พฤศจิกายน 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
13 พฤศจิกายน 2552
 
 

วิธีสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้พระของนักเรียน พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มาอยู่เดิมก่อนหน้านี้แล้ว มีดังนี้

แบบสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน (ก่อนเข้าเรียน)

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ (กราบ)
สฺวากฺขาโต ภควาตา ธมฺโม ธมฺมํ นมสฺสามิ (กราบ)
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวก สงฺโฆ สงฺฆํ นมามิ (กราบ)

แบบคำสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์ (ตอนเลิกเรียน)

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา ....สงฺฆํ นมามิ
สวดบทนมัสการ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส (ว่าสามครั้ง)

สวดบทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภควา อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ วิชฺชาจารณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถาเทวมนุสสานํ พุทฺโธ ภควาติ (สวดทำนองสรภัญญะ)
องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่น มิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ ญภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)

สวดบทพระธรรมคุณ

สวากฺ ขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญู หีติ
(สวดทำนองสรภญญะ)
ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิต และกายวาจา ฯ (กราบ)


สวดบทพระสังฆคุณ

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปันโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ
อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเนยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ
(สวดทำนองสรภัญญะ)
สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควัน
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญ อันไพ ศาลแก่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
เอนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนบหมู่พระศรา พกทรงคุณา
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัตศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)

บทสวดชัยสิทธิคาถา
พาหุ ํ สหสฺ สมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท ตนฺ เตชสา ภวตุเต ชยสิทฺธิ นิจฺจํ
(สวดทำนองสรภญญะ)
ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสสะพหุพา หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขะละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราญ
รุมพลพหลุพยุหปาน พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนิน ทะสุธินะราชา
พระปราบพหล พยุหะมา ระมะเลืองมะลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์
ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชยะน้อมมโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา และนมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร ฯ (กราบ ๓ ครั้ง)

สวดบทเคารพคุณมารดาบิดา
อนนฺตคุณสมฺปนฺนา ชเนตฺติ ชน กา อุโภ
มยฺหํ มาตา ปิตูนํว ปาเท วันทามิ สาทรํ

สวดบทเคารพคุณมารครูอาจารย์
ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตฺตรา นุสาสกา
ข้าขอนบน้อม สักการ บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แด่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้เกิดเป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แด่ชาติและประเทศไทย เทอญ
ปญฺญาวุฒิกเรเตเต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

บทสรรเสริญพระบารมี
ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญญดิเรก
เอกบรมจักรินทร์ พระสยามมินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษฏ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย ฯ


ขอขอบคุณ คุณครูป้อมากนะคะที่แวะมาเยี่ยมblogนี้ค่ะ
 

Create Date : 13 พฤศจิกายน 2552
3 comments
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2552 13:48:51 น.
Counter : 1957 Pageviews.

 

ขอบคุณมากคะที่เอาความรู้ดี ๆ มาให้เด็กนักเรียนอย่างหนู

 

โดย: siriwun1145@yahoo.com IP: 180.183.148.153 24 พฤศจิกายน 2552 20:48:30 น.  

 

ขอขอบคุณเพราะได้ความร้จากคุณ

 

โดย: อาทิตย์ IP: 125.26.164.150 29 มิถุนายน 2553 17:39:48 น.  

 

กำลังหาบทสวดกราบพระ ๕ครั้งยังไม่พบเลย

 

โดย: พระวิมล เตชปญฺโญ IP: 58.11.61.103 13 ตุลาคม 2553 15:12:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

 

nong_arch2
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add nong_arch2's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com