กรรมการ โครงการ Use Me Again: ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโตประวัติโดยย่อ

ผศ.ดร. สิงห์  อินทรชูโต  เป็นหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) และศูนย์ปฏบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนิกอิสระ และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลงานการออกแบบอาคาร เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ผลงานด้านงานวิจัยมุ่งเน้นการค้นหากระบวนการสร้างนวัตกรรมการออกแบบอย่างยั่งยืน และงานวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร จากการก่อสร้าง จากภาคอุตสาหกรรม และจากชุมชน มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

อาจารย์สิงห์ ถูกเรียกว่าเป็นนักบุกเบิกด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนสาขาการออกแบบให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากรพิเศษที่ประเทศเดนมาร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และพิลิปปินส์ และเป็น เมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ* 

อาจารย์สิงห์ ได้รับรางวัล Emerging Designer of the Year จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2550, รางวัล Elle Décor Designer of the Year 2007, รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 2551 จากกรุงเทพมหานคร  ผลงานของ ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Design Excellence Awards (Demark) จาก กรมส่งเสริมการส่งออก และ Good Design Awards (G-mark) จาก Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) ปี 2009-2012 และ ในปี 2552 CNN ได้เลือกให้เป็น 1 ใน 20 คนไทยที่ต้องจับตามอง

นอกจากนี้ ผลงานของอาจารย์สิงห์ ยังได้รับรางวัล Thai Creative Awards 2011 จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และ ได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย  Holcim Awards for Sustainable Construction (Silver Prize,  Asia Region) จาก Holcim Foundation (Switzerland)


การศึกษา
 • 2002 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการออกแบบ (Design Technology) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 1993 จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Rheinish-Wastfalische Technische Hochschule, Aachen ประเทศเยอรมัน
 • 1991 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศาสตร์การบริหารงานโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 1990 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการออกแบบและตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 1990 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร
 • 2012 รับประกาศนียบัตร 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle Asian Productivity Organization and Japan Productivity Center, ประเทศญี่ปุ่น
 • 2011 รับประกาศนียบัตร Green Supply Chain and Eco-design Asian Productivity Organization and Japan Productivity Center, ประเทศญี่ปุ่น

งานวิจัย
 • Innovation process in design and architecture; Environmentally responsible design; Material development from scraps; Knowledge Management in Architectural Practice

ประสบการณ์งานด้านการศึกษา
 • 2010-ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-design) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2008-ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2006-2010 ประธานโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2006-2010 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2005-2006 ผู้ช่วยคณบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ดูแลการสอนและการวิจัยกับสถาบันในเครือข่าย รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทวีปยุโรป  อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย

ประสบการณ์งานด้านการบริการสังคม
 • 2012 หัวหน้าโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษวัสดุ (G-Scrap) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2012 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง
 • 2010-2011 กรรมการตัดสิน Thailand Boutique Awards
 • 2011 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากสถานพยาบาล ภาควิชาวิสัญญี โรงพยาบาลศิริราช, แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามา
 • 2009-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชน (ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน) ในการนำเศษวัสดุในพื้นที่ วัสดุที่เหลือใช้ จากกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G: Green Production) มาออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 2008-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็นวัสดุทางเลือกหรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
 • 2011 ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Singha Corporation, Starbucks และ แสนสิริ
 • 2009-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบชิ้นงานพลาสติกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม SCG Chemicals
 • 2006-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการคอนโดมิเนียม The IRIS, IRIS Avenue, โครงการบ้านจัดสรร Happyland Grandville, โครงการช็อปปิ้งมอลล์ IRIS Venice และ Urban Barn Urban Farm (UFUB), โครงการ Eco-library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โครงการสวนนวัตกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2006-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท Osisu จำกัด
 • 2002-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท Clayground จำกัด จ.ขอนแก่น
 • 1996-ปัจจุบัน สถาปนิกอิสระ
 • 1993-1996 ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัท Arai/Jackson Architect’s & Planner, Seattle, Washington, USA 
 • 1989-1992 ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง สำนักงานประสานงานโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน


*หมายเหตุ: เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม หรือด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในโครงการเชิดชูเกียรติเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งจะดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งการประเมินศักยภาพทางด้านการตลาดและธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
Create Date : 22 มกราคม 2556
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2556 16:30:28 น.
Counter : 3117 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

น้องพาพัน
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Group Blog
มกราคม 2556

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog