ปิดทองเป็นนิมิตหมายสื่อถึงอะไร?
ปิดทองเป็นนิมิตหมายสื่อถึงอะไร?

การปิดทองที่องค์พระปฏิมา ดีตรงไหน? และพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นี่?

    พระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติ แต่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ อนุญาตตรงที่ว่า กาลสมัย แล้วให้เปลี่ยนแปลงได้บ้าง เพราะเวลานี้ กาลสมัยนี้เขามีความเชื่ออย่างนี้ เราก็สมควรให้เขาบ้าง ให้เสร็จแล้วเราค่อยจูง เช่น ติดที่เศียร แล้วจะเกิดปัญญา

    ถ้าสมมติว่า เราไม่มีการปิดทอง แล้วไม่มีคนมาที่วัดเลย แล้วเราจะเอาธรรมะไปสอนคนที่ไหน ฉะนั้น เขามาแล้วเราค่อยไปเติมปัญญาให้เขา อย่างนี้จะดีกว่าไหม? เพราะว่า ถ้าเราจะไปเที่ยวหาคนแล้วไปสอนธรรมะ คนเทศน์จะเหนื่อยมาก นี่คือกุศโลบาย

    บางวัดที่มีการจัดให้ปิดทองพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่ายังขาดไม่เต็มองค์ ไม่ครบองค์ ไม่มีปัญญาเข้าไปผสม เราจะต้องเข้าใจภูมิ แล้วจูงภูมิให้สูงขึ้นด้วย เรามีปัญญาเสริมข้างหลัง มีวิธีการที่เป็นปัญญาแล้วเราจะสมบูรณ์ขึ้น เราทำมาถูกทางแล้ว เพียงแต่ทำไม่ครบ จึงถูกเขาโจมตีอยู่เรื่อย

    ปิดทองบริเวณพระเศียร(ศีรษะ) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง มีสติปัญญาเฉียบแหลม แหลมคม มีความทรงจำดี การเรียนดี

    ปิดทองบริเวณพระพักตร์(ใบหน้า) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวหน้าในเรื่องการงาน หมายความว่า เราทำงานคำนึงถึงหน้าที่ไหม เช่น ใบหน้าเราเสียหายเราจะยอมไหม แล้วหน้าที่คุณเสียล่ะ คุณจะยอมไหม คุณก็ต้องไม่ยอม ฉะนั้น คุณไม่ยอมเสียหน้า ก็คือไม่ยอมเสียหน้าที่

    ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอก) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ส่งผลให้เกิดสง่าราศี  เชื่อว่าจะมีผู้คนชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน หมายความว่า ถ้าเราสบายใจใครๆ ก็ชื่นชอบ ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้ ถ้าในใจของเรามีธรรมะ เราก็สบายใจ แล้วเราจะต้องหมั่นเสริมสร้างธรรมะในใจของเราไหม นั่นแหละเราจะมีสง่าราศี

    ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง จะส่งผลให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง หมายความว่า ถ้าเราอยากให้ท้องอิ่ม เราจะต้องหมั่นขยันทำมาหากิน ถ้าเรารู้จักขยันทำมาหากิน รู้จักประหยัดอดออม เราก็ย่อมมีเงินทองเยอะแยะ

    การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง มีความเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยาก หมายความว่า ตั้งแต่เด็กเราใช้อะไรกิน ก็ต้องใช้สะดือกิน ฉะนั้น สะดือนี้เป็นปากทิพย์ ธรรมชาติให้มาตั้งแต่กำเนิด  เช่น ปากทิพย์จะได้กินก็ต่อเมื่อผู้เป็นแม่ให้สิ่งนั้นมา ฉะนั้น เราจะต้องรู้จักกตัญญู เราจะต้องรู้จักบุญคุณคน เราจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคล พระพุทธเจ้าประกาศว่า ใครมีความกตัญญูเป็นผู้เจริญตลอด

    ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง เป็นการเสริมบารมี จะเป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง หมายความว่า มือเราจะต้องทำงานไหม หน้าที่ของมือ ชี้สั่งก็ได้ มือนี้แสดงถึงอำนาจ เช่น ชี้ให้เขาทำเขาก็ต้องทำ อยู่ที่บารมีของเรา เราจะใช้มือจะใช้อย่างมีบารมี ถ้าใช้มือไปตบหน้าเขาก็เสีย ผิดเลย เราใช้มืออย่างมีบารมีอย่างอิทธิบาท ๔ กับมรรคมีองค์ ๘ ถ้าเราใช้หลักธรรมะ ๒ ข้อนี้บารมีมีตลอด ถ้าเราจะให้มีบารมีเราจะต้องรู้จักมีปัญญา รู้จักทำ

    ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยานพาหนะ หมายความว่า เรายืนอยู่ได้เพราะเท้า เท้าเป็นที่มั่น เปรียบเสมือนที่เราอาศัย ที่อยู่ที่กิน ที่ทำการงานต่างๆ เราจะมั่นคงเราจะต้องมีเงิน เราจะยืนให้แข็งแรงเราจะต้องมีเงิน เราจะต้องเดินอย่างมีหลัก อริยสัจ ๔ เช่น ที่ดินตรงนี้ดิ่ง เอียง ลาดชัน ขรุขระ แบน เราจะต้องเดินอย่างไร จะต้องทำยังไง เราจะต้องหาอริยสัจ ๔ หาได้แล้วเราจะต้องนำมาพิจารณากรรม ๕ พิจารณาวิบาก ๗

    ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ เป็นนิมิตหมายสื่อถึง มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง 

    ปิดทองบริเวณพระโอษฐ์ (ปาก) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ๑. รู้จักพูดจาด้วยปิยวาจา เราก็จะได้รับการเอ็นดู แต่ถ้าเรามัวแต่ด่าทอจะไหวไหมล่ะ ๒. ถ้าเราซี้ซัวพูดก็จบ หาเรื่องเดือดร้อนให้แก่ชีวิต ซี้ซัวกินก็ปวดท้อง โรคต่างๆ ก็จะเกิดเพราะปาก ฉะนั้น เราจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าใช้ปากให้เป็นปิยวาจา ให้เป็นกัลยาณมิตร ให้กินอย่างพิจารณากรรม ๕ พิจารณาวิบาก ๗

    ปิดทองบริเวณพระเนตร (ตา) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ เพราะว่าไปรับสิ่งต่างๆ ทั่วไปหมดมารวมกัน ฉะนั้น เราปิดทองที่ตา เราจะต้องรู้จักมอง รู้จักหลับตา เตือนระวังที่ตา 

        ๑. ต้องรู้จักพิจารณาในการเลือกอริยสัจจ์ 

        ๒. ในเมื่อตาเป็นที่เก็บของสิ่งต่างๆมา ตาเป็นสื่อ ฉะนั้น เราจะต้องเลือกสิ่งต่างๆที่ดี สื่อที่ดี ตาให้สื่อทางดี ไม่ใช่ให้ตาถลึงคลึงคลัง ตาที่ยั่วโมโหใคร เราหาเรื่องไหม เราจะต้องรู้จักใช้ตา ตารับมาเยอะแยะมากเลย เราก็ได้ประโยชน์ แต่ถ้าตาเราสื่อสิ่งที่ดีทำให้ได้รับเมตตาเอ็นดู แต่ถ้าเราสื่อสิ่งที่ไม่ดี ผิด เราก็จะได้รับความเดือดร้อน

    ปิดทองบริเวณพระโสต (หู) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง รับฟังสิ่งที่ดีแล้วรู้จักไตร่ตรอง หูหนักก็คือมีหัวใจ ๕ ในการรับฟัง หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธเจ้าเราก็จะรอดพ้นจากสิ่งที่จะมาแทรกแซงเรา ฉะนัั้น 

    ปิดทองหลังพระ เป็นนิมิตหมายสื่อถึง เราทำดีจะมุ่งแต่แข่ง จะเอาดีไม่ได้ เราหมั่นทำดีได้ แต่อย่าไปแย่งชิงความดีกัน การแย่งชิงความดีกันมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สันติ ถ้าเราหมั่นดีเอา ไม่ไปแย่งชิง เราสันติ 

    หลวงพ่อดาบสกล่าวว่า
"อวดดีชิงดีอย่า!! หมั่นดีเอา"

    ปิดทองบริเวณส่วนด้านหน้าพระ เป็นนิมิตหมายสื่อถึง สิ่งที่เป็นสิ่งดีเราจะต้องแสดงออก เราจะต้องมีมุทิตาจิต เป็นตัวอย่างแก่คนอื่น เป็นอุทธาหรณ์ให้แก่คนอื่น ปิดทองข้างหน้านี้แสดงถึงมีมุทิตา

    ปิดทองบริเวณพระทนต์ (ฟัน) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ต้องรู้จักทำอะไรต้องมีความละเอียดรอบคอบ อย่ากินมูมมาม กินโดยตะกละตะกลาม กินอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะไม่เรียบร้อย อย่ามักง่าย ถ้าเรากินมูมมามมักง่าย เรามักจะเจ็บท้องอยู่เรื่อย

    ปิดทองที่อวัยวะเพศ เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ให้ระวังอย่าผิดศีล ๓ เล่นชู้ เราจะเดือดร้อน

    ปิดทองที่บาตร เป็นนิมิตหมายสื่อถึง ให้หมั่นสร้างกุศล หมั่นเลี้ยงดู กตัญญูผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีปัญญา โดยเฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้า ส่งเสริมพระศาสนา

    ปิดทองที่ฐานพระ ฐานชุกชี ฐานที่นั่ง เป็นนิมิตหมายสื่อถึง เราจะต้องมีประเทศ จังหวัด สังคม หมู่บ้าน เราจะต้องรู้จักกตัญญูต่อท้องถิ่นที่อยู่อาศัย กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด รู้จักตอบแทนสังคม

    ปิดทองที่พระศอ (คอ) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง เราอย่าประมาท อย่าเลินเล่อ อย่าอหังการ เราอย่าเอาแต่หน้าตา เอาแต่สรรเสริญเยินยอ เพลินกับสิ่งที่เขาเยินยอ เป็นการชูคอ เวลาคนที่เขาหยิ่งทนงจะชูคอ ถ้าดีใจเผลอก็จะชูคอ 

    ปิดทองที่พระนขา (เล็บ) เป็นนิมิตหมายสื่อถึง อย่ามองข้ามสิ่งที่เล็กน้อย สิ่งนั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนทำให้สิ่งที่ใหญ่กว่าทำงานได้ ฉะนั้น อย่าดูถูกสิ่งที่เล็กๆ น้อยๆ แต่ทำให้สิ่งที่ใหญ่ทำงานได้

^_^  ..._/_...  ^_^ 
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต


 Create Date : 25 สิงหาคม 2563
Last Update : 25 สิงหาคม 2563 21:25:11 น.
Counter : 172 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

พรหมสิทธิ์
Location :
เชียงราย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะโดยธรรม นำมาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรมะนั้น ให้คนรู้จักบริหารกรรม แก้กรรม พัฒนากรรม ให้เกิดสันติสุข
New Comments
Group Blog
สิงหาคม 2563

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31