Group Blog
กรกฏาคม 2555

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
E-Procurement พร้อมตัวอย่าง (งานเดี่ยว)
E-PROCUREMENT คืออะไร

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์ รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผู้ค้า การทำ E-Catalog และการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อที่เป็น Web Based Application เพื่อทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาจัดหาพัสดุน้อยลง และได้พัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการจัดหาและสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานได้

ขั้นตอนของระบบ E-Procurement

1. ค้นหาสินค้า/บริการที่จะซื้อผ่าน E-Catalog
2. เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการจะซื้อผ่าน E-Shopping List
3. จัดประกาศเชิญชวนผ่าน Web-Site
4. ผู้ขายเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (E-RFP)
5. ผู้ซื้อตรวจสอบราคากลาง (E-RFQ) และ Track Record ของผู้ขาย
6. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
7. ประกาศผล ผู้ชนะและส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ
8. จ่ายเงินตรงด้วยระบบ E-Payment

องค์ประกอบของระบบ E-Procurement

1. ระบบ E-Catalog เป็นมาตรฐานระบบ Catalog ที่รวบรวมรายละเอียดของสินค้าและบริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง (Suppliers) ที่มีคุณสมบัติในการทำธุรกรรมสามารถเข้ามาทำการแจ้งและปรับปรุงรายการสินค้า/บริการของตนเองได้
2. ระบบ e-RFP (Request for Proposal)/ e-RFQ (Request for Quotation) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีสอบราคาหรือวิธีตกลงราคา
3. ระบบ e-Auction แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
3.1 Reverse Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลซื้อให้ได้ราคาต่ำสุด
3.2 Forward Auction เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในด้านการประมูลขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐโดยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งเป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

ตัวอย่าง

Module M3.1: ระบบการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง
(Purchasing Approval Request Documenting System)

ระบบการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง (Purchasing Approval Request Documenting System) เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถจัดทำใบขอซื้อ (PR: Purchase Request) และ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO: Purchase Request) แบบอิสระ หรือ ทำงานต่อเนื่องจากการขอใช้เงินงบประมาณจากระบบงบประมาณก็ได้ ซึ่งระบบสามารถสร้างใบขอซื้อ(PR) พร้อมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) และใบตรวจรับ ให้โดยอัตโนมัติ โดยมีการโอนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ขอซื้อเข้ามาสู่แบบฟอร์มต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนวัสดุ หรือ ทะเบียนครุภัณฑ์/ทรัพย์สินโดยตรง ทำให้ผู้ดำเนินการและผู้อนุมัติรับทราบข้อมูลล่าสุดได้เลยว่า รายการที่จะสั่งซื้อนั้นมีราคาการซื้อครั้งสุดท้าย หรือ ราคากลางเท่าใด หรือ มีของในคลังเหลืออยู่เท่าใด นอกจากนี้การจัดซื้อ-จัดจ้างเหล่านี้ ยังมีให้เลือกวิธีการจัดซื้อ-จัดจ้างได้หลายรูปแบบที่รองรับการใช้งานได้ทั้งกระบวนงานของภาครัฐและเอกชน โดยแต่ละองค์กรสามารถใส่กฎระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้างของตนเองเข้าไปได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดให้จัดทำใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้อได้เองโดยอัตโนมัติในการกำหนดให้มีการตรวจสอบจุด "การสั่งซื้อใหม่" (Reorder Point) ไว้ในระบบคลังสินค้า/วัตถุดิบ คุณลักษณะเด่นของระบบมีดังนี้

 

สามารถจัดสร้างเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างโดยรับข้อมูลจากแบบฟอร์มการขอใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ของระบบงบ ประมาณ(ในกรณีติดตั้งระบบงบประมาณ) หรือสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเพื่อสร้างเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างโดยตรง

ภายใต้ระบบนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบการการจัดซื้อ-จัดจ้างแต่ละประเภทและข้อมูลการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะถูกถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถเลือกวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ เช่น วิธีตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ หรือ อื่นๆ ได้ตามระเบียบงานพัสดุขององค์กรกรณีเป็นการซื้อวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์ จักสามารถเลือกรายการวัสดุและ/หรือครุภัณฑ์จากฐานข้อมูลพัสดุเพื่อนำมาบรรจุในรายการจัดซื้อ/จัดจ้างได้โดยตรง โดยจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจอนุมัติได้ เช่น ราคากลาง หรือ ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย

ระบบสามารถแยกเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างนี้ เพื่อให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่านั้นสามารถดูหรือดำเนินการได้


ตัวอย่างหน้าจอ ระบบการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

ภาพแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการจัดทำใบขอซื้อ

ภาพแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการจัดทำใบสั่งซื้อ


หมายเหตุ:

1. โปรแกรมระบบ e-Office แบบแพ็คเกจนี้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับติดตั้งบน Server ของท่านเอง (ท่านจะต้องจัดเตรียม Server และ PC ให้พร้อมตามที่กำหนดไว้ในเมนู (อุปกรณ์และการติดตั้ง)) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
 1. Package RX1-MiP I: ชุดจิ๋ว (Micro I Pack) สำหรับใช้งาน 1 server
  ประกอบด้วย 5 โมดูล พร้อม "แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน" (Standard e-Form/e-Document) จำนวน 8 แบบฟอร์ม (ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารภายใน 6 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มเอกสารภายนอก 2 แบบฟอร์ม) และ "เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" (CryptBot DIY e-Form & e-Document Generator™) สำหรับสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐานด้วยตนเองหรือตามความต้องการได้ 2 แบบฟอร์ม (ไม่มีการนำข้อมูลที่กรอกไปประมวลผล จะสร้างเฉพาะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งและลงนามดิจิทัลเท่านั้น) ซึงมีรายละเอียดแต่ละโมดูล ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า "โมดูลของชุดจิ๋ว I (Micro I Pack)" "ราคา" และ "ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบ e-Office (รุ่นประหยัด)")

 2. Package RX1-MiP II: ชุดจิ๋ว (Micro II Pack) สำหรับใช้งาน 1 server
  ประกอบด้วย 8 โมดูล พร้อม "แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน" (Standard e-Form/e-Document) จำนวน 8 แบบฟอร์ม (ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารภายใน 6 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มเอกสารภายนอก 2 แบบฟอร์ม) และ "เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" (CryptBot DIY e-Form & e-Document Generator™) สำหรับสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐานด้วยตนเองหรือตามความต้องการได้ 3 แบบฟอร์ม (ไม่มีการนำข้อมูลที่กรอกไปประมวลผล จะสร้างเฉพาะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งและลงนามดิจิทัลเท่านั้น) ซึงมีรายละเอียดแต่ละโมดูล ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า "โมดูลของชุดจิ๋ว II (Micro II Pack)" "ราคา" และ "ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบ e-Office (รุ่นประหยัด)")

 3. Package RX1-SP: ชุดเล็ก (Small Pack) สำหรับใช้งาน 1 server
  ประกอบด้วย 9 โมดูล พร้อม "แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน" (Standard e-Form/e-Document) จำนวน 8 แบบฟอร์ม (ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารภายใน 6 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มเอกสารภายนอก 2 แบบฟอร์ม) และ "เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" (CryptBot DIY e-Form & e-Document Generator™) สำหรับสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐาน ด้วยตนเองหรือตามความต้องการได้ 5 แบบฟอร์ม (ไม่มีการนำข้อมูลที่กรอกไปประมวลผล จะสร้างเฉพาะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งและลงนามดิจิทัลเท่านั้น) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า "โมดูลของชุดเล็ก (Small Pack)" "ราคา" และ "ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบ e-Office (รุ่นประหยัด)")

 4. Package RX1-MP: ชุดกลาง (Medium Pack) สำหรับใช้งาน 1 server
  ประกอบด้วย 11 โมดูล พร้อม "แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน" (Standard e-Form/e-Document) จำนวน 8 แบบฟอร์ม (ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารภายใน 6 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มเอกสารภายนอก 2 แบบฟอร์ม) และ "เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" (CryptBot DIY e-Form & e-Document Generator™) สำหรับสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐานด้วยตนเองหรือตามความต้องการได้ 10 แบบฟอร์ม (ไม่มีการนำข้อมูลที่กรอกไปประมวลผล จะสร้างเฉพาะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งและลงนามดิจิทัลเท่านั้น) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า "โมดูลของชุดกลาง่ (Medium Pack)" "ราคา" และ "ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบ e-Office (รุ่นประหยัด)")

 5. Package RX1-BP: ชุดใหญ่ (Big Pack) สำหรับใช้งาน 1 server
  ประกอบด้วย 12 โมดูล พร้อม "แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน" (Standard e-Form/e-Document) จำนวน 8 แบบฟอร์ม (ประกอบด้วย แบบฟอร์มเอกสารภายใน 6 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มเอกสารภายนอก 2 แบบฟอร์ม) และ "เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" (CryptBot DIY e-Form & e-Document Generator™ ) สำหรับสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบพื้นฐาน ด้วยตนเองหรือตามความต้องการได้จำนวนไม่จำกัด (ไม่มีการนำข้อมูลที่กรอกไปประมวลผล จะสร้างเฉพาะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งและลงนามดิจิทัลเท่านั้น) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า "โมดูลของชุดใหญ่ (Big Pack)" "ราคา" และ "ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของระบบ e-Office (รุ่นประหยัด)")

2.

สำหรับผู้ที่ใช้บริการแบบเช่า หากจ่ายค่าเช่าไปจนครบมูลค่าเท่ากับการซื้อชุดแบบ Package (ชุดเล็ก) ท่านสามารถจะโอนข้อมูลและระบบไปติดตั้งที่ Server ของท่านเองได้โดยจะเสียค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลและติดตั้ง 15,000.- บาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าราคา)

3.

สำหรับ Module อื่นๆ ที่เหลือ(ที่ปรากฎอยู่ใน "โบรชัวร์ของระบบ CryptBot Hi-Secure e-Office™" จะทยอยเปิดบริการให้เช่าตามมาภายหลัง แต่หากท่านสนใจสามารถสอบถามไปยังบริษัทฯได้ตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

4.

วิธีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature) ที่เป็นมาตรฐานใน Module D1.5 ข้างต้นนั้น จะเป็นแบบ Non-PKI Simple Sign และ Non-PKI Server Sign ซึ่งไม่แสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื่อการลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ของ CryptBot web-Sign™ เพื่อลงนามแบบแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้เทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) ได้ 2 แบบ คือ Central PKI (ใช้กุญแจกลางของระบบ/องค์กร) และ แบบ Personal PKI (ใช้กุญแจส่วนบุคคลของแต่ละผู้ลงนาม) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู ศูนย์โบรชัวร์

5.

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ "รุ่นประหยัด" นี้ สามารถต่อขยายให้ใช้งานกับ Module อื่นๆ ของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System) และระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management System) เพื่อสร้างเป็นระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP/M) แบบไร้กระดาษ (Paperless) รวมถึงสามารถต่อเชื่อมกับระบบ MIS, EIS, ERP หรือ Financial System ที่องค์กรมีใช้งานอยู่เดิมเพื่อสร้างเป็นระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงหนึ่งเดียวได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา Login เข้าไปทำงานแต่ละระบบ หากแต่สามารถทำงานผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพียงระบบเดียว โดยการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานแบบ Realtime ณ ขณะที่สร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของ Module ที่สามารถต่อขยายได้ที่เมนู องค์ประกอบระบบ และดูการต่อขยายระบบได้ที่เมนู การประยุกต์ใช้งาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว"
Create Date : 18 กรกฎาคม 2555
Last Update : 18 กรกฎาคม 2555 14:46:27 น.
Counter : 9749 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

pla classic
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]