© เรื่องของนิด บล็อกนิดนี่ มีไรมะ ® นิดรักพี่เอ๋น๊า
Group Blog
 
 
กันยายน 2548
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 กันยายน 2548
 
All Blogs
 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526*
ค.1 ตุลาคม 2526
ง.1 ธันวาคม 2527

3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง.ถูกทุกข้อ *

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก.มีความรู้ภาษาไทย
ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก*
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา
ง.หนังสือประชาสัมพันธ์

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม*
ข.การเก็บหนังสือ
ค.ผู้ส่งและผู้รับ
ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก *

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*
ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา
ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา
ข.สั่งการ
ค.ประชาสัมพันธ์ *
ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
ก.แถลงการณ์ ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.

14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข
15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก
16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค
17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง

18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*
ง.ปฏิบัติทันที

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ
ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
ง .ผิดทุกข้อ

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด
ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา
ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือสั่งการ
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์
ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *
ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
ก.สำเนาต้นฉบับ
ข.สำเนาคู่ฉบับ*
ค.สำเนาซ้ำฉบับ
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*
ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
ก.ระดับ 2*
ข.ระดับ 3
ค.ระดับ 4
ง.ระดับ 5

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ
ก.ริมกระดาษด้านบนขวา
ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย
ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*
ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ด้านบนขวา
ข.ด้านล่างซ้าย
ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*
ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา
ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *
ง.ตรงไหนก็ได้

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

30.เลขที่หนังสือออก* ก
31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง
32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค
33.ด่วนมาก* ข

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี *
ค.15 ปี
ง.20 ปี

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม
ข.ผู้จดรายงานการประชุม*
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.4
ข.3*
ค.2
ง.ประเภทเดียว

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ท้ายหนังสือ
ข.ให้เห็นได้ชัด*
ค.บนหัวหนังสือ
ง.ตรงไหนก็ได้

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
ก.แบบฟอร์ม*
ข.ใจความ
ค.วรรคตอน
ง.ตัวสะกดการันต์

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ
ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*

42.การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*

44.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*
ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….
ก.ใบรับหนังสือ
ข.ทะเบียนหนังสือรับ
ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*
ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ
ข.ทะเบียนจ่าย*
ค.ทะเบียนส่ง
ง.ทะเบียนเก็บ

48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก.2
ข.3
ค.4*
ง.5

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*
ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา*
ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ
ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ
ง.หนังสือประทับตรา*

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง
ข.ผู้พิมพ์
ค.ผู้สั่งพิมพ์*
ง.ผู้ตรวจ-ทาน

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก*

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา*
ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย
ง.ที่มุมล่างขวา

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน
ง.หนังสือราชการลับ*

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด
ก.คำขึ้นต้น
ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ
ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.*

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง*
ข.ดำ
ค.น้ำเงิน
ง.เขียว

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง
ข.ระเบียบ
ค.ข้อบังคับ
ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*
ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ
ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
ง.ไม่มีคำตอบถูก

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน
ข.กราบเรียน
ค.ถึง
ง.นมัสการ*

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
ข.ทำงานแทน
ค.รักษาราชการแทน *
ง.ปฏิบัติราชการแทน

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน
ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง*
ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่
ง.ทรงพระสุคนธ์

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย
ข.ประชวร
ค.อาพาธ*
ง.ทรงพระประชวร

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง
ข.ฟังเทศน์
ค.ทำบุญ*
ง.ไปวัด

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป
ข.กระจกส่อง*
ค.หวี
ง.ช้อนส้อม

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม
ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม *
ง.พิราลัย

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี*
ค.15 ปี
ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ
ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี*
ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี
ง.3 ปี

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผน
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*
ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก.2 คน
ข.3 คน*
ค.4 คน
ง.5 คน

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี
ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี*

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2
ข.ระดับ 3*
ค.ระดับ 4
ง.ระดับใดก็ได้

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด
ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.
ข.3.0 ซม.*
ค.3.5 ซม.
ง.4.0 ซม.

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *
ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก.2 ขนาด*
ข.3 ขนาด
ค.4 ขนาด
ง.5 ขนาด

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก*
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง
ง.รองอธิบดี

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร
ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี
ข.ปลัดกระทรวง
ค.ข้าราชการระดับ 5
ง.ถูกหมดทุกข้อ*Create Date : 07 กันยายน 2548
182 comments
Last Update : 11 กันยายน 2548 12:25:35 น.
Counter : 1609 Pageviews.

 

อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดเลย(ไม่ได้โลภมากนะ)ส่งมาให้หน่อยนะครับ ....ขอบพระคุณล่วงหน้า....
ปล.อยากให้ประเทศไทยมีคนใจดีอย่างคุณเยอะๆ
เกือบลืมสถานที่ส่ง jixsaw@sanook.com

 

โดย: Slipknot Ubon IP: 203.188.16.112 9 กันยายน 2548 15:36:30 น.  

 

ผมอยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดครับไม่ได้โลภเหมือนกันนะ ครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับพี่นิด anakpasong@hunsa.com ขอบคุณหลายๆเด้อ

 

โดย: คนที่สอบไม่ติดสักสนาม IP: 203.114.113.54 9 กันยายน 2548 20:55:28 น.  

 

ขอด้วยคนนะจ๊ะ

 

โดย: ship44@hotmail.com IP: 202.41.167.246 10 กันยายน 2548 10:03:11 น.  

 


นิดส่งให้แล้วนะ

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 10 กันยายน 2548 14:49:20 น.  

 

ขอมั่งดินะ ข้าน้อยก็กะลังจะสอบเช่นกัน ขอบคุณล่วงหน้าน๊า ท่านผู้อาวุโส

 

โดย: Akiwa_B@hotmail.com IP: 203.151.140.119 10 กันยายน 2548 23:35:22 น.  

 


คนดีอย่างนี้ยังมีในโลก...
ขอขอบคุณจากใจจริง

ขอพระเจ้าคุ้มครองคุณ

pussyjung@thaimail.com

 

โดย: pussyjung IP: 203.188.61.245 11 กันยายน 2548 7:22:20 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ อบต.ทั้งหมดด้วยนะคะ
จากคนที่สอบไม่ติดซักสนามเหมือนกันค่ะ
ขอบคุณมากๆๆ เลยนะคะ jeab_h@hotmail.com

 

โดย: jeab IP: 203.151.140.121 11 กันยายน 2548 7:47:55 น.  

 

ขอโทษนะคะทำไมข้อสอบของคุณโหล์ดไม่ได้ล่ะอยากได้ข้อสอบเหมือนกันเพราะไปสอบที่ไหนก็ไม่ติดกับเขาสักทีทั้งที่อ่านหนังสือหนัก พอดีมาเจอข้อสอบบนเว็บของคุณนิดเลยอยากได้เหมือนกัน ขอหน่อยนะ..ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 

โดย: ซาลาเปา IP: 58.147.4.153 12 กันยายน 2548 11:01:48 น.  

 

พี่ค่ะ แนวข้อสอบอ่ะค่ะ มีเฉลยไหมค่ะ หนูขอแนวข้อสอบทั้งหมดได้ไหมค่ะ อยากสอบติดจริงๆ ก็ไม่มีเส้นนี้(ทำงัยได้เนอะ) ส่งมาให้ที่เมลนี้เลยนะค่ะ ลืมบอกไป เว็ปพี่น่ารักดีเนอะ จริงๆนะ ไม่ได้ยอนะ มีสไตล์ดี

 

โดย: แนน IP: 61.19.235.138 12 กันยายน 2548 13:57:41 น.  

 

วันนี้เข้ามาดูเห็นพอดี
ตอนนี้อยากได้แนวข้อสอบมากๆๆค่ะคือ ไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าจะทำได้ใหม อ่านก้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแถมยังไม่ค่อยจะมีเวลากอ่านอีก ถ้ายังไงช่วยน้องหน่อยน่ะพี่นิด ว่าแต่การแต่งเวปของพี่ก็สวยดีนะดาวยังแต่งไม่ได้ขนาดนี้เลยก็ขอให้การแต่งเวปก้าวหน้าตลอดไปน่ะค่ะ

ทิ้งท้ายขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ
แล้วจะเข้ามาติชมอีกนี่ค่ะ ดีใจมากค่ะ

 

โดย: ดาว IP: 202.28.39.1 12 กันยายน 2548 15:16:59 น.  

 

 

โดย: ดาวค่ะ IP: 202.28.39.1 12 กันยายน 2548 15:26:21 น.  

 

ช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะค่ะ ถ้าได้ทั้งหมดเลยจะเป็นพระคุณยิ่ง nubi@thaimail.com

 

โดย: เล็ก IP: 203.113.67.167 12 กันยายน 2548 19:15:25 น.  

 


ใครที่เข้ามา อย่าทิ้งเมล์ไว้นะ

เพราะนิดไม่ค่อยเข้ามาอ่านคอมเม้นท์

ทุกคนสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้เลย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 14 กันยายน 2548 11:42:25 น.  

 


สำหรับคนที่ทิ้งเมล์ไว้ นิดส่งให้แล้วนะ ไม่แน่ใจว่ามีเฉลยครบทุกชุดรึป่าว น่าจะพอช่วยในการสอบได้บ้างแหละ ลองอ่ายดูละกัน ขอให้โชคดีทำข้อสอบในสนามจริงได้กันทุกๆคนนะ

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 14 กันยายน 2548 11:48:07 น.  

 

ดาวน์โหลดข้อสอบไม่ได้เลยค่ะ รบกวนช่วยส่งมาให้ทางเมล์ได้ไม๊ค่ะ yui_s@sanook.com

 

โดย: ยุ้ย IP: 203.146.216.170 14 กันยายน 2548 16:26:43 น.  

 

แอนค่ะ

 

โดย: 14 กันยายน 2548 IP: 17:31:17 58.136.149.169 น.  

 

ช่วยรบกวนส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์3และนักวิชาการศึกษา3และพัฒนาระดับ3 ใอนได้ไหมค่ะขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ความรู้ทั่วไป ด้วยนะคะann44410090@hotmail.com

 

โดย: แอนค่ะ IP: 58.136.149.169 14 กันยายน 2548 17:35:49 น.  

 

ขอความกรุณาช่วยส่งข้อสอบให้แอนได้ไหมคะวิชาเฉพาะเจ้าหน้าที่นระดับ3ทั้งหมดเลยและความรู้ทั่วไปคะขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: ann44410090@hotmail.com IP: 58.136.149.169 14 กันยายน 2548 17:40:48 น.  

 


ทำไมบางคนดาวน์โหลดไม่ได้หว่า

เอาเป็นว่าใครดาวน์โหลดไม่ได้จริงๆ

ช่วยติดต่อนิดทางเมล์นะ

เพราะนิดไม่ค่อยได้แวะเข้ามาอ่านที่นี่บ่อยๆย่ะ

เมล์นิด --> niddytheblues@yahoo.com

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 14 กันยายน 2548 20:00:39 น.  

 

อยากได้ข้อสอบทั้งหมดเลยช่วยกรุณาด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้า ส่งมาที่ prommason@thaimail.com

 

โดย: aleksander IP: 202.29.53.8 15 กันยายน 2548 8:43:40 น.  

 

อยากอับเดดข้อสอบ ที่มากกว่า 6 ชุดที่เหลือ
krissanapong.y@hotmail.com

 

โดย: ฝ่น โคราช IP: 202.142.214.184 15 กันยายน 2548 12:01:15 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ2 ทั้งหมดเลยช่วยส่งมาให้ด้วยได้ไหมคะ อยากสอบได้มากๆๆๆๆๆ เลย
จะได้เอาไปลองทำดู
kataliyaaa@hotmail.com

 

โดย: คนราชบุรี IP: 210.246.148.28 20 กันยายน 2548 15:22:17 น.  

 

ขอด้วยคนค่ะ onlypy2004@yahoo.com

 

โดย: kob IP: 202.28.37.8 23 กันยายน 2548 15:56:43 น.  

 


ไม่ต้องทิ้งอีเมล์ไว้นะ

เพราะนิดไม่ค่อยได้เข้ามาอ่านที่นี่

ดาวน์โหลดข้อสอบได้เลย นิดแปะไว้แล้ว

หาดูที่เมนูกรุ๊ปบล็อกซ้ายมือละกัน

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 26 กันยายน 2548 11:21:08 น.  

 

ขอด้วยคนครับ Tomon2525@hotmail.com
ขอบคุณครับ

 

โดย: t IP: 203.151.140.116 27 ตุลาคม 2548 23:12:44 น.  

 

ขอบ้างนะ (ทั้งหมดที่มี) ขอบคุณล่วงหน้านะ wannruk@thaimail.com

 

โดย: 1 IP: 202.28.76.193 30 ตุลาคม 2548 9:05:44 น.  

 

ขอด้วยคนครับ

 

โดย: sarawooth.pimyotha@thaimail.com IP: 203.151.140.120 30 ตุลาคม 2548 11:45:57 น.  

 

ก้อยนะ

 

โดย: 30 ตุลาคม 2548 IP: 14:21:08 202.29.48.242 น.  

 

ขอให้ส่ง เมลล์ให้เราบ้างได้ไหมเราอยากได้เราอยากสอบได้
koy_koyna@thaimail.com
เรารออยู่นะ

 

โดย: ก้อย IP: 202.29.48.240 30 ตุลาคม 2548 14:32:38 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนคนอื่น ๆ ด้วยนะคะหวังว่าคงให้โอกาส ส่งให้ที่ chantima_19@thaimail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ช่วยสงเคราะห์ค่ะ

 

โดย: kk IP: 203.114.123.235 30 ตุลาคม 2548 15:43:28 น.  

 

ขอด้วยครับ toypa999@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับพี่นิด

 

โดย: toypa IP: 58.11.96.76 30 ตุลาคม 2548 17:04:14 น.  

 

ขอบคุณมากนะครับที่มีแนวข้อสอบมาบอกกัน รบกวนส่งให้ทางเมล์หน่อยนะครับ

 

โดย: po.ak@chaiyo.com IP: 203.151.140.120 30 ตุลาคม 2548 20:07:00 น.  

 

ต้องการแนวข้อสอบแนวนี้มานานแล้วไม่ทราบว่าต้องหาอ่านได้จากที่ไหนมีคนใจดีทำเว็บให้หวังว่าคงเมลล์มาให้กันบ้างนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: dekbannok2005@hotmail.com IP: 202.129.49.46 31 ตุลาคม 2548 10:34:58 น.  

 

อยากได้ข้อสอบ อบต. ยังไม่เคยผ่านการสอบเลยคะ ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

 

โดย: manee_bangruk@yahoo.co.th IP: 61.91.118.193 31 ตุลาคม 2548 10:47:53 น.  

 

ถ้ายังสดวกขอความอนุเคราห์ผมด้วยคนนะครับมาช้าไปหน่อยไม่รู้คุณนิดจะยังอ่าน Bord อยู่หรือเปล่าหากได้อ่านรบกอนส่งให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
TUM421@GMAIL.COM นะครับ

 

โดย: ตั้ม IP: 203.150.30.31 31 ตุลาคม 2548 11:53:51 น.  

 

ช่วยส่งข้อสอบให้เราบ้างนะ อยากได้บ้างไปสอบมาหลายที่แล้วแต่ยังไม่ติดเลย eve_sm@thaimail.com ขอบคุณมากนะ

 

โดย: อีฟ IP: 203.151.140.120 31 ตุลาคม 2548 11:55:47 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบท้งหมดเลยครับ ช่วยส่งให้หน่อยนะครับ สอบหลายครั้งแล้วยังไม่ติดเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ joman_y@hotmail.com

 

โดย: joman_y@hotmail.com IP: 203.114.122.125 31 ตุลาคม 2548 12:22:34 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมด ช่วยส่งมาให้ได้ไหมค่ะ time21chief@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: ti IP: 61.19.224.62 31 ตุลาคม 2548 14:32:06 น.  

 

สอบหลายครั้งแล้วยังสอบไม่ได้เลย อยากได้ข้อสอบไปอ่านด้วย ช่วยส่งมาให้ด้วยนะ ขอบคุณครับ

 

โดย: jack IP: 203.113.71.165 31 ตุลาคม 2548 15:11:56 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หนะคะ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าคะถ้ามีกรุณาส่งให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ hikarmin_1@yahoo.co.th

 

โดย: หนึ่ง IP: 203.151.140.120 31 ตุลาคม 2548 18:54:58 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบหลายๆแบบน่ะค่ะ ขอความกรุณา โปรดส่งให้ทาง kengrit@hotmail.com ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: ชลธิชา IP: 203.170.251.164 1 พฤศจิกายน 2548 9:11:28 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบช่วยส่งมาให้ได้ไหมค่ะ ขอบุณล่วงหน้าค่ะ phung.korn1@chaiyo.com

 

โดย: ผึ้ง IP: 202.143.131.242 1 พฤศจิกายน 2548 10:50:18 น.  

 

ช่วยส่งแนวข้อสอบมาให้ด้วยคนนะคะ
อยากมีไว้อ่านเอาไว้ไปสอบกับเค้าบ้าง
ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
pwn1979@yahoo.com

 

โดย: ปู IP: 58.136.136.2 1 พฤศจิกายน 2548 10:57:19 น.  

 

ขอด้วยคนครับ konjingjay@hotmail.com
ขอขอบคุณล่วงหน้าและให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 

โดย: konjingjay IP: 203.151.140.120 1 พฤศจิกายน 2548 12:46:25 น.  

 

ขอด้วยน่ะคะ
เมล์ mangpor2523@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ผีเสื้อ IP: 202.44.210.43 1 พฤศจิกายน 2548 13:15:22 น.  

 

wilaiwan.inn.chaiyo.com

 

โดย: 1 พฤศจิกายน 2548 IP: 15:39:51 203.172.181.60 น.  

 

ใวใ

 

โดย: อยากได้แนวข้อสอบทั่วไป การสอบ อบต. อบจ ของนักวิชาการเกษตร ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ จาก wilaiwan.inn@ chaiyo.com IP: 203.172.181.60 1 พฤศจิกายน 2548 15:50:35 น.  

 

yaimueng@hotmail.com

 

โดย: 1 พฤศจิกายน 2548 IP: 16:24:48 203.151.140.120 น.  

 

ขอด้วยคนนะคะ ขอคุณคะ

 

โดย: yaimueng@hotmail.com IP: 203.151.140.117 1 พฤศจิกายน 2548 16:26:30 น.  

 

อยากได้เฉลยด้วยค่ะ ไม่งั้นไม่แน่ใจว่าจะทำถูก รบกวนส่งมาให้ด้วยค่ะ sumalee.sup@rd.go.th ค่ะ

 

โดย: bimboom IP: 203.151.33.220 1 พฤศจิกายน 2548 17:09:05 น.  

 

รบกวนคุณนิด ช่วยส่งแนวข้อสอบทั้งหมดให้ด้วยได้มั๊ยคะ thitiya@prachakij.com ขอบคุณคุณนิดมากค่ะ (คนไทยใจดี)

 

โดย: แอม IP: 203.121.158.237 2 พฤศจิกายน 2548 8:50:57 น.  

 

ขอรบกวนหน่อยครับ portiga48@yahoo.com

 

โดย: por IP: 58.9.141.227 2 พฤศจิกายน 2548 9:19:22 น.  

 

ขอมั่ง แนวข้อสอบ กำลังตกงานเลย ช่วยส่งมาให้เราอ่านที นะคะ
keaw1595@yahoo.com

 

โดย: แก้ว*-* IP: 203.151.140.118 2 พฤศจิกายน 2548 13:26:12 น.  

 

ขอด้วยค่ะ ขอบคุณมาก
tae_excise23@hotmail.com

 

โดย: tae_excise IP: 203.151.140.118 2 พฤศจิกายน 2548 14:06:28 น.  

 

ขอด้วยคนนะ
ไม่ทราบว่ามีเฉลยให้ไหม
ถ้ายังงัยส่งมาที่ mail : pla_takky@hotmail.com
จักขอบพระคุณอย่างสูง

 

โดย: ปลา IP: 203.146.57.64 2 พฤศจิกายน 2548 14:21:15 น.  

 

พี่เป็นคนใจดีมากๆ ที่รวบรวมแนวข้อสอบไว้....ไม่โลภมากเลยค่ะ!ช่วยส่งแนวข้อสอบทั้งหมดเลยได้มั้ยคะมาที่ o_nori23@hotmail.com เป็นบุคคลที่สอบไม่ได้เลยสักสนามค่ะ...ขอบคุณพี่นิดมาก ๆ

 

โดย: nat*-* IP: 61.19.170.65 2 พฤศจิกายน 2548 14:30:55 น.  

 

DDDDDDDDDDDDDDDD ขอบคุณมากเลยนะ อยากได้ข้อสอบนักวิชาการศึกษาด้วยจังเลย

 

โดย: ann IP: 61.19.154.22 2 พฤศจิกายน 2548 16:35:42 น.  

 

ไปสอบหลายที่แล้ว แต่ไม่ได้เลย
ท้อเหมือนกัน แต่ไม่ถอยหรอก
ถ้าสงสารสาวเหลือน้อย ตาดำๆ คนนี้ ก็รบกวนส่งแนวข้อสอบมาให้ด้วยนะคะ

notty_an@yahoo.com

 

โดย: notthing at all IP: 58.11.10.92 3 พฤศจิกายน 2548 9:26:14 น.  

 

ขอบคุณมากๆ ครับผม

 

โดย: ดาวเคลื่อนดาราคล้อย IP: 203.146.92.162 3 พฤศจิกายน 2548 10:11:02 น.  

 

coyote@-123@hotmail.com

 

โดย: 3 พฤศจิกายน 2548 IP: 12:12:14 202.57.183.207 น.  

 

อยากได้เหมือนกันขอด้วยนะคะ
natimahemachai@yahoo.com

 

โดย: ตะนอย IP: 203.188.23.55 3 พฤศจิกายน 2548 13:01:57 น.  

 

มีแนวข้อสอบอะไรบ้างครับ เช่น อบต. เทศบาล ครูเทศบาล ครูกทม. ตำรวจ อยากได้บ้างจังเลย ต้องทำยังไงครับ ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ

 

โดย: คนอยากทำงานราชการ IP: 210.1.47.2 3 พฤศจิกายน 2548 14:12:05 น.  

 

พี่นิดคนดี ส่งข้อสอบมาให้อีกนะ ขอบคุณคร๊าบบบบ.....

 

โดย: เด็กน้อยตาดำๆ IP: 58.10.183.164 4 พฤศจิกายน 2548 11:24:18 น.  

 

อยากสอบติดอบต.มากค่ะ ช่วยกรุณาส่งแนวข้อสอบวิชาทั่วไป นักวิชาการ ระดับ 3 และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

nipapor.koy @ chaiyo.com

 

โดย: เด็กดอย IP: 58.147.34.15 4 พฤศจิกายน 2548 17:50:01 น.  

 

ผมก็อยากได้ข้อสอบด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
saku2525@hotmail.com

 

โดย: ขอบคุณครับ IP: 202.28.27.4 6 พฤศจิกายน 2548 10:50:12 น.  

 

อยากสอบได้ไม่ต้องขอแนว้อสอบหรอกคะ ลองถามตัวเองดูสิว่าอ่านหนังสือมากแค่ไหน เข้าใจมากไหม และคิดว่าตัวเองพร้อมที่สอบรึยัง เพราะหวังพึ่งแนวข้อสอบไม่ได้หรอกคะ รับรองได้ว่าไม่ติดหรอก ข้อสอบที่ไหน ๆ ก็ไม่เหมือนกันหรอกคะเพื่อนเราบางคนนะอ่านแต่แนวข้อสอบ ก็เลยไม่ติดสักที่ แต่ถ้าอ่านในหนังสือที่เค๊าจะมีสอบอย่างละเอียดรับรองว่าติด แน่นอนที่สุด

 

โดย: หวังดีนิด ๆ IP: 203.151.140.116 7 พฤศจิกายน 2548 10:37:53 น.  

 

พี่นิดผู้มีน้ำใจส่งมาให้อีกคนนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ giga19@chaiyo.com

 

โดย: อยากสอบได้มั่ก... มาก IP: 203.114.98.87 7 พฤศจิกายน 2548 18:35:38 น.  

 

พี่คะ เจี๊ยบทำไมดาว์ลโหลดไม่ได้เลยอ่ะคะ ส่งให้หน่อยได้ไหมคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ ถ้าได้ขอแนวทั้งหมดเลยนะคะ jeab252525@yahoo.com ขอบคุณค่ะ

 

โดย: jeab IP: 203.188.22.178 8 พฤศจิกายน 2548 15:28:42 น.  

 

ขอรบกวนส่งแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะ คุณใจดีมาก ๆ เลยที่ให้โอกาสคนอื่น รบกวนส่งมาที่ ae-1@thaimail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: เอ๋ IP: 203.151.140.117 8 พฤศจิกายน 2548 17:09:09 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ อบต.ทั้งหมดด้วยนะคะ
จากคนที่สอบยังไม่เคยสอบเลยค่ะ
ขอบคุณมากๆๆ เลยนะคะ

nuting99@yahoo.com

 

โดย: ติ่ง IP: 58.9.153.5 9 พฤศจิกายน 2548 8:42:51 น.  

 

ป้านัน

 

โดย: 9 พฤศจิกายน 2548 IP: 9:43:38 210.246.145.36 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบ (เท่าที่พี่จะหาได้) อยากให้ช่วยส่งเมล์ให้หน่อยน่ะค่ะเพราะว่าไม่สามารถโหลดจากเวปที่ กำหนดไว้ให้ได้ เพราะว่าจะไปสอบ อบต. ที่ระยอง ซึ่งอยากสอบได้มาก ๆ เลย รบกวนด้วยน่ะค่ะ

 

โดย: ก้อย IP: 61.19.221.6 9 พฤศจิกายน 2548 13:44:21 น.  

 

ขอแนวข้อสอบด้วยคนน่ะครับ ตอนนี้กำลังจะไปสอบ อบต .มุกดาหาร และ ศรีสะเกษ น่ะครับ ขอความกรุณาพี่ส่งให้ด้วยน่ะครับ piyasak96@yahoo.com
หรือ piyasak96@hotmail.com น่ะครับ
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 

โดย: อ้นเอ้นคนรอคอย IP: 61.19.124.58 9 พฤศจิกายน 2548 15:19:00 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ อบต.ทั้งหมดด้วยนะคะ
กำลังจะไปสอบที่ราชบุรี อยากสอบได้มาก ๆ เลยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะพี่นิดคนสวย ขอเยอะ ๆ เลยค่ะ naruk_599@hotmail.com
ขอบคุณมากๆๆ เลยนะคะ

 

โดย: คนอยากสอบได้ IP: 125.24.5.169 10 พฤศจิกายน 2548 15:40:40 น.  

 

dear

 

โดย: 10 พฤศจิกายน 2548 IP: 16:29:45 203.113.76.9 น.  

 

คุณนิดคะ รบกวนขอด้วยคนนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ nuinarak@gmail.com

 

โดย: ขอบคุณล่วงหน้านะคะ IP: 58.11.74.194 10 พฤศจิกายน 2548 20:53:15 น.  

 

pin

 

โดย: 12 พฤศจิกายน 2548 IP: 11:42:42 58.10.26.193 น.  

 


ใครเข้ามาขอข้อสอบ

อย่าทิ้งอีเมล์ไว้ เพราะนิดไม่มีเวลาส่ง

ดาวน์โหลดข้อสอบเองเลยละกัน

ที่ลิงค์ข้างล่างนี่แหละ

ดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 13 พฤศจิกายน 2548 10:57:55 น.  

 


ข้างบนทุกคน นิดส่งให้หมดแล้วนะ

คนที่ไม่ได้รับคืออคนที่ทิ้งอีเมล์ไว้ผิด

เอาเป็นว่าใครเข้ามาทีหลัง

อย่าทิ้งอีเมล์ไว้นะ

นิดไม่ค่อยได้แวะเข้ามา

เข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบเลยละกัน

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 18 พฤศจิกายน 2548 11:11:34 น.  

 

ช่วยรบกวนส่งแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา3และพัฒนาระดับ3 อบต.ด้วยได้ไหมครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับความรู้ทั่วไป ด้วยนะครับที่นี่moudshop883@hotmail.com

 

โดย: samakida IP: 202.57.174.5 18 พฤศจิกายน 2548 11:14:03 น.  

 

-ขออภัยที่ช้ากว่าคนอื่นขอเหมือนคนอื่นนั่นแหละ(ความรู้ความสามารถท่วไป)

 

โดย: athen1.chaiyo.com IP: 203.113.61.132 21 พฤศจิกายน 2548 12:34:06 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบบ้างส่งให้บ้างนะค่ะ ขอบคุณค่ะ az.4@thaimail.com

 

โดย: ยุ้ย... IP: 210.246.145.133 22 พฤศจิกายน 2548 9:51:22 น.  

 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ทั้งภาคก/ขเลยนะครับ กรุณาส่งให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง wannacha009@chaiyo.com

 

โดย: ไป๋หวู่หนาน IP: 221.128.90.230 25 พฤศจิกายน 2548 15:33:57 น.  

 

tangsam@thaimail.com

 

โดย: 29 พฤศจิกายน 2548 IP: 4:30:56 203.156.138.2 น.  

 

ช่วยส่งแนวข้อสอบ อบต.ทุกชุดเลยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ส่งที่ Jom.pin@chaiyo.com
jom.20@chaiyo.com

 

โดย: นายภิญโญ IP: 203.146.253.104 9 ธันวาคม 2548 10:46:50 น.  

 

ขอข้อสอบทุกชุดแล้วกันนะค่ะ
ส่งมาที่ onjan8248@yahoo.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: ขอด้วยคนนะค่ะ IP: 202.143.172.210 14 ธันวาคม 2548 19:40:54 น.  

 

ขอบคุณค่ะ ที่ส่งข้อสอบให้เพื่อเป็นแนว อยากได้อีกจัง ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะที่ส่งให้อีก ขอให้รวยขอให้รวย มีความสุขมากนะคะ ส่งมาที่ kroo.ssb@thaimail.com นะคะ

 

โดย: น้องน้อย IP: 203.151.140.117 29 มีนาคม 2549 9:57:30 น.  

 


ใครอยากได้ข้อสอบ

ดาวน์โหลดที่กรุ๊ปบล็อกรวบรวมข้อสอบนะ

ไม่มีเวลาส่งให้อ่ะ

 

โดย: สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ 3 เมษายน 2549 23:25:19 น.  

 

ต้องขอขอบคุณมากเลยนะค่ะสำหรับแนวข้อสอบของพี่นิด ดีมาก ๆ เลยค่ะ

 

โดย: taulekk_k IP: 58.147.83.11 23 เมษายน 2549 14:37:53 น.  

 

พอจะมีแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3
บ้างไหมครับ ถ้ามีช่วยส่งให้หน่อยนะครับ
แต่ถ้าไม่มีช่วยแนะนำก็ได้ว่าจะหาได้จาก
เว็บไหน ช่วยตอบกลับด้วยจะรอนะครับ
ชอบคุณครับ
thutha11@hotmail.com

 

โดย: thutha IP: 203.113.16.250 30 พฤษภาคม 2549 15:23:52 น.  

 

 

โดย: น้องกิ๊บ IP: 202.142.214.162 24 มิถุนายน 2549 18:27:38 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 ด้วยนะคะ

a_day0099@hotmail.com

 

โดย: A IP: 58.10.99.208 26 กรกฎาคม 2549 12:39:23 น.  

 

ขอแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับพัสดุ ด้วยนะค่ะ
chokagoen@hunsa.com

 

โดย: นุ้ย IP: 203.185.69.118 3 สิงหาคม 2549 14:33:48 น.  

 

 

โดย: แมลงปอ IP: 202.28.21.4 11 สิงหาคม 2549 15:44:47 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ด้วยนะค่ะ ช่วยส่งมาที่ เมล์ Nattakran.S@hotmail.com ด้วยนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะพี่นิดผู้ใจดี

 

โดย: แป้งค่ะ IP: 61.19.231.4 11 สิงหาคม 2549 15:52:05 น.  

 

เฉลยอยู่ตรงไหนอ่ะ

 

โดย: J IP: 202.129.59.2 9 ตุลาคม 2549 9:35:19 น.  

 

ช่วยส่งให้ด้วยนะคะ กำลังตกงานอยู่เหมือนกัน ขอบคุณมากค่ะ
แต่อ่านแล้วเฉลยมันอยู่ตรงไหนคะ

yadamon_timon@hotmail.com

 

โดย: J IP: 202.129.59.2 9 ตุลาคม 2549 9:36:52 น.  

 

ลืมบอกค่ะ ขอเรือ่งระบบสารบรรณนะคะ พอดีจะสอบ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: J IP: 202.129.59.2 9 ตุลาคม 2549 9:38:58 น.  

 

ขอแนข้อสอบด้วยคนนะครับ
ขอขพระคุณอย่างยิ่ง
n_zaa9@hotmail.com

 

โดย: ่ีjurdas IP: 202.44.210.31 14 ตุลาคม 2549 12:51:47 น.  

 

 

โดย: คอน IP: 58.181.202.15 16 ตุลาคม 2549 13:33:19 น.  

 

อยากขอแนวข้อสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะจะใช้สอบที่สวนยางนะคะขอหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ mon2542@hotmail.com

 

โดย: มน IP: 61.19.228.46 17 ตุลาคม 2549 14:37:15 น.  

 

ขอด้วยคนค่ะ ข้อสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณคะ danbeer_13@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

 

โดย: เบียร์ IP: 203.146.133.10 19 ตุลาคม 2549 10:51:53 น.  

 

 

โดย: ชิน IP: 61.19.237.202 29 ตุลาคม 2549 14:29:33 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบบ้างนะครับ รบกวนคุณ(นิด)สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์ ช่วยสละเวลาส่งให้ ขอบคุณนิดล่วงหน้าครับ
s45290805@yahoo.com

 

โดย: ชิน IP: 61.19.237.202 29 ตุลาคม 2549 14:34:18 น.  

 

อยากขอแนวข้อสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะจะใช้สอบที่สวนยางนะคะ ( ขอเฉลยด้วยนะค่ะ )เพราะถ้าให้เฉลยเองก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ
teddy2549@hotmail.com

ขอบคุณมากนะค่ะ

 

โดย: โอ๋ IP: 202.28.17.91 3 พฤศจิกายน 2549 10:40:56 น.  

 

อยากได้เหมือนกันค่ะแนวข้อสอบงานสารบรรณจะใช้สอบที่สวนยางเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ yupinp@ttt.co.th

 

โดย: เด็กดี IP: 202.69.140.233 14 พฤศจิกายน 2549 10:58:52 น.  

 

ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ เป็นกำลังใจให้..

 

โดย: พ่อน้องยอร์ช IP: 124.157.219.106 2 ธันวาคม 2549 11:59:39 น.  

 

ถ้าไม่เป็นการรบกวนพี่อยากได้ข้อสอบใหม่ ๆ มีไหมค่ะจะเตรียมไปสอบที่ลพบุรีนะค่ะ ถ้ามีพี่รบกวนส่งเมล์ให้พี่หน่อยได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
mail : witoon0712@hotmail.com

 

โดย: orange IP: 203.172.45.89 29 มกราคม 2550 20:10:53 น.  

 

อยากได้ ข้อสอบด้วบครับ กรุราด่วนครับ สอบเดือนกุมภาครับ


info.tgs@gmail.com

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

โดย: ฮักเมาน้องหล้า IP: 124.157.206.154 30 มกราคม 2550 13:48:19 น.  

 

ขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ
ส่งได้ที่ piyarat_mi@yahoo.com
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: น้องเล็ก IP: 203.188.40.244 5 กุมภาพันธ์ 2550 10:10:24 น.  

 

ลบกวน..ขอแนวข้อสอบทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา ค.ศ. 1 ช่วยส่งให้หนูด้วยนะคะ waew_g@hotmail.com หวังว่าคงได้รับความกรุณานะคะ...ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ..

 

โดย: waew IP: 203.113.51.164 18 กุมภาพันธ์ 2550 18:07:10 น.  

 

พี่ค่ะหนู่ยากได้แนวข้อสอบจากพี่ พี่รบกวนส่งให้หนูที่นะคะ หนูไปสอบหลายสนามแล้วไม่ติดสักที
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 

โดย: yuichan@hotmail.com IP: 202.151.4.107 2 พฤษภาคม 2550 16:01:22 น.  

 

อยากจะได้ข้อสอบเรื่องงานสารบรรณช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมค่ะ jickoi55@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ปวันรัตน์ จันทร์วงศื IP: 58.8.16.30 2 พฤษภาคม 2550 17:14:39 น.  

 

ertgegahrehgshjtjnysjyj

 

โดย: ขุนโจร คงกระพัน IP: 61.19.220.13 3 พฤษภาคม 2550 13:53:48 น.  

 

ช่วยส่งข้อสอบทั้งหมดให้หน่อยได้มั้ยคะ
ที่ zychini@sanook.com
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: แอน IP: 124.120.232.51 5 พฤษภาคม 2550 9:59:17 น.  

 

อยากได้ข้อสอบงานสารบรรณ ช่วยส่งให้ได้ไหมคะ
tui-1999@hotmail.com

 

โดย: tui IP: 58.8.156.73 10 พฤษภาคม 2550 9:45:57 น.  

 

ใจดีจัง...อยากให้คนเรารักกันแบบนี้จัง

 

โดย: pranom_tooy@hotmail.com IP: 203.156.40.54 14 พฤษภาคม 2550 14:36:38 น.  

 

อยากได้ทุกแนวข้อสอบเลยค่ะ กรุณาส่งให้ด้วยน่ะค่ะ

 

โดย: kunchot_su@hotmail.com IP: 203.156.45.169 15 พฤษภาคม 2550 11:34:52 น.  

 

ดิฉันสนใจอยากได้แนวข้อสอบ ขอความกรุณาส่งเมลล์ให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 

โดย: ลูกตาล look-tarn@hotmail.com IP: 222.123.58.13 15 พฤษภาคม 2550 12:59:12 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดเลยน่ะค่ะ ทำไงดีค่ะ ช่วยพี่สงเคราะห์หน่อยได้ไหมค่ะ คือว่าอยากสอบบติดกับเขาบ้างน่ะค่ะ รบกวนพี่นิตด้วนน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
nari-13@hotmail.com

 

โดย: นาริ IP: 125.24.156.37 24 พฤษภาคม 2550 14:56:42 น.  

 

อยากกได้แนวข้อสอบทั้งหมดเลย ส่งให้หน่อยได้มั้ยค่ะ รบกวนพี่นิดด้วยพี่ใจดีที่สุดเลย พี่เป็นคนดีมีน้ำใจที่สุดเลย jureepron_@hotmail.com

 

โดย: อ้อย IP: 125.26.199.19 28 พฤษภาคม 2550 10:01:03 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบทั้งหมดเลยคะเพราะจะได้ช่วยให้เสริมความรู้ได้มาเลยคะ ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะพี่นิดจ๋า rabbit24a@hotmail.com

 

โดย: tay IP: 203.150.135.242 28 พฤษภาคม 2550 15:45:34 น.  

 


มีอะไรดีช่วยแนะนำด้วยครับ pitchayanins@yahoo.com ขอบคุณน่ะครับ

 

โดย: พิชญานิน IP: 125.26.1.94 30 พฤษภาคม 2550 6:33:56 น.  

 

ขอแนวข้อสอบทั้งหมดเลยได้ไหม คุณนิดคนสวย E-mail = pk-kulu@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าเด้อคับ

 

โดย: คนผ่านทาง IP: 203.113.17.168 14 มิถุนายน 2550 12:29:43 น.  

 

ผมตั้งใจไว้ว่าในชีวิตอยากเข้าทำงานรับราชการกับเขาบ้างที่ทำก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอก แต่อยากให้พ่อกับแม่ได้ชื่นชมกับเขาบ้าง ผมต้องการคำชี้แนะจากคุณนิดในการสอบ อบต. ถ้าไม่รบกวนมากผมขอรบกวนแนวข้อสอม อบต.เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอบ ผมขอขอบคุณและรบกวนคุณด้วยคับ MAIL - PU4782@HOTMAIL.COM ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

โดย: ภูรี IP: 203.188.26.142 15 มิถุนายน 2550 12:07:10 น.  

 

ตอนนี้กำลังจะสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ ก.พ. แต่ก็กลัวความผิดหวัง อยากรบกวนคุณช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะคะ Mail - spy_lm_@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

โดย: หมิว IP: 203.113.76.13 18 มิถุนายน 2550 11:06:42 น.  

 

ขอส่งให้ด้วยนะค่ะ เกี่ยวกับ นักวิชาการศึกษา จะสอบวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ส่งมาที่ wansuyu@thaimail.com และ wansuyu@hotmail.com

 

โดย: หวาน IP: 202.28.27.3 18 มิถุนายน 2550 16:08:27 น.  

 

ตอนนี้กำลังจะสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ ก.พ. แต่ก็กลัวความผิดหวัง อยากรบกวนคุณช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะคะ onusa_2092@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

โดย: onusa IP: 61.91.248.51 18 มิถุนายน 2550 17:21:50 น.  

 

เช่นกันค่ะกำลังจะสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ ก.พ. ด้วยคนค่ะกลัวสอบไม่ได้เหมือนกัน ขอกำลังใจด้วยคนนะคะ
nongkimchong@yahoo.com

 

โดย: เด็กกระบี่ IP: 203.150.49.121 20 มิถุนายน 2550 12:59:38 น.  

 

รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะค่ะ nongkimchong@yahoo.com

 

โดย: เด็กกระบี่ IP: 203.150.49.121 20 มิถุนายน 2550 13:01:47 น.  

 

อยากได้แนวข้สอบงานสารบรรณ รบกวนส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ

 

โดย: yumi_jung24@yahoo.com IP: 124.157.184.154 21 มิถุนายน 2550 13:32:45 น.  

 

ตอนนี้กำลังจะสอบ ก.พ. อยากได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลยรบกวนส่งมาให้หน่อยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง vipavadee101@yahoo.co.th

 

โดย: aom IP: 203.113.17.163 21 มิถุนายน 2550 14:52:32 น.  

 

รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบให้หน่อยนะค่ะ จะสอบเจ้าพนักงานธุรการค่ะ poomcokruk@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: นุช IP: 203.172.175.131 21 มิถุนายน 2550 17:42:05 น.  

 

แนวข้อสอบมีประโยชน์มาก ๆเลยคะนำไปใช้สอบได้ตั้งหลายหน่วยงาน แต่ไม่มีเฉลยสิคะจะทำไง จะรู้ได้ยังไงว่าทำถูกช่วยส่งคำเฉลยมาให้หน่อยได้มั้ย
มาที่นี่นะ sirirat_wan14@hotmail.com

 

โดย: น้ำหวาน IP: 222.123.81.85 22 มิถุนายน 2550 10:34:48 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ กพ. อะครับ พอจะมีคนใจดี ส่งให้บ้างไหมน้อ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ yanyong_sut@hotmail.com

 

โดย: บอย IP: 124.157.167.218 22 มิถุนายน 2550 11:11:15 น.  

 

 

โดย: Yayane50@hotmail IP: 125.24.194.183 26 มิถุนายน 2550 13:27:09 น.  

 

 

โดย: สาว IP: 61.19.125.96 27 มิถุนายน 2550 9:36:06 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทุกระดับ รบกวนด้วยนะจ๊ะ sdechkong@yahoo.com

 

โดย: สาว sdechkong@yahoo.com IP: 61.19.125.96 27 มิถุนายน 2550 9:43:48 น.  

 

กำลังจะสอบนักพัฒนาชุมชน 3และนักวิชาการการเงินและบัญชี รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ จะได้มีโอกาสได้ทำงานราชการบ้างค่ะ
jaruwan_apple@yahoo.com

 

โดย: เปิ้ล IP: 58.136.219.232 27 มิถุนายน 2550 15:11:14 น.  

 

ขอแนวข้อสอบด้วยได้นะค่ะ ขอบคุงลวงหน้าค่ะ
nuaenaruk@hotmail.com

 

โดย: nuaeza IP: 125.27.105.76 27 มิถุนายน 2550 13:01:05 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณนิด ตุ๊กตากำลังจะสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมวิชาการเกษตรคุณนิดช่วยเมลล์แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปกับวิชาเฉพาะตำแหน่งมาให้ด้วยนะคะ สอบวันที่ 8 ก.ค.50 นี่แล้วคะ ขอด่วนนะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ อีเมลล์ kanoknann@hotmail.com

 

โดย: ตุ๊กตา IP: 203.146.63.185 1 กรกฎาคม 2550 20:51:03 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 2 ของ ก.พ. และนักพัฒนาชุมชน 3 ขอบขอบคุณล่วงหน้า นะครับ
ส่งมาที่เมลล์นี้ก็ได้นะครับ
pit.pong@hotmail.com

 

โดย: ขอข้อสอบ IP: 210.246.178.51 3 กรกฎาคม 2550 10:51:20 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณนิดอยากได้แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี2 กรุณาด้วยนะคะกำลังต้องการที่จะอ่านสอบปีนี้ ที่ nuchy_straw@hotmail.com

 

โดย: nuch IP: 222.123.218.1 3 กรกฎาคม 2550 15:37:31 น.  

 

สวัสดีคะ สมัครสอบงานของกพ.ครั้งแรก รบกวนขอแนวข้อสอบงานธุรการ2 คะ ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ pigwarn@hotmail.com

 

โดย: หมูหวาน IP: 58.147.92.220 3 กรกฎาคม 2550 16:12:33 น.  

 

ดีจ้ะ อยากได้ แนวข้อสอบงานธุรการ 2 ทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป และก็งานสารบรรณ อ่ะ แต่ถ้ามีแค่สารบรรณอย่างเดียวก็ได้นะ ช่วยส่งมาให้หน่อยนะจ๊ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..จุ๊บๆ

pungman131225@hotmail.com นะจ๊ะ

 

โดย: pungman13@hotmail.com IP: 210.203.174.143 4 กรกฎาคม 2550 18:51:38 น.  

 

แก้ไขๆ คอมเม้นท์ที่ 145 เมล์เราอ่ะ pungman13@hotmail.com อย่างเดียวนะจ๊ะ ไม่มี 1225 อ่ะ ขอโทดทีนะจ๊ะ

 

โดย: pungman13@hotmail.com IP: 210.203.174.143 4 กรกฎาคม 2550 18:54:27 น.  

 

 

โดย: สายใจ IP: 222.123.85.224 5 กรกฎาคม 2550 20:18:54 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบจัง พี่ช่วยส่งให้หนูด้วยนะค่ะขอบคุณมากคะ
preyananjiab@thaimail.com

 

โดย: คนสวย IP: 124.120.150.167 6 ตุลาคม 2551 15:18:16 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันจ๊ะช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ nuth_c@hotmail.com

 

โดย: นุช IP: 114.128.9.169 9 ตุลาคม 2551 22:11:06 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันค่ะ ขอหมดทุกชุดเลยละกันนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ kkulna_med@hotmail.com

 

โดย: kukket IP: 202.28.248.181 15 ตุลาคม 2551 8:01:05 น.  

 

กำลังเตรียมตัวสอบพอดีเลยค่ะ อยากได้ข้อสอบทุกแนวเลย รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
อีเมลล์ parn_th@hotmail.com

 

โดย: PARN - LA. IP: 124.120.127.58 15 ตุลาคม 2551 17:25:58 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบบ้างคะ กำลังงงๆ อยู่ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

 

โดย: อยากรับใช้แผ่นดิน IP: 124.157.242.184 17 ตุลาคม 2551 12:58:20 น.  

 

รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยคนนะคะ สอบมาหลายปีเพิ่งสอบผ่านภาค ก ปีนี้เอง อยากรับราชการเพื่ออนาคตลูกๆค่ะ ส่งมาที่ jermkwan_ao@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ขอกุศลในครั้งนี้ดลบันดาลคุณนิดมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

 

โดย: คุณแม่ลูกสอง IP: 195.127.14.25 21 ตุลาคม 2551 9:49:21 น.  

 

ขอรบกวนส่งข้อสอบมาให้บ้างนะค่ะขอบคุณค้าka
kat_dy2526@hotmail.com
ตำแหน่งธุรการค้า

 

โดย: พนักงานจ้าง อบต.ค้า IP: 203.113.20.106 22 ตุลาคม 2551 10:47:00 น.  

 

ขอรบกวนส่งข้อสอบมาให้บ้างนะค่ะขอบคุณค้าka
kat_dy2526@hotmail.com
ตำแหน่งธุรการค้า

 

โดย: พนักงานจ้าง อบต.ค้า IP: 203.113.20.106 22 ตุลาคม 2551 10:47:01 น.  

 

ขอรบกวนส่งข้อสอบให้บ้างนะคะ...
ขอให้คนส่งเจอแต่สิ่งดีๆ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
อีเมล์ yanesa99@gmail.com

 

โดย: nook IP: 124.120.77.142 8 พฤศจิกายน 2551 10:31:14 น.  

 

รบกวนส่งข้อสอบให้บ้างนะครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ ขอให้มีความสุข
มากๆเลยครับ
e-mail... sunday_cop@hotmail.com

 

โดย: armi IP: 61.7.136.227 22 พฤศจิกายน 2551 20:34:31 น.  

 

ขอรบกวนส่งมาด้วยนะ
(เพื่อนคนไหนมีข้อสอบจะส่งด้วยก็ไม่ว่านะ)
Air-l@hotmail.com

 

โดย: ลา IP: 118.173.190.177 28 พฤศจิกายน 2551 15:10:32 น.  

 

จะก๊อปปี้แล้วทำไม่ได้จะทำงัยดีค่ะอยากได้ข้อสอบมาก
ยังงัยก็บอกผ่าน Mail ด้วยนะค่ะ pong.oo@hotmail.com

 

โดย: โอปอ IP: 61.19.52.106 7 มกราคม 2552 15:14:27 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ อบต.ทั้งหมดด้วยนะคะ
จากคนที่สอบไม่ติดซักสนามเหมือนกันค่ะ
ขอบคุณมากๆๆ เลยนะคะ maykiko05@hotmail.com

 

โดย: pleka IP: 124.121.90.220 18 มกราคม 2552 0:01:08 น.  

 

รบกวนส่งให้ด้วยน่ะค่ะ พี่นิด น้องดาวต้องการสอบวันที่ 24 ม.ค.52 นี้แล้วค่ะขอบคุณพี่นิดเป็นอย่างสูงค่ะ

 

โดย: Daow IP: 118.173.202.174 20 มกราคม 2552 15:17:45 น.  

 

ลืมที่อยู่ค่ะ fd.789@hotmail.com น่ะค่ะส่งด่วนจะขอบคุณยิ่งๆ ค่ะ

 

โดย: Daow IP: 118.173.202.174 20 มกราคม 2552 15:19:40 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อสอบ หากมีข่าวรับสมัครงานเกี่ยวกับ อบต. หรือแนวข้อสอบใหม่ รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ
Kunyarat_bim@hotmail.com kunyarat@tokairika.com

 

โดย: Bumbim IP: 115.67.249.61 4 กุมภาพันธ์ 2552 21:26:48 น.  

 

ขอแนวข้อสอบธุรการ ระดับ2หน่อยครับ
รบกวนส่งให้ด้วยนะครับ
r_aee001@hotmail.com
ขอบคุณครับ

 

โดย: achizen IP: 118.174.115.194 8 กุมภาพันธ์ 2552 11:30:35 น.  

 

ขอบคุณมากๆ

 

โดย: นิ IP: 58.147.47.41 20 กุมภาพันธ์ 2552 10:01:21 น.  

 

ช่วยส่งแนวข้อสอบทั้งหมดให้หน่อยน่ะครับขอบคุณมากครับ pranwaha@hotmail.com

 

โดย: อั้ม IP: 119.42.71.254 25 มีนาคม 2552 15:27:56 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบเหมือนกันครับพึ่งสอบผ่านภาค ก ขอขอบคุณมากๆนะครับ รกมวนส่งมาที่
t-thongsin@thaimail.com หวังว่าคงได้รับความกรุณานะครับ

 

โดย: t-thongsin IP: 118.172.111.128 3 เมษายน 2552 11:23:58 น.  

 

ส่งข้อสอบให้หน่อยนะ
กำลังจาสอบคะ
noi_boi47@hotmail.com

 

โดย: หน่อย IP: 222.123.72.94 19 เมษายน 2552 14:23:09 น.  

 

ช่วยส่งข้อสอบให้หน่อยนะคะ

mama998@hotmail.com

 

โดย: กบ IP: 118.173.153.74 20 เมษายน 2552 19:31:38 น.  

 

พี่ช่วยส่งข้อสอบให้ด้วยนะค่ะขอขอบคุณล่วงหน้า

ammy9999@hotmail.com

 

โดย: แอมค่ะ IP: 125.26.180.155 23 เมษายน 2552 0:23:09 น.  

 

หนูจะสอบงานด้านธุรการในวันที่ 26 เม.ษ. นี้ค่ะอยากได้ข้อสอบชุดนี้มากรบกวนช่วยส่งให้หนูหน่อยนะค่ะ
mail - non.gnu@hotmail.com

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: คนรองาน IP: 125.26.60.15 23 เมษายน 2552 20:06:45 น.  

 

รบกวนช่วยส่งแนวให้ด้วยนะค่ะ
พอดีจะสอบวันที่ 29
ขอบคุณล่าวงหน้าค่ะ

wanjai_yamapee@hotmail.com

 

โดย: amp IP: 118.174.43.232 24 เมษายน 2552 10:41:51 น.  

 

ขอรบกวนช่วยส่งให้หน่อยนะคะที่ catcat_fah@hotmail.com ค่ะ


ขอบคุณมากๆๆเลยนะคะ ^^

 

โดย: catcat_fah IP: 124.157.156.82 26 เมษายน 2552 0:37:29 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบ งานธุรการทั้งหมดเลยอ่ะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ MINT_2629@hotmail.com

 

โดย: M IP: 203.172.199.254 26 เมษายน 2552 11:24:43 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบค่ะ
จะสอบวันที่ 29 เม.ย. นี้แล้วค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
ส่งมาที่ meen.na@hotmail.com

 

โดย: นานา IP: 118.173.191.67 28 เมษายน 2552 13:43:24 น.  

 

อยากได้แนวข้อสอบงานธุรการบ้างอ่ะส่งให้ด้วยนะคะminnee_nui@hotmail.com

 

โดย: ชนันญา IP: 118.172.110.146 28 เมษายน 2552 14:32:36 น.  

 


รบกวน ส่งแนวข้อสอบให้ด้วยสิ อยากได้มากๆๆ ขอบใจมากนะคะ chonikan_jam@hotmail.com

 

โดย: ต้นข้าว IP: 61.19.65.125 21 พฤษภาคม 2552 16:42:14 น.  

 

ขอแนวข้อสอบด้วยคะ จะไปสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ที่ลำพูน Jintana.wkt@hotmail.com

 

โดย: jintana IP: 58.8.238.92 17 มิถุนายน 2552 11:50:49 น.  

 

รบกวนขอแนวข้อสอบด้วยค่ะ จะไปสมัครสอบที่ลำพูน
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

rtemtarntip@hotmail.com

 

โดย: samegle IP: 203.146.243.13 25 มิถุนายน 2552 13:15:34 น.  

 

ขอบคุณนะคะ
ใจดีจัง

 

โดย: ขอบคุณ IP: 10.111.66.21, 203.153.177.133 21 กันยายน 2552 16:07:27 น.  

 

รบกวนช่วยส่งแนวข้อสอบให้บ้างได้ไม้อ่ะคับ
ผมจะสอบงานธุรการโรงเรียน วันที่12นี้แล้วอ่ะคับ ขอบคุณล่วงหน้านะคับ
poo_pant@hotmail.com

 

โดย: pooh459 IP: 222.123.218.186 5 พฤษภาคม 2553 16:53:42 น.  

 

ขอแนวข้อสอบ มาตราฐานครู 9 วิชาเอกคอม e_sy@msn.com

 

โดย: tt IP: 125.26.125.103 24 พฤษภาคม 2554 21:42:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์
Location :
บุรีรัมย์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

ผู้หญิงธรรมดาคนนึง

หน้าตาไม่สะดุดใจ

แต่นิสัยสะดุดตีน

ไม่อัปลักษณ์แต่อั๊กลี่

ปากหมา แต่จริงใจ

ตอแหล ไม่เป็น

บ้าบอ ติ๊งต๊อง

บ๊องส์ และเบื๊อก

ไม่มีไรน่าสนใจหรอก

ยินดีที่ได้รู้จักทุกคน

ขอบคุณ

ที่แวะเข้ามาเยี่ยมนะ


อ่านเรื่องราวความเป็นมาของนิดเซ็นสมุดเยี่ยมของนิดส่งข้อความหลังไมค์ถึงนิดรัชดา@พันทิป.คอมโต๊ะเครื่องแป้ง@พันทิป.คอมเวปสำหรับคอ cm และ fm ของน้องบอล เอกชัยเวปเชลซีแฟนคลับ ของอีตาเพียวเวปแบล็คเบิร์นโรเวอร์สไทยแลนด์ ของคุณไพโรจน์เอฟเวอร์โตเนี่ยนไทยแลนด์ ของทอฟฟี่มาเฟีย

กระดานข้อความนิดชอบรูปนี้จังเลยอ่ะ

ดูน่ารัก และอบอุ่นดี

นิดอยากเป็นเด็กคนนั้น

แล้วก็

อยากให้ผู้ชายคนนั้น

เป็นใครคนนึงที่นิดรู้จักโปรดทราบ


สงวนลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์

พ.ศ. 2539

ห้ามผู้ใดละเมิด

ไม่ว่าการลอกเลียน

หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใด

ของข้อความ

ในบล็อกแห่งนี้ไปใช้

ทั้งโดยเผยแพร่

และเพื่อการอ้างอิง

โดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษร

มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี

ตามที่กฏหมาย

บัญญัติไว้สูงสุด


25 พฤศจิกายน 2549
Friends' blogs
[Add สาวใช้ ณ สแตมฟอร์ด บริดจ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.