Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
19 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
แนะนำสถาบันการศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


RMUTL


Rajamangala University of Technology Lanana


//www.rmutl.ac.thSmiley  ปณิธาน (Determination)  Smiley


      มหาวิทยาลัยนวัตกรรมSmiley  วิสัยทัศน์ (Vision)  Smiley


      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มุ่งสร้างคนดี มุ่งคุณภาพสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและพึ่งพาตนเองได้Smiley  พันธกิจ (Mission)  Smiley


      1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้


      2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


      3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ


      4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้นวัตกรรม


      5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


      6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง


Smiley  หลักสูตรการศึกษา  Smiley


      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่


          Smiley  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


          Smiley  คณะวิศวกรรมศาสตร์


          Smiley  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


          Smiley  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


          Smiley  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


Smiley  การรับนักศึกษา  Smiley


      1. การรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


          1.1 ระบบโควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในส่วนภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ


          1.2 ระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


      2. การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี


          2.1 ระบบโควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในส่วนภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ


          2.2 ระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


          2.3 ระบบกลางการรับสมัครนักศึกษาของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 6 เขตพื้นที่ 1 สถาบัน ได้แก่


          Smiley  เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ //www.rmutl.ac.th


          Smiley  เขตพื้นที่เชียงราย


          Smiley  เขตพื้นที่ตาก //www.tak.rmutl.ac.th


          Smiley  เขตพื้นที่น่าน //www.nan.rmutl.ac.th


          Smiley  เขตพื้นที่พิษณุโลก //www.plc.rmutl.ac.th


          Smiley  เขตพื้นที่ลำปาง //www.lpc.rmutl.ac.th


          Smiley  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปางSmiley  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  Smiley


สถานที่ตั้ง : สำนักงานอธิการบดี 128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300


โทรศัพท์ : 0-5392-1444


โทรสาร : 0-5321-3183


คณะที่เปิดสอน


          1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


          1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


               Smiley  สาขาวิชาการบัญชี


               Smiley  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


          1.2 ปริญญาตรี


               Smiley  สาขาวิชาการบัญชี


               Smiley  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


               Smiley  สาขาวิชาศิลปศาสตร์     


      2. คณะวิศวกรรมศาสตร์


          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี


               Smiley  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


               Smiley  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


               Smiley  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม


               Smiley  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


      3. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


          3.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


               Smiley  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม


          3.2 ปริญญาตรี


               Smiley  สาขาวิชาศิลปกรรม


               Smiley  สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร


               Smiley  สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม


               Smiley  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


      4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


          สอนวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาทุกคณะ


      5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


          ปริญญาตรี


               Smiley  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์


               Smiley  สาขาวิศวกรรมอาหาร


      6. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ


          ปริญญาตรี


               Smiley  International Business Managment
Smiley  ชื่อเก่า...ก่อนเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  Smiley
Smiley  สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ  Smiley
Smiley...นักศึกษาเรียนรู้กิจกรรม learing by doing


ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย...Smiley
Smiley  การแข่งขันสร้าง website ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  Smiley
Smiley  Fashion Show ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ  Smiley
Smiley  เปิดการเรียนการสอนแล้ว ณ วิทยาเขตจอมทอง  Smiley


Create Date : 19 กันยายน 2551
Last Update : 22 กันยายน 2551 4:27:04 น. 3 comments
Counter : 215 Pageviews.

 
เห็นแล้ว อยากไปเรียน


โดย: jdaynoaoon วันที่: 22 กันยายน 2551 เวลา:4:48:17 น.  

 
---------- Promotion หลักสูตรที่เปิดสอนในเดือนนี้ !! ----------
*** ออกค่าสอบ TOEIC ที่ศูนย์ใหญ่ให้ Free !!
(1) TOEIC 48-54 ชม. (ครบทุก Part ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตามที่ตนถนัด)
(2) TOEIC ปรับพื้น Private 15 ชม. + ลงกลุ่ม 48 ชม. (คุ้มสุดๆ)
(3). TOEIC Private: เลือกเวลาเรียนตามที่นักศึกษาต้องการ ระยะเวลา 30-45 ชม.
(4). TOEIC Buddy Class: จับคู่มาเรียนจ่ายราคาพิเศษ ระยะเวลา 45 ชม.

------------------------ตัวอย่าง TOEIC Course Outline ---------------------------
*(Period 1) : Reading + Grammar: วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบเข้มข้นพร้อม Update แนวข้อสอบใหม่ทุก week โดยอาจารย์ผู้สอนจะเน้นเพิ่มวิเคราะห์รากศัพท์ที่จำเป็นในการใช้สอบ พร้อมสอนไวยกรณ์ในส่วนที่ออกสอบบ่อยๆ
*(Period 2) : Grammar + Reading : สอนดูโครงสร้างไวยกรณ์ เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan วิเคราะห์แนวข้อสอบ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 คำ/ เรื่อง
*(Period 3) : Listening (เน้นแบบ Redesign) เน้นให้ผู้เรียนไม่ประมาท และ รู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ผ่านระบบ Mind-Map ให้เกิดประโยชน์ในการฟัง ซึ่งจะทำให้เกิดความเคยชิน ในการวิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 30 รูป , เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา
*(Period 4) : Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้นในคาบสุดท้ายของสัปดาห์ โดยผู้เรียนจะได้รับเทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบ อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 1 และ 2 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น
*(Period 5) : Reading + Grammar: ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นท่านเดียวกันกับ Period 1 โดยจะเจาะข้อสอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและแนวโน้มของข้อสอบ ...น้องๆจะได้ทราบว่าที่ว่าแม้นและฟันธงอย่างหมอลักษ์ ก็ไม่เท่า TCIAP TOEIC Trainer
*(Period 6) : Grammar + Reading : ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นท่านเดียวกันกับ Period 2 ผู้สอนจะผ่อนคลายหากน้องๆไม่ไม่เข้าใจในโครงสร้างไวยกรณ์ นำเทคนิคการอ่านคำถาม ....ก่อนเข้า skim & scan เพราะจะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น
*(Period 7) : Listening (เน้นแบบ Redesign) เพิ่มความเข้มข้นในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา “ฝึกอ่านคำถาม....ก่อนฟัง” สอนเทคนิคใช้ฟังเร็ว จับใจความได้ถูกต้อง รู้ทันข้อสอบ Update week by week
*(Period 8): Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้นในคาบสุดท้ายสำหรับผู้ต้องการสอบในอีกวงรอบหนึ่งเช่นเคย ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 1 และ 2 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น ซึ่งข้อสอบที่นำมาเป็น Guideline นั้นจะแตกต่างกับ Period 4
*(Period 9) : Reading + Grammar: ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นท่านเดียวกันกับ Period 1และ 5 โดยจะเจาะข้อสอบและวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและแนวโน้มของข้อสอบ ...น้องๆจะได้ทราบว่าที่ว่าแม้นและฟันธงอย่างหมอลักษ์ ก็ไม่เท่า TCIAP TOEIC Trainer
*(Period 10) : Grammar + Reading : ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นท่านเดียวกันกับ Period 2 และ 6 ผู้สอนจะผ่อนคลายหากน้องๆไม่ไม่เข้าใจในโครงสร้างไวยกรณ์ นำเทคนิคการอ่านคำถาม ....ก่อนเข้า skim & scan เพราะจะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น
*(Period 11) : Listening (เน้นแบบ Redesign) เพิ่มความเข้มข้นในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา “ฝึกอ่านคำถาม....ก่อนฟัง” ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 3 และ 7 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน
*(Period 12) : Overview Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้น ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 4 และ 8 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน
*(Period 13) : Review Reading + Grammar: วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค แบบเข้มข้นพร้อม Update แนวข้อสอบใหม่ทุก week โดยอาจารย์ผู้สอนจะจะเป็นคนเดียวกันกับ Period ที่ 1 และ 5 ปรับและอุดรอยรั่วที่เรายังต้องประปรุง
*(Period 14) : Review Grammar + Reading : ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นท่านเดียวกันกับ Period 2 , 6 และ 10 ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในระบบการถ่ายทอดเทคนิคจากผู้สอนสู่ผู้เรียน จะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น
*(Period 15) : Listening (เน้นแบบ Redesign) เพิ่มความเข้มข้นในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา “ฝึกอ่านคำถาม....ก่อนฟัง” ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 3 , 7 และ 11 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน
*(Period 16) : Combo Grammar + Reading: เพิ่มความเข้มข้น ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกับ Period ที่ 4 ,8 และ 12 โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน
*(Period 17) : Review Grammar + Reading: ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนละคนกันกับ Period 2 , 6 และ 10 ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างในการสอน ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้คือสามารถดึงจุดเด่นของเทคนิคของครูแต่ละท่านออกมา
*(Period 18) : Combo Listening (เน้นแบบ Redesign): ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนเดียวกับ Period 15 เพื่อความต่อเนื่องในระบบการถ่ายทอดเทคนิค โดยจะเพิ่มความร้อน แรง มากกว่า พร้อมเพิ่มดีกรีความยากเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และความแตกต่างจากความเก่ง กล้า สามารถ ของผู้สอน

------------------------------------------------------
***คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษาของเรา *****
(1) Dr. Warothai Ph.D. (English) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
(2) Dr. สุจีรา: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
- Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
(3) Dr.ประทีป: Ph.D candidate in Economic @ University of New England
- Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
(5) อ. กรานต์: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน, สังกัดกระทรวงคมนาคม
- Master of Science (Logistics) @ AUSTRALIA.
- Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
(4) อ. Art: Ongoing Doctor of Philosphy in Development Education @ Chulalongkorn University
- Master of Education Management, University of Victoria @ Canada
(6) อ. อ้อม: M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
- University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
- University of TEXAS at Arlington, Arlington, TX @ USA.
(8) อ.Ark: Master of Translating & Interpreting(High Distinction), Macquarie@ AUS
(7) อ.แซน: Master of Science in International Hospitality @ Leeds Metropolitan University @ UK.
(9) อ. กิ๊ฟ: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน , อดีตสจ็วต Qatar Airways,
-Master of Operation Management และ Qatar Aerospace Training
(10) อ. ฮัก: Master of Accountancy, Blacksburg , Virginia @ USA
(11) อ.แอม : Master of Science , University of Wastminster, London @ UK
- Computer Programming , Toronto @ Canada
(12) อ. ฐิชา: MTV Network (MTV NEWS), New York, U.S.A
- Master of Arts, New York University @ New York, USA
(13) อ.นุ่น: Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
(14) อ. โด่ง:Master of Commerce,University of Melbourne @ Australia
Australian Development Scholarship (ADS)
(15) อ. ต๊อบ: Master of Seceice (MIS), University of TEXAS @ USA.
(16) อ. หนูน้อย : Flight Attendant @ Emirates Airline
(17) อ.แจน : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา
(18) อ.โอ๊ค : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา

***********************
ข้อมูลเพิ่มเต็ม: //www.tciap.com
สาขา BTS Station @ สนามเป้า, ลาดพร้าว ซอย 5/1 และ In-house Training
Tel: 02-9385501
(สายตรง): 08-53684630, 08-36970111โดย: nuch (TOEIC Point ) วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:9:01:47 น.  

 
อยากได้แนวข้อสอบของเทคโน จังเลยค่ะ


โดย: pim IP: 180.180.219.5 วันที่: 10 มีนาคม 2554 เวลา:14:06:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

porlatiang
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add porlatiang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.