Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
12 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 
ชินบัญชร (เพลง)

ในการสวด คาถาชินบัญชร เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งๆ ขึ้น ก่อนจะเจริญภาวนา
จึงขอให้ตั้งนะโม 3 จบ และน้อมจิตระลึกถึงคุณพระคุณสมเด็จโต ด้วยคำบูชาดังนี้

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะ ญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

๑.
ชะยา สะนา กะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวา หะนัง
จะตุ สัจจา สะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะรา สะภา

พระ พุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒.
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นา ยะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิส สะรา

มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงนามว่า ตันหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น

๓.
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโล จะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณา กะโร

ข้า พระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศรีษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

๔.
หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภา คัสสะมิง โมคคัลลาโน จะวา มะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕.
ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะมะหา นาโม อุภาสุง วามะโส ตะเก

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

๖.
เกสะโต ปิฏฐิภา คัสสะมิง สุริโย วะ ปะภัง กะโร
นิสินโน สิริสัม ปันโน โสภีโต มุนิปุง คะโว

มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

๗.
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวา ทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณา กะโร

พระเถระกุมาระกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากประจำ

๘.
ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะสี วะลี
เถรา ปัญจะอิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

๙.
เสสา สีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสา วะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโน ระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเค สุสัณ ฐิตา

ส่วน พระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐.
ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุต ตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมา ละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง

๑๑.
ขันธะโม ระปะริตัญ จะ อาฏานาฏิยะสุต ตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะ สัณฐิตา

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

๑๒.
ชินานา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลัง กะตา
วาตะปิตตาทิสัญ ชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัท ทะวา

อนึ่ง พระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือ สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

๑๓.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะเต ชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจ นะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วย เดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศอย่าให้เหลือ

๑๔.
ชินะ ปัญชะระ มัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหิี ตะเล
สะทา ปาเลนตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสา สะภา

ขอ พระมหาบุรุษ ผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล

๑๕.
อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตา ริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะ ราโย
สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ ฯ

ข้า พระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ
Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update : 12 กุมภาพันธ์ 2556 19:57:34 น. 14 comments
Counter : 837 Pageviews.

 


โดย: sierra whiskey charlie วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:22:42 น.  

 
สวัสดีครับ พี่นุ่ม สบายดีมั้ยครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:39:42 น.  

 
อ๊ากๆๆๆๆ คุณนุ่ม

สีตัวอักษรอ่อนเกิ้น

อ่านแทบไม่ออกเลย
วัยรุ่น งงนะเนี่ย
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:21:08:00 น.  

 
ชะตัณสีหะทักเกกุปุ เสระขันชิอะชิอิสัท.
ชะตัณสีหะทักเกกุปุ เสระทะอาวาวาสะชิ.
Happy Valentine ครับ
ขอให้มีความสุขมากๆ
หยุดความทุกข์ไว้สักวันนะครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:10:30:47 น.  

 Happy Valentine's Dayโดย: redclick วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:45:30 น.  

 
ชะตัณสีหะทักเกกุปุ เสชะทะอาวาวะสะชิ
ขออภัยที่พิมพ์ผิด
เพราะจำผิด
ต้องไปค้นบทสวดมาดูใหม่
ส่งไปให้หลังไมค์แล้วนะครับ


โดย: nordcapp IP: 58.8.129.112 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:16:18:54 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามเย็น...สวัสดีครับ


โดย: **mp5** วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:18:23:18 น.  

 
แวะมาทักทายครับ พี่นุ่ม


โดย: อัสติสะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:32:21 น.  

 ทักทายใน
วันหยุดนะครับคุณนุ่ม
สุขสันต์ ทุกๆวันครับ


โดย: panwat วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:18:07:10 น.  

 

ประกาศจับเจ้าของบ้านนี้คร่า
โทษฐาน..ทำให้เพื่อนคิดถึง..๕๕๕


โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:41:27 น.  

 
สวัสดียามเช้า ๆครับ พี่นุ่ม คงสบายดีน่ะครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:10:29:26 น.  

 
..เมื่อวานได้มีโอกาสได้ดูคลิปเก่า
ของพระเจสัน ถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน
ธรรมเสมอกัน เรื่องยุ่งก็คงไม่มีนะว่าป่าว..

เรื่องอะไรเหรอครับ พอดีไม่ค่อยได้ตามข่าว


โดย: อัสติสะ วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:17:49:00 น.  

 
สวดมนต์ก่อนจบบ้างไม่จบบ้าง สบายดีนะคะ


โดย: redclick วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:9:58:22 น.  

 
สวัสดีครับพี่ครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 26 มีนาคม 2556 เวลา:8:32:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นุ่มณอ่อนนุช
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add นุ่มณอ่อนนุช's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.