการดับไฟบนศีรษะ

อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยทุกข์และสมุทัย เป็นเรื่องว่าด้วยทุกข์และเหตุเกิดของทุกข์ ส่วนนิโรธและมรรคคือ ความดับทุกข์ และปฏิปทาเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์

ในขณะที่ปฏิจจสมุปบาท คือกระบวนการของความทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดและสายดับ

ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดคือ การพูดถึงสมุทัยในลักษณะกระบวนการของการเกิดทุกข์ว่า เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ไล่มา จนกระทั่งภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ประเทวะ อุปายาสะ นี้คือเหตุของความทุกข์

ส่วนปฏิจจสมุปบาทสายดับนั้นว่าด้วยเหตุดับไปของความทุกข์ เพราะความจางคลาย ดับไปโดยไม่เหลือเหตุแห่งอวิชชา จึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับไปแห่งวิญญาณ ไล่มาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกอย่างดับตลอดสาย นี้คือเหตุดับไปของความทุกข์

ในขณะที่อิทัปปัจจยตาคือความจริงในสายปฏิจจสมุปบาท นั่นคือ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะการดับของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป


ธรรมะมากมายที่พระพุทธองค์ทรงเหนื่อยยากพร่ำสอนตลอด ๔๕ พรรษานับแต่ราตรีที่ตรัสรู้จนถึงราตรีที่ทรงดับขันธปรินิพพานนั้นมีมากมายเป็นอเนกประการ แต่หัวใจสำคัญของธรรมะทั้งมวลนั้นก็ล้วนรวมลงในเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ทั้งสิ้น

เมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ได้ทรงบัญญัติให้ธรรมและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเป็นศาสดาแทนพระองค์

ผู้ศึกษาพุทธวจน ย่อมจะได้รู้หลักธรรมและวินัยที่เป็นคำจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้รู้ว่าพระศาสดาตรัสเรื่องต่าง ๆ ด้วยพระองค์เองไว้อย่างไร เรื่องไหนเป็นสิ่งที่ทรงบัญญัติ เรื่องไหนไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ เมื่อรู้ถูกต้อง ก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่มีความลังเลสงสัยหรือความสับสน และจะสามารถดำเนินชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องดีงามตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างอันงดงามไว้แล้ว

เพลง สิ้นสวาท

 

Create Date : 21 พฤศจิกายน 2556
77 comments
Last Update : 20 มีนาคม 2558 11:31:08 น.
Counter : 3109 Pageviews.

 

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏฺฐปาท

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์
สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน
อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะโศกเศร้าไปทำไม(ขอบคุณภาพสวยจากคุณอ๋า – วนารักษ์)

 

โดย: พรหมญาณี 21 พฤศจิกายน 2556 8:58:59 น.  

 

อ่านยังไม่จบ แต่อยากเสนอหน้าก่อน อิอิ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

เดี๋ยวกลับมาอ่านต่อก๊าบบบ เน็ตกำลังแรง
วิ่งไปอีกสองสามบ้านก่อน

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 21 พฤศจิกายน 2556 10:16:57 น.  

 

คุณแม่คะ
ตามหลักคำสอนของพระพุ่ธเจ้า ไม่มีทรงบัญญัติไว้เรื่องของการถอดรองเท้าเมื่อใส่บาตรให้พระภิกษุสงฆ์ แต่ได้เคยทราบมาว่า การถอดรองเท้าใส่บาตรเพราะฆราวาสควรยืนให้ต่ำกว่าพระภิกษุสงฆ์ถึงได้มีการถอดรองเท้า
กรณีนี้ ไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรคะ
เพราะฉัตรเองก็ได้ถือปฏิบัติแบบนี้เวลาใส่บาตรเหมือนกันค่ะ
คือ ถอดรองเท้าเพื่อให้เรายืนต่ำกว่าพระภิกษุที่ท่านไม่สวมรองเท้า
ถ้าคุณแม่สะดวกรบกวนให้ความกระจ่างด้วยนะคะ
จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
(สะดวกตอบที่เฟชก็ได้นะคะ เพราะฉัตรคงไม่ค่อยได้เข้าบล๊อกในช่วงนี้ค่ะ นอกจากเข้ามาแชร์บล๊อกเป็นครั้งคราว // ฉัตรจะเปิดหน้าวอลล์ที่เฟชให้คุณแม่โพสได้ค่ะ)
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่่ะ

ขออนุญาตนำไปแชร์ที่หน้าเพจเราด้วยเลยนะคะคุณแม่
รักและเคารพค่ะ ^ ^

1 LIKE ค่ะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร IP: 58.9.8.196 21 พฤศจิกายน 2556 10:43:33 น.  

 

สาธุค่ะ

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันกันนะคะ

โหวตให้ค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 21 พฤศจิกายน 2556 10:47:38 น.  

 

สวัสดีครับพี่ปอป้า

เช้านี้ทำงานตลอดเลยครับ
ไม่มีเวลาได้จับคอม
พอนั่งลงเล่นก็เที่ยงซะแล้วครับ 555


 

โดย: กะว่าก๋า 21 พฤศจิกายน 2556 11:59:08 น.  

 

คนแรก สำหรับวันนี้ค่ะ


...


ถูกใจ คนที่ 3 ค่ะ...


..


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


...


...


เสาร์นี้ไม่ว่างค่ะ...


วันศุกร์ ป๋องต้องไป ตจว. แล้ว งาน (เพื่อน) ด่วนค่ะ...

อีกที วันจันทร์ ค่อยว่ากันนะจ๊ะ คนสวย... 

โดย: foreverlovemom 21 พฤศจิกายน 2556 12:40:19 น.  

 

ขอบคุณปอป้าท่ไปโหวตให้นะคะ

 

โดย: cyberlifenlearn 21 พฤศจิกายน 2556 12:43:03 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีค่ะคุณป้าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

เย็นนี้ทานข้าวให้อร่อยนะคะ 

โดย: ญามี่ 21 พฤศจิกายน 2556 14:15:41 น.  

 

สวัสดีครับคุณปอป้า

ทุกวันนี้พระธรรมคำสอน พอมีธุรกิจผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ถูกบิดเบือนไปมากจริงๆเลยนะครับ เรื่องการปฎิบัติ การยึดมั่นตามหลักพุทธวจน
เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดแล้วละครับ

อ.เต๊ะ จัดโหวตให้ด้วยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog


 

โดย: multiple 21 พฤศจิกายน 2556 15:18:15 น.  

 

น่าสงสารทั้งคุณหนูหว่าหวาและหม่ามี้ละครับ
อู๋อี๋กันอยู่ทุกวัน จะต้องแยกกันตั้งหลายวัน
งือๆ น้ำไหลออกตาจิก๊าบบบบบ ถ้าอยู่ใกล้ๆ
จะรับฝากเลี้ยงเลยครับ

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 21 พฤศจิกายน 2556 15:33:31 น.  

 

สวัสดีครับพี่ปอป้า มาอ่านพระพุทธวจนะครับผม

อ่านแล้วได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับ

คำสอนของท่านเหมือนทางเดินที่กำหนดไว้อย่างดีแล้ว

อ.ต้องไม่ก้าวข้ามคำสอนของท่านนะครับ

แต่การอธิบายและวัตรปฏิบัติของอ.ก็ช่วยศิษย์ได้นะครับ แหะๆ

โดยเฉพาะศิษย์ที่ไม่มีปัญญาอย่างผม แหะๆ

โหวตธรรมให้เลยครับผม

ภาพนกเขานี้สวยจริงๆครับ อิอิ

พี่ปอป้ามีความสุขมากๆนะครับ
 

โดย: วนารักษ์ 21 พฤศจิกายน 2556 15:47:08 น.  

 

สวัสดียามเย็นวันฝนตกค่ะ อากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: sawkitty 21 พฤศจิกายน 2556 16:44:35 น.  

 

พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ขอบคุณค่ะปอป้า

 

โดย: tuk-tuk@korat 21 พฤศจิกายน 2556 17:19:13 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อคิดธรรมมะดีๆที่นำไปฝากค่ะ
ตามมาอ่านความหมายของพุทธวจนด้วยค่ะ
ขอบคุณมานะคะที่นำบทความดีๆมาให้อ่านนะคะ

กิ่งโหวตให้สำหรับบทความดีๆค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโขอหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอให้พี่ปอป้าหลับฝันดีมีความสุขค่ะ
More Flower Bouquet Comments


 

โดย: กิ่งฟ้า 21 พฤศจิกายน 2556 20:30:32 น.  

 

หวัดดีค่าปอป้า

ใช่จริงๆ ด้วยนะคะคนเราบางทีสวดมนต์อะไรยังไม่รู้จักความหมายเลยว่าเป็นยังไง
หรือยังไม่รู้ความหมายเลยว่า สวดเพื่ออะไร

พุทธวจน บล็อกนี้จึงเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะทำให้ได้รู้ความหมายต่างๆ อย่างถ่องแท้ด้วย


ส่งกำลังใจให้ปอป้าค่าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog


 

โดย: Rinsa Yoyolive 21 พฤศจิกายน 2556 22:44:44 น.  

 

เข้ามาอ่านพุทธวจนด้วยคนค่ะปอป้า
คนห่างวัดห่างวาแบบหนู ได้อาศัยแถวบล๊อคนี่แหละค่ะ
ขอบคุณมากๆนะค

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: schnuggy 22 พฤศจิกายน 2556 0:22:40 น.  

 

ทุกข์ ดับทุกข์ สั้นๆ แต่ปฏิับัติยากมากครับ
ขอบคุณครับ
โหวตให้คุณแม่ครับ
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 22 พฤศจิกายน 2556 0:37:40 น.  

 
หลับอยู่ อ่ะดิ???


คิดถึงค่ะ...
 

โดย: foreverlovemom 22 พฤศจิกายน 2556 4:47:30 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า


 

โดย: กะว่าก๋า 22 พฤศจิกายน 2556 6:37:34 น.  

 

พาหว่าหวามาเที่ยวบล็อกบ้าง...ค่ะ

ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และตลอดไป...นะคะ
 

โดย: พรหมญาณี 22 พฤศจิกายน 2556 11:20:52 น.  

 

ข้อบัญญัติหลายๆข้อ ส่วนใหญ่จะมีขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะหรือเปล่าคะ
เวลาเปลี่ยน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน บางอย่างก็เลยเปลี่ยนแปลงไปด้วย

หนูเห็นว่าเรื่องสวมรองเท้า หรือเรื่องกรวดน้ำ เป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตัวหนูเอง ถ้าสวมรองเท้าที่ไม่สะดวกแก่การถอด หนูก็จะไม่ถอด แต่จะย่อตัวเพื่อใส่บาตรแทน แต่ถ้าสวมรองเท้าแตะ ก็ถอดรองเท้าค่ะ
ส่วนกรวดน้ำ ก็ไม่ค่อยจะได้กรวด มีแต่กล่าวคำอุทิศส่วนกุศล(ในใจ)เท่านั้นค่ะ แหะๆ

ส่วนคำสอนที่นำมาปฏิบัติเพื่อให้คลายทุกข์หรือพ้นทุกข์นั้นต่างหากเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
แต่เรื่องสำคัญที่สุด ก็มักจะเป็นเรื่องยากที่สุดด้วย แหะๆ

 

โดย: พจมารร้าย 22 พฤศจิกายน 2556 11:34:41 น.  

 

สวัสดีพักเที่ยงครับ คุณแม่
อากาศเริ่มเย็น รักษาสุขภาพมากๆครับ
น้องหว่าหวา น่ารักมากครับ
พาเด็กๆที่บ้านมาทักทายครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 22 พฤศจิกายน 2556 12:54:32 น.  

 

ลืมที่ถามครับ
เฟสก็เล่นครับ 2-3 ครั้ง/เดือน

 

โดย: เศษเสี้ยว 22 พฤศจิกายน 2556 13:00:54 น.  

 

อิอิ สวัสดีค่ะ คุณปอป้า
ตอนเห็นหว่าหวาในเฟส รู้สึกชอบชุดแต่ละชุดที่น้องใส่มากมากเลยค่ะ
น่ารัก
...

มีความสุขมากมากนะคะ

 

โดย: white in the dark 22 พฤศจิกายน 2556 14:31:50 น.  

 

ยินดีต้อนรับหว่าหวามาเที่ยวได้ครับ

หมาซนเป็นหมาฉลาดนะครับ 555++ ^^

มีความสุขในทุกๆวันนะครับพี่ปอป้า

มีลำนำมาฝากด้วยครับ

เริ่มเข้าหน้าหนาว
ต้นหญ้าออกดอกสีขาวพริ้วไสว
แซมหญ้ากอสีเขียว
ต้นมะม่วงต้นเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง
บางต้นก็ตายไปเหลือแต่ตอ
พระอาทิตย์อัสดงแต่งแต้มท้องฟ้าสร้างสีสันอันงดงาม
ชีวิตที่หมดไปแต่ละวันทำความดีให้ใจได้ยิ้มบ้างคงจะดี ^^

 

โดย: วนารักษ์ 22 พฤศจิกายน 2556 15:00:22 น.  

 

หวัดดีค่ะปอป้า..
รู้สึกดีๆ แล้วใช่ไหมค่ะ..
เห็น หว่าหวา แล้ว ยิ้มเลย..อิอิ
คิดถึงนะคะ มาอ่าน ธรรมมะ ดีๆค่ะ..

 

โดย: tifun 22 พฤศจิกายน 2556 15:46:40 น.  

 

สวัสดีคุ่คุณป้า
วันนี้ธัญวิ่งมาถึงบ้านคุณป้าเลยค่ะ
ช่วงนี้ธัญก็นะคะ เวลาน้อยจังค่ะ
อยากมีเวลาว่างเยอะๆจังค่ะ
จะได้มีเวลาท่องบล็อก ท่องเฟส มากกว่านี้
คงต้องทนกันอีกนิดนะคะคุณป้า 555

คุณป้ามีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: tanjira 22 พฤศจิกายน 2556 17:39:16 น.  

 

หนูก็ิเพิ่งรู้ค่ะพี่ปอป้า ว่าไม่เคยบอกไว้ว่าจะต้องถอดรองเท้าเมื่อใส่บาตร

แต่เรื่องการกรวดน้ำ คุ้นๆ ว่าเคยอ่านที่บล็อกพี่ปอป้าแล้วค่ะ

้เห็นความซนเป็นลิง ของหว่าหวาแล้วค่ะ หมาพันธุ์เล็กก็ดีอย่างนะคะ อาบน้ำ่ง่าย ดูแลง่ายหน่อย เค้าขนไม่เยอะ ไม่ค่อยร่วงด้วยนะคะ 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 22 พฤศจิกายน 2556 18:27:37 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่ปอป้า ขอบคุณนะคะที่พาหว่าหวาน่ารักไปเที่ยวที่บล็อกค่ะ

หว่าหวาน่ารักมากนะคะ

พี่ปอป้าคงมีความสุขและหายเหงาไปได้มากเลยนะคะ

ขอให้พี่ปอป้าหลับฝันดีมีความสุขนะคะ
More Flower Bouquet Comments

 

โดย: กิ่งฟ้า 22 พฤศจิกายน 2556 20:15:24 น.  

 

สวัสดีครับคุณปอป้า

ช่างเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะครับ เมื่อสมัยอ.เต๊ะ เรียนประถมจนกระทั่งจบ ม.ปลาย อ.เต๊ะ มีเพื่อนรักอยู่คนนึง กินเที่ยวมาด้วยกันจนเพื่อนไปสอบ รร.เตรียมทหาร แล้วก้ไปเรียน จปร. ต่อ ครั้งสุดท้ายที่ทราบข่าวคือรู้ว่าเพื่อนเป็นพันตรีอยู่กองทัพบก
หลังจากนั้น อ.เต๊ะ ก้ไม่ได้ข่าวคราวเพื่อนคนนี้อีกเลย
ส่วน อ.เต๊ะ ก้ไปสอบติดสถาปัตย์ ทำงานเป็นสถาปนิก สุดท้ายก้มาเป็นอาจารย์นี่แหละครับ

อ.เต๊ะ พึ่งมารู้เมื่อปีที่แล้วนี่เองว่า เพื่อนลาออกจากทหาร
แล้วไปบวช ตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนาป่าพง ที่คุณปอป้ากล่าวถึงนี่แหละครับ ไม่รู้ว่าท่านจะจำ อ.เต๊ะ ได้หรือเปล่า ว่างๆจะหาโอกาสไปกราบท่านสักครั้งนึงครับ

ปล.หว่าหวา น่ารัก น่าฟัดเล่นมากครับ แต่งตัวสวยหวาน หูตั้งสวยเชียวครับ

 

โดย: multiple 22 พฤศจิกายน 2556 20:59:46 น.  

 

คนแรก...


รีบ นะคะ...

 

โดย: foreverlovemom 22 พฤศจิกายน 2556 21:28:20 น.  

 

สวัสดีครับพี่ปอป้า


ผมงานยุ่งมากครับ
เลยไม่ได้ไปเชียงรายกับมาดามและหมิงหมิง

ป่วยกันทั้งคู่ครับ
มีผมรอด 5555

แต่ไม่ได้ป่วยมากเท่าไหร่ครับ
ยังพอรับมือไหวครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 22 พฤศจิกายน 2556 21:44:33 น.  

 

เดี๋ยวนี้คนเอาคำสอนไปบิดเืบือนเยอะครับ ถ้าจะอ่านจริงๆ ต้องอ่านจากฮบับที่ยังไม่โดนเอาไปดัดแปลง

เจ้าหว่าหวาท่าทางชนน่าดูเหมือนกันนะ

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 22 พฤศจิกายน 2556 23:21:37 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

ขอบคุณนะคะคุณปอป้า
หว่าหวาน่ารักแสนซนแบบนี้
คุณปอป้าคงไล่จับเพลินเลยนะคะ
แต่งตัวสวยด้วย

 

โดย: AppleWi 23 พฤศจิกายน 2556 0:08:44 น.  

 


ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์
สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน
อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะโศกเศร้าไปทำไม

..................สาธุค่ะ...เป็นจริงดังนั้น
...............หลับฝันดีนะคะหม่อมแม่

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 23 พฤศจิกายน 2556 1:39:10 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 23 พฤศจิกายน 2556 6:33:45 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-------------------------------------------
สวัสดียามเย็น take care นะตะปอป้า

 

โดย: เกศสุริยง 23 พฤศจิกายน 2556 18:26:02 น.  

 

ยาวมากขออ่านแบบย่อๆค่ะ

ว่าจะมาเยี่ยมตั้งเมื่อคืน แต่เผอิญญาติมาเยี่ยมนั่งโม้จนเที่ยงคืนค่ะ

วันนี้มาแก้ตัวแล้วอิอิ
เราอยู่คู่กันนานๆนะคะ แล้วจะได้ฉลองกันครบสิบปี

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 23 พฤศจิกายน 2556 18:48:17 น.  

 


Like ให้เป็นคนที่ 4
แวะมาคิดปอป้าก่อนนอนค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tui/Laksi Home & Gargen Blog ดู Blog
au_jean Klaibann Blog ดู Blog
SevenDaffodils Photo Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: อุ้มสี 23 พฤศจิกายน 2556 21:51:09 น.  

 

ขอบคุณข้อคิดดีๆ
โหวต+ไลท์ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: pantawan 23 พฤศจิกายน 2556 23:28:41 น.  

 


ตั้งใจมาโหวตให้ท่าน
และ มาราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 24 พฤศจิกายน 2556 0:41:04 น.  

 
มา แระ...

มาหา คนแรก ค่ะ....

...

ถ้ามีตังค์ ป๋องจะไปมั่งค่ะ... 

โดย: foreverlovemom 24 พฤศจิกายน 2556 3:30:48 น.  

 

สวัสดีค่ะ

 

โดย: maistyle 24 พฤศจิกายน 2556 7:43:32 น.  

 

วันหยุดสบาย ๆ แวะมาส่งยิ้มทักทายให้กำลังใจคุณปอป้าค่ะ ขอบคุณมากที่กดไลค์กับโหวตให้นะคะ เราไลค์กับโหวตให้คุณปอป้ามั่งค่ะ

 

โดย: haiku 24 พฤศจิกายน 2556 12:59:47 น.  

 

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะพี่ปอป้า


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 24 พฤศจิกายน 2556 14:38:36 น.  

 

ขอบคุณปอป้าที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ รักษาสุขภาพค่ะ

 

โดย: auau_py 24 พฤศจิกายน 2556 15:39:46 น.  

 

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณป้า


 

โดย: ญามี่ 24 พฤศจิกายน 2556 15:50:09 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า
หว่าหวาใส่กระโปรงน่ารักมากเลยค่ะ
ที่บ้านน้าสาวหนูมีน้องหมาหน้าตาคล้ายๆหว่าหวาอยู่ 2-3 ตัว แต่รู้สึกจะตัวเล็กกว่านี้ เห่ากันเก่งมากเลยค่ะ
ตัวกะเปี๊ยกแต่นักเลงโตน่าดูเลย 555

 

โดย: พจมารร้าย 24 พฤศจิกายน 2556 16:45:04 น.  

 

สวัสดีค่ามามี้ โยว่พุทธวจน
หลักธรรมอันเที่ยงแท้นี้เหลา
เคยอ่านมาสมัยเด็กละมามี้

จัดปัย โหวตไลค์ด้วยรักและเคารพ จุ๊บๆค่ะ อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: mastana 24 พฤศจิกายน 2556 18:35:46 น.  

 

สวัสดียามค่ำครับ

โหวต และไลค์ส่งกำลังใจไปให้ปอป้าด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: **mp5** 24 พฤศจิกายน 2556 20:36:52 น.  

 

มาขอบคุณที่ไปโหวตและไลค์ให้นะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 25 พฤศจิกายน 2556 9:00:13 น.  

 

สวัสดีค่ะปอป้า มารับพลังบุญจากบล๊อกปอป้าค่ะ

ขอให้ปอป้าและทุกๆคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง
พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขกับทุกๆสิ่งนะคะ
บุญรักษาปอป้าตลอดไปนะคะ

 

โดย: รับสุข IP: 223.205.249.251 25 พฤศจิกายน 2556 10:13:10 น.  

 

มาทักทายยามเที่ยงค่ะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 25 พฤศจิกายน 2556 12:48:11 น.  

 

คิสถึง จึงมาหา

 

โดย: cyberlifenlearn 28 พฤศจิกายน 2556 21:31:28 น.  

 

แวะมา สวัสดีครับ ปอป้า

 

โดย: panwat 29 พฤศจิกายน 2556 21:53:58 น.  

 

คุณแม่คะ ดูแลสุขภาพนะคะ
ขอให้นอนหลับสบายฝันดีตลอดทั้งคืนค่ะ
รักและเคารพค่ะ

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 29 พฤศจิกายน 2556 23:24:37 น.  

 
คนแรก... 

โดย: foreverlovemom 30 พฤศจิกายน 2556 10:06:18 น.  

 

สวัสดีค่า คุณปอป้า ^^
มาอ่านเรื่องพุทธวจนค่ะ
นุ่นมาช้าไปหน่อย
ยุ่งภารกิจมากๆค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล็อคนะคะ
ตอนนี้มาได้บ่อยๆเหมือนเดิมแล้วค่า ^^

 

โดย: lovereason 2 ธันวาคม 2556 0:49:18 น.  

 

ยู้ ฮู... อยู่ หนายยยยยย???
 

โดย: foreverlovemom 2 ธันวาคม 2556 10:14:01 น.  

  

โดย: foreverlovemom 2 ธันวาคม 2556 19:27:28 น.  

 

ไม่เห็นมา upblog เป็นอาทิตย์แล้ว ไม่สบายหรือเปล่าคะ

 

โดย: cyberlifenlearn 2 ธันวาคม 2556 20:30:04 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
ดรสา Blog about TV ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-----------------
ปอป้าสบายดีนะคะ

 

โดย: อิ่มใจสบายพุง 3 ธันวาคม 2556 11:06:05 น.  

 

อากาศเริ่มหนาวแล้วครับ
ดูแลสุขภาพมากๆครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 4 ธันวาคม 2556 0:23:02 น.  

 

ขอบคุณที่เข้ามาโหวตให้ครับ

รับทราบด้วยความเข้าใจและเห็นใจ
ฝากกำลังใจไว้ด้วย อย่าคิดมากเลย
แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปครับ เล่นกับ
หว่าหวาดีกว่า

รักษาสุขภาพด้วย

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 4 ธันวาคม 2556 11:49:31 น.  

 

เข้ามานั่งอ่านธรรมะดีดีที่พี่ปอป้านำมาฝากกันครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 4 ธันวาคม 2556 13:04:22 น.  

 

คนแรก...

คิดถึง ปอป้า จัง...

หนาวแล้ว ห่มผ้านะคะ... 

โดย: foreverlovemom 5 ธันวาคม 2556 14:45:44 น.  

 

ที่ตจว.อากาศเริ่มเย็นแล้ว
ที่กทม.เป็นไงมั่งคะ
ภาระกิจราบรื่นดีไหมคะ
ขอให้ท่านลุงหายไวๆนะคะ
หม่อมแม่..ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
...............ห่วงใยท่านเสมอค่ะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ IP: 125.25.75.80 5 ธันวาคม 2556 22:00:11 น.  

 

คิดถึง ปอป้า ค่ะ...
 

โดย: foreverlovemom 6 ธันวาคม 2556 15:07:04 น.  

 

ปอป้าหายไป ไม่สบายหรือเปล่าคะ เป็นห่วงค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: cyberlifenlearn 6 ธันวาคม 2556 15:27:26 น.  

 

อยู่ไหน เนี่ย???
 

โดย: foreverlovemom 7 ธันวาคม 2556 6:26:29 น.  

 

สวัสดีค่ะ ปอป้า

วันนี้พอมีเวลา up blog
จึงมาทักทายหลังจากหายไปนานเช่นเคย ^^

สบายดีนะค่ะ
ขอบคุณที่มาทักทายกันเสมอค่ะ

 

โดย: Gunpung 7 ธันวาคม 2556 7:06:03 น.  

 

มาทักทายคุณปอป้าค่ะ^^

 

โดย: เหมือนพระจันทร์ 7 ธันวาคม 2556 20:34:52 น.  

 
เบื่อที่จะบอกว่า "คิดถึง"


แต่ มัน เป็น ความจริง ค่ะ...
 

โดย: foreverlovemom 10 ธันวาคม 2556 7:43:18 น.  

 

กัน ลืม..
 

โดย: foreverlovemom 11 ธันวาคม 2556 11:03:02 น.  

 

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆค่า
จะน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าสถิตในใจ
และใช้ชีวิตทุกย่างก้าวอย่างมีสติต่อไป

ขอบคุณค่า ^^

 

โดย: isweet 11 ธันวาคม 2556 14:00:45 น.  

 

สวัสดีครับพี่ปอป้า


ช่วงนี้กรุงวเทพไม่รู้หยุดวุ่นวายรึยังนะครับ
ผมต้อง
ขยันทำงานเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยครับ
ไม่รู้เดือนหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับ

บ้านเมืองสุญญากาศไปแล้วครับ 5555

 

โดย: กะว่าก๋า 12 ธันวาคม 2556 11:09:32 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่ปอป้า

 

โดย: กะว่าก๋า 13 ธันวาคม 2556 6:22:31 น.  


Valentine's Month


 
พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2556
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
21 พฤศจิกายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.