Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
10 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 

วีซ่าเยอรมันครั้งที่สอง เรามาดูเรื่องเอกสารกัน

หลังจากเคยเขียนรายละเอียดและขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมันไปแล้ว ซึ่งครั้งแรกที่ไปขอ ได้มาหกเดือน จากการขอกันดื้อๆว่า ขอวีซ่านานกว่าระยะจากวันไปถึงวันกลับได้ไม๊ (สักปีสองปีก็ว่าไป) เพราะขี้เกียจมาขอบ่อยๆ แหม แต่ก็ไม่ได้ใช้คำพูดนี้หรอก ใช้คำพูดสุภาพกว่านี้ ประมาณว่า พอคิดจะไปเที่ยว ก็ทำวีซ่าไม่ทันซักกะที


ปรากฏดิฉันได้แบบ Multiple มาหกเดือน ก็แทบกรี๊ดสลบ เลยไปตะลุย มิวนิคสองครั้ง โรมหนึ่งครั้ง แมดริดหนึ่งครั้ง มาทราบภายหลังว่า ที่ได้หกเดือน เป็นเพราะพาสปอร์ตเราใกล้หมดอายุ ถ้าให้ปีนึง พาสปอร์ตเหลือไม่ถึงสามเดือนก็หมดอายุทันที


ขอคราวนี้ หน้าด้านอีกตามเคย เอ่อ จะขอให้นานกว่าเดิมได้ไหมคะ (แม๊ ยังกล้า) เค้าก็ว่า ต้องรอคุยกับหัวหน้าก่อน ว่าเค้าจะให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม (แค่นี้ก็กรี๊ดในใจแล้ว)


อ้าว ลืมคอนเซ็ป เราไม่ได้จะมาพูดกันเรื่องจะขอได้ไม่ได้ยังไง เราจะมาพูดถึงหลักฐานที่เราเตรียมไป แล้วเค้าไม่ได้ใช้ ส่งคืนกลับมา เราจะได้ทราบว่า คราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องเตรียมไปเผื่อเหลือก็ได้


เอ้า ก็อป หลักฐานที่เค้าต้องการทั้งหมดก่อน เอาเฉพาะส่วนของเรา ที่เราไปทำกะลูกสองคน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่

1. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าเชงเก็นที่กรอกข้อความครบสมบูรณ์ 1 ชุด ท่านจะต้องตอบคำถามตามความจริงทุกข้อ มิฉะนั้นคำร้องของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

2. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 4.5 x 3.5 เซ็นติเมตร ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)

3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญา เชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่า)

4. หลักฐานการทำงานในประเทศไทย เช่นหนังสือรับรองจากนายจ้างที่ระบุจำนวนปีทำงาน ตำแหน่งและเงินเดือน กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

4.1 กรณีเป็นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

4.6 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

5. หลักฐานการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคารพร้อมสมุดบัญชี ที่แสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
5.1 สมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง (เล่มจริง) พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
5.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร กรุณายื่นขอจากทางธนาคารโดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สำคัญมากในการยื่นขอวีซ่า)
หมายเหตุ กรณีท่านใดรับรองการเงินให้บุคคลในคณะ
- กรณีออกหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ต้องระบุชื่อผู้รับรองและผู้ที่ให้รับรอง) 1 ท่าน/ชุด
- กรณีถ่านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของตนเองให้กับผู้ที่จะรับรองด้วย 1 ท่าน/ชุด

6. หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด

7. หลักฐานที่พักอาศัย เช่นใบจองที่พักจากโรงแรม

8. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ที่มีวงเงินประกันสูงเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 30,000.-- ยูโร หรือ 1.5 ล้านบาท) และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น

9. สำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูตฯอย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง: ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่ายของท่าน และสำเนาหน้าที่เคยมีวีซ่าด้วย)

10. สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เดินทางได้จากบิดา-มารดาหรือบุคคลผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอม ผู้ร้องต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

11. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัตรข้าราชการ,สำเนาใบสูติบัตร(สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และถึงแม้จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานฑูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)


เอกสารทั้งหมดนั่นน่ะ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ก็แค่แสดงให้ครบ แต่ปัญหาคือข้อ 9 ต้องถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ยื่นให้กับทางสถานฑูต อย่างละหนึ่งฉบับ เราก็ทำตาม แต่ปรากฏว่า บางอันเค้าคืนกลับมา


ลิสข้างล่างคือสิ่งที่เค้าคืนกลับมา บางที ในการยื่นครั้งต่อไป ไม่ต้องก็อปปี้พวกนี้ยื่นก็ได้มั้ง

- ตัวก็อปปี้ของหนังสือรับรองเงินเดือนจากธนาคาร
- ก็อปปี้วีซ่าที่เคยได้ทั้งหมดทุกประเทศที่อยู่ในพาสปอร์ต
- ก็อปปี้เอกสารประกันชีวิต
- ใบจองตัวตั๋วจริง (เค้าเก็บตัวก็อปปี้ไป)
- ก็อปปี้แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นที่เราเขียนครบแล้ว
- ก็อปปี้เอกสารรับรองเงินเดือนจากบริษัทเรา
- ก็อปปี้สเตทเมนท์ย้อนหลังหกเดือนจากธนาคาร

ทีนี้ ก็มาสรุปสิ่งที่เค้ารับไปจริงๆ

1. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าเชงเก็นที่กรอกข้อความครบสมบูรณ์ ตัวจริง
2. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 4.5 x 3.5 เซ็นติเมตร ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
3. หนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางเล่มเก่า
4. หลักฐานการทำงานในประเทศไทย หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง,อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา ตัวจริง
5. เงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง (เล่มจริง แต่เค้าจะคืนให้) พร้อมสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน
6. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร ตัวจริง สองคนหนึ่งชุด
7. ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ เอาตัวจริงไปแสดง แต่เค้าจะเก็บตัวก็อปปี้ไว้ แล้วคืนตัวจริง
8. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ตัวจริง
9. หลักฐานการจองโรงแรมตัวจริง
10. ก็อปปี้ทะเบียนสมรส
11. ก็อปปี้สูติบัตรของลูก
12. ก็อปปี้ตารางบินของสามี
13. ก็อปปี้บัตรพนักงานของสามีสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างในการสัมภาษณ์ ระว่างคราวนี้กับคราวที่แล้ว คือ

1. เจ้าหน้าที่ ครั้งนี้เป็นปู้จาย ครั้งที่แล้วเป็นผู้หญิง อายุ อืมมมม เหมือนยังไม่ถึงสามสิบดีทั้งคู่ สีหน้าวางเฉย ไม่มีรังสีอำมหิต

2. ครั้งนี้สัมภาษณ์เยอะกว่าครั้งที่แล้ว ประมาณว่า ทำอาชีพอะไร ตำแหน่วอะไร บริษัททำอะไร (ถามไปก็ดูใบรับรองการทำงานไปด้วย) มีที่ดินหรือบ้านที่มีชื่อเป็นของตัวเองไม๊ อยู่จังหวัดอะไรบ้าง () ลูกอายุเท่าไร

3. รูปภาพที่ถ่ายมาฉากหลังสีขาว ใช้ไม่ได้เลยทั้งของแม่กับของลูก เปอร์เซ็นต์ของใบหน้าน้อยไป ถึงแม้จะฉากหลังวีขาวก็เหอะ ทำให้ต้องไปถ่ายรูปใหม่ข้างนอก สี่รูป 180 ขูดเลือดเป็นที่สุด แต่ยังไงก็ต้องยอม รูปของลูกก็ใช้ไม่ได้ ตอนแรกใจแป้วเค้าทิ้งใบสมัครไปแล้ว (ลูกชายไม่ได้มาด้วย ไม่รู้จะถ่ายใหม่ได้ยังไง) แต่ท้ายสุด เค้าบอกว่ารูปลูกชายอนุโลมให้ แล้วเอารูปมาแสกนๆ ขยายๆ ให้ ... ใจดีจริง สรุป เวลาถ่ายรูปใช้เกณฑ์เหมือนขอวีซ่าเมกาดีที่สุด

4. พอขอให้ได้วีซ่านานๆ ครั้งก่อน เด็กผู้หญิงเอาพาสปอร์ตเราเดินไปถามเจ้านาย กลับมาบอกว่า เราให้คุณได้แค่หกเดือน ไปทำประกันมาเพิ่มด้วย มายื่นตอนรับพาสปอร์ต แต่รอบนี้ ไม่ถามเจ้านายแฮะ แต่บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะได้เท่าเดิมหรือมากกว่า ไม่ต้องทำประกันมาเพิ่มแฮะ ได้มาหนึ่งปีเลย

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า เด็กไม่ต้องจ่าย เราเลยจ่ายไปแค่ 2500 บาท

6. การขอใบรับรองจากธนาคาร ทำวันเดียวได้เลย สาขาไหนก็ได้ ระบุว่าจะเอาไปทำวีซ่าเชงเก้น ค่าธรรมเนียม ร้อยนึง (ธ กรุงเทพ)

7. รายการบัญชีย่อนหลัง ถ้าขอให้เค้าปรินท์หกเดือนก็จะเสียเงินสองร้อยบา แต่ถ้าห้าเดือน ไม่เสียตังค์ เราเลยเอาแค่ห้าเดือน แต่ปรากฏว่า เค้าพิมพ์เวลาผิด เลยปรินท์มาให้เราแปดเก้าเดือนแน่ แถมไม่เสียตังค์อีกต่างหาก โชคดี

8. ไปขอทีไรได้ช่อง 12 ทุกที ช่องนี้เค้าสำหรับใครที่ขอนะ

จบค่ะ มาแชร์กันขำๆ
 

Create Date : 10 ธันวาคม 2554
7 comments
Last Update : 10 ธันวาคม 2554 0:30:54 น.
Counter : 16217 Pageviews.

 

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มกราคม 2555 6:25:51 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล

โอ้วววว ม่ายได้มาบ้านนี้ซะนานเลย คุณเปิ้ลคงกำลังยุ่งกะเจ้าตัวเล็ก ส่วนโอ๋ก็ยุ่งกะหลาน

ต่างคนต่างยุ่ง เราก็เลยสวนทางกันไปมา

แวะมาทักทาย สวัสดีปีใหม่นะค่ะ ช้าไปมากโข ขอให้คุณเปิ้ลและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนานะค่ะ

 

โดย: oa (rosebay ) 12 มกราคม 2555 17:21:02 น.  

 

สวัสดีค่ะ อยากจะขอความรู้หน่อยค่ะ คือว่าได้เคยยื่นวีซ่าไปเยอรมันอ่ะค่ะ 2 ครั้งแล้วครั้งแรกเดือนครึ่งแบบเยี่ยมเยือนซึ่งแฟนญาติเป็นคนเชิญอีก3 เดือน ครั้งที่ 2 เพื่อนชายเป็นคนเชิญค่ะยื่นแบบเชงเก้น 2 เดือนโดยยื่นผ่านนายหน้าทั้ง2ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยคะครั้งนี้อยากจะยื่นด้วยตัวเองแต่ไม่แน่ใจเรื่องเอกสารอ่ะค่ะต้องแปลทุกใบเหมือนเดิมไหมอย่างเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนใบเปลี่ยนชื่อใบรับรองงานนี่เป็นเยอรมันหรืออังกฤษคะตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะแต่ยังสามารถขอใบรับรองงานจากที่ทำงานเก่าได้ค่อนข้างสนิทกันแล้วครั้งนี้การสัมภาทควรบอกไปเลยว่าเป็นแฟนดีไหมคะหรือควรบอกว่าเป็นเพื่อนง่ายกว่าเงินในบัญชีก้อมีไม่มากค่ะเข้าออกเดือนละหมื่นบาทแล้วครั้งนี้ขอได้นานสุดๆเท่าไรคะคือก็อยากจะอยู่กับแฟนนานๆค่ะต้องทำเองแล้วไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวมากถ้าผ่านนายหน้าอีกก็ไม่ไหวแล้วค่ะแพงมากๆเลย ขอรบกวนชี้แนะหน่อยนะคะ

 

โดย: mintty IP: 58.8.242.244 8 กุมภาพันธ์ 2556 12:35:14 น.  

 

กำลังจะไปทำวีซ่าเยอรมันวันที่ 27 มี.ค. 55 นี้ค่ะ อยากได้วีซ่า 1 ปีบ้างจังเลยค่ะ เพราะคิดว่ามีโอกาสได้ไปบ่อยๆนะคะ เดี๋ยวว่าจะลองถามกับเจ้าหน้าที่ดูบ้าง ขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะ :D

 

โดย: Jibka IP: 115.87.112.201 22 มีนาคม 2556 21:26:58 น.  

 

สวัสดีค่ะ
คือหนูอยากรู้เหตุผลของการที่ยื่นวีซ่าไม่ผ่านหนูต้องทำไงค่ะ

 

โดย: tik IP: 110.168.45.232 9 เมษายน 2556 11:08:45 น.  

 

สวัสดีค่ะ
มีปัญหาอยากสอบถามค่ะ ดิฉันไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน เมื่อวันที่
9 ตุลาคม 2556 เอกสารทุกอย่างครบค่ะ
แต่ดิฉันติดรูปถ่ายไปที่ใบคำร้อง 1ใบและไม่ได้
ให้รูปถ่ายเพิ่มกับทางเจ้าหน้าที่อีก1ใบ
อยากทราบว่าจะมีปัญหา กับการอนุมัติวีซ่ามั้ยค่ะ

 

โดย: Sara IP: 49.230.142.74 9 ตุลาคม 2556 22:01:53 น.  

 

กำลังเตรียมตัวทำวีซ่าท่องเที่ยวอยากจะขอคำแนะนำค่ะ

 

โดย: songnapha IP: 49.48.219.201 4 ธันวาคม 2556 20:45:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
Piterek
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
Google
New Comments
Friends' blogs
[Add Piterek's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.