Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
16 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
กรมศิลปากร เปิดสอบราชการจำนวน 61 อัตรา วันที่ 16 ธันวาคม 2559 -12 มกราคม 2560กรมศิลปากร เปิดสอบราชการจำนวน 61 อัตรา สังกัดกรมศิลปากรสมัครทางอินเตอร์เน็ต [วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2559] [วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560] และ[วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560]


กรมศิลปากร เปิดสอบราชการ จำนวน 61 อัตรา สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ กรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

1.ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

2.ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

3.ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เชลโล่)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

4.ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลปิน

5.ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (หญิง)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

6.ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (ชาย)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

7.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านโลหะ)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

8.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

9.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาวิชาการออกแบบ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือก ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //job.finearts.go.th หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมศิลปากร

ประกาศ กรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรากชาร สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ต้องผ่าน ภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.)

10.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

11.ตำแหน่งนักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) (ระดับปริญญาโท)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดี และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

12.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

13.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

14.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านแผนงานและการติดตาม)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตสาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

15.ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

16.ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

17.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

18.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้ัสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

19.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

20.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //job.finearts.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมศิลปากรกรมศิลปากร เปิดสอบราชการ จำนวน 61 อัตรา สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

ประกาศ กรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

21.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

22.ตำแหน่งผู้ช่วยนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการดำน้ำ (Scuba Diving)โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบัน หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำและต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใต้น้ำ โดยมีใบรับรองจากแพทย์สาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำ

23.ตำแหน่งผู้ช่วยนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

24.ตำแหน่งผู้ช่วยนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี

25.ตำแหน่งนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

26.ตำแหน่งนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

27.ตำแหน่งนักโบราณคดี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

28.ตำแหน่งภัณฑารักษ์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดีหรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

29.ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ (ด้านวรรณคดีไทย)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางวรรณคดีไทย ทางภาษาไทย

30.ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ทางประวัติศาสตร์

31.ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางประวัติศาสตร์

32.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

33.ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านประณีตศิลป์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

34.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

35.ตำแหน่งนาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

36.ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

37.ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

38.ตำแหน่งคีตศิลปิน (สากล) (หญิง)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

39.ตำแหน่งช่างอาภรณ์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

40.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

41.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านประดับกระจก)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านประดับกระจกไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง(การทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)

42.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปหัตกรรม

43.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านแม่พิมพ์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี(โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)

44.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านการอนุรักษ์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

45.ตำแหน่งนายช่างโยธา

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง

46.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

47.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

48.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

49.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

50.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

51.ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

52.ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

53.ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

54.ตำแหน่งพนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สมัครงานของ กรมศิลปากร  //job.finearts.go.thหัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมศิลปากร
^*^ใครที่ยังไม่มีหนังสืออ่าน หรือ^*^ไม่รู้จะอ่านอะไรไปสอบดี
ติดต่อเราได้ ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
Line ID : 0879534318
Tell:0879534318
หรือแอดมาที่ //line.me/ti/p/~0879534318

**ไม่อยากพลาดโอกาศ ไม่อยากรอสอบรอบต่อไป รอบนี้ต้องผ่านให้ได้
ความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ทำให้ใครต้องผิดหวัง
☛ สั่งซื้อง่ายๆ-copyหน้าปก-ทักแชท-ส่ง line

** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
 >>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

ชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  087-9534318 หรือ  Line ID : 0879534318
ติดตามเพจ https://www.facebook.com/ncw3029/
ติดตามข่าวราชการ //testing3029.lnwshop.com/

(ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกท่านและไว้ใจอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ)

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ 
#แนวข้อสอบเด็ดๆ #แนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ
#แนวข้อสอบใหม่ # แนวข้อสอบเก่า #แนวข้อสอบที่ออกบ่อย
Create Date : 16 ธันวาคม 2559
Last Update : 16 ธันวาคม 2559 1:03:36 น. 0 comments
Counter : 80 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3436993
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3436993's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.