~~ll~~~ Pattern - Entrelac Hat [นิตติ้ง] ~~~@

..
แพทเทิร์นที่ใช้ แปลและดัดแปลงจากเว็บนี้ค่ะ
Entrelac Hat <== Click
อุปกรณ์ที่ใช้

- ไหมพรม 4 ply สีตามชอบ (จะใช้สีเดียวหรือถักสลับสองสีก็ได้ค่ะ)
- ไม้นิตวงกลมขนาด 4 – 4.5 มิล. ความยาวเส้นเอ็น 40 เซ็นติเมตร
- เข็มโครเชต์ เบอร์ 1/0 – 2/0 หรือขนาดใกล้เคียง


อักษรย่อการถัก

k = นิต
p = เพิล
k2tog = ถักนิตรวบสองห่วงพร้อมกัน
p2tog = ถักเพิลรวบสองห่วงพร้อมกัน
sl1, k1, psso = เลื่อนห่วงจากไม้ซ้ายมาไม้ขวา 1 ห่วง / นิตห่วงถัดไป / ใช้ไม้ซ้ายช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ให้ข้ามห่วงที่นิตไว้

ขอบหมวก

- ขึ้นต้น 120 ห่วง (ใช้ไหมเส้นเดียวหรือสองเส้นควบ แล้วแต่ความต้องการความหนาของหมวก)

- ถักขอบด้วยลายลูกฟูกเล็ก (k1, p1) สูงประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว (ประมาณ 12 แถว)

- แถวต่อไป ถัก k1, k2tog สลับกันจนจบแถว เหลือห่วงในไม้ 80 ห่วง

ช่วงลาย


จากฐานสามเหลี่ยมจนถึงด้านบนสุดจะแบ่งเป็น 8 ช่วงลาย ตามรูป
ช่วงที่ 1 ฐานสามเหลี่ยม


*k1, พลิกกลับ, p1, พลิกกลับ
k2, พลิกกลับ, p2, พลิกกลับ
k3, พลิกกลับ, p3, พลิกกลับ
k4, พลิกกลับ, p4, พลิกกลับ
k5, พลิกกลับ, p5, พลิกกลับ
k6, พลิกกลับ, p6, พลิกกลับ
k7, พลิกกลับ, p7, พลิกกลับ
k8, พลิกกลับ, p8, พลิกกลับ
k9, พลิกกลับ, p9, พลิกกลับ
k8, k2tog, ไม่ต้องพลิกกลับ **

ถักซ้ำจาก * ถึง ** จะได้ฐานเป็นสามเหลี่ยม 8 อัน
ช่วงที่ 2


สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 9 ห่วง จากด้านข้างของสามเหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p8 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสามเหลี่ยม), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k9, พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p6 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสามเหลี่ยม)

สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 9 ห่วง จากด้านข้างของสามเหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k9, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p8 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสามเหลี่ยม), พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p6 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสามเหลี่ยม)
ช่วงที่ 3


สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 8 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k7 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 2), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p8, พลิกกลับ

ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k5 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 2)

สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 8 ห่วง จากด้านข้างของสี่หลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p8, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k7 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 2), พลิกกลับ

ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k5 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 2)
ช่วงที่ 4

สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 7 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p6 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 3), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k7, พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p4 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 3)สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 7 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k7, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p6 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 3), พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p4 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 3)
ช่วงที่ 5

สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 6 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k5 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 4), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p6, พลิกกลับ

ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k4 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 4)


สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 6 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p6, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k5 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 4), พลิกกลับ


ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k4 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 4)ช่วงที่ 6

สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 5 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p4 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 5), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k5, พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p3 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 5)สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 5 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k5, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p4 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 5), พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p3 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 5)
ช่วงที่ 7

สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 4 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k3 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 6), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p4, พลิกกลับ

ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k2 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 6)


สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 4 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p4, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k3 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 6), พลิกกลับ


ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย sl1, k1, psso / k3 / sl1, k1, psso (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 6)ช่วงที่ 8

สี่เหลี่ยมอันที่ 1

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 3 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันที่ 1 ใส่ไม้ฝั่งขวา

เริ่มถักโดยพลิกด้านเพิล

แถวที่ 1 – p2 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 7), พลิกกลับ
แถวที่ 2 – k3, พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 7)สี่เหลี่ยมอันที่ 2 - 8

ใช้เข็มโครเชต์เก็บห่วง 3 ห่วง จากด้านข้างของสี่เหลี่ยมอันถัดไป ใส่ไม้ฝั่งซ้าย

เริ่มถักที่ด้านนิต

แถวที่ 1 – k3, พลิกกลับ
แถวที่ 2 – p2 / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 7), พลิกกลับ
ถักตามแถวที่ 1 – 2 สลับกันจนเต็มช่วง
แถวสุดท้าย p2tog / p2tog (เชื่อมกับห่วงของสี่เหลี่ยมจากช่วงที่ 7)
จบช่วงที่ 8 จะเหลือห่วงในไหม 16 ห่วง ตัดไหมแล้วร้อยเข้าไปในห่วง รูดปิดให้สนิท แล้วเย็บตรึงให้แน่น

ดูจากแพทเทิร์นและวิธีทำแล้วหลายขั้นตอน
พลิกกลับไปกลับมา แต่จริงๆ แล้ว ไม่ยากเลยค่ะ ลองถักดูนะคะ


Create Date : 01 ธันวาคม 2552
Last Update : 19 สิงหาคม 2557 14:25:14 น. 9 comments
Counter : 6013 Pageviews.

 
เก่งจัง อยากทำเป็นบ้างแต่ไม่เคยเรียนหรือฝึกฝนมาก่อน เห็นแล้วยากเคยทำแล้วก็ท้อแล้ว ถักแต่โครเชต์ได้อย่างเดียวแต่ก็ไม่สามารถแกะแบบได้ทุกแบบ


โดย: pantipngon วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:19:06:06 น.  

 
แคร์ขออนุญาตนะค่ะ
ยังไม่ทันได้อนุญาตเลย แหะ ๆ
ตามกระทู้นี้นะค่ะ
//www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8620637/J8620637.html#7
หากต้องการให้ลบอะไรออก บอกทางหลังไมค์นะค่ะ
ขอบคุณคะ


โดย: yxoxy วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:20:02:44 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ
หมวกสวยมากๆเลย
บรรยายได้ละเอียด
ดีจังเลยค่ะโดย: Petite Elisa วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:21:29:09 น.  

 
ดีจังเลยค่ะ มีงานนิตติ้งสวยๆน่ารักๆ มาให้ดูกันอีกแล้ว

จริงๆรวมนิตติ้งด้วยทุกครั้งนะคะ ให้เป็นงานถัก แต่นิตติ้งถักตุ๊กตา ไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่ ยากเนอะ


โดย: แซลลี่ (lazypiggy ) วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:20:50:31 น.  

 
ขอบคุณจริงๆ เลยค่ะ
เคยเห็นเขาทำกันดูแล้วงงมาก
ตอนนี้เข้าใจแล้ว
ยอดเลยค่ะ


โดย: รุ่ง IP: 115.87.12.81 วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:2:31:56 น.  

 
เห็นลายแล้วต้่องบอกว่า ว๊าว...สวยจัง..อยากถักเป็นบ้างจังค่ะแต่เรายังมือใหม่อยุ่ อ่านแพทเทิร์นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่..หลังจากอ่านรายละเอียดต่างๆ แล้ว ยังมีงงอยู่บ้างนิดๆ เด๋วลองลงมือถักดูก่อนค่ะว่าไหวไหม


โดย: บราซิลนัท วันที่: 21 สิงหาคม 2554 เวลา:17:57:55 น.  

 
ถ้าแบบบอกว่าถักโดยใช้ไม้วงกลม แล้วจะใช้ไม่้นิ้ต ตรงถักได้เปล่า


โดย: สุ IP: 223.205.191.151 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:12:44:33 น.  

 
คุณสุ - ไม่เคยลองถักด้วยไม้นิตตรงเลยค่ะ นึกภาพไม่ออกเลย แต่ลองถักดูนะคะ น่าจะใช้วิธีการเดียวกัน เพราะถักกลับไปกลับมา แล้วมาเย็บข้างอีกที


โดย: - โอ้โฮ - วันที่: 25 ธันวาคม 2554 เวลา:11:25:43 น.  

 
ลายสวยมากเลยคะ


โดย: คุณแม่ลูก2 IP: 110.49.225.195 วันที่: 24 มกราคม 2556 เวลา:6:38:24 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

- โอ้โฮ -
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
1 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add - โอ้โฮ -'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.