space
space
space
 
กันยายน 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
space
space
3 กันยายน 2559
space
space
space

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประวัติศาสตร์อำเภอเชียงแสน ตามสภาพของเมืองเก่าประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงแสนปรากฏอยู่ในเอกสารตำนานหลายฉบับซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกันโดยปรากฏเรื่องราวของชุมชนโบราณในเขตที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงรายในระยะก่อนสร้างเมืองเชียงแสน ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มต้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17จากการที่พระเจ้าสิงหน วัติกุมารได้อพยพลง มาจากนครไทยเทศซึ่งอยู่ในทางตอนเหนือล่องมาตามแม่น้ำโขงและมาตั้งบ้านเมืองขึ้น ชื่อว่านาคพันธ์สิงหนวัตินครในแผ่นดินของพระเจ้าสิงหนวัติกุมารนั้นได้มีการรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นได้รวมเอาชาวมิลักขุและปราบปรามพวกกลอมหรือขอมให้อยู่ใต้อำนาจหลังจากนั้นก็ได้มีกษัตริย์ หลายพระองค์ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์สืบมาจนกระทั้งถึงรัชการพระเจ้ามหาชัยชนะก็เกิดอาเพศจนบ้านเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำต่อมาได้ปรากฏเรื่องรวมอีกช่วงหนึ่ง เป็นส่วนที่กล่าวถึงปู่เจ้าลาวจกหรือลวจังกราชว่าได้ลงมาจากยอดภูเขาและได้สถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์ลวจังกราชขึ้นปกครองแว่นแคว้นไชยวรนครเชียงราวหรือแคว้นโยนกซึ่งก็คือบ้านเมืองในบริเวณที่ราบลุ่มจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ต่อมาได้สร้างเมืองหิรัญนครเงินยางและมีการขยายชุมชนออกไปโดยรอบได้มีการสร้างเมืองเชียงราย เมืองเชียงของและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางกษัตริย์ในราชวงค์ลวจังกราชได้สืบราชสมบัติติดต่อกันมาหลายพระองค์จนกระทั้งถึงรัชกาลของพระเจ้ามังรายจึงได้รวบรวมบ้านเมืองในแคว้นโยนกจนเกิดเป็นปึกแผ่นทรงสร้างเมืองเชียงรายและเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย ต่อมาทรงยกทัพไปตีแค้วนหริภุญไชยได้และสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีในพ.ศ. 1839 สำหรับเรื่องราวของเมืองเชียงแสนนั้นมีหลักฐานปรากฏอยู่ในเอกสารอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้ามังรายทรงสร้างเมืองขึ้นบริเวณซากเมืองรอยเก่าริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อ พ.ศ. 1871และขนานามว่าเมืองหิรัญนครชัยบุรีศรีช้างแสนซึ่งก็เชื่อกันว่าเมืองรอยเก่านั้นก็คือเมืองหิรัญนครเงินยางนั้นเองหลังจากที่พระเจ้าแสนภูได้ขึ้นมาครองราชย์ในเมืองเชียงใหม่แล้วต่อมาทรงย้ายมาอยู่ที่เมืองเชียงแสนตลอดพระชนม์ชีพและกษัตริย์ล้านนาองค์ต่อมาคือพระเจ้าคำฟู ก็ประทับที่เมืองเชียงแสนสาเหตุที่พระเจ้าแสนภูสร้างเมืองและประทับอยู่เมืองเชียงแสนนั้นเพราะเป็นเหตุผลด้านยุทธศาสตร์ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางด้านเหนือและเพื่อควบคุมหัวเมืองต่าง ๆของล้านนาตอนบนไว้ให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจด้วยเหตุนี้ในสมัยล้านนาตอนต้นศูนย์กลางของอาณาจักรและพระศาสนาจึงอยู่ที่เมืองเชียงแสน ดังนั้นจึงปรากฏมีร่องรอยโบราณสถานในสมัยล้านนาตอนต้นอยู่ในเขตเมืองเชียงแสนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19ในสมัยของพระเจ้าผายูกษัตริย์ราชวงค์มังรายลำดับที่ 7ได้กลับไปประทับที่เมืองเชียงใหม่ แต่เมืองเชียงแสนก็ยังมีความสำคัญในเขตล้านนาตอนเหนือตลอดมา ในช่วงเวลาที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าในพ.ศ.2244 พม่าได้แบ่งแยกการปกครองล้านนาออกเป็น 2 ส่วนเพื่อป้องกันกบฏส่วนแรกได้แยกเมืองเชียงแสนออกจากอำนาจของเมืองเชียงใหม่ให้เมืองเชียงแสนได้ขึ้นตรงต่อกรุงอังวะถือเป็นประเทศราชมณพลหนึ่งและอยู่ภายใต้อำนาจของข้าราชการพม่าโดยตรงโดยให้เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ คือ เมืองกาย เมืองไร เมืองเลน เมืองแหลว เมืองพยาก เมืองเชียงรายและเมืองหลวงภูคา เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองนครลำปาง เมืองฝาง เมืองสาดเมืองเชียงของ และเมืองเทิง ขึ้นอยู่กับเมืองเชียงแสนส่วนเมือที่เหลือขึ้นอยู่กับเมืองเชียงแม่ในช่วงเวลานี้ฐานนะของเมืองเชียงแสนได้มีความสำคัญขึ้นอีกครั้งและได้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพม่าในการควบคุมบ้านเมืองและดินแดนล้านนาพม่าควบคุมเมืองเชียงแสนไว้จน พ.ศ.2347พระยากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับกรมหลวงเทพหริรักษ์กับพระยายมราชได้ยกทับเข้าตีเมืองเชียงแสนได้สำเร็จและได้กวาดต้อนผู้คนจำนวน22,000 ครอบครัวจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกให้ย้ายถิ่นฐานในเมืองต่าง ๆ ของล้านนา เช่นเชียงใหม่ นครลำปาง นานและเวียงจันทร์ อีกกลุ่มหนึ่งส่งไปยังเมืองกรุงเทพซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลเสาให้ จ.สระบุรี และที่ ต.คูบัว จ.ราชบุรี ต่อนั้นเมืองเชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองร้างจนกระทั้งรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้เจ้าอินทวิไชย บุตรเจ้าบุญมา เจ้าผู้ปกครองเมืองลำพูน นำราษฎรชาวงเมืองลำพูนและราษฎรชาวเมืองเชียงใหม่จำนวน ประมาณ 1,500 ครอบครัวขึ้นไปตั้งถิ่นฐาน และฟื้นฟูเมืองเชียงแสนและได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชเดชดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงแสนเมืองเชียงแสนจึงได้ฟื้นฟูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประมาณ พ..ศ. 2442ได้มีการย้ายศูนย์การปกครอง ไปอยู่ที่ ต.กาสา ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอแม่จันตั้งเป็นอำเภอขึ้นต่อจังหวัดเชียงราย ส่วนเมืองเชียงแสนยุบลงเป็นกิ่งอำเภอเชียงแสนหลวงและต่อมาได้เป็นอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อพ.ศ. 2500 มาจนทุกวันนี้Chiang Saen district Chiang Rai.

HistoryThecondition of the old town. The history of the city of Chiang Saen appears manya legend. Where most of the story will have a similar story of the ancientcommunities in lowland district, Chiang Rai province. In the term beforebuilding a city of Chiang Saen. Which is expected to start when the 17thcentury from the God-possessed child had emigrated from Thailand, which islocated in the Angkor Festival cruise to the North by the Mekong River and camehome. Name that nakphan Singh of Angkor In the land of the God-possessed childthen has to collect all the territories, solidarity includes nationals ofLuxembourg and mechanical guys alike, Mie or Khom, under powers. After that, ithas to have a King. Several Naga City he fathoms all successor species to rushto the Lord strange omen occurs until it home, Chai-town fall into salaiklailater, the story had appeared in the swamps, including another session is apart owner of Lao grandfather mentioned or glass lawachang graphite chawa hascome down from the mountain, and has established a first kot.Tri lawachangdynasty in Graz is desirable. Rule, every details of singhanavati waron orkhonchiang, which is the home city in the lowlands area in Chiang Rai today.Subsequently, has created the city of Angkor and have rubber silver Hiranextend out to the surrounding community has created, Chiang Rai, Chiang Khongand expanded to extensively. Kings in South lawachang Northwestern enoughshifting to contact several succession until he reaches the reign of God, Anahave compiled the list of cities in the solidarity resulting singhanavati builtthe city of Chiang Rai and the devil. The city of Chiang Rai Later troops tohit the hariphunchai. Vortex khae and established the Kingdom of Lanna ChiangMai city while up historically in 1839 for the story of the city of ChiangSaen, so. There is some evidence appears in the document clearly that God SaenPhu. Act of God, Ana list creation, City area, city ruins on the banks of theRiver, the old seams in 1871 and the town Nakhon Chai. Hiran buri SI elephantwhich, it is believed that the city's old urban footprint Hiran Nakhon moneyown tires. After God, Saen Phu. reigned in the city, and then later moved tothe town throughout his life, Chiang Saen and Lanna King is God Word elementfoo, the city of Chiang Saen. The reason that God created and located in thecity of Saen Phu Muang Chiang Saen, because as the reasons. Strategies toprevent the enemy came to the North and to control the various Lanna cities onthem under the prerogative. For this reason, in the Lanna.แหล่งที่มา://www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=3

 :https://www.google.co.th/search?
Create Date : 03 กันยายน 2559
Last Update : 12 กันยายน 2559 19:25:28 น. 2 comments
Counter : 490 Pageviews.

 
I never come to Chiang saen district Hahaaaaaaaa But these story make me want to go to Chiang saen now!!!! History of Chiang saen are very interesting and very old Lol. THANK YOU for write about this knowledge it's very useful foe me .


โดย: หลวย IP: 202.29.179.207 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:9:52:34 น.  

 
Thank you


โดย: 6.12/12 (สมาชิกหมายเลข 3380302 ) วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:9:58:21 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3380302
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3380302's blog to your web]
space
space
space
space
space