อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งเป็นทุกข์ และทุกสิ่งไม่เป็นตัวตน
ทุกวันนี้..รักษากายให้แข็งแรง..เพื่อให้ใจได้มีโอกาสทำความดีให้มากและนานที่สุด
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของคนสองเงา ®
รักมาก..ก็ให้อภัยมาก..
เรามีความตายอยู่เบื้องหน้า..หายใจเข้าก็ต้องตาย..หายใจออกก็ต้องตาย
จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและตั้งอยู่บนความไม่ประมาท..ทุกลมหายใจ

emoemoหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านพูดเสมอว่า "งานต้องทำ ทำจนไม่มีลมหายใจ ลำบากแค่ไหนก็ต้องอดทน และทำต่อไป"จำขึ้นใจครับemoemo
อดีตแก้ไขปัจจุบันได้ เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ เด้ครับ สู้ๆ ความสุข..ไม่ได้จบเพียงแค่เราสมปรารถนากับสิ่งที่คาดหวัง.. ความสุข..จบที่คำว่า..พอเพียง..
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
23 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 

มงคลยอดชีวิตข้อ ๕ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา – ความมีบุญบารมีมาก่อน ตอนที่ ๑


มงคลยอดชีวิตข้อ ๕ ตอนที่ ๑
ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา – ความมีบุญบารมีมาก่อน


ความมีบุญบารมีมาก่อน มีอยู่ ๒ ระยะ คือกาลก่อนระยะใกล้ (นับตั้งแต่วันเดือนปีเกิดที่ล่วงมาจนถึงวันวานนี้หรือที่เรียกว่า ปัจจุบันชาติ) และกาลก่อนระยะไกล (นับแต่ปีเกิดในชาติปัจจุบันถอยหลังกลับไป หรือที่เรียกว่า อดีตชาติ) เพื่อให้เข้าใจง่ายในมงคลข้อนี้ จะตั้งประเด็นการศึกษาไว้ ๓ ประการ คือ บุญบารมี บำเพ็ญบุญบารมี และอานิสงส์ของบุญบารมี

๑ บุญบารมี ตามทรรศนะทางศาสนาว่า มีธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งสิ่งอยู่ในตัวเรา มีลักษณะพิเศษรู้อยู่ในตัวเอง เรียกว่า มโนธาตุ แปลว่าธาตุรู้ และธาตุรู้นั้นสามารถนึกคิดได้ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า จิต แปลว่า ผู้คิด คิดได้ทั้งดีทั้งชั่ว และจิตนี่เองคือต้นเหตุการเกิดของบุญบารมี และบาป
จิตที่มีกิเลสเป็นแรงส่ง เมื่อร่างกายแตกสลายแล้วจากร่างเก่าสู่ร่างใหม่ ท่านเรียกอาการจิตที่ท่องเที่ยวไปสู่ร่างใหม่นั้นว่า สงสาร แปลว่า ท่องเที่ยวไป หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัฏฏสงสารหรือสังสารวัฏ

ความดีของกายวาจาและจิตที่จิตเก็บสะสมไว้ เรียกว่า บุญ
ความดีของกายวาจาและจิตที่สามารถดับทุกข์ในสังสารวัฏ ให้สงบระงับจนหมดเชื้อสิ้นไปและส่งผลให้ผู้บำเพ็ญได้เสวยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ เรียกว่า บารมี

๒ บำเพ็ญบุญบารมี บุญบารมีนี้คือบารมี ๑๐ ประการ แต่ละประการจำแนกเป็น ๓ ชั้นคือชั้นสามัญ เรียกว่าบารมี ชั้นกลางเรียกว่าอุปบารมี ชั้นสูงเรียกส่าปรมัตถบารมี รวมเป็น บารมีสามสิบทัด ดังจะได้อธิบายดังนี้

๑ ทาน เจตนาเสียสละ ส่งเสริมให้ผู้บำเพ็ญมีอัธยาศัยกว้างใหญ่ ด้วยตั้งใจเสียสละทรัพย์สินของตน ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่เห็นแก่ตัวจนเกินส่วน
๑.๑ ทานบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน เมื่อมีคนต้องการทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินจะสิ้นเปลือง ก็ยินดีสละ โดยไม่เห็นแก่คนที่รักจะขัดขวาง เพื่อให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาหรือปลอดเปลื้องเขาให้พ้นทุกข์
๑.๒ ทานอุปบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าร่างกายของตน เช่นการให้เลือด การให้ดวงตา เป็นต้น
๑.๓ ทานปรมัตถบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน

๒ ศีล เจตนางดเว้น สนับสนุนผู้บำเพ็ญมีอัธยาศัยชอบทำแก่คนอื่น เหมือนที่ตนต้องการให้เขาทำแก่ตน ตั้งใจงดเว้นโทษน้อยใหญ่ มุ่งมั่นรักษาศีลให้บริสุทธิ์
๒.๑ ศีลบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน
๒.๒ ศีลอุปบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าร่างกายของตน
๒.๓ ศีลปรมัตถบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต

๓. เนกขัมมะ เจตนาที่ปลีกตนออกจากกาม มุ่งต่อกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก นำให้ผู้ปฏิบัติชอบสงัดจากกิเลสกามและวัตถุกาม มุ่งต่อความหลุดพ้นจากภพเป็นสำคัญ
เนกขัมมะนี้คือสัมมาปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นจนถึงพระนิพพาน ดังธรรมภาษิตว่า “บรรพชา ปฐมฌาน นิพพาน วิปัสสนาปัญญา และกุศลธรรมทั้งหมด ท่านเรียกเนกขัมมะ”
๓.๑ เนกขัมมบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สินพยายามตัดห่วงใยในคนที่รักและทรัพย์สิน ปลีกตน หลีกเร้น อบรมกายให้สงัดจากกิเลสกามและวัตถุกามเป็นครั้งคราว หรือละเพศออกบวชเป็นบรรพชิต
๓.๒ เนกขัมมบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน พยายามตัดห่วงใยในอวัยวะร่างกายของตน ปลีกตน หลีกเร้น อบรมจิตตวิเวกให้สงัดจากกิเลสกามและวัตถุกามด้วยอำนาจรูปฌานและอรูปฌาน หรือละเพศออกบวชเป็นบรรพชิต
๓.๓ เนกขัมมปรมัตถบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน พยายามตัดห่วงใยในชีวิตของตน ปลีกตน หลีกเร้น อบรมอุปธวิเวกให้สงัดจากอาสวกิเลสด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคญาณ หรือละเพศออกบวชเป็นบรรพชิต

๔ ปัญญา คุณสมบัติให้อยากรู้อยากเห็นในเหตุผล รบเร้าให้ใฝ่ฝันที่จะไต่ถามผู้รู้อยู่ทุกโอกาส กระตุ้นให้ฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้อื่น เกิดความรู้เท่าถึงเหตุเจริญเหตุเสื่อม หยั่งรู้เห็นอุบายนำตนและคนอื่นให้เจริญก้าวหน้า และให้หลีกจากทางเสื่อมทางงมงาย
๔.๑ ปัญญาบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน เป็นผู้หนักในเหตุผล ทำอะไรต้องขจัดความเห็นแก่ตัวหรือเข้าข้างตัว ถอนความห่วงใยในคนที่รักและทรัพย์สิน ตั้งหน้าทำประโยชน์ใหญ่ พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ค้นหาเหตุผลข้อเท็จจริงโดยรอบคอบ ช่วยคนอื่นให้ได้รับประโยชน์ตามส่วนที่ควรได้ และปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากโทษทุกข์
๔.๒ ปัญญาอุปบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายตนเอง
๔.๓ ปัญญาปรมัตถบารมี บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน

๕ วิริยะ คุณสมบัติที่ทำให้กล้า กล้าระวังความชั่วไม่ให้เข้ามากล้ำกลายตน กล้าสละทิ้งความชั่วเก่าในตัวให้หมดสิ้น กล้าทำความดีใหม่ที่ยังไม่มีให้มีขึ้น และกล้ารักษาความดีเก่าไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
๕.๑ วิริยบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย กล้าตัดความห่วงใย ตั้งอุตสาหะบากบั่นมั่นคงทำการที่ยากที่หนักที่ใหญ่ พยายามหาอุบายเพียรระวังความชั่ว เพียรทำความดี และเพียรรักษาความดีไว้ ไม่อ่อนแอกับความลำบาก
๕.๒ วิริยอุปบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน
๕.๓ วิริยปรมัตถบารมี ผู้บำเพ็ญรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตนโปรดติดตามตอนต่อไปครับ
วันนี้ น้องโฟโต้ อายุครบ 2 ขวบแย้วครับ แต่ยังไม่มีรูปมา Update
ดูรูปเก่าไปก่อนเด้อครับ
เพื่อนๆ สบายดีนะครับ
คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆ
ขอบคุณโค้ดเพลงกำแพงบุญจาก //www.tamdee.net/main/index.php
 

Create Date : 23 กรกฎาคม 2554
9 comments
Last Update : 23 กรกฎาคม 2554 0:50:16 น.
Counter : 1098 Pageviews.

 

emoemoemo

 

โดย: KyBlueSky 23 กรกฎาคม 2554 0:39:11 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่กี้ 

โดย: กะว่าก๋า 23 กรกฎาคม 2554 5:54:19 น.  

 

อนุโมทนาสาธุครับ emoemoemo

 

โดย: shadee829 23 กรกฎาคม 2554 12:18:13 น.  

 

อนุโมทนาสาธุค่ะ

คุณกี้สบายดีนะคะ
แต่เห็นหน้าหลานชาย แค่นี้ก็บอกทุกอย่างแล้วเนอะ
 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 27 กรกฎาคม 2554 20:57:58 น.  

 

สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้งานเริ่มเยอะค่ะ เลยยังไม่ว่างเข้ามาอัพบล็อกซะที

หวังว่า กี้คงสบายดีนะคะ

 

โดย: อมยิ้มนิดนิด 29 กรกฎาคม 2554 22:40:46 น.  

 

คิดถึงค่ะ

 

โดย: .. IP: 58.11.161.82 2 สิงหาคม 2554 11:55:24 น.  

 

คิดถึงค่ะ ไม่ได้แวะมาเพราะว่ามีหลายอย่างวิ่งเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่ความเครียด ความเศร้า มาพร้อมๆกัน ทั้งหมดเลยก็เลยหัวเราะไม่ออก ก็คิดถึงเหมือนนะคะ อย่าลืมกันล่ะ

 

โดย: หญิงรีฟ (หญิงรีฟ ) 10 สิงหาคม 2554 14:01:38 น.  

 


ม่าม๊าแวะมาโมทนาสาธุค่ะ

 

โดย: mamamodern 21 สิงหาคม 2554 21:53:53 น.  

 

คิดถึงนะคะ ตอนนี้พิจิตรกำลังน้ำท่วมจ้า วันนี้กำลังจะต้องรีบกลับไปวิดน้ำออกจากบ้านสักหน่อย สบายดีนะคะ แล้วจะมาส่งข่าวใหม่จ้า

 

โดย: หญิงรีฟ (หญิงรีฟ ) 2 กันยายน 2554 9:29:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


KyBlueSky
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

"อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง"

จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือน
ตนแชเชือนรีบเตือนตนให้พ้นภัย


คำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน
เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง
แม้กระทำความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้น
กลับมาเป็นปัจจุบัน..ก็เป็นไปไม่ได้...
ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว
โดยความไม่สมหวังตลอดไป
อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้น
เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน

อดีตปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้
เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ ไม่สุดวิสัย


องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า
"นัตถิ โลเก อนินทิโต" คนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก" สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"

อุปสรรคย่อมแพ้ความพยายาม
ลูกรัก
คนฉลาด
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
ผู้เขลา
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง
เดรัจฉาน
เรียนรู้จากธรรมชาติ

ขออย่าให้ลูกของพ่อคนใด
หลงเดินทางผิด
ทั้งเผลอไผล
หรือโดยเจตนาใคร่ลองอยากรู้
เพราะชีวิต
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
นะลูกนะ

พ่อบู

จำคำที่พ่อบูบอกได้เสมอๆว่า

"ให้ทำดีเพื่อความดี
อย่าทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราดี
หรือแค่เพื่อความสุขของจิตใจ
ให้ทำดี เพื่อความดีเท่านัน
ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร
ให้จำไว้แค่ว่า เราได้ทำสิ่งที่ดีไปแล้ว"
emoเรื่องราวของหมื่นตา
เรื่องและภาพโดย --- กะว่าก๋าจงอย่ากลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นความดีของเรา
แต่จงกลัวว่าเราจะไม่มีความดีนั้นอยู่จริงตามที่คนอื่นเห็น
จากบ้านคุณ เสี่ยวเหลียงจือ ครับวิริเย ทุกขมัจเจติ
คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วในโลกนี้

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
อยู่ในธรรมบ้างเถิดสัตว์โลกทั้งหลาย ชีวิตจะมีสุข


รักตัวเอง ก็ต้องไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์.

-อยากอยู่เป็นสุข ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
-อยากเป็นคนงาม ต้องมีความอดทน สงบเสงี่ยม รักษาศีล
-อยากเป็นคนมั่งมี ต้อง ขยันหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้สิ่งที่ควร ไม่คบคนพาล
- อยากอยู่เป็นสุขทุกตารางนิ้วของแผ่นดิน
ให้เดิน ยืน นั่ง นอน ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
รู้ตัว รู้กาย รู้ใจ ตลอดเวลาอย่าจม...อยู่กับอดีต.....โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
emo

ความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนทั้งนั้น
คือ คิดด้วยความโง่เขลา ไม่ได้คิดด้วยปัญญา ในเรื่องอะไรต่างๆ
เรื่องบางเรื่องมันผ่านพ้นไปตั้งนาน แล้ว
แต่เราก็เอามาคิด พอคิดแล้วก็เกิดความไม่สบาย
ใจเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะเรื่องอย่างนั้น

บางคนถึงกับว่าน้ำตาไหล ถามว่าทำไมจึงน้ำตาไหล
แหมคิดถึงเรื่องเก่าแล้วฉันเศร้าใจเหลือเกิน...
ก็มันเรื่อง อะไรที่ไปคิดให้เศร้าใจ
อยู่ดีๆ ไม่ว่า ไปหาเรื่องให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง


จากบ้านเพื่อนเวย์ครับ < ==คลิ๊กอ่านโลด
emo


ประกาศ!!


เรียน..มิตรสหายที่รักทุกท่านโปรดรักและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ

ด้วยรัก..หวังดี...ทุกสิ่งดีๆจากใจมอบให้คร้าบ
Oasiis With you จู๊บๆๆ

๗ กันยายน ๒๕๕๐


น้องพลับขอ 2 ^^

ขอทั้งความรักและมิตรภาพครับ ^^

ปล.ขอบคุณมิตรสหายทุกท่าน
ที่ร่วมด้วยช่วยกันสวนสนาม
ทั้งฝากและไม่ฝากรอยรักครับ
 • อย่าพูดว่า...ฉันไม่รักเธออีกแล้ว
  ถ้าหากคุณยังทำใจไม่ได้
 • อย่าถอดใจ...ถ้าคุณยังรู้สึกทนได้
 • อย่าบอกลา...ถ้าคุณยังมองเห็นหนทาง
  ที่สามารถเดินต่อไปด้วยกัน
 • อย่าบอกว่าคิดถึง...ถ้าคุณไม่ได้คิดถึง
 • อย่าบอกว่ารัก...ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกรัก
 • อย่าบอกว่าห่วงใย...ถ้าเพียงเพราะต้องบอกไป
  เพราะความเคยชิน
  และสุดท้าย......
 • อย่าเสียใจ....ถ้าคุณได้ตัดสินใจดีแล้ว

  05/09/2008..
  สัมผัสสุดท้าย..ถือเป็นการสิ้นสุดคำว่าเรา  ความทรงจำ.............ย้ำความผูกพัน

  ความดึงดัน.........ยันใจห่างเหิน

  ความฐิฑิ............ทำเราหมางเมิน

  ความผิวเผิน........ทำเราไม่เข้าใจ  ช่างมันเถิด..........อะไรจะเกิดต้องยอมรับ

  มีเกิดดับ.............เป็นเรื่องให้หวั่นไหว

  อโหสิกรรม.........ทำใจให้อภัย

  เรียนรู้ไว้.............พาใจไร้กังวล  ห่วงใย..............ทำใจให้เกิดทุกข์

  ความสุข............ทำใจให้สับสน

  กิเลสตัณหา.........พาใจให้วกวน

  ทุกข์ทน.............กงกรรมกงเกวียน

  Oasiis with you ๒ ม.ค.๒๕๕๑


  ที่ใดมีรัก..............ที่นั่นมีทุกข์
  นี่คือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้า
  ท่านมองไกลและกินขาด

  ผมพยายาม หาข้อโต้แย้ง
  ด้วยคำว่ารักเป็น
  แต่ต้องยอมจำนน
  เพราะก็ยังหนีไม่พ้นทุกข์อยู่ดี

  ยอมรับให้ได้กับความจริง
  ยอมรับให้ได้กับทุกสิ่ง
  ยอมรับให้ได้แม้ต้องถูกทิ้ง
  ยอมรับความจริง............ทุกสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง

  ที่ผ่านมาเป็นอดีต ผมแก้ไขอะไรไม่ได้
  แต่ผมนำอดีต มาแก้ไขปัจจุบันให้ดีขึ้นได้
  และเมื่อปัจจุบันดีแล้ว
  อนาคตผมคงไม่ต้องคิดหรือคาดหวังอะไรอีกต่อไป

  Oasiis With You ๓ ม.ค. ๒๕๕๑
 • Link emo เพนกี้กิ๊กลิง
  URL :../mainblog.php?id=oasiiswithyou&month=21-05-2007&group=7&gblog=19
  ดูวิธีทำที่ Oasiis With You ที่ 17
 • Link ศูนย์รับแจ้งเชื้อผด
  URL : ../viewdiary.php?id=oasiiswithyou&group=16
 • Link มาบ้านผม
  URL : http://oasiiswithyou.bloggang.com/

  วิธีทำ Link มาบ้านผม
  เข้าไปหลังบ้านที่หัวข้อ จัดการ Link แล้ว ใส่
  oasiiswithyou.bloggang.com/
  ลงในช่อง Url ต่อท้าย http:// ครับ

 • ไม่รู้ก็ไม่เสียใจ..


  มาก็เพราะคิดถึง
  ไม่มา ก็ยังคิดถึง
  ไม่ว่าอยู่ไหนก็ถึง
  เพียงแค่คิด..ก็ถึงทุกที
  Load Counter
 • น้องกิ๊กลิง
  น้องเพนกี้
  น้องลิงกี้
  X
  X
  X
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.