Daisypath - Personal pictureDaisypath Happy Birthday tickers

คุณลักษณะตามวัย, ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3

คุณลักษณะตามวัย อายุ 5 ปี

1.ด้านร่างกาย

1.1 กล้ามเนื้อมัดใหญ่
-รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง
-เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
-กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
-วิ่งได้รวดเร็วและหยุดได้ทันที

1.2 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
-ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้อยู่ในแนวเส้นโค้งตามที่กำหนดได้
-เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้
-ใช้เชือกร้อยวัสดุตามแบบได้
- ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเท้า

1.3 สุขภาพอนามัย
-มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์


2.ด้านอารมณ์และจิตใจ

2.1 การแสดงออกทางด้านอารมณ์
- รักครู / ผู้สอน
- ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีเหตุผล

2.2 ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- รู้จักเลือกเล่น ทำงานตามที่ตนเองชอบ สนใจ และทำได้
- เริ่มรู้จักชื่นชมในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

2.3 คุณธรรมและจริยธรรม
- แสดงความรักเด็กที่เล็กกว่าและสัตว์ต่าง ๆ
- ไม่ทำร้ายผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียใจ
- ไม่หยิบของของผู้อื่นมาเป็นของตน
- รู้จักเก็บของเล่นเข้าที่
- รู้จักการรอคอยและเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
- รู้จักการตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และรับผลที่เกิดขึ้น


five01


3.ด้านสังคม

3.1 การช่วยเหลือตนเอง
- เลือกเครื่องแต่งกายของตนเองได้และแต่งตัวได้
- ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้
- ทำความสะอาดร่างกายได้

3.2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการมีคุณธรรมจริยธรรม
- เล่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- รู้จักการให้และการรับ
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
- ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

3.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- แสดงความเคารพได้เหมาะสมกับโอกาส
- ทิ้งขยะได้ถูกที่
- ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว


4. ด้านสติปัญญา
- ฟังแล้วนำมาถ่ายทอดได้
- บอกชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ของตนเองได้
- รู้จักใช้คำถามว่า "ทำไม" "อย่างไร" "ที่ไหน"
- เขียนชื่อ นามสกุลของตนเองตามแบบได้
- บอกและจำแนกสีต่าง ๆ ได้
- บอกเวลา เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้
- จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
- ใช้สิ่งของรอบ ๆ ตัว เป็นสิ่งสมมติในการเล่น/ เล่นบทบาทสมมติตามจินตนาการ
- วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่
- เล่านิทาน เล่าสิ่งที่ตนคิดหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้
- เคลื่อนไหวท่าทางตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
- บอกความแตกต่างของ กลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนก และจัดหมวดหมู่ของได้
- พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้
- เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม


five02


ขอบเขตการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3
1.วิชาภาษาไทย
1.1 การอ่าน
- อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและข้อความสั้น ๆ
- บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
- ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- เล่าเรื่องราวย่อ ๆ จากเรื่องที่อ่าน
- คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
- อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ
- มีมารยาทในการอ่าน

1.2 การเขียน
- เขียนคำที่ประสมสระง่าย ๆ
- เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ เช่น คำพื้นฐานในบทเรียน, ประโยคง่าย ๆ จากภาพและคำที่กำหนดให้
- มีมารยาทในการเขียน

1.3 การฟัง การพูด
- ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 3-4 คำสั่งได้
- พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น แนะนำตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ/ขอโทษ
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องราวที่ฟังได้ เช่น นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน

1.4 หลักภาษาไทย
- บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
- เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เช่น การสะกดคำ, การแจกลูกคำ, การอ่านประโยค
- เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ เช่น การแต่งประโยค
- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน (นิทาน เรื่องสั้น)


five032. วิชาคณิตศาสตร์
- อ่านตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย 1-50
- เขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยเพื่อแสดงจำนวน 1-50
- เขียนค่าตัวเลขเป็นตัวหนังสือ 1-50
- นับจำนวน 1-100
- รู้ค่าจำนวน 1-50
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 50
- เปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย เท่ากับ ไม่เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า
- การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 5 จำนวน
- บวกลบ เลขสองหลัก ไม่เกิน 100 และไม่มีการทด
- เปรียบเทียบความยาว สูงกว่า เตี้ยกว่า
- เปรียบเทียบปริมาตรความจุ มากกว่า น้อยกว่า
- จำแนกรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี
- บอกรูปและความสัมพันธ์ในรูปแบบของรูปร่างที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น การเรียงแบบอนุกรม
- รู้ค่าเงิน 1 5 10 บาท


five04


3. วิชาภาษาอังกฤษ
- ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง
- ระบุตัวอักษร สระ อ่านออกเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
- เลือกภาพตรงตามความหายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง เช่น เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน(ภายในวงคำศัพท์ 100-150 คำ)
- ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว เช่น yes/no
- พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามที่ฟัง เช่น hi hello good morning good bye thank you I am
- ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง
- พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟังเช่น what your name, My name is .. , I am, How are you, I am fine
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวเช่น บอกชื่อ อายุ สิ่งต่าง ๆ จำนวน 1-20 สี ตำแหน่งสิ่งของ
- บอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ ในบทเรียน


five05


4. วิชาสังคมศึกษา
- บอกประโยชน์และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และครู รู้จักกล่าวคำ ขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ มีระเบียบวินัย
- ยกตัวอย่าง ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น และบอกผลจากการกระทำนั้น ๆ
- บอกวัน เดือน ปีนักษัตร และนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นเช่น ตื่นนอน เข้านอน
- บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
- อธิบายความหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ของชาติไทย
- บอกสถานที่สำคัญในชุมชนได้
- แยกแยะสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
- ระบุตำแหน่งของระยะ ทิศทางของสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ที่อยู่อาศัย ต้นไม้ ถนน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ร้อน เมฆ ฝน


five06


5. วิชาวิทยาศาสตร์
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของ พืช และสัตว์
- สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
- สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฎหรือสมบัติของวัตถุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็ง
- ทดลองและอธิบายผลการทดลองได้
- ระบุว่าท้องฟ้า มีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว
- ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุได้
- รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ที่มา : เอกสารการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
 

Create Date : 16 กรกฎาคม 2552
2 comments
Last Update : 16 กรกฎาคม 2552 8:57:11 น.
Counter : 2336 Pageviews.

 

ทั้งสวย ทั้งเก่ง เด็กอะไร อิอิ....น่าร้ากกกกกกกก

 

โดย: ลูกกีวี่ 16 กรกฎาคม 2552 12:06:17 น.  

 

น่ารักจังเลยน๊า

 

โดย: phaclam 16 กรกฎาคม 2552 12:14:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


YingLek
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
เรื่องราวของลูกเจี๊ยบเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเด็ก ปี 2548 หลังจากคลอดแล้ว แม่ก็ได้เรียนรู้ว่าการมีลูกเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาก ๆ ทำให้แม่ต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลายเล่ม รวมทั้งเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ แม่ลูกอ่อน หลาย ๆ คน ซึ่งก็พบว่าพฤติกรรมในแต่ละวัยของลูกก็จะคล้าย ๆ กัน เม้าท์เรื่องลูกกันสนุกสนานมาก การเลี้ยงลูกเหนื่อยก็จริง แต่เมื่อแม่ได้เห็นพัฒนาการและรอยยิ้มของลูก ความเหนื่อยก็หายไปได้ในทันที

Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2552
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
16 กรกฏาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add YingLek's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.