* 100 RIELS APSRA ผวาถึงแดนSIAM
มาวันนี้ ขอหยุดอัพเรื่องของวัดไปก่อน หยิบประเด็นร้อนมาเล่นกะเค้าบ้าง แต่วันนี้จะเสนอแบบภูมิศาสตร์รวมกับธนบัตรที่ไ้ด้เก็บสะสมไว้มาคลุกเคล้ากันไป ไม่มีนัยสำคัญอะไรแอบแฝง (ออกตัวก่อน ) เข้าเรื่องกันดีกว่า

มาจะกล่าวบทไป ถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ่ากระทบตบไหล่ จะเป็นใครไปเล่า

กัมพูชา (Cambodia) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม
กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันเราคุ้นเคยในชื่อ กัมพูชาประชาธิปไตย


ธงชาติ กัมพูชา


ความหมายของสัญลักษณ์ในดวงตรามีดังต่อไปนี้


1.รัศมีที่เปล่งออกมาจากพระมหามงกุฎ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมเขมร
2.ฉัตร 5 ชั้นทั้งสองคัน หมายถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี
3.พระแสงขรรค์ หมายถึง พระราชอำนาจและความยุติธรรม
4.ราชสิห์และคชสีห์ หมายถึง ปวงชนชาวกัมพูชาผู้ค้ำจุนราชบัลลังก์ดอกประจำชาติ ดอกลำดวน
ภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม
กัมพูชา มีแม่น้ำ / ทะเลสาบสำคัญดังนี้

• แม่น้ำโขง ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชาแล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนาม มีความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร
• แม่น้ำทะเลสาบ เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร
• แม่น้ำบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้ำทะเลสาบที่หน้าพระมหาราชวัง กรุงพนมเปญ ความยาว 80 กิโลเมตร
• ทะเลสาบโตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำปงธม กำปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมเรียบ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด
ภูเขา


• ยอดเขาสูงที่สุดของกัมพูชาคือ พนมอาออรัล สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,813 เมตรทิศเหนือของกัมพูชามีเขตแดนติดกับประเทศไทยระยะทางยาว 750 กิโลเมตร ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด โดยมีเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรักกั้น (ปราสาทเขาพระวิหาร)

ป่าไม้


•กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก ที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

ภูมิอากาศ


กัมพูชามีอากาศมรสุมเขตร้อนเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม จึงมีมีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด
เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด

เงินตรา


สกุลเงินของกัมพูชา คือ เงินเรียล (Riel) การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หมุนเวียนในตลาดมากกว่าเงินเรียลซึ่งเป็นเงินพื้นเมือง การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่อนข้างเสรี กัมพูชามีเงินทุนสำรอง (Net Foreign Reserves) เป็น 0 ในปี 2533 และเพิ่มเป็น 695 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2548 และ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2551 (Economic Institute of Cambodia, 2548 : 245) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางด้านการเงินดีขึ้นจึงส่งผลให้อัตราแลก เปลี่ยนระหว่างเงินเรียลกัมพูชาและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราค่อนข้างคงที่ กล่าวคืออยู่ในระดับประมาณ 4,000 เรียล ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เรียล มีชนิดราคาละดังนี้ มีชนิดราคาละ 50 เรียล, 100 เรียล, 200 เรียล, 500 เรียล , 1000 เรียล, 2000 เรียล, 5000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล,50,000 เรียล และ100,000 เรียล ( ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน ใครไปมาก็เอามาแจมบ้างนะครับ )
ธนบัตรเหล่านี้ ปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้ว บางฉบับผลิตมานานกว่า 30 ปีไฟฟ้า


ไฟฟ้าในกัมพูชา ใช้แบบ 220 V. และใช้ปลั๊กไฟสองขาแบบประเทศไทยเวลา

เวลาในกัมพูชาตรงกันกับเวลาในประเทศไทยศาสนา


รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เพราะมีผู้นับถือ พระพุทธศาสนา 95% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3%การขอวีซ่า


มี 2 วิธีคือ

1.ยื่นเอกสารขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ถนน ประชาอุทิศ (ซอยรามคำแหง 39) โทรศัพท์ 02-957-5851 - 2
สิ่งที่ต้องแนบในการยื่นขอวีซ่า
1.1 หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.3 ค่าธรรมเนียม = US$ 20, วีซ่าด่วนภายใน 1 วัน ค่าธรรมเนียม = US$ 25 หากชำระเป็นเงินไทย ค่าธรรมเนียม = 1,000 บาท, วีซ่าด่วนภายใน 1 วัน ค่าธรรมเนียม = 1,100 บาท (!! ฉะนั้น ชำระเป็นเงินสกุล US$ ประหยัดกว่า !!)
1.4 แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า สามารถดาวน์โหลดได้จาก//www.embassy.org/cambodia/consular/application.pdf
2. ยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ (e - Visa) ขอ e – Visa ได้ที่//evisa.mfaic.gov.khโดยต้องแนบไฟล์รูปถ่ายสำหรับขอวีซ่า และชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต US$ 25

ผมคนหนึ่งขอบายครับ


earththaitravel.com/

Create Date : 31 กรกฎาคม 2553
Last Update : 14 สิงหาคม 2553 18:52:01 น.
Counter : 7390 Pageviews.

41 comments
  
ทักทายสวัสดียามค่ำคืนครับ

แวะมาชมธนบัตรที่สะสมไว้ด้วยครับ ดูสวยและแปลกตาดีครับ
โดย: ถปรร วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:24:16 น.
  
ยอมรับว่า...ขะแมร์..ไม่ด้อยไปกว่าสยามในยุคสุโขทัยเลย...ผมชื่นชมชนเผ่า..ขอมโบราณมากครับ...สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมาย..เสียดายที่....ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงการปกครองไป..ทำให้เราต้องทะเลาะกัน...
แวะมาทักทายครับ...และขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบ้านครับ..ว่างๆจะเข้ามาศึกษาอารยธรรมขอมโบราณใหม่ครับ
โดย: อาบูรณ์ วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:56:10 น.
  


ขอบคุณที่แวะมาทักทายกัน มีความสุขในวันหยุดครับ

โดย: pragoong วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:9:08:06 น.
  

สวัสดีตอนสาย ๆ ค่ะ

เราก็ขอบายเหมือนกันค่ะ ถ้าออกนอกเมืองขอเป็นประเทศลาว ดีกว่าค่ะ บ้านพี่เมืองน้องอย่างไรก็ยังคงเอื้ออาทรกันได้เสมอ
โดย: aenew วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:11:29:22 น.
  
อ่านจบแล้วครับ..
ช่วงนี้ก็ขอบายเหมือนกัน...
โดย: CEO นิ้วก้อย วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:11:55:40 น.
  
ช่วงนี้มีคำเตือนในวงการนักเดินทาง ไม่จำเป็นอย่าไป ไปแล้วกลับเร็วๆ
โดย: OxyMan วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:12:41:03 น.
  
เข้ามาชม
โดย: Ai_Farng วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:13:17:57 น.
  
คาดว่าคงได้มาอ่านแต่เรื่องราวของกัมพูชา
แต่คงหาโอกาสได้ยากในการไปเยือนนะค่ะ

เห็นธนบัตรของเค้าแล้วก็ชอบนะ
เพราะว่ามันมีเรื่องราวหลากหลายในนั้นค่ะ
เหมือนธนบัตรของไทยเรานะค่ะสมัยก่อนพิมพ์
ออกมานี่อย่างชอบเลยยิ่งเป็นใบใหม่ๆ แล้ว
ไม่อยากใช้เลยค่ะ เพราะใหม่แล้วอยากเก็บมากกว่า
โดย: JewNid วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:16:20:01 น.
  
เคยจะต้องไปประชุมเสียมราฐเมื่อปีที่แล้ว
แต่ที่บ้านไม่ให้ไป

เฮ้อ... กรณีพิพาทเรื่องนี้ คงอีกนานเลยนะคะ กว่าจะจบ
โดย: VELEZ วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:16:26:12 น.
  
ขอบคุณ aenew , ceo นิ้วก้อย ,Oxyman ,Ai_Farng ที่แวะมาทักทายกันครับ, JewNid ธนบัตรของไทยเราผมเก็บไ่ม่ค่อยจะอยู่อะครับ เผลอก็ใช้หมดนะครับ , VELEZ เป็นเรื่องน่าเศร้าอะครับ
โดย: pragoong วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:19:06:40 น.
  สวัสดีค่ะคุณพร่ากุ้ง


ช่วงนี้ป้ากุ๊กค่อนข้างจะไม่ได้เยี่ยมบ้านเพื่อนบล็อกเท่าไหร่
เพราะเวลาส่วนใหญ่เท่าที่พอจะเจียดได้จะอยู่ที่โหวตบล็อกค่ะ


ป้าเทใจให้ทุกบล็อกที่ลงประกวด
แบบว่าเชียร์ทุกคน...ทุกบล็อกที่มีลิ้งค์....และทุกสาขาที่เพื่อนบล็อกส่งลงสนาม
ไม่อยากเห็นเราแข่งกันเอง แต่อยากให้รวมทีมเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน
และ....อยากให้ รอบแรกสิบทีมเป็นบล็อกแกงค์หมดด้วย
ดังนั้นจากป้าจะได้คะแนนเหมือนกัน..โดยไม่เว้นสาขาค่ะ


ป้าอาจจะคิดต่างในแง่ที่ไม่ได้เน้น....เนื้องาน
และอาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมของการประชันขันแข่ง
ที่คนเก่งจะถูกยกลอย......โดดเด่น
เพราะป้ายังมีความเชื่อว่า........การให้ใจแก่ทุกคนสำคัญที่สุด
และหมู่คณะสำคัญต่อส่วนรวมมากกว่าคนคนเดียวค่ะ


ข้อมูลเพียบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:19:23:01 น.
  

แอบไปเขมร ทางเขาพระวิหารมา 2 หน ค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 1 สิงหาคม 2553 เวลา:20:40:29 น.
  
กัมพูชา อิอิ กะลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
ความจริงปิ๊กมีเพื่อนสนืทเป็นชาวกัมพูชา อยู่คนนึงนะค่ะ
เมื่อวานเพิ่งโทรคุยกัน
เค้ายังบอกเลยว่า ไม่ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร เราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไป ว้าวว้าว ซึ้งมาก
แล้วก็ชวยปิ๊กไปเที่ยว แง่ววว
ปิ๊กเลยบอกว่า ปิกคงไม่ไปหรอกค่ะ กลัวกลับไม่ได้อะ
ธนบัตรของกัมพูชา ปิ๊กก้อมีหลายใบค่ะ เพื่อนที่ว่าเนี๊ยแหละให้มา ตอนมาเรียนที่เมืองไทย

แต่มีไม่เยอะ เท่า จขบ นะค่ะ อิอิ
โดย: pps_n วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:0:12:48 น.
  
กะลังเป็นประเด็นด้วยเลยนะคะ 555

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ
โดย: star_paradise วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:0:55:28 น.
  
เขามาชื่นชมธนบัตร ในส่วนของสะสมครับ
ส่วนหลายรายละเอียดไม่ได้อ่านเลย

แล้วก็ไม่ไปด้วย เพราะแค่ในประเทศยังแทบไม่ได้ไปไหนเลยครับ
โดย: ter_pt วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:10:50:44 น.
  
เดือนสิงหาแล้วชีวิตก็ยังเดิมๆ 555+

โบไปเที่ยวเมืองกาญมาจ้า เด๋วอัพบล็อคเมื่อไหร่จะแวะมาชวนนะจ๊ะ...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ กัมพูชา โบยังไม่เคยไปเลย ถ้าไปแล้วจะแวะมาอ่านข้อมูลที่บล็อคนี้ อิอิ..

โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:11:36:02 น.
  
ช่วงนี้ได้ยินคำว่ากัมพูชาแล้วอืมม์..

แต่ก่อนเคยคิดอยากไปเที่ยวชมนครวัด นครธมนะคะ
แต่เดี๊ยวนี้กลัวไปแล้วจะไม่ได้กลับซะล่ะมากกว่า..
โดย: nLatte วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:12:48:15 น.
  

ข้อมูลเน้น ๆ
แบงค์เยอะนะ เก็บเก่งจัง

เราก้อบายเหมือนกันค่ะ
ขึ้นบนไปอีกหน่อยแถวลาว ดีกว่ามั๊ย
หายใจทั่วท้องหน่อย

โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:13:29:55 น.
  
วันนี้ฝนตกแต่บ่ายแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดเลยอะ

เพื่อนๆ ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ >
โดย: pragoong วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:15:47:02 น.
  
สวัสดีค่ะ ฝนตกทั้งวันเหมือนกันที่นี่
คอมเม้นไม่เกี่ยวไรกะกัมพูชาค่ะ หุๆ เข้ามาทักทายตามประสาคนอารมณ์ดี อิอิ
้ชอบภาพน้องหมาหลับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร จังค่ะ นั่งเรียบร้อยจริงๆ คงนั่งนานเกินไป หลับเลย
โดย: กระติ๊บริมทาง วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:19:15:38 น.
  
แวะมาทักทาย ชอบภาพที่ 1 เช่นกันครับ
โดย: tiensongsang วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:20:06:16 น.
  
เราไปเสียมราฐมาแล้วจ้า ก็ไปดูอารยะธรรมของคนโบราณที่อยู่แถบนี้แหละ แต่ก็มีฝรั่งยุโรปมาทำให้เราแยกกันออกมากขึ้น เอเราก็ควรจะโกรธยุโรปด้วยไหมเนี่ย โดยเฉพาะฝรั่งเศส

ก็เลยขอบอกหากใครจะไปแลกดอลไปใช้คุ้มที่สุดอย่าใช้เงินไทย หรือเอาเงินไทยไปแลกเรียล
ให้แลกดอลออกไปแล้วเอาดอลล่าแลกอีกที


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:20:12:35 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ
โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:20:56:10 น.
  
แวะมาทักก่อนเข้านอนค่ะ
แอบเห็นธนบัตรของกัมพูชา มีหลากหลายรูปแบบ น่าสะสมค่ะ
โดย: kanyong1 วันที่: 2 สิงหาคม 2553 เวลา:22:58:29 น.
  
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน

มีความสุขกับกาย-วาจา-ใจ ที่สะอาดสมบูรณ์พร้อม ตลอดไป..นะคะข้อมูลละเอียดดีมากเลย..ค่ะ

ปอป้า เคยไปเที่ยวเสียมเรียบและเมืองหลวงเมื่อประมาณ เกือบ ๑๐ ปีมาแล้ว
สมัยนั้นยังอินเลิฟกะไทยอยู่..ค่ะ..

โดย: พรหมญาณี วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:11:00:48 น.
  
ได้รู้เรื่องราวเยอะเลย
เห็นเขาพระวิหารแล้ว น่าขึ้นไปเที่ยวอีกสักครั้ง
แต่ตอนนี้คงได้ดูแต่ภาพละครับ
โดย: the mynas วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:16:09:13 น.
  
สวัสดีค่ะ แว๊บมาทักทาย ยามเย็น
มะคืนหมาที่บ้านหลับกันเงียบกริบ อิอิ สงสัยอากาศดีจัด
วันนี้ฝนกตก แทบทั้งวันเลยค่ะ ออกไปข้างนอกไม่ได้พกร่มไป
แต่ขากลับ ลืมของเหมือนกันค่ะ
สงสัยวันหลังก่อนออกจากบ้านต้องลิสต์รายการไว้ก่อนเนอะ
ว่าวันนี้พกอะไรออกไปบ้าง และอะไรที่ต้องนำกลับบ้าง
จะได้ไม่ลืม.... แต่ปรากฎว่า พอทำเข้าจริงๆ ลืมกระดาษที่จดรายการไว้ซะงั้นอีก อิอิ
โดย: กระติ๊บริมทาง วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:16:25:16 น.
  


หน้าฝนเพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนครับ

กลับบ้านด้วยความระมัดระวัง เดี๋ยวเปียกไม่สบาย

โดย: pragoong วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:19:48:43 น.
  
เห็นด้วยค่ะคงจาม่ายปายแต่อาจไปตลาดโรงเกลืออะ่คะ
อย่าลืมตามไปเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะ
รักาาสุขภาพเช่นเดียวกานค่ะ
โดย: mimi (healthy children ) วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:21:54:35 น.
  
ผมว่าเขมรเป็นชาติที่เอาเปรียบไทย
ให้ไปเที่ยว คงไม่ไป

ผู้นำเขมรเขาเสื่ยมให้
ชาวเขมรเกลียดชาติไทย นี่คือเรื่องจริง
โดย: REX-REX วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:1:18:54 น.
  
สุทฺสุสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
โทษคนอื่นเห็นง่าย แต่โทษตนเห็นยาก

ขอความสุข สวัสดี จงมีแก่คุณ pragoong ตลอดไป..นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:8:36:43 น.
  
ตะแหง่ว วันนี้ ฝนตกตอนจะกลับบ้านอีกแล้ว
โดย: pragoong วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:16:19:56 น.
  
หวัดดีตอนเย็นค่ะ
เราก็ยังรักเมืองไทยของเรา และก็ยังรักมาก ๆ ขึ้นด้วย
ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าบ้านของเราแล้วละค่ะ
ที่สวย ๆ งาม ๆ ก็ยังมีให้ดูอีกเยอะ และอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์
ถึงจะมีการทะเลาะกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่พวกเราคนไทยก็ยังรักกัน
อยู่นะค่ะ
โดย: palookpong วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:21:03:56 น.
  
มาอ่านเรื่องราวของเขมรค่ะ
อิอิ เเต่ไม่คิดที่จะไปเลยค่ะ
โดย: พี่สาว (พอที ) วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:23:32:16 น.
  
แวะมาทักทายครับ


โดย: ter_pt วันที่: 5 สิงหาคม 2553 เวลา:11:19:04 น.
  
อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นเวสเย
อถญฺญมนุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต

ทำตนนี่แหละ ให้ตั้งอยู่ในความดีอันสมควรก่อน
จากนั้น จึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่น บัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมอง

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยการเป็นบัณฑิตที่ดี ตลอดไป..นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 5 สิงหาคม 2553 เวลา:13:02:07 น.
  
สวัสดีครับผม

วันนี้ตามมาดูเรื่องกัมพูชา

โห ความรู้มากมายเลยครับ

ชื่อคุณอ่านว่า พล่ากุ้งหรือเปล่าครับ กำลังแอบสงสัย
โดย: กลิ่นดอย วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:10:23:53 น.
  


แวะเอาแอ๊ปเปิ้ลมาให้ทานจ้า

โดย: แอ๊ปเปิ้ลโบราณ วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:21:11:40 น.
  อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

โดย: แอ๊ปเปิ้ลโบราณ วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:16:52:10 น.
  
สวัสดีจ้า
เพื่อนบ้านเราน่าไปเที่ยวจัง
ขอบคุณที่แวะไปน๊า
โดย: Q-hikaru วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:13:11:11 น.
  
แวะมาเยี่ยมนะค่ะ
หายเศร้าเรื่อง Blog ข้อมูลหายหรือยัง
โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 16 กันยายน 2553 เวลา:14:21:10 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

De Colle in bangkok
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ตารางงานอีเว้นท์และการท่องเที่ยว


☆ ขออภัย !! หากตอบช้า เจ้าของบ้านไปดาวอังคาร เย็นๆำกลับ ☆

☆ บางทีการรอได้อะไรมากกว่าถาม แต่ถามดีกว่า ^_^ ☆

٩(͡๏̯͡๏)۶

☆ BLOG ชีพจรยังดิ้น กระดึ๊บ กระดึ๊บ ☆


♦สนใจปริมาณมากกว่าคุณภาพ ก้อมันชิ้นใหญ่กว่านี่นา ^^

♦ปล่อยปัญหาข้ามวัน โลกยังไม่แตกวันนี้ซักกะหน่อย

♦มันมีอะไรซักอย่าง ในกอไผ่ นานไปป่าว จริงสิ


♦ข้อเสียของการพูดในใจ ไม่มีใครได้ยิน ได้ยินไหม โอ้ว เย๊


♦งงไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจยาก


คิดจะพัก คิดแล้ว คิดอีก ...รูปภาพในBlogนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ นำไปใช้กรุณาแจ้งความจำนงสักนิด ขอรับSIAM @ Thailand

โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล กระดึ๊บ กระดึ๊บ จังฮู้
กรกฏาคม 2553

 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
 
All Blog