ยินดีตอนรับ....................(* *)
Group Blog
 
 
กันยายน 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
29 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
การเลี้ยงหอยแครง

การเลี้ยงหอยแครง

หอยแครง เป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบอาหาร ได้หลายประเภท อีกทั้งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าสูง ทั้งทางเศรษฐกิจและโภชนาการ อาชีพการเลี้ยงหอยแครง ในประเทศไทยมีมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 ปี โดยรวบรวมพันธุ์หอยจากธรรมชาติเพื่อหว่านลงเลี้ยง ในบริเวณที่เหมาะสมมีการกั้นคอกแสดงอาณาเขตที่เลี้ยงไว้ สำหรับในประเทศไทยพบว่ามีการเลี้ยงครั้งแรกที่ ตำบลบางตะปูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในเนื้อที่ 5-10 ไร่ ใช้เวลาเลี้ยง 1-2 ปี จึงเก็บเกี่ยว ไปขายได้ การเลี้ยงหอยแครงเป็นการดำเนินธุรกิจแบบง่าย ไม่จำเป็นต้องดูแลและให้อาหารจึงสามารถ ทำกำไรได้ 5-10 เท่าของเงินลงทุน ทำให้ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เลี้ยงไปยังชายฝั่งที่มีสภาพที่เหมาะสม ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยหลายจังหวัด
การทำฟาร์มเลี้ยงหอยแครง
หอยแครงชนิดที่นิยมใช้เลี้ยงนั้น มีชื่อเรียกทั่วไปว่า หอยแครงเทศ หอยแครงมัน หรือหอยแครงเบี้ยว เป็นหอยที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ชอบฝังตัวอยู่ตามหาดโคลนหรือเลนละเอียด ในบริเวณชายฝั่งทะเลจนถึงแนวที่อยู่ห่างฝั่งออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร หอยแครงจะชอบฝังตัวอยู่ตามผิวดิน ลึกลงไปประมาณ 1-12 นิ้ว โดยเราจะสังเกตเห็นเป็นรูจำนวน 2 รู ที่ผิวดินซึ่งเป็นช่องทางน้ำเข้า – ออก และสามารถเห็นรอยการเคลื่อนที่ของหอยเป็นร่องๆ โดยใช้เท้าในการเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หลบหลีกศัตรู เพื่อ หาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม หอยแครงจะขึ้นมาที่ผิวดินเมื่อน้ำขึ้นเพื่อหาอาหาร และจะฝังตัวเพื่อป้องกันน้ำออกภายนอกตัวหอย แต่จะเปิดฝาทั้ง 2 เล็กน้อย โดยมีสภาวะการไหลเวียนของน้ำและการหายใจเกิดขึ้นเป็นปกติภายในเปลือก
การเลือกทำเลเลี้ยงหอยแครง
1.ควรเลือกชายฝั่งทะเลที่มีหอยเกิดอยู่แล้วในธรรมชาติ
2.ลักษณะพื้นที่ต้องเป็นหาดโคลนเรียบ มีความลาดเอียงเล็กน้อย และเป็นอ่าวบังคลื่นลมได้ กระแสน้ำไม่แรงเกินไป
3.ดินควรเป็นดินเลน ดินโคลนละเอียด หรือดินเหนียวปนโคลน มีความหนาของผิวหน้าดินไม่น้อยกว่า 40-50 เซนติเมตร
4.ความลึกของน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยงประมาณ 0.5-1 เมตร
5.ความเค็มของน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยง ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 10-30 ส่วนในพัน
6.ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับอิทธิพลน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน
ระบบการเลี้ยง
การเลี้ยงหอยแครงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมและการเลี้ยงแบบพัฒนา

การเลี้ยงแบบดั้งเดิม
เป็นการทำฟาร์มขนาดเล็กในครอบครัว เนื้อที่ 5-30 ไร่ ต่อครอบครัว โดยใช้ไม้ไผ่กั้นคอกล้อมแปลงเลี้ยง ขนาดของลูกหอยที่นิยมหว่านเลี้ยง 2,500 ตัว/กิโลกรัม อัตราการหว่าน 300-3,000 ตัว/ไร่ เพื่อให้หอยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่กองทับกัน จะมีการเก็บรวบรวมลูกหอยหลังจากปล่อยเลี้ยงในตอนเริ่มต้นด้วย จะมีการเก็บรวบรวมโดยใช้เรือลาก และคัดขนาดลูกหอย ลูกหอยที่มีขนาดเล็กจะถูกปล่อยลงเลี้ยงใหม่ หลังจากการเลี้ยงประมาณ 1-1.5 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หอยที่เก็บเกี่ยวได้จะมีขนาด 80-120 ตัว/กิโลกรัม โดยจะได้ผลผลิตประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น นิยมเลี้ยงแถบอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะแถบชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม
การเลี้ยงแบบพัฒนา
เป็นการเลี้ยงหอยแครงแบบธุรกิจขนาดใหญ่ เนื้อที่ 200-1,000 ไร่ มีการปักเขตเช่นเดียวกับแบบแรก ขนาดของลูกหอยที่นิยมหว่านเลี้ยง มีขนาดประมาณ 2,500 ตัว/กิโลกรัม โดยมีขนาดและ อัตราหว่านเช่นเดียวกับแบบดั้งเดิม ใช้เวลาเลี้ยง 1-2 ปี จะได้หอยขนาด 80-120 ตัว/กิโลกรัม ผลผลิตประมาณ 4,000-5,000 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น การเลี้ยงระบบนี้นิยมในจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
การเตรียมแปลงเลี้ยงและการรวบรวมพันธุ์หอยแครง
การเลี้ยงทั้ง 2 แบบ มีการเตรียมแปลงหอยเหมือนกัน ต่างกันตรงคอกเลี้ยง โดยแบบดั้งเดิมใช้ไม้ไผ่ปักแต่แบบพัฒนาจะใช้ไม้ปักในการกั้นเขต และใช้ไม้ไผ่ปักแบ่งออกเป็นแปลงย่อยๆ ขนาด 20-30 ไร่ การปักกั้นเขตจะปักลึกประมาณ 50 เซนติเมตร การเตรียมพื้นดินแปลงเลี้ยง ต้องปรับสภาพดินในแปลง โดยใช้วิธีการคราดดิน เพื่อให้เปลือกหอยที่ตาย เศษไม้ แลวัสดุอื่นๆออกจากแปลงหอย และทำให้พื้นดินเรียบง่ายต่อการฝังตัวของลูกหอยและเป็นการรวบรวมลูกพันธุ์หอยได้อีกด้วย การรวบรวมนั้น จะใช้การคราดโดยใช้คราดหรือโพง(เป็นถุงอวนขนาดเล็ก) หรือใช้มือเก็บ มาหว่านในแปลงหอย
การหว่านลูกหอยลงแปลงเลี้ยงและการจัดการดูแลรักษา
ในการหว่านต้องคำนึงถึงอัตราความหนาแน่น และขนาดของลูกหอยเป็นสำคัญ เพื่อให้หอยกระจายสม่ำเสมอจึงควรแบ่งแปลงให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้พื้นที่ 400 ตารางเมตร และคำนวณปริมาณของหอยที่จะหว่าน โดยใช้ขนาดหอยเป็นตัวกำหนดอัตราการหว่าน ซึ่งมีวิธีการคำนวณพันธุ์หอยเพื่อ หว่านเลี้ยง ดังนี้
1.ชั่งน้ำหนักหอยทั้งกระสอบ (เช่น น้ำหนักทั้งกระสอบ = 60 กิโลกรัม)
2.นำลูกหอยมาชั่งให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม และนำจำนวนลูกหอย (สมมุติได้ 400 ตัว)
3.คำนวณจำนวนลูกหอยในแต่ละกระสอบ (60 × 400 = 24,000 ตัว)
4.จดขนาดหอยที่แบ่งไว้ (สมมุติมีขนาด 400 ตารางเมตร)
5.ทราบความต้องการหว่านหอยในอัตราความหนาแน่น ตัว/ตารางเมตร (400 ตัว/ตาราง-เมตร) กรณี ที่ลูกหอยขนาดเล็ก 1,500 ตัว/กิโลกรัม ขึ้นไป หว่านในอัตรา 600 ตัว/ตารางเมตร หอยที่มีขนาดโตกว่านี้ หว่านในอัตรา 300-500 ตัว/ตารางเมตร
6.คำนวณการใช้หอยต่อแปลง (400 × 400 = 160,000 ตัว หรือ 6.6 กระสอบ)
เมื่อได้หว่านลูกหอยลงแปลงเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนการดูแลรักษา ผู้เลี้ยงควรตรวจสอบความหนาแน่น และอัตราการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้หอยแครงที่เลี้ยงมีความหนาแน่นมากเกินไป และมีการทับถมกัน ซึ่งอาจทำให้หอยตายและเจริญเติบโตช้า วิธีการตรวจสอบโดยใช้กระดานถีบเลนในขณะน้ำลดต่ำสุดของวันที่น้ำเกิด นอกจากนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพ ที่สำคัญยังต้องตรวจดูศัตรูอื่นๆ ที่อาจมีบริเวณแปลงหอย เช่น ปลาดาว หอยหมู หอยตะกาย แม้กระทั่งหอยกะพงก็เป็นศัตรูทางอ้อมที่คอยแย่งอาหารหอยแครงที่เราเลี้ยง หากพบศัตรูดังกล่าวข้างต้น ควรเก็บออกหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
เมื่อเลี้ยงหอยได้ประมาณ 1-2 ปี หอยจะเติบโตขนาด 80-120 ตัว/กก. ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้บริโภค หอยที่โตขนาดดังกล่าวจะผ่านการวางไข่แล้ว การเก็บเกี่ยวหอยช่วงนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรหอยได้อีกทางหนึ่ง ผลผลิตหอยสองฝาทั่วไปบางครั้งอาจมีการสะสมโลหะหนัก และสิ่งสกปรกโดยเฉพาะแบคทีเรียที่บางครั้ง ทำให้ผู้บริโภคเกิดโรคทางเดินอาหารและอาหารเป็นพิษ
สำหรับปัญหาในการเลี้ยงหอยแครงที่เกษตรกรประสบเป็นประจำ คือปัญหาการเกิดขี้ปลาวาฬ ซึ่งมักจะเกิดช่วงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งไม่สามารถเก็บเกี่ยวลูกหอยขณะนั้นได้ เนื่องจากไม่มีตลาดรับซื้อเกษตรกรจึงมักขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะรับหอยไปขายต่อยังประเทศจีนในช่วงต้นปี


Create Date : 29 กันยายน 2550
Last Update : 29 กันยายน 2550 13:02:36 น. 6 comments
Counter : 720 Pageviews.

 
ได้ความรู้ดีครับ


โดย: Butterfly IP: 58.9.55.195 วันที่: 8 ตุลาคม 2550 เวลา:10:10:52 น.  

 
มีญาติ เลี้ยงอยู่เหมือนกัน ใครมีเทคนิกการเลี้ยงแจ๋ว ช่วยบอกกันที


โดย: johnsung IP: 117.47.5.8 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:12:15:04 น.  

 
ผมต้องการขายหอยแครงครับใครรับซื้อกรุณาบอกด้วยครับ087-2674214


โดย: บูรณ์ IP: 61.19.183.74 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:12:46:19 น.  

 
ขายสนใจรับซื้อหอยแครง เพื่อนำหอยแครงไปแปรรูปติดต่อได้ที่ ชอบ 081-906-5549
ราคาตามSIZE ดังนี้
SIZE 75-80 ตัว/กก. ราคา = 19 บาท
SIZE 95-100 ตัว/กก. ราคา =15 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
เลือกได้ทุกแบบครับจากทะเล
โดย: อ.ชอบ IP: 124.121.76.119 วันที่: 31 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:49:14 น.  

 
ต้องการขายหอยแคลง ขนาด 80-90 ตัว/กก จำนวนหลายตัน สนใจคุยราคากันได้ กรุณาติดต่อ เบอร์ 081-8941193 ( เลี้ยงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.พุมเรียง อ.ไชยา


โดย: พิเชษฐ์ พลดี IP: 203.172.85.65 วันที่: 28 กันยายน 2551 เวลา:10:47:37 น.  

 
อยากได้รูปหอยแครงมันค่ะ


โดย: ซูปี IP: 117.47.182.246 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:00:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ohnuthong
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add ohnuthong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.