ออมสิน เปิดบริการธนาคารผู้สูงวัย


ออมสิน เปิดบริการธนาคารผู้สูงวัย
เน้นให้บริการทางการเงินผู้สูงอายุ
พร้อมให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดให้บริการธนาคารผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุให้มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารผู้สูงวัยจะให้บริการทางการเงินได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป
โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัยรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่น บาทสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลารับฝาก 24 เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ขณะเดียวกัน ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงวัย ได้แก่ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สำหรับผู้กู้อายุ 60-70 ปีวงเงินกู้ 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยนำที่อยู่อาศัยของตนมาเป็นหลักประกันซึ่งผู้กู้ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ธนาคารจะให้กู้วงเงินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ในกรณีใช้อาคารพร้อมที่ดินค้ำประกัน ส่วนห้องชุด ให้วงเงินกู้ร้อยละ 60 อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี

นอกจากนี้ ยังออกสินเชื่อเคหะลูกกตัญญูดูแลบุพการี สำหรับผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและต้องมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี โดยธนาคารจะให้กู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก และในปีต่อๆ ไปจะเก็บอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าอัตราดอกเบี้ย MRR กำหนดระยะเวลาชำระคืน 25 ปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการสินเชื่อ Reverse Mortgage (RM) หรือสินเชื่อสำหรับผู้ที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่ค่ะนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า นับจากปี 2548 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้รัฐบาลโดย ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและพร้อมที่จะช่วยกันดูแลผู้สูงวัย โดยธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในด้านความมั่นคงทางการเงิน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินที่จะให้บริการสำหรับผู้สูงวัยในชื่อ “ธนาคารผู้สูงวัย” เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมพร้อมการดูแลเป็นอย่างดี โดยพร้อมที่จะให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ “ธนาคารผู้สูงวัย” นี้ จะปร ะกอบด้วย

1.บริการทางการเงินเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ได้แก่

- เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (ดอกเบี้ยเพิ่ม 100% จากเงินฝากเผื่อเรียกปกติของธนาคารฯ อยู่ที่ 0.50% ต่อปี) 
-เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับฝากสูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดได้คนละ 1 บัญชี ระยะเวลารับฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) คือ เดือนที่ 1-6 = 1.00% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.50% ต่อปี เดือนที่ 13-18 = 2.00% ต่อปี และ เดือนที่ 19-24 = 3.00% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.875% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.206% ต่อปี)

2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและสิทธิพิเศษสำหรับผู้สูงวัย ได้แก่

-สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ผู้กู้อายุ 60-70 ปี วงเงินกู้ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (Flat Rate) พร้อมโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครถือบัตรออมสิน GSB VISA Debit Smart Life และยกเว้นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยรับประกันสินเชื่อ นอกเหนือจากใช้บุคคลค้ำประกัน และยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น “โครงการชีวิตดี มีธรรมะ กินอย่างไร ไร้โรคา” เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทนี้เมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่า ได้รับความสนใจมีผู้ใช้บริการแล้ว 245 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 17.73 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

- สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เงินกู้สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยนำที่อยู่อาศัยของตนเองมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ธนาคารฯ ให้วงเงินกู้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคารค้ำประกัน และให้วงเงินกู้ร้อยละ 60 กรณีใช้ห้องชุดค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 6% ต่อปี


- สินเชื่อเคหะลูกกตัญญูดูแลบุพการี สำหรับผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและดูแลอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายทั้งของตนเองหรือของคู่สมรส โดยมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี ทั้งนี้ ธนาคารฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีแรก 0% ปีที่ 2 = MRR-2.75% ปีที่ 3 = MRR-1.50% และปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ 25 ปี ทั้งนี้ ธนาคารฯ พิจารณาหลักประกันจาก ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ ต้องเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมีเนียม

ทั้งนี้ นอกจากเหนือจากบริการทางการเงินดังกล่าวแล้ว ธนาคารออมสิน ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงวัยในชุมชนประชารัฐสีชมพู ที่ธนาคารออมสินได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในสังคมชุมชนตัวเองอย่างมีคุณค่าด้วยการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุ เป็นต้น โดยธนาคารฯ จะดำเนินการโครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีกต่อไปอย่างต่อเนื่อง
  ข้อมูลจาก
//money.sanook.com/474885/

ขอขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เนต

newyorknurse  

Create Date : 12 เมษายน 2560
Last Update : 13 เมษายน 2560 12:23:25 น. 5 comments
Counter : 729 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนบ้านป่า, คุณhaiku, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณninicraft


 
สวัสดีคะคุณพี่น้อย..

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีนะคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 12 เมษายน 2560 เวลา:23:38:54 น.  

 
เป็นโครงการช่วยสว.ได้ดี
เป็นกำลังใจให้ธนาคารออมสินและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนคนแก่
ทำให้มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้อย่างเค้าต่อว่า แก่แล้วแก่เลยครับอิอิ


สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกราน์ปี 2560
สุขกาย สุขใจ ทำสิ่งใด คิดสิ่งใด
ขอให้สมหวังดังใจตลอดปีและตลอดไป


โดย: moresaw วันที่: 13 เมษายน 2560 เวลา:8:46:48 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆ คร่า
สุขสันต์วันสงกรานต์คร่า


โดย: ninicraft วันที่: 13 เมษายน 2560 เวลา:18:15:10 น.  

 
มองต่างมุม เป็นโครงการ
เอาเงิน สว. ที่มีอยู่เยอะมาใช้ค่ะโดย: หอมกร วันที่: 18 เมษายน 2560 เวลา:12:46:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหอมกร
คนสูงอายุ บางคนมีแต่บ้าน เงินเกษียณ บำนาญไม่มี
ไม่มีเงินใช้ จะไปเที่ยวก็ไม่มีเงิน จะซื้อชองก็ไม่มีเงินรายได้
เหมือนคนเกษียณหลายๆคนที่มีเงินบำเหน็จบำนาญ ลูกๆก็อาจจะไม่มาดูแล แล้วคนสูงวัยจะมีเงินที่ไหนใช้ ?

โครงการณ์นี้ช่วยคนสูงอายุเอาเงินออกจากบ้านมาใช้ และผลกระทบก็คือทายาทก็ได้รับสมบัติน้อยลง ซี่งก็ควรให้ท่านมีเงินใช้แทนที่
จะอยู่แบบอดๆ และเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว ตายไปลูกหลานก็ขายบ้าน
เอาเงินมาแบ่งกัน ให้สว.ที่ไม่มีเงินเอาเงินในบ้านมาใช้ให้
มีความสะดวกสบายไม่ดีกว่าหรือคะ

ไหนๆลูกหลานก็ไม่มาดูแลให้เงินใช้ ก็ต้องเอาเงินจากบ้านมาใช้ค่ะ
ที่เมกาเขามีโครงการณ์นี้นานแล้ว ลูกๆเขาก็ไม่ว่ากัน เพราะต้วเองก็ไม่มีจะให้ พ่อแม่จะเอาไปใช้ก่อนเหลือเท่าไรก็เท่านั้น หรือบางสว.ไม่มีญาติ ไม่อยากออกจากบ้าน ก็ได้อยู่ในบ้านจนตาย โดยเอาเงินมาใช้ก่อน ตายแล้ว เหลือเท่าไรก็เท่านั้น

ทางธนาคารเขาจะคิดเป็นตัวเลขให้สว.มีเงินรายได้จนตาย คือตีราคาบ้านแล้วดูอายุว่าควรอยู่ประมาณ 90-100 ปี ตอนนี้อายุเท่าไร เอามาคิด เพื่อจะได้มีรายได้ประจำเดือนจนพอใช้ แต่ก็แล้วแต่ราคาบ้าน พอใด้เงินนั้นแล้ว สว.ก็ต้องบริหารเงินนั้นให้พอใช้ ก็ไม่ต้องผ่อนแต่ละเดือน คือหักจากบ้านแล้วค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 18 เมษายน 2560 เวลา:18:36:39 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 127 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ
BlogGang Popular Award # 12 - 2559


BlogGang Popular Award # 11 - 2558BlogGang Popular Award # 10 - 2557BlogGang Popular Award # 9 - 2556BlogGang Popular Award # 8 - 2555

ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2559
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2560
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
12 เมษายน 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.