DoN'T LoVe YoU nO MoRe i'M sOrRy.
Group Blog
 
 
กันยายน 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
29 กันยายน 2549
 
All Blogs
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (อังกฤษ: King Mongkut's University of Technology Thonburi) หรือที่รู้จักในชื่อ "บางมด" เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญ
1 ประวัติ
2 วิสัยทัศน์
3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์เว็บ
3.2 คณะวิทยาศาสตร์
3.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ศูนย์และสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ลิงก์ภายนอก
ประวัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในปัจจุบันผ่านการเดินทางอันยาวนาน ผ่านการพัฒนาและปรับสภาพ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารงาน มาอย่างต่อเนื่อง สถาปนาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 เป็น "วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี" ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็น "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี" , "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" และ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" ตามลำดับ ดังเช่นทุกวันนี้

ในการปรับเปลี่ยนสภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแต่ละครั้ง นับเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก และซับซ้อน ทุกครั้งจะต้องมีการร่าง พระราชบัญญัติ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา แม้เป็นการดำเนินงานที่ยุ่งยาก แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า และในวันนี้เอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็กำลังปรับสภาพเพื่อเข้า สู่ระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล อันเป็นวิถีทางที่นำไปสู่การบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

21 ก.พ. 2535: ร่าง พรบ. 16 ฉบับ ของ 16 มหาวิทยาลัยที่มีหลักการเดียวกัน ผ่านการรับหลักการ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม

20 มี.ค. 2535: ร่าง พรบ. ได้รับการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากอยู่ในวาระสุดท้ายของการประชุม และมีเวลาไม่เพียงพอที่จะพิจารณา

18 เม.ย. 2539: คณะรัฐมนตรี ลงมติรับหลักการร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และร่าง พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตั้งกลุ่มทำงานขึ้น 3 กลุ่มคือ

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โดยศึกษาระบบการทำงาน และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อใช้ในการร่างระเบียบต่างๆ ที่จะใช้กับ มหาวิทยาลัยในกำกับ ทั้งนี้ มีอาจารย์อาวุโสหลายท่านจาก สจธ. ที่มีส่วนร่วมในการร่าง พรบ. ของ สวทช. และได้ใช้ระเบียบของ สวทช. ในฐานะบุคลากรระดับบริหาร จึงทำให้คุ้นเคยกับระบบงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการทำผังการบริหารองค์กรที่มีลักษณะรวมศูนย์ โดยเชิญอดีตอธิการบดีจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ซึ่งมีรูปแบบเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับเช่นเดียวกัน มาถ่ายทอดระบบการบริหาร และผังการบริหารงาน ให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 เดือน เมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้ จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล คือ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ใช้งบประมาณของรัฐ และใช้ระบบการบริหารในรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการสอนควบคู่กับการวิจัย

บุคลากรเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นข้าราชการ ในระยะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ บุคลากรเดิมที่ประสงค์จะเป็นข้าราชการต่อไป ก็สามารถดำรงสถานะเดิมต่อไปได้จนเกษียณอายุราชการ


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
มหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักว่า คนเป็นทรัพยากร ที่ล้ำค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการสร้างผลงาน ความสำเร็จ ชื่อเสียง และอนาคตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะ ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จนสำเร็จ ไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่าง ๆ สนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัย ให้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทันต่อพลวัตทางวิชาการ พัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การระดมสรรพกำลังทางความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับปริบท ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อสร้างประชาคมไทยที่มีความสุข และมีพลังการแข่งขันในประชาคม มหาวิทยาลัยจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในสังคม ถึงผลประโยชน์และผล กระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม ตลอดจนความสำคัญของการกำกับ การใช้เทคโนโลยีด้วยสติปัญญา เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การนำผลงาน วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โรงเรียนภาคเอกชนและชุมชน

การสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอน นักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะรับวิทยาการใหม่ ๆ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างระบบการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะทางสังคมวัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชาการเข้าด้วยกัน

ความภาคภูมิใจของประชาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนึกว่ามหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ หน้าที่ให้ดียิ่งสมกับความสนับสนุน ที่ได้รับจากรัฐและสมกับความยอมรับของสังคม ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย จะมาจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานหนัก การทำงานอย่างฉลาด การมีความขยันหมั่นเพียร การเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้งการประพฤติตนที่เหมาะสมของนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า ชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่เป็นผลจากการทำงานของทุกคนในประชาคม มหาวิทยาลัยจะนำมาซึ่งความภูมิใจของพวกเรา และสร้างความภาคภูมิใจในทุกส่วนของสังคมที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพัฒนาให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งในด้านคุณภาพของบัณฑิต ความรู้ทางความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร ความเป็นเลิศของงานวิชาการ ความเชียวชาญในเทคโนโลยี ความมีประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย


หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 5 คณะ 23 สาขาวิชา ดังนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 12 สาขาวิชา ดังนี้

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (2545)
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ - สองสถาบัน)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เน้นด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี เน้นด้านเคมีอุตสาหกรรม และเคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาฟิสิกส์ เน้นฟิสิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบเลเซอร์ชนิดต่างๆ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา มี 2 หลักสูตร (ชั้นปีที่ 1 เรียนร่วมกัน แยกสาขาชั้นปีที่ 2)
จุลชีววิทยา : เน้นด้านจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ การเกษตร การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพันธุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : เน้นด้านการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ : เป็นหลักสูตรที่รองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมการพิมพ์ และการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ควรมีความถนัดในสาขา วิชาเคมี และฟิสิกส์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ทางการพิมพ์ บัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถด้านการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย : เป็นหลักสูตรที่รองรับการผลิตบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่ หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานด้านวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปะการออกแบบ และการถ่ายภาพ หลังจากนั้นจะเข้าสู่หมวดวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ คือ กลุ่มวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน (อิเล็กทรอนิกส์) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี-มัลติมีเดีย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและ เทคนิคการสร้าง ตั้งแต่การสร้างสื่อพื้นฐานของมัลติมีเดีย จนสามารถพัฒนาเป็นชุดมัลติมีเดียเพื่อประยุกต์ใช้ทางการศึกษา (บทเรียน CAI) สื่อสารมวลชน และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถแนะนำและจัดทำฐานข้อมูลทางการศึกษาในระบบทางด่วนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)หลักสูตร 2 ปี (ปวส.ต่อเนื่อง) ใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) มี สองวิทยาเขต คือ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตราชบุรี

ศูนย์และสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท) จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 16 ก. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้คือ ให้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อเป็นแหล่งดำเนินการวิจัย การพัฒนาและการวิศวกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหวิทยบริการ เพื่อสนองนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเน้นนโยบายการพึ่งพาตนเอง สร้างขีดความสามารถของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์วิจัยและบริการอุสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมี
ศูนย์นวัตกรรมระบบ
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม(CIPD)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจรและขนส่ง ( ศพจ. )
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ


 

Create Date : 29 กันยายน 2549
0 comments
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2550 9:54:00 น.
Counter : 930 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


pattapon
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ป.ปลา ตากลม นิสัยดี๊ ดี
wellcome to pattapon'blog

Free Counter by Pliner.Net
singles, shopping, search, classifieds


lunar phases
Color Codes ป้ามด
Get this widget | Share | Track details
Friends' blogs
[Add pattapon's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.