© เรื่องของนิด บล็อกนิดนี่ มีไรมะ ® นิดรักพี่เอ๋น๊า
Group Blog
 
 
กันยายน 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 กันยายน 2548
 
All Blogs
 

รวบรวมข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2
 

101: ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด
1. :2.5 ซม.
2. :2.0 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :1.0 ซม.:3

102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างใดตามลำดับก่อนหลัง
1. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
2. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ
3. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
4. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ:4

103: หนังสือราชการคือ
1. :เอกสารทางราชการ
2. :เอกสารที่ราชการทำขึ้น
3. :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
4. :เอกสารโต้ตอบในราชการ :3

104: หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด
1. :กระดาษบันทึกข้อความ
2. :กระดาษตราครุฑ
3. :กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
4. :กระดาษที่ราชการกำหนด:2

105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด
1. :การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
2. :คำแนะนำ
3. :แถลงการณ์
4. :หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ:1

106: หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่น
1. :เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
2. :เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
3. :เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
4. :ถูกทุกข้อ:3

107: กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
1. :2 คน
2. :3 คน
3. :4 คน
4. :เท่าใดก็ได้:2

108: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า
1. :กราบเรียน
2. :เรียน
3. :เสนอ
4. :ขอประธานกราบเรียน:2

109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
1. :1 วิธี
2. :2 วิธี
3. :3 วิธี
4. :4 วิธี:3

110: หนังสือประทับตรา คืออะไร
1. :หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
2. :หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน
3. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป:3

111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
1. :2 ชนิด
2. :3 ชนิด
3. :4 ชนิด
4. :5 ชนิด:2

112: หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:3

113: ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือประทับตรา
4. :หนังสือแถลงการณ์:2

114: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:4

115: หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. :1 ประเภท
2. :2 ประเภท
3. :3 ประเภท
4. :4 ประเภท:3

116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. :หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
2. :หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี
3. :หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
4. :บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ:1

117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ
1. :หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. :ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
3. :คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
4. :คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:3

118: คำว่า "คำสั่ง" คือ
1. :คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
2. :การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
3. :บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. :การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง:3

119: การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1. :เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ
2. :การเก็บระหว่างปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดจนกำหนดระยะเวลาทำลายไว้
3. :เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย
4. :เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก:2

120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. :5 ปี
2. :10 ปี
3. :15 ปี
4. :ไม่มีข้อใดถูก:2

121: ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปีนั้น จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำลายหนังสือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
1. :30 วัน
2. :60 วัน
3. :120 วัน
4. :1 ปี:2

122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
1. :หนังสื่อสั่งการ
2. :หนังสือประทับตรา
3. :หนังสือภายใน
4. :หนังสือภายนอก:1

123: คำสรรพนาม สำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว ยังใช้กับ
1. :สมเด็จพระบรมราชชนนี
2. :สมเด็จเจ้าฟ้า
3. :พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า
4. :ถูกทุกข้อ:4

124: งานสารบรรณ คือ
1. :งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น
2. :งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วย
3. :งานที่ปฏิบัติด้วยหนังสือ นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน แต่งพิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่ง รับ บันทึกย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่และค้นหา
4. :งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ:3

125: การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
1. :ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
2. :เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
3. :ให้ประทับตราคำว่า "ห้ามทำลาย" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
4. :เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน:3

126: ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร
1. :หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
2. :สำนักงาน ก.พ.
3. :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. :ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3

127: ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
4. :หนังสือประทับตรา:2

128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ ดังนี้
1. :รักษาราชการแทน
2. :ปฏิบัติราชการแทน
3. :ปฏิบัติหน้าที่แทน
4. :ทำการแทน:3

129: คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
1. :เรียน
2. :ขอประทานเสนอ
3. :ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
4. :ถึง:1

130: บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่า
1. :คำสั่ง
2. :ระเบียบ
3. :ข้อบังคับ
4. :ประกาศ:2

131: ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ
1. :รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
2. :ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
3. :การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
4. :การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3

132: หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ
1. :ข่าว
2. :ประกาศ
3. :แถลงการณ์
4. :ข้อ ก และ ข ถูก:4

133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้
1. :รับรองบุคคล
2. :รับรองนิติบุคคล
3. :รับรองหน่วยงาน
4. :ถูกทุกข้อ:4

134: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
1. :หนังสือด่วนมาก
2. :หนังสือด่วน
3. :หนังสือด่วนที่สุด
4. :หนังสือลับ:3

135: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน
1. :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
2. :มีใจความอย่างเดียวกัน
3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
4. :ถูกทุกข้อ:4

136: ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ
1. :เลขที่
2. :วันที่
3. :เวลา
4. :ลงชื่อผู้รับ:4

137: ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด
1. :2" X 2.5"
2. :2" X 3"
3. :2.5 X 5 ซม.
4. :5 X 2.5 ซม.:3

138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด
1. :148 มม. X 210 มม.
2. :229 มม. X 324 มม.
3. :52 มม. X 74 มม.
4. :210 มม. X 297 มม.:4

139: ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด
1. :3 ซม.
2. :2 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :5 ซม.:1

140: ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
1. :4 ขนาด
2. :5 ขนาด
3. :6 ขนาด
4. :7 ขนาด:1

141: การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด
1. :มุมบนด้านขวา
2. :มุมบนด้านซ้าย
3. :มุมล่างด้านขวา
4. :มุมล่างด้านซ้าย:1

142: คำลงท้ายถึงประธานองคมนตรี ใช้คำว่าอะไร
1. :ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
2. :ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
3. :ขอแสดงความนับถือยิ่ง
4. :ไม่มีข้อใดถูก:1

143: หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องทีเกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. :6 เดือน
2. :1 ปี
3. :1 ปี 6 เดือน
4. :2 ปี:2

144: " ใต้ฝ่าละอองพระบาท" เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ
1. :สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2. :สมเด็จพระบรมราชชนนี
3. :สมเด็จพระยุพราช
4. :สมเด็จพระบรมราชกุมารี:1

145: ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย
1. :มห.
2. :มท.
3. :มหท.
4. :มด.:2

146: ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
1. :นมัสการ – ขอนมัสการด้วยความเคารพ
2. :กราบเรียน – กราบเรียนด้วยความเคารพ
3. :การนมัสการ – ขอแสดงความเคารพ
4. :นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ:1

147:พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. :2 กุมภาพันธ์ 2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2537
2. :2 มีนาคม 2537 มีผลบังคับใช้ 2 มีนาคม 2537
3. :2 พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 2537
4. :2 ธันวาคม 2537 มีผลบังคับใช้ 2 มีนาคม 2538:4

148:พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
1. :2 กุมภาพันธ์ 2546 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2546
2. :22 กุมภาพันธ์ 2546 มีผลบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2546
3. :2 ธันวาคม 2546 มีผลบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2546
4. :22 ธันวาคม 2546 มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2546:4

149:บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
1. :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. :นายกรัฐมนตรี:1

150:ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล
1. :มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
2. :สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง
3. :มีฐานะเป็นนิติบุคคล
4. :สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ 2 คน:3

151:บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
1. :กำนัน
2. :ผู้ใหญ่บ้าน
3. :แพทย์ประจำตำบล
4. :สารวัตรกำนัน:4

152:ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
1. :กำนัน
2. :นายอำเภอ
3. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. :คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.):2

153:สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
1. :2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. :2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
3. :4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. :5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง:3

154:บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล
1. :กำนัน
2. :ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
3. :สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
4. :ไม่มีข้อใดถูกต้อง:1

155:บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาตำบล
1. :กำนัน
2. :ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
3. :สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
4. :ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด:4

156:บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล
1. :ประธานสภาตำบล
2. :สภาตำบล
3. :นายอำเภอตามมติของสภาตำบล
4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:3

157:การประชุมสภาตำบล ข้อใดถูกต้อง
1. :ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
2. :ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
3. :ให้มีการประชุมตามกำหนดสมัยประชุมที่สภาตำบลกำหนด
4. :ไม่มีข้อใดถูกต้อง:1

158:การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด
1. :พระราชกฤษฎีกา
2. :พระราชบัญญัติ
3. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4. :ประกาศกระทรวงมหาดไทย:4

159:ในการจัดตั้ง อบต. ข้อใดถูกต้อง
1. :สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
2. :สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนบาท โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
3. :สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละสองแสนห้าหมื่นบาท โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย
4. :สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละสองแสนบาท โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย:1

160:องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
1. :คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
2. :สภา อบต. และนายก อบต.
3. :สภา อบต. และผู้บริหาร
4. :คณะผู้บริหารและผู้บริหาร:2

161:ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. :ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับ อบต. หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่ที่มีเหตุดังกล่าว
2. :อบต. มีจำนวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 1,500 คน ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมได้ทันที
3. :อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
4. :อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลได้:2

162:สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด
1. :สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน
2. :สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
3. :สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
4. :สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน:2

163:ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน
1. :4 คน
2. :6 คน
3. :8 คน
4. :10 คน:2

164:ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละกี่คน
1. :3 คน
2. :4 คน
3. :6 คน
4. :8 คน:1

165:สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
1. :4 ปี
2. :6 ปี
3. : 8 ปี
4. :10 ปี:1

166:เขต อบต. มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน
1. :11 คน
2. :12 คน
3. : 22 คน
4. : 24 คน:3

167:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภา อบต.
1. :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต.
2. :พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
4. :ถูกทุกข้อ:4

168:ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.
1. :เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
2. :เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
3. :เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. :อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง:1

169:ในกรณีตำแหน่งประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธานสภา อบต. ขึ้นแทนภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
1. :15 วัน
2. :30 วัน
3. :45 วัน
4. :60 วัน:1

170:การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน
1. :60 วัน
2. :90 วัน
3. :120 วัน
4. :180 วัน:4

171:การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด
1. :นายก อบต.
2. :ประธานสภา อบต.
3. :ปลัด อบต.
4. : นายอำเภอ:4

172:ในกรณีที่สภา อบต. มีมติให้สมาชิกสภา อบต. คนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภา อบต. ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
1. :หนึ่งในสาม
2. : กึ่งหนึ่ง
3. :สองในสาม
4. : สามในสี่:4

173:บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต.
1. :นายอำเภอตามมติสภา อบต.
2. :ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ
3. :อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย:1

174:ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย
1. :สองสมัย
2. :สองไม่เกินสามสมัย
3. :สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
4. :สี่สมัย:3

175:การประชุมสภา อบต. ครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในระยะเวลาใด นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
1. :45 วัน
2. :30 วัน
3. :25 วัน
4. :15 วัน:4

176:การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน
1. :90 วัน
2. :60 วัน
3. :30 วัน
4. :15 วัน:4

177:ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญนั้น ถ้ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลใด
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:2

178:บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:4

179:ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย บุคคลใดเป็นผู้เรียกและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1. : ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:2

180:นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ อบต. บุคคลใดสามารถทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
1. :ประธานสภา อบต.
2. :นายก อบต.
3. :สมาชิกสภา อบต. จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. เท่าที่มีอยู่
4. :ถูกทุกข้อ:4

181:บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:2

182:องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
1. :กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
2. :กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
3. :เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
4. :ไม่มีข้อใดถูกต้อง:1

183: ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต. หรือ อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกันได้
1. : สภา อบต.
2. :นายก อบต. โดยมติสภา
3. :นายอำเภอ
4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:2

184: ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้สมาชิกสภา อบต. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมิได้ประจำในหมู่บ้านที่ไดรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน หรือขาดประชุมสภา อบต. ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
1. :ประธานสภา อบต.
2. :นายก อบต. โดยมติสภา
3. :นายอำเภอ
4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:3

185: ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.
1. :มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
2. :สัญชาติไทยโดยการเกิด
3. :มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4. :ถูกทุกข้อ:4

186: บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต. ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเท่าใด นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
1. :สามเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง
2. :หกเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง
3. :หนึ่งปีจนถึงวันเลือกตั้ง
4. :ไม่มีข้อใดถูก:3

187: ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. พ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันที่ครบวาระ
1. :15 วัน
2. :30 วัน
3. :45 วัน
4. :60 วัน:3

188: การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ได้ไม่เกินกี่คน
1. :1 คน
2. :2 คน
3. :3 คน
4. :4 คน:2

189: บุคคลใดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1. :นายก อบต.
2. :พนักงานส่วนตำบล
3. :สมาชิกสภา อบต.
4. :ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น:1

190: สมาชิกสภา อบต. จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม่มีการลงมติ
1. :หนึ่งในสอง
2. : หนึ่งในสาม
3. :สามในสี่
4. :สองในสาม:2

191: บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา อบต. ได้ ตามกฎหมาย
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:1

192: ข้อใดเป็นรายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง
1. :ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์
2. :ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. :ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
4. :ภาษีมูลค่าเพิ่ม:1

193: ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย
1. :เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2. :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3. :ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. :ถูกทุกข้อ:4

194: บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:2

195: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้
1. :ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. :นายอำเภอ
3. :นายก อบต.
4. :ประธานสภา อบต.:2

196: ในกรณีที่สภา อบต. ไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นายอำเภอต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจาณณาหาข้อยุติความขัดแย้งกี่คน
1. :10 คน
2. : 9 คน
3. :7 คน
4. :5 คน:3

197: องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด
1. :ส่วนกลาง
2. :ส่วนภูมิภาค
3. :ส่วนท้องถิ่น
4. : ไม่มีข้อใดถูกต้อง:3

198: ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ อบต.
1. :เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
2. :รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
3. :เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
4. :เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน:3

199: ตามกฎหมายระบุให้นายก อบต. จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อย่างไร
1. :เป็นประจำทุกปี
2. :ปีละ 2 ครั้ง
3. :ทุกรอบ 4 เดือน
4. :ทุกรอบ 2 ปี:1

200: กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า
1. :ข้อบังคับตำบล
2. :ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
3. :ข้อบัญญัติตำบล
4. :ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล:4

201: ผู้อนุญาตให้ อบต. กู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ คือ
1. :นายก อบต.
2. :สภา อบต.
3. :นายอำเภอ
4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:2

202: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกี่ประเภท
1. :1 ประเภท
2. : 2 ประเภท
3. : 3 ประเภท
4. :4 ประเภท:2

203: การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. :ให้ทำเป็นคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
2. :ให้ทำเป็นประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. :ให้ทำเป็นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
4. :ให้ทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล:2

204: การจัดระเบียบวาระการประชุม โดยปกติจัดลำดับการพิจารณาข้อปรึกษาในอันดับก่อนหลังดังนี้
1. :รับรองรายงานการประชุม , เรื่องด่วน , ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา , ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ , ญัตติอื่นๆ
2. :เรื่องด่วน , ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา , ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ , ญัตติอื่นๆ , รับรองรายงานการประชุม
3. :ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา , ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ , เรื่องด่วน , ญัตติอื่นๆ , รับรองรายงานการประชุม
4. :เรื่องด่วน , ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ , ญัตติอื่นๆ , รับรองรายงานการประชุม , ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา:1

205: การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อใด ถูกต้อง
1. :การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ ต่อประธานสภา อบต. จะต้องมีสมาชิกสภา อบต. รับรองอย่างน้อย 2 คน
2. :การเสนอญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ถ้าคณะผู้บริหาร อบต. เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3. :ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับตำบลเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายก อบต. รับรอง
4. :ถูกทุกข้อ:4

206: ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภา อบต. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น
1. :15 วัน
2. :30 วัน
3. :45 วัน
4. :60 วัน:4

207: หากปรากฏว่านายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ บุคคลใดดำเนินการสอบสวนได้
1. :นายอำเภอ
2. :ผู้วาราชการจังหวัด
3. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. :อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น:1

208: ในกรณีที่นายก อบต. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต. ตามลำดับที่นายก อบต. แต่งตั้งไว้ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลใดเป็นผู้รักษาราชการแทน
1. :แต่งตั้งปลัด อบต. เป็นผู้รักษาราชการแทน
2. :แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
3. :แต่งตั้งประธานสภาเป็นผู้รักษาราชการแทน
4. :แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการแทน:1

209: ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1. :ประธานสภา อบต.
2. :สมาชิกสภา อบต.
3. :นายก อบต.
4. :เลขานุการสภา อบต.:3

210: บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.
1. :นายก อบต.
2. :ประธานสภา อบต.
3. :ปลัด อบต.
4. :รองนายก อบต.:1

211: กรณีใดดังต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายก อบต.
1. :ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ
2. :ถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
3. :ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน
4. :นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยกฎหมาย:4

212: ก่อนนายก อบต. เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายต่อสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.
1. :15 วัน
2. :20 วัน
3. :30 วัน
4. :45 วัน:3

213: ข้อใดต่อไปนี้ คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.
1. :มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2. :สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
3. :ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
4. :ถูกทุกข้อ:4

214: นายก อบต. มีที่มา ตามขอใด
1. :มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
2. :มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอ
3. :มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต.
4. :มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.:1

215: บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่
1. :18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
2. :18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3. :20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
4. :20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง:1

216: ในกรณีที่สภา อบต. ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อบต. ให้นายอำเภออนุมัติ แต่ปรากฏล่วงเลยมา 20 วัน แล้วยังไม่มีคำตอบ จากนายอำเภอ ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
1. :ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
2. :สภา อบต. ทวงถามขอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นคืนมาให้สภาทบทวน
3. :ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
4. :สภา อบต. นำร่างข้อบัญญัตินั้นมาทบทวนถ้ายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสภา อบต. เท่าที่มีอยู่ให้ส่งให้นายก อบต.ประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นได้เลย:1

217: ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต.
1. :กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
2. :ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
3. :คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
4. :กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.:3

218: การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. :กุมภาพันธ์
2. :มิถุนายน
3. :สิงหาคม
4. :แล้วแต่สภา อบต. กำหนด:3

219: กรณีที่สภา อบต. ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. :นายก อบต.ต้องพ้นจากตำแหน่ง
2. :นายก อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยการแก้ไขปรับปรุงในข้อบัญญัตินั้น
3. :นายอำเภอประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่
4. :นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยการแก้ไขปรับปรุงในข้อบัญญัตินั้น:4

220: ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ จะกำหนดโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติได้ไม่เกินกี่บาท
1. :500 บาท
2. : ไม่เกิน 500 บาท
3. :1,000 บาท
4. : ไม่เกิน 1,000 บาท:4Create Date : 07 กันยายน 2548
17 comments
Last Update : 11 กันยายน 2548 12:18:06 น.
Counter : 1098 Pageviews.

 

ขอได้รับความขอบคุณจากท้าวฟักทองด้วยครับ.....

 

โดย: ท้าวฟักทอง IP: 210.203.162.17 9 กันยายน 2548 0:24:52 น.  

 

 

โดย: นันท์ IP: 203.188.41.22 9 กันยายน 2548 11:29:29 น.  

 

ดีจังค่ะ ว่างๆๆก็มาอ่านเล่นๆ

 

โดย: *-* IP: 202.5.88.158 12 กันยายน 2548 16:43:31 น.  

 

ติ๊ก

 

โดย: 31 ตุลาคม 2548 IP: 7:58:57 203.146.133.10 น.  

 

ไม่มีคำเฉลยบ้างเหรอค่ะ แต่ก็ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ติ๊ก IP: 203.146.133.10 31 ตุลาคม 2548 8:01:05 น.  

 

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวนะ

 

โดย: คนขยันไปสอบ IP: 202.142.206.252 31 ตุลาคม 2548 10:12:52 น.  

 

ขอบคุณมากๆเลยน่ะค่ะขอให้สุขสมใจปราถนาทุกๆอย่างที่ฝันอยากได้อยากมีและอยากเป็น คุณเป็นคนดีมากๆเลยเยี่ยมค่ะพวกเราร้ากกกกกกกคุณมากๆๆๆๆเลยน่ะค่ะ

 

โดย: ตุ๊กตาหิมะ IP: 61.90.21.132 1 พฤศจิกายน 2548 8:50:46 น.  

 

ขอบคุณมากกลับข้อสอบ แต่ต้องการข้อสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อื่น ๆ เช่น ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ว่ามีข้อสอบแนวไหนบ้าง ขอบคุณมาก

 

โดย: เด็กโง่ IP: 202.129.45.150 1 พฤศจิกายน 2548 9:40:50 น.  

 

ตึง

 

โดย: 6 พฤศจิกายน 2548 IP: 12:12:49 203.151.140.118 น.  

 

ตึง

 

โดย: 6 พฤศจิกายน 2548 IP: 12:12:50 203.151.140.118 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวข้อสอบ

 

โดย: สุรีรัตน์ inj.assey@yazaki.co.th IP: 203.154.149.228 14 พฤศจิกายน 2548 12:52:00 น.  

 

ขอบคุณนะ จัยดีจัง ขยันด้วย

 

โดย: อวิลักษณ์ IP: 58.9.241.244 17 พฤศจิกายน 2548 20:56:50 น.  

 

นายภิญโญ

 

โดย: 9 ธันวาคม 2548 IP: 10:36:02 203.146.253.107 น.  

 


ใครอยากได้ข้อสอบ

ดาวน์โหลดที่กรุ๊ปบล็อกรวบรวมข้อสอบนะ

ไม่มีเวลาส่งให้อ่ะ

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 3 เมษายน 2549 23:24:21 น.  

 

 

โดย: รี IP: 203.172.183.249 12 กันยายน 2549 18:03:16 น.  

 

 

โดย: ผู้ผ่านมา IP: 125.26.180.91 25 พฤษภาคม 2550 12:55:24 น.  

 

ขอคุณมากครับสำหรับแนวข้อสอบ เป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณจริงๆ ครับ

 

โดย: คนจริงใจ IP: 125.26.180.91 25 พฤษภาคม 2550 12:57:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์
Location :
บุรีรัมย์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

ผู้หญิงธรรมดาคนนึง

หน้าตาไม่สะดุดใจ

แต่นิสัยสะดุดตีน

ไม่อัปลักษณ์แต่อั๊กลี่

ปากหมา แต่จริงใจ

ตอแหล ไม่เป็น

บ้าบอ ติ๊งต๊อง

บ๊องส์ และเบื๊อก

ไม่มีไรน่าสนใจหรอก

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน

ขอบคุณ

ที่แวะเข้ามาเยี่ยมนะ


อ่านเรื่องราวความเป็นมาของนิดเซ็นสมุดเยี่ยมของนิดส่งข้อความหลังไมค์ถึงนิดรัชดา@พันทิป.คอมโต๊ะเครื่องแป้ง@พันทิป.คอมเวปสำหรับคอ cm และ fm ของน้องบอล เอกชัยเวปเชลซีแฟนคลับ ของอีตาเพียวเวปแบล็คเบิร์นโรเวอร์สไทยแลนด์ ของคุณไพโรจน์เอฟเวอร์โตเนี่ยนไทยแลนด์ ของทอฟฟี่มาเฟีย

กระดานข้อความนิดชอบรูปนี้จังเลยอ่ะ

ดูน่ารัก และอบอุ่นดี

นิดอยากเป็นเด็กคนนั้น

แล้วก็

อยากให้ผู้ชายคนนั้น

เป็นใครคนนึงที่นิดรู้จักโปรดทราบ


สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์

พ.ศ. 2539

ห้ามผู้ใดละเมิด

ไม่ว่าการลอกเลียน

หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใด

ของข้อความ

ในบล็อกแห่งนี้ไปใช้

ทั้งโดยเผยแพร่

และเพื่อการอ้างอิง

โดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษร

มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี

ตามที่กฏหมาย

บัญญัติไว้สูงสุด


25 พฤศจิกายน 2549
Friends' blogs
[Add สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.