131 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ [ตอนแรก]
131 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ [ตอนแรก]
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตั้งอยู่บ้านเลขที่77 ซอยเพชรเกษม19แยก2 แขวงปากครองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 2 ตรางวา
แยกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณ 1 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนวลนรดิศ ริมครองบางหลวง
มีเนื้อที่ 4 ไร 3 งาน 13 ตรางวา เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบริเวณ 2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนวลนรดิศ ใกล้ถนนเพชรเกษม
(อยู่ห่างจากบริเวณ1ประมาณ300เมตร) มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 89 ตรางวา
เป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2433
เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน มีนักเรียน 9 คนพระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์(ทิม รตนโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศเป็นผู้สอน
และมีครูช่วยสอนอีก 2 คน คือครูหวาด และครูแก้ว ศาลิคุปต
ใช้ศาลาการเปรียญและกุฏิวัดนวลนรดิศในการสอนพระเดชพระคุณพระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
เป็นผู้ควบคุมตั้งแต่ปี พ.ศ.2433-2437จากศาลากการเปรียญได้ย้ายมาสอนที่ศาลาคณะล่าง(รื้อถอนแล้วเนื่องจากเสื่อมสภาพ)
ซึงเป็นที่ดินของวัดนวลนรดิศ มีบริเวณเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 67 ตรางวา
ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ประโยค 1 ถึงประโยค 2 มีทั้งนักเรียนชายแะหญิง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 พระสอนถูกระบอบ(เรือง หิญชิระนันท์) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
จนถึง 18 ตุลาคม พ.ศ.2462 เปิดสอน 3 ระดับชั้น คือ ชั้นมูล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จำนวน 9 ห้อง มีนักเรียน 320 คน ครู 12 คน16 เมษายน พ.ศ.2462 ขุนการุญสิกขพันธุ์ (บุนนาค พฤกษาชีวะ) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
จนถึง 30 กรกฏาคม พ.ศ.2479 เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา(ป.1-ม.6)
จำนวน 11 ห้องเรียน มีนักเรียน 320 คน ครู 12 คนปี พ.ศ. 2479 ได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 8 จำนวน 18 ห้องเรียน มีนักเรียน 372 คน
ครู 24 คน มี นายเพี้ยน บัวแย้มเจริญ เป็นครูใหญ่พ.ศ.2482 ยุบชั้นเรียนประถมศึกษา และเปิดการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-8
จำนวน 18 ห้องเรียน มีนักเรียน 460 คน ครู 25 คน14 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ขุนปราศรัยจรรยา (สอน กัลปพันธ์) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
จนถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2488 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-8
จำนวนนักเรียนและครูไม่แน่ชัด23 สิงหาาคม พ.ศ.2488 นายโชค สุคันธวนิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ลดชั้นเรียนลงคงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 ห้องเรียน
มีนักเรียน 611 คน ครู 18 คน15 กรกฏาคม พ.ศ. 2490 นายสำเนียง ตีระวนิช ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
จนถึง 3 มกราคม พ.ศ.2501 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตียมอุดมศึกษา
แผนกวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จำนวน 16 ห้องเรียน มีนักเรียน 462 คน ครู 24 คนพ.ศ.2497 นายไพโรจน์ บุญศิริธรรม ได้มอบที่ดำจำนวน 72 ตรางวา มูลค่า 28,800 บาท
ให้แก่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นางส้มจีน บุญศิริธรรม ผู้เป็นมารดา
ที่ดินจึงเพิ่มเป็น 4 ไร่ 2งาน 39 ตรางวา และได้ขยายชั้นเรียนภาคบ่ายขึ้น
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน มีนักเรียน 750 คน ครู 29 คนพ.ศ.2501 ขยายชั้นเรียนภาคบ่ายเพิ่มเติมอีกจึงมีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด
39 ห้องเรียน นักเรียน 1,574 คน ครู 50 คนพ.ศ.2502 พระราชสังวรวิมล(แช่ม ธัมฺมานันฺโท) เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศในขนะนั้น
ได้มอบที่ดินของวัดจำนวน 2 ไร่ 3 งาน เพื่อเป็นที่สร้างโรงเรียน (บริเวณ2)พ.ศ.2504 ลดชั้นเรียนภาคบ่ายลง แล้วยุบมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คงเปิดสอนแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3)และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.4-5)
แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน 37 ห้องเรียน นักเรียน 1,307 คน ครู 76 คนพ.ศ.2505 กรมสามัญศึกษา ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมใบบริเวณ 2 อีก 2 ไร่
เป็นเงิน 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ที่ดำบริเวณ 2 
จึงเพิ่มขึ้นเป็น 4 ไร่ 3 งานพ.ศ.2507 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ จำนวน 38 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,520 คน ครู 67 คนพ.ศ.2509 สร้างอาคารโรงฝึกงานคอนกรีต 2 ชั้น วงเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ที่บริเวณ 2 (ปัจจุบันรื้อแล้วจัดสร้างอาคารหอประชุม 100 ปีนวลนรดิศ)
เปิดสอนชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ
จำนวน 38 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,307 คน ครู 76 คนพ.ศ.2516 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ
จำนวน 39 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,730 คน ครู 67 คนพ.ศ.2517 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ
จำนวน 48 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,000 คน ครู 85 คน
(ในปีนี้ได้เพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบบ่าย อีก 8 ห้องเรียน)พ.ศ.2519 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร3 ตึกอำนวยการ) ขึ้นในบริเวณ 2
งบประมาณ 3,920,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
แล้วเสร็ดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2520พ.ศ.2521 ได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอต้อน พ.ศ.2521
อีกจำนวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียน 450 คน29 มีนาคม พ.ศ.2522 นายเทพ เที่ยงตรง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
มีการก่อสร้างอาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้นในบริเวณ 1 งบประมาณ
4,615,950 บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2524พ.ศ.2524 ได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524
เปิดสอนอีกจำนวน 6 ห้องเรียน พ.ศ.2526 นางสาวเลื่อม พึ่งตน ได้มอบที่ดินบริเวณประตูทางเข้าบริเวณ 2 จำนวน
7ตรางวา มูลค่า 26,250 บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
ที่ดินบริเวณ 2 จึงเพิ่มขึ้นเป็น 4 ไร่ 3 งานพ.ศ.2527 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สมาคมผู้ปกครองและครูนวลนรดิศ
และมูลนิธินวลนรดิศครบรอบ 80 ปี ได้ร่วมจัดหาเงิน 2,795,219 บาท 
(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
ร่วมสมทบทุนกับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา จำนวน 
2,417,781 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,213,000 บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 4 ตรางวา (ติดกับบริเวณ 2 ปัจจุบันใช้เป็นสนามกิฬาของโรงเรียน)
และก่อสร้างต่อเติมอาคาร 5 ชั้น ในบริเวณ1 เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ
5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)พ.ศ.2528 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น ใบบริเวณ 2 งบประมาณ
5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) จำนวนห้องเรียนในอาคาร 28 ห้องเรียน
โดยแบ่งสร้าง 16 ห้องเรียน ในปีงบประมาณ 2528 และอีก 12 ห้องในปีงบประมาณ 2529พ.ศ.2530 ก่อสร้างต่อเติมอาคารแบบพิเศษ 5 ชั้น ในบริเวณ 2 อีก 12 ห้องเรียน
งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)ผมขอพักก่อนนะครับ เดียวมีต่อตอน 2 ครับฝากกด like Facebook นายแว่นขยันเที่ยว : 
https://www.facebook.com/นายแว่นขยันเที่ยว-110467381183341ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผม
"นายแว่นขยันเที่ยว"ขอบคุณเพลง : มาร์ชนวลนรดิศ
ศิลปิน : พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)
Vote : ประวัติศาสตร์

 Create Date : 09 สิงหาคม 2564
Last Update : 10 สิงหาคม 2564 14:46:00 น.
Counter : 4098 Pageviews.

0 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

นายแว่นขยันเที่ยว
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]สิงหาคม 2564

1
7
8
12
14
15
20
22
28
29
31
 
 
All Blog