"ฝนซา .. ฟ้าใส .. กับหัวใจดวงเดิม"
Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
13 กันยายน 2550
 
All Blogs
 

เพราะเราอาจมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้..

วันนี้ได้บทความดีๆ มาแบ่งปันให้พี่ๆ น้องๆ ได้อ่านกันค่ะ

ธรรมะ คือ ปรากฏการณ์ของธรรมชาติ กฎแห่งธรรมชาติ การปฏิบัติตามกฎแห่งธรรมชาติ ผลของการปฏิบัติตามกฎแห่งธรรมชาติ

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
เมื่อวานผ่านไปแล้ว วันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง


ดำเนินชีวิตในวันนี้ให้มีความสุข และ ทำทุกอย่างที่ต้องทำให้ดีที่สุด
เพราะเราอาจมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันพรุ่งนี้

รู้จักกับชีวิต จิต และ วิญญาณ

กัลยาณมิตตตา - ความมีกัลยาณมิตร
มีผู้แนะนำ สั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน และ บุคคลผู้แวดล้อมที่ดี รู้จักการเลือกคบคน หรือ การเข้าร่วมหมู่คณะกับผู้ทรงปัญญา หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ในด้านต่างๆ เพื่อให้ชีวิตดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดี เช่นเดียวกับแสงนำทางทั้งก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นหรือตกก็ตาม

โยนิโสมนสิการ - การใช้ความคิดถูกต้อง
มองสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นอยู่จริงๆ ด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงสาเหตุและผลตลอดสาย แยกแยะออกพิจารณาด้วย ความคิดที่เป็นระเบียบ ด้วยวิธีการต่างๆที่จะทำให้มองเห็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่ง เหตุและปัจจัยปรุงแต่ง

อัปปมาทะ - ความไม่ประมาท
มีความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ มีความเพียรพยายามที่มีสติเป็นตัวเร่งเร้าและควบคุมการดำเนินชีวิต โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังตัวไม่ให้ตกไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมเสียโอกาสสำหรับความดีงามและความเจริญก้าวหน้า ตระหนักดีว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลย ทำการงานสิ่งใดก็ทำด้วยความจริงใจ เต็มใจ รอบคอบ ก้าวหน้าเรื่อยไปตามลำดับ

กาลามสูตร - พิจารณาไตร่ตรองให้รู้แจ้งด้วยตนเองก่อนเชื่อ
n อย่าเชื่อถ้อยคำที่ได้ฟังตามๆกันมา - หรือ จำสืบๆกันมา
n อย่าเชื่อโดยข่าวลือ – หรือ อ้างตำรา – หรือ คาดเดาเอาเอง
n อย่าเชื่อโดยการคาดคะเน – หรือ โดยตรึกตามอาการ
n อย่าเชื่อโดยถือว่าตรงกับความเห็นของตัว
n อย่าเชื่อโดยถือว่าผู้พูดเป็นคนที่สมควรเชื่อได้
n อย่าเชื่อโดยถือว่าผู้นี้เป็นครูของเรา

วุฑฒิธรรม - คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
1.สัปปุริสสังเสวะ คบหาสมาคมกับผู้ที่มีความรู้
2.สัทธัมมัสสวนะ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3.โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลในสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยถูกวิธี
4.ธัมมานุธัมมปฏิบัติ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และตริตรองรอบคอบแล้วไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ทางเกิดแห่งแนวความคิดที่ถูกต้อง หรือ ต้นทางของความดีงามทั้งปวง
ปรโตโฆสะ เสียงจากภายนอก ได้แก่ การรับฟังคำสั่งสอน การศึกษาเล่าเรียน การสนทนาซักถามกับผู้รู้ โยนิโสมนสิการ เสียงจากภายใน ได้แก่ การคิดเป็น มองสิ่งต่างๆด้วยความคิดพิจารณา รู้จักสืบสาวหาเหตุผล สามารถแยกแยะปัญหาออกให้เห็นตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

ลักษณะของบุคคล 4 ประเภทเหมือนดอกบัว 4 เหล่า
n อุคฆฏิตัญญู เข้าใจทันทีที่ทราบแต่เพียงหัวข้อ
n วิปจิตัญญู ต้องขยายความอีกเล็กน้อยจึงจะเข้าใจ
n เนยยะ ต้องลงมือทำด้วยจึงจะรู้และเข้าใจ
n ปทปรมะ สอนให้ทำได้ แต่ไม่รู้และไม่เข้าใจสิ่งที่ทำ

ปฏิสัมภิทา - ลักษณะของปัญญาที่แตกฉาน
n อัตถปฏิสัมภิทา เห็นหัวข้อ – ความย่อ สามารถอธิบายความหมายโดยละเอียดได้ เมื่อเห็นเหตุอย่างหนึ่ง สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างใดบ้าง
n ธัมมปฏิสัมภิทา เห็นรายละเอียดสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ เมื่อทราบผล – สามารถคาดการณ์ได้ว่าน่าจะมี สาเหตุมาจาก สิ่งใด
n นิรุตติปฏิสัมภิทา เข้าใจใช้คำพูดชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นคล้อยตามได้
n ปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีความคิดทันการ มีไหวพริบ เข้าใจในความรู้ที่มีอยู่ สามารถประยุกต์ใช้ได้พอเหมาะพอดี

หัวใจนักปราชญ์
n สุตตะ การฟัง การอ่าน
n จิตตะ คิด พิจารณา ไตร่ตรอง
n ปุจฉา ซักถามเรื่องที่ยังสงสัย
n ลิขิต บันทึก สรุปย่อ ประเด็นสำคัญไว้ทบทวน

อิทธิบาท 4 - คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ
n ฉันทะ ใฝ่ใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ ปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป
n วิริยะ ขยัน หมั่นเพียร ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ ไม่ท้อถอย ไม่หมดกำลังใจ
n จิตตะ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย
n วิมังสา ใช้ปัญญาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบสิ่งที่ทำ มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

ในแต่ละวันให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อม
n จะต้องพบ ต้องเจอ กับ สิ่งที่ไม่อยากพบ ไม่อยากเจอ
n จะไม่พบ สิ่งที่อยากพบ จะไม่เจอ สิ่งที่อยากเจอ
n ปรับตัว ปรับใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา
n เตรียมตัวให้พร้อมยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราขอให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ถ้าหากมีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งเหมาะสม

ไตรลักษณ์ – ลักษณะสามัญปกติธรรมดาของธรรมชาติทั้งปวง
n อนิจจัง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
n ทุกขัง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ ต้องมีการสูญสลายไปตามกาลเวลา
อนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุม ไม่สามารถบังคับได้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง 

Create Date : 13 กันยายน 2550
4 comments
Last Update : 17 ธันวาคม 2550 19:18:10 น.
Counter : 392 Pageviews.

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

โดย: Yoawarat 13 กันยายน 2550 23:38:18 น.  

 

อ่านแล้วสบายใจจัง
ขอบคุณที่เอาเรื่องดีๆๆมาแบ่งปันกันค่ะ

 

โดย: -นู๋จอย- (LomaJoy ) 13 กันยายน 2550 23:38:33 น.  

 
คติธรรม ข้อคิด ๑๑ เกจิอาจารย์

สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมค่ะ
นำคติธรรม ข้อคิด ๑๑ เกจิอาจารย์ มาฝาก
...ฝันดีน่ะค่ะ

 

โดย: IceIcy (lcelcy ) 2 ตุลาคม 2550 0:33:06 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ ตั้งหัวข้อบล็อกได้ดีมากๆเลยนะคะ ทำให้นึกถึงสัจธรรมข้อนี้ขึ้นมา จะได้เร่งทำดีเข้าไว้

 

โดย: Beebie 6 ตุลาคม 2550 14:05:43 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ภรภัทร
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
"ฝนซา .. ฟ้าใส .. กับหัวใจดวงเดิม"


Friends' blogs
[Add ภรภัทร's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.