โค้ดเปลี่ยนรูป Emotions แบบใหม่ จะได้รูปขนาดเท่าของจริง ที่นำมาทำ


<script>
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo1.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 1";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo2.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 2";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo3.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 3";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo4.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 4";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo5.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 5";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo6.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 6";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo7.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 7";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo8.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 8";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo9.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 9";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo10.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 10";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo11.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 11";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo12.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 12";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo13.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 13";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo14.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 14";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo15.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 15";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo16.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 16";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo17.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 17";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo18.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 18";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo19.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 19";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo20.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 20";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo21.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 21";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo22.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 22";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo23.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 23";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo24.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 24";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo25.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 25";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo26.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 26";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo27.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 27";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo28.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 28";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo29.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 29";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo30.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 30";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo31.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 31";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo32.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 32";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo33.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 33";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo34.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 34";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo35.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 35";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo36.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 36";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo37.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 37";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo38.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 38";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo39.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 39";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo40.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 40";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo41.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 41";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo42.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 42";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/emo/emo43.gif") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ 43";document.images[i].height="ความสูงของรูป"; document.images[i].width="ความยาวของรูป";}
</script>


Create Date : 29 ธันวาคม 2551
Last Update : 30 ธันวาคม 2551 14:10:17 น. 15 comments
Counter : 2717 Pageviews.

 
ความยาวและความสูงของรูป
ใส่เป็นจำนวนพิกเซลของรููปที่นำมาทำค่ะ

ทำออกมาแล้วก็จะได้แบบที่ ไหม ใช้อยู่ค่ะ
จะได้รูปขนาดเท่าของจริง ที่นำมาทำ
โค้ดเดิมที่ใช้ จะได้แค่ 19x19 เท่านั้น

ขอบคุณเพื่อนๆที่อวยพรวัน Christmas
เดี๋ยวจะตามไปเยี่ยมทุกๆคนค่ะ


โดย: Paradijs วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:2:56:21 น.  

 

Happy New Year Comments

แวะมาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลย ขอให้มีความสุขมากๆนะจ้า
.


โดย: Irish girl วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:3:58:25 น.  

 
Thank you very much ka...


โดย: N a m F o n.. (CeciLia_MaLee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:3:59:47 น.  

 
เเวะมาส่งให้นะคะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลการตกเเต่งบลอกคะ เเวะมาเอาใช้บ่อยมากคะ


MySpace Graphics
MySpace Comments & MySpace Layoutsโดย: โบว์คะ (beaubeauky ) วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:5:25:21 น.  

 
ขอบคุณค่ะ แล้ววันหลังจะมาขอแฮ้บไปบ้างนะคะ


โดย: Suessapple วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:5:39:23 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณไหม


โดย: thattron วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:9:31:47 น.  

 
เจ๋งจริงๆ ค่ะ คุณไหม...ขออนุญาตเอาไปใช้นะคะ
emo ของเราตัวกระจึ๋งเดียว เพื่อนๆ มาเม้นท์ต้องเดาเอา ขอบคุณมากค่ะ


โดย: tuktikmatt วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:10:21:00 น.  

 
ขอให้มีความสุขต้อนรับปีใหม่นะค่ะ

แอบแวะมาจิ๊กเอาแถวนี้บ่อยมาก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้นะค่ะ

มีความสุขมาก ๆนะค่ะ


โดย: LooKPat วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:10:51:15 น.  

 
เอา ส.ค.ส มาส่งค่ะ

โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:11:53:24 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณไหม


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:11:56:30 น.  

 


โดย: kobnon วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:14:33:14 น.  

 
สวัสดีวันเทศกาลแห่งความสุขค่ะ

ขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆในปีวัวนะคะ


โดย: Quaver วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:18:30:08 น.  

 
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

ปีใหม่นี้ขอให้คุณไหมมีความสุขมากๆ นะคะ


โดย: ~นั่งเล่นริมระเบียง~ วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:22:32:33 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะจ้ะน้องไหม สวยงามมากๆ จ้ะ


โดย: พี่น้ำฝน (CeciLia_MaLee ) วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:23:04:03 น.  

 


ขอไปใช้บ้างนะคะ
เหมาะสำหรับวัยใสอย่างเราเลยค่ะ


โดย: vanilla_ole วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:12:40:40 น.  

Paradijs
Location :

Thailand ◕‿◕

Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
29 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Paradijs's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.