... Have a nice day...
ไปดู โขนชุดใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญสมร กับหลานสาวตัวน้อยมาค่ะ

นาฏรรมแห่งสยาม โขนชุดใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญสมร

วันแสดง อาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
สถานที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นำโดย
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ)
วันทนีย์ ม่วงบุญ
ประสาท ทองอร่าม(ครูมืด) ฯลฯ
การแสดงเบิกโรง
“ตำนานแห่งเพลงสาธุการ”

เพลงสาธุการเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงเพลงหนึ่ง ใช้สำหรับในพิธีการมงคลต่าง ๆ ทั้งเป็นการบรรเลงแบบเอกเทศและสำหรับประกอบการแสดง เป็นเพลงแรกในการบรรเลงเพลงโหมโรง ซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์นำความมงคลมาสู่ทั้งผู้ฟัง ผู้บรรเลง ผู้แสดง และสถานที่

เพลงสาธุการตามตำนานกล่าวว่าเป็นเพลงที่เทวดาแต่งให้ไว้แก่มวลมนุษย์ เพื่อเป็นการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังจะปรากฏเรื่องราวอยู่ในการแสดงเบิกโรง “ตำนานมาแห่งเพลงสาธุการ” ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นผู้แต่งขึ้นตามเค้าเรื่องจากหนังสือดนตรีในพระธรรมวินัยของนายธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวไว้เป็นเรื่องเล่าว่า

เมื่อพระอิศวรทรงเสด็จออกเทวะสภา และไม่เห็นเหล่าเทวดา – นางฟ้า มาเฝ้าเหมือนทุกครั้ง ก็ทรงมีความสงสัย จึงตรัสถามเทวดาที่เหลืออยู่ ต่างพากันตอบว่า ผู้ที่หายไปนั้นต่างก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังมนุษยโลกเพื่อฟังธรรมเทศนา พระอิศวรทรงทราบก็ไม่พอพระทัย ทั้งยังสงสัยว่า พระพุทธเจ้าเป็นใคร ถึงมีอำนาจเหนือกว่าพระองค์ สามารถชักจูงเหล่าเทวดานางฟ้าให้ลงไปหาได้ จึงประสงค์จะเสด็จลงไปดูให้ประจักษ์แก่ตา ครั้นลงไปก็เห็นเป็นมหัศจรรย์ ด้วยพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีงดงาม เกือบทำให้พระองค์เข้าไปกราบไหว้ แต่แล้วก็ทรงคิดขึ้นได้ว่า จะทรงมาประลองฤทธิ์ จึงเนรมิตระบำ รำฟ้อน ดนตรี ให้มีเสียงกึกก้อง รบกวนสมาธิของเหล่าเทพเทวา มนุษย์ และสรรพสัตว์ในที่นั้น แต่ก็ไม่เกิดผลอย่างใด ก็ทรงพิโรธหนัก แล้วเข้าไปท้าพระพุทธเจ้าประลองฤทธิ์ โดยตรัสว่าตัวพระองค์นั้นจะกำบังกายหายตัวไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ แล้วให้พระพุทธเจ้าชี้บอกให้ทุกคนในที่นั้นเห็นได้ ว่าไปอยู่ ณ ที่ใดบ้าง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้บอกให้ทุกคนเห็นหมด ไม่ว่าพระอิศวรจะซ่อนในสวรรค์ มนุษยโลก หรือยมโลก ในที่สุดพระอิศวรก็เสด็จกลับมา แต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าหายไป แม้พระอิศวรจะทรงเพ่งฌานอย่างไรก็ไม่เห็น ไม่พบ จึงประกาศขอยอมแพ้ และขออัญเชิญพระพุทธเจ้ากลับมาที่เดิม พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ามิได้หายไปไหนไกล แต่อยู่บนมุ่นมวยผมของพระอิศวร ถ้าจะให้เสด็จลงจากมุ่นมวยผม ก็ขอให้พระอิศวรทรงเนรมิตดนตรีบรรเลงโดยทรงตรัสว่า “ดนตรีนั้นเป็นเครื่องทำให้โลกผาสุก”พระอิศวรจึงทรงยอมและให้บรรเลงเพลงสาธุการขึ้น

โขนชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์
ชุดหนุมานชาญสมร


การแสดงโขนชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานชาญสมร ซึ่งนายเสรี หวังในธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ได้จัดทำบทขึ้นนี้ จะแสดงให้เห็นเฉพาะเรื่องราวของตัว”หนุมาน” ซึ่งเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่ง ประวัติที่มาของหนุมานนั้นยังไม่มีข้อยุติที่แน่นอนว่าผู้ใดเป็นบิดาที่แท้จริง แต่นายเสรี หวังในธรรม ได้ให้ทัศนะและแนวความคิดตามหลักฐานที่ปรากฏในบทโขนชุดนี้ ว่าหนุมานมีชาติกำเนิดเป็นอย่างไร ใครเป็นบิดา มารดา แล้วเหตุใดจึงตกมาเป็นทหารเอกแห่งองค์พระราม อันมีเนื้อเรื่องเบื้องต้น และเรื่องที่จัดแสดง ดังนี้

เนื้อเรื่องเบื้องต้น

ครั้งหนึ่งพระนารายณ์เทพเจ้า ทรงแจ้งว่าอสูรนนทุกเป็นพาล ใช้นิ้วเพชรที่พระอิศวรเทพเจ้า ประทานให้ ชี้เหล่าเทวดานางฟ้าให้ได้รับอันตรายไปทั่ว จึงคิดจะปราบนนทุก โดยทรงอวตารเป็น นางเทพอัปสร แล้วแสร้งทำกลอุบายให้นนทุกร่ายรำตาม นนทุกหลงเพลิดเพลินในความงามของ นางเทพอัปสร จนใช้นิ้วเพชรชี้ขาตนเองหักล้มลง เมื่อรู้ว่าเป็นพระนารายณ์เทพเจ้าแปลงมาก็โกรธแค้น และต่อว่า ว่าพระนารายณ์ไม่กล้าสู้ซึ่งๆหน้า พระนารายณ์จึงทรงตรัสสาปให้นนทุกไปเกิดเป็นพญายักษ์ มีสิบเศียร ยี่สิบกร มีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ส่วนพระองค์จะอวตารไปเกิดเป็นมนุษย์เดินดิน ที่มีเพียงศรเป็นอาวุธ และจะตามไปประหารนนทุก นนทุกยิ่งโกรธจึงผูกเวรว่า จะทำให้พระนารายณ์ นั้นต้องทุกข์ทรมานด้วยสตรีอันเป็นที่รัก จากอำนาจคำผูกเวรต่อกันนี้ ทำให้นนทุกมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ โอรสท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกากับนางรัชฎา มีอนุชา 5 องค์ คือ กุมภกรรณ พิเภก ทูต ขร ตรีเศียร และขนิษฐาหนึ่งองค์คือ นางสำมนักขา ทศกัณฐ์มีนิสัยพาลเกเร รุกรานชาวโลกให้ได้รับความเดือดร้อน อยู่เป็นนิจ เมื่อความทราบถึงพระอิศวร พระองค์จึงทูลขอให้พระนารายณ์อวตารลงไปปราบทศกัณฐ์ พระนารายณ์ได้อวตารมาเป็นพระราม โอรสท้าวทศรถแห่งกรุงอโยธยา พร้อมด้วยพระลักษมีมาเป็น นางสีดามเหสี จักรมาเป็นพระพรตอนุชาองค์โต บัลลังก์นาคและสังข์มาเป็นพระลักษมณ์อนุชาองค์รอง ส่วนคทามาเป็นพระสัตรุดอนุชาองค์เล็ก และบรรดาเทวดาน้อยใหญ่ต่างทูลอาสาพระอิศวรจุติลงมา เป็นข้าทหารวานรของพระราม

องก์ที่ ๑ กำเนิดหนุมาน
ตอนที่ ๑ บิดรมารดา


พระอิศวรแจ้งว่านางสวาหะถูกนางอัจนาสาป ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมอยู่บนยอดเขาในป่าใหญ่ ก็ทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะให้นางสวาหะพ้นคำสาป โดยให้กำเนิดบุตรเพื่อเตรียมไว้เป็นข้าทหารพระราม จึงมี พระบัญชาให้พระพายนำเทพศาสตรา และพละกำลังของพระองค์ ไปซัดใส่ปากนางสวาหะ ให้บังเกิดบุตร เป็นวานร และประทานนามว่าหนุมาน โดยให้พระพายเป็นบิดา ซึ่งหนุมานนี้จะมีคทาเพชรเป็นสันหลัง ตรีเพชรเป็นกาย มือ และเท้า จักรแก้วเป็นศีรษะ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ มีฤทธิ์เดชฉกรรจ์

เมื่อพระพายรับพระบัญชาแล้ว จึงเหาะมาหานางสวาหะ แล้วซัดเทพศาสตราพร้อมทั้งพละกำลัง พระอิศวรใส่ปากนาง ครั้นได้ฤกษ์ดี ปีขาล เดือนสาม วันอังคาร นางก็ให้กำเนิดบุตรเป็นวานรผิวเผือกผ่อง เผ่นโผนออกมาจากปาก แล้วเหาะขึ้นท้องฟ้า แผลงอิทธิฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน พระพายจึงตั้งชื่อตามที่ พระอิศวรประทานมาว่าหนุมาน นางสวาหะได้บอกกับหนุมานว่า หากมีผู้ใดแลเห็นและมาทักทายถึงกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้วที่มีประจำกาย ผู้นั้นคือองค์พระนารายณ์อวตาร ให้เข้าสวามิภักดิ์ฝากตัวเป็นข้ารับใช้

ตอนที่ ๒ ต้องสาป

หนุมานได้สำแดงแผลงฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศ จนหลงเข้าไปในอุทยานของพระอุมา เนื่องด้วย เยาว์วัยกำลังคึกคะนอง หนุมานจึงเข้าเหนี่ยวโน้ม หักปลิดผลไม้กินและทิ้งขว้างเล่นเป็นที่สนุกสนาน ทำให้ พระอุมาทรงพระพิโรธ ถึงกับสาปให้หนุมานเสียพละกำลังไปครึ่งหนึ่ง ต่อเมื่อใดได้พบพระรามและทรงเมตตา ลูบหลังสามครั้งจึงให้พ้นคำสาป

องก์ที่ ๒ ถวายพล

ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์รู้ข่าวความงามของนางสีดามเหสีพระรามจากนางนางสำมนักขา ก็เกิดความหลงใหล จึงเข้าลักพานางเหาะไปยังกรุงลงกา นกสดายุเห็นเหตุการณ์จึงเข้าขัดขวาง แต่ก็ถูกทศกัณฐ์ใช้แหวนของนางสีดาขว้างจนปีกหัก ต้องร่วงลงสู่พื้นดิน พระรามกับพระลักษมณ์อนุชาเสด็จออกติดตามนางสีดา จึงได้พบกับสดายุ สดายุทูลถวายแหวนของนางสีดาและกราบทูลเรื่องทศกัณฐ์ลักพานางไปกรุงลงกาให้พระรามทรงทราบ ก่อนที่ จะสิ้นใจตาย และลิงป่าก็เก็บผ้าสไบที่นางแอบทิ้งไว้มาถวาย ทำให้พระรามทรงเศร้าโศกเสียใจและอาลัยอาวรณ์ถึงนางยิ่งนัก พระลักษมณ์ทูลปลอบและเชิญให้พระรามทรงบรรทม ในเวลานั้นหนุมานซึ่งอยู่บนต้นไม้ เห็นพระลักษมณ์เฝ้าปฏิบัติอยู่งานแทบเบื้องพระบาท ก็แกล้งหักกิ่งไม้ขว้างปา จึงทำให้พระลักษมณ์โกรธ ฉวยคันศรไล่ตีหนุมาน แต่หนุมานก็ชิงเอาคันศรไปได้ พระลักษมณ์จึงปลุกบรรทมและกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้น ให้พระรามทรงทราบ พระรามเห็นหนุมานมีรูปร่างลักษณะเป็นที่ต้องพระทัย จึงตรัสเรียกให้ลงมาเฝ้า หนุมาน ลงมาถวายศรคืน พระรามทรงลูบหัวตลอดหลังสามครั้งด้วยความเมตตา หนุมานก็ได้พละกำลังกลับคืน แล้วสำแดงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน แล้วขอถวายตัวเป็นข้าทหาร พร้อมทั้งพาพวกพลวานรเข้าเฝ้าถวายตัว เป็นไพร่พลของพระราม เพื่อช่วยทำสงครามกับทศกัณฐ์ ครั้นพระรามตรัสปรึกษาเรื่องที่จะทำศึกกับทศกัณฐ์แล้ว จึงทรงให้พลวานรจองถนนถมทะเลข้ามไปเมืองลงกา

องก์ที่ ๓ สงคราม

เมื่อพระรามทรงได้รถทรงพระอินทร์เป็นราชพาหนะข้ามไปลงกาแล้ว จึงเสด็จพร้อมด้วยพระลักษมณ์ และขบวนพลวานรยกกองทัพข้ามไปกรุงลงกา ครั้นทศกัณฐ์รู้ข่าวว่าพระรามข้ามสมุทรมาได้แล้ว จึงเตรียมไพร่พลยักษ์ เพื่อยกทัพออกทำสงครามกับพระราม(จาก //www.thaiticketmajor.com /ใบปิดการแสดงโขนชุดนี้ ...ขอบคุณมากค่ะ)

ได้มีโอกาสไปดูการแสดงโขนชุดนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวล่วงหน้าค่ะ เนื่องจากญาติกันซื้อบัตรไว้ แล้วเกิดไปดูไม่ได้ค่ะ โทรมาชวนให้เราไปดูแทนวันเสาร์ก่อนวันแสดงหนึ่งวัน
ปกติวันอาทิตย์จะเป็นพี่เลี้ยง(คุณหลาน) แล้วมีบัตรสองใบ เลยตัดสินใจว่าจะเอาหลานไปดูด้วยค่ะ.. นึกๆหวั่นอยู่ในใจเหมือนกันค่ะ ว่าจะทำให้เราถูกค้อนจากคนนั่งข้างเคียงไหมเนี่ย แต่..ก็ใจหนึ่งก็อยากให้เขารู้จักศิลปะการแสดงของไทยบ้างค่ะ
ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับโขนเป็นพิเศษค่ะ แต่ว่าชอบดู และ ชอบเรื่องรามเกียรติ์ค่ะ เคยดูโขนชุดนี้มาแล้วด้วย ดูก่อนที่โรงละครแห่งชาติจะปิดซ่อม ยังประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ก่อนไปก็ซักซ้อมอย่างดีกับหลานตัวน้อย ว่า เวลาดูอย่าส่งเสียงรบกวนคนอื่นนะคะ สงสัยกระซิบถามได้ค่ะ

ไปถึงศูนย์วัฒนฯ ก็อีก ๕ นาทีจะแสดง( เริ่ม ๑๔.๐๐น.) มองไปๆ มีผู้ปกครองพาเด็กๆมาดูกันหลายคนค่ะ เห็นแล้วก็น่าปลื้มใจนะคะ เหมาเอาเองว่าคงจะคิดคล้ายๆเราที่อยากปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักศิลปะการแสดงของไทย ผู้สูงอายุก็เยอะค่ะ เห็นรุ่นคุณย่า คุณยาย มาดูกันเป็นกลุ่มแล้วก็ได้แต่ยิ้มดูอบอุ่นจังค่ะ มีคนมาดูเยอะค่ะ แต่ก็ยังไม่เต็มทุกที่นั่ง

เริ่มด้วยชุดตำนานแห่งเพลงสาธุการ ช่วงนี้หลานสาวตัวน้อยดูเฉยๆ แต่กระซิบบอกว่า ชุดเหมือนมโนราห์เลยค่ะ ช่วงที่พระอิศวร เนรมิตร ระบำรำฟ้อน มารบกวนสมาธิ ผู้ที่เฝ้าพระพุทธองค์ มีการแสดงรำกลองยาว ให้ดูด้วยค่ะ
พอถึงช่วงชุดหนุมานชาญสมร เรียกความสนใจจากหลานตัวน้อยได้เยอะค่ะ ตอนนางสวาหะถูกสาปให้ยืนกินลม เธอถามว่า คนหรือรูปปั้นคะ ข้างๆที่นั่งเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่น่าจะรุ่นคุณแม่ได้ ยังหันมายิ้ม หัวเราะเลยค่ะ ตอนที่หนุมานไปเด็ดผลไม้เล่นในสวนของพระอุมา ทำให้คนดูยิ้มได้เลยค่ะ กับความคะนองของหนุมาน
อีกตอนที่เรียกรอยยิ้มได้มากก็ตอน นกสดายุ เข้าขัดขวาง ทศกัณฑ์ไม่ให้พานางสีดาไปกรุงลงกา กลับบอกให้ทศกัณฑ์รู้ว่า ตนเองนั้นจะพ่ายแพ้ได้ก็ด้วย แหวนของนางสีดา ทศกัณฐ์ใช้แหวนนางสีดาขว้างใส่ ท่าทางนกสดายุเจ็บใกล้สิ้นใจ และลิงป่าที่มาเก็บผ้าสไบนางสีดา เรียกเสียงปรบมือได้เลยค่ะ
ตอนที่หนุมานไปแกล้งหักกิ่งไม่ขว้างปาใส่พระลักษมณ์ จนพระลักษมณ์โกรธเอาคันศรไล่ตี แต่ก็ถูกหนุมานชิงคันศรไป ก็เรียกเสียงรอยิ้มเชิงหัวเราะได้เช่นกันค่ะ
องก์ที่สาม จบด้วยทั้งฝ่ายพระราม และ ฝ่ายทศกัณฑ์ยกทัพมาพบกัน และ พระราม พระลักษมณ์ และ หนุมาน สู้กับทศกัณฑ์ค่ะ
เสียงปรบมือดังทั้งหอประชุม เมื่อการแสดงจบลง

สำหรับตัวเองมีความรู้สึกว่า ฉากแสดง แล้วก็ พวก แสงสี ประกอบ มีการเปลี่ยนแปลง ดูสวยงามขึ้นเยอะค่ะ
ส่วนเรื่องการแสดง รวมทั้งวงปี่พาทย์ และ นักร้อง นั้น ออกมาได้สวยงามประทับใจอยู่แล้วค่ะ โดยเฉพาะ ดร.ศุภชัย ท่านยังรำได้สวยจับใจเหลือเกิน ดูจบด้วยความสุข..ปีติอยู่ในใจ เสียดายที่ไม่อนุญาตให้เอากล้องถ่ายรูปเข้าไปค่ะ ไม่มีรูปมาฝากเลยค่ะ
เมื่อการแสดงเลิก คุณป้าข้างๆยังมาชวนคุยค่ะ "ดีจังเลยพาหลานตัวนิดเดียวมาดูโขนด้วย"
แล้วก็คุยกับหลานสาวว่า "หนูไปหัดเรียนรำสวยๆนะจ๊ะ แขนยาวๆ บางๆ รำให้สวยเชียว แล้วเอาไว้แสดงบนเวที แล้วป้าจะมาดูหนูนะ"
"ได้เลยค่ะ แล้วหนูจะรำสวยๆให้ดูค่ะ... " มีคุยต่อกลับด้วยค่ะ

ทางผู้จัดแจ้งว่าปลายปี จะมีจัดแสดงอีกครั้งค่ะ ตอน มัยราพณ์สะกดทัพ ๑๕พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หอประชุใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม เผื่อใครสนใจค่ะCreate Date : 05 สิงหาคม 2552
Last Update : 20 ตุลาคม 2552 0:58:58 น. 9 comments
Counter : 1187 Pageviews.

 
ผมเล่นโขนเป็นคับ

จากเอก


โดย: เอก IP: 58.9.249.73 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:16:10:33 น.  

 
ชอบดูโขนเหมือนกันค่ะ
เมื่อก่อนเคยไปดูที่โรงละครแห่งชาติ
ดูแล้วระลึกถึงความหลังสมัยเด็กๆ
เพราะที่โรงเรียน มีเล่นโขนรุ่นเยาว์ ในงานโรงเรียนทุกปี (ในชั้นประถม) เด็กๆ ผู้ชายได้เล่นเป็นพลลิงตัวเล็กๆ น่ารักและซนสมเป็นลิงจริงๆ
ส่วนเด็กผู้หญิงก็รำชุดต่างๆ
เพลงไทยกับบรรยากาศการแสดงมันซาบซึ้งอยู่ในจิตใจจริงๆ ค่ะ


โดย: ศรีสุรางค์ วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:9:33:52 น.  

 
คุณเอก...


คุณศรีสุรางค์...
ขอบคุณมากนะคะคูณแอนที่แวะมาคุยให้ฟังกันค่ะ
อ่านแล้วที่โรงเรียนที่คุณแอนเคยเรียนน่ารักจังเลยนะคะ
...เลยชวนนึกถึงตอนที่ลิงป่าออกมาค่ะ เพราะผู้แสดงตัวเล็กมาก เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเล่นน่ะค่ะ


โดย: pichayaratana วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:0:37:52 น.  

 
ชอบดูมาก


โดย: เม IP: 118.173.181.245 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:14:30 น.  

 
คุณเม... ขอบคุณนะคะที่แวะมาคุยกันค่ะ


โดย: pichayaratana วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:11:41:37 น.  

 
อยากดู


โดย: บอย IP: 117.47.166.151 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:15:27:51 น.  

 
คุณบอย
ถ้ามีข่าวแสดงอีกจะเอามาฝากกันค่ะ


โดย: pichayaratana วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:33:04 น.  

 
อยากดูโขนอ่ะค่ะ
ชอบอ่ะ เดี๋ยวนี้ หาดูยากมาก
อยากดูมากค่ะ เท่าที่จำได้เคยดูครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ
2-3 ปีแล้วล่ะมั้ง คิดถึงจังอ่ะนะ
อยากดูๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: คนดี ป่าววะ IP: 125.25.203.116 วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:52:56 น.  

 
คุณคนดี ป่าววะ
เสียดายจังค่ะ ไม่รู้มาตอบช้าไปหรือเปล่า
วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม นี้(ก็วันนี้แล้วด้วยค่ะ) มีการแสดงโขน ชุดนางลอย ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ค่ะ

เราไปดูมาแล้วค่ะ
และทางผู้จัดงานได้ประกาศแจ้งว่า จะจัดการแสดงโขนชุดนี้อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะ จริงๆแจ้งวันที่ให้ทราบแล้วด้วย แต่พอดีเราจำไม่ได้แล้วค่ะ


โดย: pichayaratana วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:57:09 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

pichayaratana
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
Pichayaratna's bookshelf

เสราดารัล เล่ม1-2
หญ้าแพรก ดอกมะเขือ และเรือน้อย
เจ้าบ้านเจ้าเรือน
นาคราช
แต่ปางก่อน
ตามลมปลิว
ฝากรักเคียงใจ
บัลลังก์รัก
Little Women
The Little House Collection
เรือนมยุรา
เจ้าชาย
มณีร้าว
วินธัย
กุสาวดี แผ่นดินนี้ยังมีรัก
มหารานี
รอยอินทร์
ตราบแผ่นดินกลบหน้า
โสมส่องแสง
คู่กรรม


Pichayaratna's favorite books

2014 Reading Challenge

2014 Reading Challenge
Pichayaratna has read 4 books toward her goal of 50 books.
hide

2015 Reading Challenge

2015 Reading Challenge
Pichayaratna has read 5 books toward her goal of 52 books.
hide

2016 Reading Challenge

2016 Reading Challenge
Pichayaratna has read 0 books toward her goal of 52 books.
hide
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add pichayaratana's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.