Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
22 พฤศจิกายน 2559
 
All Blogs
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจำนวน 15 อัตราวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2. เจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ เกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3. ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

4. ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
Advertisements


5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

6. ผู้ช่วยนักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8. สัตวแพทย์
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียดตำแหน่ง
หนังสือรับรองการผ่านงาน

--------------------------------------------------------------------------

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกอบด้วย

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
2. นิติกรปฏิบัติการ 
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
8. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
9. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
13. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ประเภททั่วไป
14. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
16 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
17 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 


แนวข้อสอบ เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เด็ดๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ นิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการสัตวบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ สถาปนิก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

แนวข้อสอบ สัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แม่นๆ

ติดตามข่าวการสอบได้ที่ 
https://www.facebook.com/ncw3029/

*****ผลงานลูกค้าที่สอบได้*****
https://goo.gl/vf5szs


ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

 -โทร: 0879534318  (คุณน้ำหวาน)  
- Line ID : 0879534318

-หรือแอดมาที่ //line.me/ti/p/~0879534318

** ข้อสอบมี 4 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
 >>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<


ชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  087-9534318 หรือ  Line ID : 0879534318


ติดตามข่าวสารจากเพจ https://www.facebook.com/ncw3029/
ติดตามข่าวสารจากเวบบอร์ด //testing3029.lnwshop.com/


(ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกท่านและไว้ใจอุดหนุนแนวข้อสอบของเราซึ่งจัดทำขึ้นจากรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามจริงมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีค่ะ)
Create Date : 22 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2559 21:18:42 น. 0 comments
Counter : 219 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 3436993
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3436993's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.