Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
22 พฤศจิกายน 2559
 
All Blogs
 
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ชาย/หญิง) 206 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน
กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา ( ปริญญาตรี 200 อัตรา, ปริญญาโท 5 อัตรา, และปริญญาเอก 1 อัตรา )
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559

การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2560

คุณวุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการโดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา/ทาง ตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔, หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร. ๑๐๐๔/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค. ๕๖ หรือทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. //www.ocsc.go.th

ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ
เปิดบรรจุ 206 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ระดับปริญญาตรี จํานวน 200 อัตรา
- ระดับปริญญาโท จํานวน 5 อัตรา
- ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 1 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
- บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
- ทหารกองหนุน (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ)
- นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
- เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525 – 2542 )
- ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบตัดสินใจเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตําแหน่งเท่านั้น กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 ที่เว็บไซต์ //www.radd-atc.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
คำแนะนำการสมัครสอบ ดูละเอียดการรับสมัครฉบับเต็ม

------------------------------------------------------------

#แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร ยศ.ทบ.
1 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม)
2 แนวข้อสอบวุฒิปริญญา ยศ.ทบ.
3 สรุปวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 สรุปวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

เลือกตามกลุ่มที่สอบ

กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก  

กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์  ประเภท ข ยศ ทบ

กลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร์  

กลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์  

กลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี  

กลุ่มที่ 7 ศาสนศาสตร์ 

กลุ่มที่ 8 สถาปัตยกรรมศาสตร์

รายละเอียดแนวข้อสอบทุกกลุ่ม

โหลดแนวข้อสอบ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ)

แนวข้อสอบกลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 แนวข้อสอบกลศาสตร์
7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
8 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
แนวข้อสอบกลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
8 แนวข้อสอบวิชาเคมี
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์  ประเภท ข ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 แนวข้อสอบชีววิทยา
7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
8 แนวข้อสอบวิชาเคมี
แนวข้อสอบกลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร์ ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์
9 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
10 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบกลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์ ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
10 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบกลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
7 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบกลุ่มที่ 7 ศาสนศาสตร์ ยศ ทบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
4 วิชาความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
7 ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
8 ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
9 แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. ศาสนาและศีลธรรม
10 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

Create Date : 22 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2559 20:31:08 น. 1 comments
Counter : 499 Pageviews.

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: peepoobakub วันที่: 15 มีนาคม 2560 เวลา:15:12:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3436993
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3436993's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.