Group Blog
มิถุนายน 2555

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
20 มิถุนายน 2555
การบ้าน ครั้งที่ 1

1. จงอธิบายกระบวณการทำงานขององค์กรธุรกิจ

ตอบ กระบวณการทำงานขององค์กรธุรกิจ ต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งกระบวณการทำงานโดยการนำเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องมือ ที่ดิน พลังงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูล ไปทำการประมวลผล ด้วยกระบวณการทางธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การขาย การเงิน และการจัดการงานบุคคล เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาในรูปสินค้าและบริการ โดยมีระบบ “ระบบสารสนเทศ” ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และมีการบริหารเป็นตัวควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ถือหุ้น คู่แข่งขัน สถาบัน การเงิน สหภาพแรงงาน องค์กรภาครัฐ และสังคม

2. จงระบุถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ

ตอบ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เศษฐกิจ การเมือง กฏหมาย วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. จงอธิบายถึงความสำคัญของหน้าทางธุรกิจแต่ละประเภท

ตอบ 1. หน้าที่ด้านการวางแผนและการจัดการ เป็นการจัดระบบทั้งหมดในองค์กร และแบ่งสายงานบังคับบัญชา

2. หน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่สำคัญคือสรรหาบุคลากร จ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทน จัดสวัสดิการ

3. หน้าที่ด้านการจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง มีความสำคัญคือจัดซื้อสินค้าโดยต้องทากรสืบราคา วิเคราะห์เปรียบเทียบ และจัดทำการสั่งซื้อ

4. หน้าที่ด้านการผลิต คือการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้า ได้แก่การวางแผนการผลิต การดำเนินการผลิต การควบคุมการผลิต

5. หน้าที่ด้านการขายและการตลาด เป็นการสร้างความสำเร็จขององค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก

6. หน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี เป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ รวบรวมข้อมูลทางการเงิน นำเสนอรายงานที่ได้วิเคราะห์ให้ผู้บริหาร คือหน้าที่ด้านการเงิน ส่วนด้านการบัญชี เป็นการบันทึกรายการที่เกิดขึ้น เพื่อความชัดเจน และความเหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านการเงินของบริษัท

4. จงบอกส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ

ตอบ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ (Information System resourcess) ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรที่สำคัญอยู่ 4ประการคือ

1.1 ด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ผู้ใช้ระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ

1.2 ด้านทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3 ด้านทรัพยากรซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.4 ด้านทรัพยากรข้อมูล

2. กิจกรรมของระบบสารสนเทศ (Information System Activities) เป็นกระบวณการทำงานของระบบสารสนเทศ เพื่อทำการแปลงทรัพยากรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ หรืออาจเรียกว่า ประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) ซึ่งคลอบคลุมการทำงานของระบบใน 5 ส่วนคือ

2.1 ด้านการนำเข้าข้อมูล

2.2 ด้านการประวลผลข้อมูล

2.3 ด้านการแสดงผลสารสนเทศ

2.4 ด้านการเก็บรักษา ข้อมูลหรือสารสนเทศ

2.5 ด้านการควบคุมกระบวณการทำงาน

5. จงอธิบายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

ตอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติ (Operation Information Systems, OIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเสริมสร้าง ความมั่นคงให้แก่องค์กร ระบบนี้จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำทุกวัน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ยังเป็นแหล่งผลิตสารสนเทศหลากหลายประเภทเพื่อนำไปให้ต่อในระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบนี้ประกอบด้วย

1. ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction Processing Systems, TPS) ซึ่งการประมวลผลข้อมูลในระบบนี้สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การประมวลผลแบบแบทซ์ และการประมวลผลแบบทันทีทันใด

2. ระบบควบคุมกระบวนการทำงาน (Process Control Systems, PCS)

3. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems, OAS)

6. จงอธิบายถึงความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ

ตอบ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ช่วยการประมวลผลข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันทำได้รวด เร็วและถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจบริษัทใดให้บริการลูกค้าได้ดีกว่า บริษัทอื่นก็สามารถดึงดูดลูกค้าไว้ได้นาน

3. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ช่วยควบคุมขั้นตอนในกระบวณการผลิต ควบคุมวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และระบบขนถ่ายสินค้า ข้อมูลสารสนเทศสามารถช่วยพยากรณ์ความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคได้

4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การนำความสามารถของระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในด้านต่าง ๆเป็นผลให้มีศักยภาพในการแข่งขันมาขึ้น

5. ดึงดูดลูกค้าไว้และกีดกันคู่แข่งขัน การพัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัยตลอดเวลา จะทำให้องค์กรมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

6. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเนินงานต่อเนื่องกันกับเอกสารรวดเร็วขึ้นมาก เป็นการช่วยประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

7. เพิ่มรายได้ด้วยการนำผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกจำหน่าย ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจจำนวนมากหันมาสนในในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหันมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ละการให้ บริการลูกค้า

7.จงจำแนกประเภทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ตอบ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจสามารถจำแนกได้ 6 กลุ่ม ได้แก่

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละระดับชั้นของการบริหารงานในองค์กรได้ ดังนี้ ระดับกลยุทธ์ ระดับกลวิธี ระดับการปฏิบัติการ

3. ระบบสารสนเทศในงานการผลิต ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต วางแผนการผลิต ในแต่ละระดับชั้นของการบริหารงานในองค์กรได้ ดังนี้ ระดับกลยุทธ์ ระดับกลวิธี ระดับการปฏิบัติการ

4. ระบบสารสนเทศในงานจัดซื้อละสินค้าคงคลัง ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของผู้ผลิตแต่ละราย ข้อมูลการจัดส่งชิ้นส่วนและวัตถุดิบ ในแต่ละระดับชั้นของการบริหารงานในองค์กรได้ ดังนี้ ระดับกลยุทธ์ ระดับกลวิธี ระดับการปฏิบัติการ

5. ระบบสารสนเทศในการขาย เป็นการบันทึกข้อมูลรายการขายเข้าคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการขายหรือพิมพ์รายงานการขายที่ต้องการได้อย่าง ทันทีทันใด

6. ระบบสารสนเทศในงานบัญชี เป็นการบันทึกรายการค้าของธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน แล้วทำการบันทึกลงรายการแยกประเภทต่าง ๆเพื่อสะดวกในการจัดทำรายงานสรุปแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Create Date : 20 มิถุนายน 2555
Last Update : 27 มิถุนายน 2555 15:11:38 น.
Counter : 577 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthpla classic
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]