บล็อกอารมณ์ดี เน้นการมุ้ง ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง

คะแนนต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น ปี 2551


คะแนนต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น ปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)


ม.ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ สอบคณิต (2) 6,962.00-8,590.25 สอบวิทย์ (2) 7,184.00-7,792.20 สอบฝรั่งเศส 6,619.75-8,971.50 สอบเยอรมัน 6,940.50-7,883.75 สอบจีน 7,092.00-8,236.25 สอบญี่ปุ่น 7,450.50-7,925.50

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต (4 ปีศูนย์รังสิต) 6,854.50-7,768.00 บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตบูรณาการ (5 ปีท่าพระจันทร์) 6,800.50-7,985.75 บริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปีศูนย์รังสิต) 6,486.25-7,095.75 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (5 ปีท่าพระจันทร์) 6,410.00-7,648.00

คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง สอบสังคม (2) (แบบ 1) 6,725.25-7,402.50 สอบเยอรมัน (แบบ 1) 6,819.25-7,238.00 สอบอาหรับ (แบบ 1) 6,956.00-7,343.75 สอบญี่ปุ่น (แบบ 1) 7,078.25-7,078.25 สอบสังคม (2) (แบบ 2) 6,750.00-7,191.00 สาขาบริหารรัฐกิจ สอบสังคม (2) (แบบ 1) 6,743.00-7,435.50 สอบเยอรมัน (แบบ 1) 7,289.50-7,289.50 สอบสังคม (2) (แบบ 2) 6,745.00-6,888.75 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอบอังกฤษ (2) (แบบ 1) 7,013.37-7,422.00 สอบญี่ปุ่น (แบบ 1) 8,536.25-8,536.25 สอบอังกฤษ (2) (แบบ 2) 7,016.25-7,501.25 คณะเศรษฐศาสตร์ 6,243.50-7,647.25 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สอบคณิต (2) 6,256.87-7,001.87 สอบวิทย์ (2) 6,261.92-7,027.55 สอบฝรั่งเศส 6,299.37-7,021.87 สอบเยอรมัน 6,258.12-6,258.12 สอบอาหรับ 6,728.12-6,728.12 สอบจีน 6,248.12-7,007.50 สอบญี่ปุ่น 6,328.12-7,247.50

คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส สอบฝรั่งเศส (แบบ 1) 6,942.50-8,837.50 สอบเยอรมัน (แบบ 1) 7,042.50-7,950.00 สอบบาลี (แบบ 1) 7,031.25-7,181.25 สอบอาหรับ (แบบ 1) 7,088.75-7,088.75 สอบจีน (แบบ 1) 6,951.25-7,908.75 สอบญี่ปุ่น (แบบ 1) 6,968.75-8,051.25 สอบญี่ปุ่น (แบบ 2) 7,116.00-7,116.00 สาขาภูมิศาสตร์ 5,965.75- 6,451.75 สาขาจิตวิทยา สอบคณิต (2) 6,372.25-6,769.00 สอบวิทย์ (2) 6,373.30-6,965.75 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สอบฝรั่งเศส 6,428.75-6,802.50 สอบอาหรับ 6,510.00-6,510.00 สอบจีน 6,452.50-6,741.25 สอบญี่ปุ่น 6,455.00-6,925.00 สาขาประวัติศาสตร์ สอบคณิต (2) 6,675.00-7,296.25 สอบวิทย์ (2) 6,682.50-6,828.80 สอบฝรั่งเศส 6,467.50-6,827.50 สอบเยอรมัน 6,852.50-6,852.50 สอบบาลี 6,960.00-6,960.00 สอบจีน 6,742.50-6,837.50 สอบญี่ปุ่น 6,501.25-7,897.50 สาขาปรัชญา สอบอังกฤษ (2) (แบบ 2) 7,083.75-7,838.75 สอบญี่ปุ่น (แบบ 2) 7,342.50-7,342.50 สาขาภาษาไทย สอบคณิต (2) 6,735.00-7,046.25 สอบวิทย์ (2) 6,512.50-7,071.25 สอบฝรั่งเศส 6,505.00-7,635.00 สอบบาลี 6,776.25-6,776.25 สอบญี่ปุ่น 6,526.25-6,873.75 สาขารัสเซีย สอบคณิต (2) 7,257.50-7,257.50 สอบวิทย์ (2) 7,058.80-7,136.30 สอบฝรั่งเศส 7,091.25-7,907.50 สอบเยอรมัน 7,530.00-8,036.25 สอบบาลี 7,547.50-7,547.50 สอบจีน 7,610.00-7,610.00 สอบญี่ปุ่น 7,301.25-7,522.50 สาขาญี่ปุ่น (แบบ 1) 7,580.00-8,250.00 สาขาเยอรมัน (แบบ 1) 6,912.50-7,687.50 สาขาเยอรมัน (แบบ 2) 6,900.25-7,124.50

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (แบบ 1) 7,133.25-8,467.75 (แบบ 2) 7,180.25-8,047.25 (แบบ 3) 7,028.50-7,652.50 ค

ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6,308.50-7,925.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,507.85-5,990.90 สาขาเทคโนโลยีชนบท 5,010.25-5,440.00 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 5,169.35-5,568.50 สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 5,709.65-6,442.35 สาขาคณิตศาสตร์ 5,283.75-6,417.25 สาขาสถิติ 5,415.35-6,182.35 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,853.65-6,470.10 สาขาเคมี 5,710.75-6,667.85 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5,239.65-5,746.90 สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5,052.65-5,696.15 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 5,548.35-6,856.10 สาขาฟิสิกส์ 5,158.10-5,604.35 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,277.25-5,826.15 สาขาวัสดุศาสตร์ 5,179.65-5,905.35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5,614.50-6,825.50 สาขาวิศวกรรมโยธา 5,446.70-6,607.80 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 4,659.00-6,174.30 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 4,975.00-6,844.00

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,101.55-6,522.25 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 6,263.20-6,670.00 สาขากายภาพบำบัด 5,882.45-6,465.25

คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,311.80-7,553.95 คณะพยาบาลศาสตร์ 5,722.00-6,280.95

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 4,287.50-7,449.25 สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) 3,228.00-4,857.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) 6,454.50-7,518.50 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 6,188.37-7,123.62 สาขาการผังเมือง (วท.บ.) 6,399.50-7,141.00 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 6,158.37-6,398.87

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5,659.55-6,240.75 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 7,040.80-7,518.00 สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล อุตสาหการ 6,391.50-6,454.00 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,890.35-5,890.35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการจัดการวิศวกรรม (แบบ 1) 6,440.40-6,440.40 (แบบ 2) 5,245.75-5,245.75 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง 4,636.50-6,556.50

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์ 6,262.70-6,728.95 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,356.70-6,846.20 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6,119.75-7,165.70 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ 5,737.25-6,680.55 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6,086.95-6,718.95 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 6,962.20-7,454.75 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 7,444.80-7,778.20 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 5,930.90-7,397.15 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) 5,076.50 -6,205.40 คณะวิทยาศาสตร์ (กาญจนบุรี) สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 4,598.10-6,018.40 (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 4,506.25-4,853.60 (ธรณีศาสตร์) 5,084.65-6,098.15 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 6,457.95-6,929.20 สาขารังสีเทคนิค 6,197.30-6,660.05 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 5,774.20-6,355.95 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5,679.00-6,372.20 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 5,871.95-7,044.90

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5,368.70-6,295.20 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,645.30-6,335.50 สาขาวิศวกรรมเคมี 6,113.50-6,490.20 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร 5,577.30-6,553.50 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6,119.80-6,976.80 สาขาวิศวกรรมโยธา 5,279.70-6,034.30 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6,637.70-7,159.70 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5,491.40-6,439.50 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 6,519.80-7,171.75 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ สาขากายภาพบำบัด 6,103.50-7,362.45 สาขากิจกรรมบำบัด 5,312.70-5,963.20 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 7,125.00-8,492.50 สาขาภาษาไทย 7,100.00-7,551.25 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,097.80-5,632.00 วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาศาสนศึกษา 5,286.25-6,371.25 วิทยาลัยการจัดการ (กาญจนบุรี) สาขาการจัดการ 4,765.00-5,528.00 สาขาบัญชี 5,316.75-6,030.25 วิทยาลัยการจัดการ (นครสวรรค์) สาขาการจัดการ 3,325.50-5,150.25

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (5 ปี) 6,839.25-6,983.50 คณะเภสัชศาสตร์ (6 ปี) 6,887.05-7,160.45 คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 5,704.25-6,709.50 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 5,570.75-6,200.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ (6 ปี) สาขาทันตแพทยศาสตร์ 7,325.00-7,444.20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 5,973.30-6,676.20 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,216.20-5,673.20 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 5,106.70-5,620.30 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 5,002.20-5,802.70 สาขาวิศวกรรมโยธา 5,024.30-5,710.00 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 4,934.70-5,409.80 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5,119.20-5,760.30 สาขาวิศวกรรมเคมี 5,506.30-6,099.50 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 5,026.40-5,459.90 สาขาสถิติ 5,025.40-5,684.40 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,434.25-6,088.10 สาขาฟิสิกส์ 4,834.40-5,946.35 สาขาชีววิทยา 5,067.90-5,654.75 สาขาจุลชีววิทยา 5,077.40-5,809.85 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 5,459.60-6,055.35 สาขาเคมี 5,389.00-6,148.60 สาขาวัสดุศาสตร์ 4,931.90-6,195.75 สาขาคหกรรมศาสตร์ 4,847.75-5,536.90 สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 5,500.50-6,429.20 สาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา (5 ปี) 5,383.50-6,001.80 สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี (5 ปี) 5,369.20-6,288.00 สาขาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (5 ปี) 5,204.00-6,080.80 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 5,138.50-5,914.30

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (5 ปี) 6,048.50-6,345.00 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี) 5,534.00-6,142.50 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 5,918.25-7,387.75 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5,919.00-6,259.50 สาขาภาษาจีน 6,284.75-7,615.50 สาขาภาษาญี่ปุ่น 6,781.25-7,778.75 สาขาภาษาเกาหลี 6,828.25-7,784.25 สาขาภาษาเพื่ออาชีพ สอบฝรั่งเศส 6,421.25-6,931.25 สอบจีน 6,408.75-6,812.50 สอบญี่ปุ่น 6,442.50-6,675.00 สาขาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 5,286.25-6,905.00 สอบเยอรมัน 5,337.50-6,703.75 สอบจีน 5,328.75-6,793.75 สอบญี่ปุ่น 5,328.75-6,856.25 สาขาภาษาไทย สอบฝรั่งเศส 6,025.00-6,435.00 สอบเยอรมัน 6,177.50-6,177.50 สอบจีน 6,036.25-6,613.75 สอบญี่ปุ่น 6,071.25-6,335.00 สาขาภาษาฝรั่งเศส 4,587.50-6,760.00 สาขาปรัชญาและศาสนา สอบไทย (2) 6,648.75-7,253.75 สาขาจิตวิทยา 6,244.00-7,151.00 สาขาภาษาอังกฤษ (5 ปี) สอบฝรั่งเศส 4,366.50-6,081.50 สอบเยอรมัน 5,131.50-5,802.50 สอบจีน 4,941.00-6,028.50 สอบญี่ปุ่น 5,867.50-5,867.50 สาขาภาษาไทย (5 ปี) สอบฝรั่งเศส 5,415.50-6,281.50 สอบบาลี 5,495.00-6,057.00 สอบอาหรับ 5,776.00-6,265.00 สอบจีน 5,572.00-6,339.00 สอบญี่ปุ่น 5,428.00-5,713.00

คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 4,197.45-6,035.05 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 5,654.00-6,489.00 สาขาภูมิศาสตร์ 4,870.25-5,415.40 สาขารัฐศาสตร์ สอบอังกฤษ (2) (แบบ 1) 6,028.12-6,633.87 สอบฝรั่งเศส (แบบ 1) 6,131.62-6,131.62 สอบอาหรับ (แบบ 1) 6,036.37-6,036.37 สอบจีน (แบบ 1) 6,361.87-6,361.87 สอบญี่ปุ่น (แบบ 1) 6,164.50-6,164.50 สอบอังกฤษ (2) (แบบ 2) 6,203.25-6,567.37 สอบญี่ปุ่น (แบบ 2) 6,240.12-6,240.12 สาขาการตลาด 5,640.75-6,161.50 สาขาการบัญชี 5,927.50-6,279.50 สาขาการเงินและการธนาคาร 5,508.50-6,157.25 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5,571.00-6,475.00 สาขาเศรษฐศาสตร์ 5,314.00-6,013.00 สาขาสังคมศึกษา (5 ปี) 5,684.00-6,462.00 คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4,685.70-5,308.30 สาขานันทนาการ 5,405.25-6,280.00 สาขาสุขศึกษา (5 ปี ระบบเอกโท) 3,576.50-5,493.00 สาขาสุขศึกษา 5,286.50-5,877.25

ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี 6,322.50-7,173.75 สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ 6,061.00-7,301.00 สาขามานุษยวิทยา 5,536.25-7,007.25 สาขาภาษาไทย 7,005.00-7,577.50 สาขาภาษาอังกฤษ 6,955.00-7,661.25 สาขาภาษาฝรั่งเศส 5,447.50-7,180.00 คณะวิทยาศาสตร์ 4,948.00-6,623.40 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 6,814.80-8,152.20 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5,463.80-6,537.70 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5,353.20-5,752.50 สาขาวิศวกรรมเคมี 5,722.70-6,353.50 สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5,839.80-6,302.80 สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5,756.70-6,514.70 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 5,689.90-6,171.15 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 5,432.00-5,977.90 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 5,337.50-5,664.00 สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 4,695.70-6,299.70 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 4,694.10-5,830.40 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 4,756.85-6,170.40 สาขานิเทศศาสตร์ (แบบ 1) 6,091.25-7,075.50 สาขานิเทศศาสตร์ (แบบ 2) 6,094.25-6,751.25 สาขานิเทศศาสตร์ (แบบ 3) 6,095.50-6,953.00

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป 4,615.50-5,741.00 สาขาการตลาด 4,800.25-5,638.25 สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 5,064.00-5,930.00 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 5,587.75-6,441.25 สาขาธุรกิจโรงแรมและ ที่พัก 5,574.00-6,353.00 สาขาการจัดการชุมชน 5,136.00-6,054.00 คณะอักษรศาสตร์ สอบไทย (2) 7,193.75-8,497.50 สอบอังกฤษ (2) 7,200.00-7,946.25 สอบฝรั่งเศส 7,268.75-7,351.25 สอบอาหรับ 7,275.00-7,275.00 สอบจีน 7,470.00-7,875.00 สอบญี่ปุ่น 7,206.25-8,098.75

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนฯการเกษตร 4,563.40-5,678.00 สาขาเทคโนฯการผลิตสัตว์น้ำ 4,508.40-5,530.85 สาขาเทคโนฯการผลิตพืช 4,381.75-5,258.15 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย (5 ปี) 6,159.50-6,635.00 สาขาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 6,078.00-6,962.00 สาขาสังคมศึกษา (5 ปี) 5,495.50-6,346.50 สาขาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 5,731.50-6,155.50 สาขาการประถมศึกษา (5 ปี) 5,841.00-6,258.00 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) 5,785.00-6,378.00 สาขาการศึกษาตลอดชีวิต (4 ปี) 5,399.50-5,955.00 สาขาจิตวิทยา (4 ปี) 6,037.75-6,676.75 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (4 ปี) 4,760.75-5,379.75 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 6,829.12-7,250.50 สาขาสถาปัตยกรรมไทย 6,185.25-6,765.37 คณะเภสัชศาสตร์ 6,834.50-7,093.70.
จากไทยรัฐ
 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2551
0 comments
Last Update : 15 พฤษภาคม 2551 16:06:26 น.
Counter : 640 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


pringpring
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มีคนบอกว่าพริ้งบ้าดารา
อ้ะจ้า ไม่เคยเถียง
บ้าจริงๆ
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2551
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
15 พฤษภาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add pringpring's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.