เมื่อวานเป็นเหตุ วันนี้เป็นผล วันนี้เป็นเหตุ พรุ่งนี้เป็นผล
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2550
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
28 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 

สุภาษิตกฎหมาย

" ผู้เยาว์ไม่อาจสาบานตัว "
" กฎหมายซึ่งมีเหตุผลย่อมได้รับคำสรรเสริญยิ่ง "
" บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษสองครั้งสำหรับความผิดอันเดียวกัน " " ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน "
" ฟ้องซ้ำต้องห้าม "
" บุคคลย่อมจะเป็นผู้ตัดสินคดีของตนเองไม่ได้ "
" ไม่มีผู้ใดจะถูกลงโทษเพราะการกระทำของบุคคลอื่น "
" กฎหมายใหม่พึงใช้บังคับในอนาคตหาควรมีผลบังคับย้อนหลังไม่ "
" จะทำสัญญายกเว้นความรับผิดอันเกิดจากการฉ้อฉลมิได้ "
" ไม่มีกฎหมายไม่มีการลงโทษ "
" ความเคารพต่อกฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญแห่งกฎหมาย "
" กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างย่อมตามกรรมสิทธิ์ในที่ดิน "
" ลูกสัตว์ย่อมเป็นทรัพย์อันตกแก่ผู้เป็นเจ้าของเม่สัตว์ "
" ไม่พึงมีการเพิ่มประเด็นระหว่างมีการพิจารณาคดี "
" ประจักษ์พยานหนึ่งปากดีกว่าพยานบอกเล่าสิบปาก "
" ผู้ครอบครองย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น "
" สัญญาเอกชนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นไม่ได้เป็นอันขาด "
" ความจำเป็นอาจใช้เป็นข้อต่อสู้ได้ "
" เมื่อสิ่งประธานถูกทำลาย สิ่งอุปกรณ์ย่อมสิ้นสุดลงด้วย "
" ผู้ซึ่งบอกรับไม่อาจบอกปัด "
" สิ่งใดติดกับที่ดิน ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน "
" ผู้ใดใช้ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดถือว่าผู้นั้นได้กระทำการนั้นด้วยตนเอง "
" ผู้ออกคำสั่งย่อมเป็นผู้กระทำ "
" ใครมาก่อนผู้นั้นย่อมมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายได้สูงสุด "
" ถือว่าผู้ที่นิ่งเฉยได้ให้ความยินยอม "
" ทรัพย์ไม่มีเจ้าของตกเป็นของแผ่นดิน "
" การให้สัตยาบันก็เปรียบเสมือนการสั่งให้กระทำ "
" ราชอาณาจักรเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ "
" สิ่งอุปกรณ์ย่อมตามสิ่งประธาน "
" คดีความซึ่งฟ้องร้องระหว่างคู่ความไม่ควรจะทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย "
" เหตุการณ์ย่อมแจ้งอยู่ในตัว "
" ภัยพิบัติอันเกิดแก่ทรัพย์ย่อมตกแก่เจ้าของทรัพย์ "
" เจ้าของไม่อาจมีภาระจำยอมเหนือทรัพย์ของตนเอง "
" ประโยชน์สุขขของประชาชนย่อมเป็นกฎหมายสูงสุด "
" เมื่อผู้ซื้อถูกครองสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ซื้ออาจไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ขายได้ "
" กฎหมายสิทธิพิเศษยกเว้นกฎหมายทั่วไป "
" บทบัญญัติอันสูงสุดคือบทบัญญัติที่ส่งเสริมศาสนา "
" พึงชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแทนการนับจำนวนพยาน "
" พยานปากเดียวมีผลเสมือนไม่มีพยาน "
" เมื่อมีเหตุอย่างเดียวกัน ย่อมต้องใช้กฎหมายอย่างเดียวกัน "" เมื่อมีสิทธิย่อมสมควรมีทางบังคับตามสิทธินั้นด้วย "
" เมื่อไม่มีตัวการ ย่อมไม่มีผู้สนับสนุน "
" เมื่อมีกฎหมายอันไม่แน่นอน ย่อมมีผลเท่ากับไม่มีกฎหมาย "
" การเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็เท่ากับจงใจกระทำความผิด "
" การรับสินจ้างรางวัลในการตัดสินความเท่ากับเป็นการข่มขู่เรียกเอารางวัลนั้น "
" กฎหมายย่อมจักทำให้เหมาะสมกับคดีที่เกิดขึ้นเป็นเนืองนิตย์ "
" กฎหมายให้ความเป็นธรรมมากกว่าปุถุชน "
" ความเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย "
" ความเป็นธรรมย่อมดำเนินตามกฎหมาย "
" กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา "
" ผู้ปล่อยคนผิด คือ ผู้สร้างความหวาดเกรงให้แก่ผู้บริสุทธิ์ "
" กฎหมายท้องถิ่นย่อมใช้บังคับแก่การกระทำในท้องถิ่นนั้น "
" กฎหมายย่อมมุ่งถึงสิ่งอนาคตไม่ใช่สิ่งอดีต "
" กฎหมายย่อมช่วยผู้บริสุทธิ์ "
" ความยุติธรรมไม่เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิเสธหรือผัดผ่อน "
" กฎหมายย่อมเคารพต่อความเป็นธรรม "
" กฎหมายออกโดยอำนาจนิติบัญญัติ จะเลิกไปก็โดยอำนาจนิติบัญญัติ "
" สิทธิมหาชนย่อมมาก่อนสิทธิเอกชน "
" ตุลาการควรคำนึงถึงความยุติธรรมเสมอ "
" ในพินัยกรรมนั้นเราจักต้องค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ตายให้จงได้ "
" สองผิดจะไม่ทำให้เป็นถูกขึ้นเลย "
" กฎหมายรับรู้กับสิ่งที่อยู่ใกล้กับเหตุเท่านั้น "
" ในคดีอาญาทั้งมวล ควรจะพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้งดั่งแสงตะวัน "
" เมื่อมีสิทธิเสมอกันแล้ว ผู้ครอบครองทรัพย์สินย่อมมีสิทธิดีกว่า "
" การไร้ความสามารถคงเป็นข้อแก้ตัวได้ตามกฎหมาย "
" ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว "
" ความไม่รู้ในสิ่งซึ่งกฎหมายถือว่าต้องรู้ไม่เป็นข้อแก้ตัว "
" ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ "
" ผู้ซึ่งปกปิดการฉ้อย่อมกระทำการฉ้อเอง "
" จงประสาทความยุติธรรมแม้ฟ้าจะถล่มก็ตามที "
" บุคคลวิกลจริตไม่มีเจตนา "
" ไม่มีการฟ้องร้องโดยอ้างสัญญาที่ไม่ชอบ "
" สัญญาไม่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย "
" ข้อยกเว้นจะต้องตีความโดยเคร่งครัด "
" ความฉ้อฉลของตนย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิฟ้องร้องกล่าวหาบุคคลอื่นได้ "
" ผู้ที่ถูกบังคับให้เชื่อฟังย่อมไม่ต้องรับผิด "
" กฎหมายนอนหลับบางคราวแต่ไม่เคยตาย "
" เมื่อข้อความใดเคลือบคลุม ในการตีความต้องละเว้นสิ่งที่ไร้ผลและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ "
" สิ่งที่ให้ย่อมจะไม่สันนิษฐานว่าเป็นการให้โดยเสน่หา "
" การให้สมบูรณ์เมื่อผู้รับได้ครอบครองของให้นั้น "
" ของกำนัลซึ่งลักลอบให้ ย่อมเป็นสิ่งที่มีพิรุธเสมอ "
" บ้านของบุคคลใดย่อมเป็นที่รโหฐานของบุคคลนั้น "
" สัญญาซึ่งทำขึ้นโดยกลฉ้อฉล กฎหมายไม่รับรองบังคับบัญชาให้ "
" ดุลพินิจคือการวินิจฉัยโดยอาศัยกฎหมายว่าอะไรยุติธรรม "
" กฎหมายไม่นำพาในสิ่งเล็กน้อย "
" ผู้มีอำนาจกระทำสิ่งใหญ่ย่อมมีอำนาจกระทำสิ่งย่อยด้วย "
" อาชญากรรมยังผลให้ทุกสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการนั้นเป็นโมฆะ "
" เป็นลูกหนี้ย่อมไม่สันนิษฐานว่าจะให้เงินโดยเสน่หาแก่เจ้าหนี้ "
" หนี้ย่อมไล่ตามตัวลูกหนี้ "
" การตีความในกฎหมายย่อมไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย "
" คำสารภาพที่ให้ในศาลย่อมมีน้ำหนักมากกว่าการพิสูจน์อื่นใด "
" ความยินยอมย่อมกำจัดเสียซึ่งความผิดพลาด "
" ผู้รับโอนย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้โอน "
" การอำพรางต่างกับการทำเฉย "
" ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมพร้อมใจด้วยย่อมมีโทษดุจกัน "
" ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอภาค "
" หน้าที่นำสืบย่อมตกอยู่แก่โจทก์ "
" ถ้าโจทก์ไม่นำสืบจำเลยย่อมพ้นผิด "
" ผู้เสียหายเท่านั้นจึงมีอำนาจฟ้องคดี "
" คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด "

//www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=568414
หัวข้อสนทนา : สุภาษิตกฎหมาย.......จากข่าวศาล

สุภาสิตกฎหมาย
รวบรวมโดย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และเอกสารจดหมายเหตุ กองวิทยบริการศาลยุติธรรมสุภาสิตกฎหมาย รวบรวมจากหนังสือข่าวศาล

Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens.

Juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia.

ความยุตติธรรมเป็นความมุ่งหมายอันแน่วแน่มั่นคงชั่วนิรันดร ที่จะให้คนทุกคนได้สิ่งที่ควรมีควรได้

ธรรมศาสตร์คือความรู้ถึงซึ่งสิ่งทั้งหลายภายในโลกมนุษย์และในสวรรค์ เป็นวิทยาศาสตร์ในธรรมและอธรรม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2479 หน้า 125)

Jus ex injuria non oritur.
ธรรมมิได้เกิดจากอธรรม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 3 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 หน้า 129)

Fiat Justitia, ruat coelum.
จงทำให้เป็นไปตามความยุตติธรรม แม้ฟ้าจะถล่มก็ตามที.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 4 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 หน้า 133)

Fraus et jus nunquam cohabitant.
ความทุจจริตกับความยุตติธรรมอยู่ด้วยกันมิได้เลย.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 5 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479 หน้า 137)

Ignorantia judicis est calamitas innocentis.
อวิชาของตุลาการเป็นภัยแก่ผู้บริสุทธิ์.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 6 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2479 หน้า 143)

Deliberandum est diu quod statuendum est semel.
สิ่งใดอันจะได้รับการชี้ขาดเป็นยุตติ ควรได้รับการวินิจฉัยใคร่ครวญโดยสุขุม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 7 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2479 หน้า 147)

Judex aequitatem semper spectare debet.
ตุลาการควรคำนึงถึงความยุตติธรรมเสมอ.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 8 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2479 หน้า 151)

Justitia debet esse libera, quia nihil iniquius venali justitia; plena, quia justitia non debet claudicare; et celeris, quia dilatio est quaedam negatio.
ความยุตติธรรมควรเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหา เพราะไม่มีสิ่งใดที่น่าเกลียดยิ่งกว่าความยุตติธรรมที่ซื้อหามาด้วยเงิน ความยุตติธรรมควรเป็นไปโดยบริบูรณ์ เพราะความยุตติธรรมไม่ควรขาดตกบกพร่อง และความยุตติธรรมควรเป็นไปโดยเร็ว เพราะการชักช้าเป็นการปฏิเสธโดยแท้ที่จะไม่ให้ความยุตติธรรม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 9 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2479 หน้า 155)

Justitia non est neganda, non differenda.
ความยุตติธรรมไม่เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิเสธหรือผัดผ่อน.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 10 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 หน้า 159)

Judex bonus nihil ex arbitrio suo faciat, nec propositione domesticae voluntatis. sed juxta teges et jura pronunciet.
ตุลาการที่ดีย่อมไม่พิพากษาอรรถคดีโดยอัตโนมัติหรือตามใจตนเอง แต่ย่อมพิพากษาตามตัวบทกฎหมายและความยุตติธรรม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 11 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2479 หน้า 163)

Justitia est duplex; viz. severe puniens et vere praeveniens.
ความยุตติธรรมมีภาคเป็นสอง ลงโทษผู้ผิดอย่างหนัก และป้องกันการกระทำผิดด้วยความเมตตา.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 12 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2479 หน้า 171)

Judex habere debet duos sales: salem sapientiae, ne sit insipidus, et salem conscientiae, ne sit diabolus.
ตุลาการควรมีคุณธรรมอันเค็มสองประการ คือ :-
(1) ความฉลาดรอบรู้ มิฉะนั้นจะเป็นคนจืด
(2) ความมีหิริโอตตัปปะ มิฉะนั้นจะเป็นอมนุษย์ที่ร้ายกาจ.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 13 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 หน้า 175)

Aequum et bonum est lex legum.
อะไรที่เสมอภาคและดีนั่นแหละเป็นกฎหมายของกฎหมาย.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 14 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 หน้า 183)

Quae mala sunt inchoata in principio vix est ut bono peragantur exitu.
สิ่งที่เริ่มต้นไม่ดี น้อยนักจะดีในที่สุด

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 15 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2479 หน้า 189)

Nova constitutio futuris formam imponere debet, non praeteritis.
กฎหมายใหม่ควรจจะมุ่งบังคับการข้างหน้า ไม่ควรคำนึงถึงที่ล่วงมาแล้ว.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 16 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 หน้า 195)

Discretio est discernere per legem quid sit justum.
ดุลยพินิจคือการวินิจฉัยโดยอาศัยกฎหมายว่าอะไรยุตติธรรม.

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 17 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 หน้า 201)

Judicia in deliberationibus crebo maturescunt, in accelerato processu nunquam.
คำพิพากษานั้นโดยมากจะถูกต้องเรียบร้อยก็ด้วยอาศัยการใคร่ครวญอย่างสุขุม มิใช่วิธีการอันร้อนรนชุ่ย ๆ

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 18 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2480 หน้า 207)

Lex est tutissima cassis, sub clypeo legis nemo decipitur.
กฎหมายเป็นหมวกเหล็กป้องกันภัยดีที่สุด ภายใต้โล่ห์แห่งกฎหมายย่อมไม่มีใครถูกโกง

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 19 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 หน้า 215)

Aequitas nunquam contravenit leges.
(A collection of Latin Maxims by J. N. Cotterell 2 nd. Ed. No. 12 p. 4)
หลักของความยุตติธรรม “เอควิติ” นั้น ย่อมอุดหนุนกฎหมาย หาได้ประสงค์จะขัดขวางกฎหมายไม่

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 20 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2480 หน้า 221)

Commodum ex injuri? su? nemo habere debet.
ผู้กระทำมิชอบในการใด ไม่ควรให้ได้รับประโยชน์จากการนั้น
(A collection of Latin Maxims by J. N. Cotterell 2 nd. Ed. No. 31 p. 10)

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 21 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2480 หน้า 225)

Minatur innocentibus qui parcit nocentibus.
การปล่อยตัวผู้กระทำผิด เป็นภัยต่อผู้บริสุทธิ์

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 22 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2480 หน้า 231)

Judicis est jus dicere, non dare.
ศาลมีหน้าที่แต่จะปรับกฎหมาย มิใช่เป็นผู้บัญญัติกฎหมาย

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 23 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 หน้า 235)

De fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti.
ความซื่อตรงและความเที่ยงธรรมของผู้พิพากษาไม่เป็นปัญหาที่จะยกขึ้นโต้เถียงได้ แต่การวินิจฉัยของผู้พิพากษาอาจมีข้อเถียงเพราะผิดพลาดในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงได้

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 24 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 หน้า 243)

Sacramentum habet in se tres comites, veritatem, justitiam et judicium: veritas habenda est in jurato, justitia et judicium in judice.
คำสาบานนั้นประกอบด้วยองค์สาม คือ ความสัตย์จริง ความเที่ยงธรรม และความหยั่งรู้ ความสัตย์จริงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในฝ่ายผู้สาบาน ส่วนความเที่ยงธรรมและความหยั่งรู้นั้นจำเป็นในฝ่ายผู้พิพากษาที่ฟังคำสาบาน

(ข่าวศาล เล่ม 2 ตอน 2 ฉะบับที่ 25 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 หน้า 2)

ขขอบคุณ>>>>>>//www.museum.judiciary.go.th/supasit.html


 

Create Date : 28 ตุลาคม 2550
5 comments
Last Update : 28 กรกฎาคม 2551 22:32:06 น.
Counter : 5641 Pageviews.

 

เท่ๆๆๆ ชอบๆๆๆ ^^

ชอบข้อนี้ " บุคคลวิกลจริตไม่มีเจตนา "

จะได้เอาไว้ใช้เอง เป็นข้ออ้าง กร๊ากๆๆ....~~~

 

โดย: เด็กเกเรกับอมยิ้มที่ขโมยมา 28 ตุลาคม 2550 14:12:06 น.  

 

ดีครับดี แต่ไอ้ประเภทที่จะเอาไว้แก้ตัวนี่สิ ชั่วจริงๆ

 

โดย: lawman IP: 125.25.23.12 26 พฤศจิกายน 2550 10:39:37 น.  

 

อยากได้ภาษาโรมัน

 

โดย: maddogg20 8 ธันวาคม 2550 19:43:10 น.  

 

" คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด "

กรณีที่ดินวัดสวนแก้ว พิพากษาให้ครอบครองปรปักษ์แล้ว
ต่อมาก็มาเพิกถอน จะเรียกว่าเด็ดขาดได้อย่างไร

 

โดย: alman IP: 118.174.39.251 9 เมษายน 2551 19:19:20 น.  

 


ขอบคุณมากครับ เข้าใจมากขึ้นเยอะเลย

ชอบที่สุดเลย
"ผู้ซึ่งบอกรับไม่อาจบอกปัด "

 

โดย: Game... อาโย๋ IP: 117.47.149.132 23 กรกฎาคม 2551 0:01:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Frank Abanel
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
" อย่ามักน้อยหวังเพียงปัญญา
เพื่อใช้ทำมาหากิน

อย่าหวังเพียงเรียนกฎหมายให้จบสิ้น
เพื่อทรัพย์สินชื่อเสียงตำเเหน่งงาน

ขอจงเป็นดั่งเทพยุติธรรม
ผู้รู้โลกลึกล้ำเกินคำขาน

บูชาความถูกต้องเป็นตำนาน
มุ่งสืบสานประโยชน์สุขเเก่มวลชน "

Google
Friends' blogs
[Add Frank Abanel's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.