Group Blog
 
 
ธันวาคม 2549
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
26 ธันวาคม 2549
 
All Blogs
 
= นามสกุลพระราชทาน =


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติขนานนามสกุล” เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ แต่ได้เลื่อนเวลาบังคับใช้ออกไปอีก ๒ คราว เป็นวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ และบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
นามสกุลที่ได้รับพระราชทานครั้งแรก ๕ สกุล คือ
สุขุม พระราชทาน เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล

มาลากุล พระราชทาน พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กับ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ต่อมาได้รับ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมาธิการณาธิบดี) เสนาบดีกระทรวงวัง

พึ่งบุญ พระราชทาน พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยารามราฆพ) จางวางมหาดเล็กห้องพระบรรทม
ณ มหาไชย พระราชทาน พระยาเทพทวาราวดี (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาบำเรอบริรักษ์) อธิบดีกรมมหาดเล็ก

ไกรฤกษ์ พระราชทาน พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ อธิบดีกรมชาวที่ และ พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยามหิธร) กรรมการศาลฎีกา

นามสกุลสุดท้ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตันตริยานนท์ พระราชทานแก่ นายประดิษฐ์ ผู้ช่วยนายเวรกรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อตันก๊กเหลียง บิดาชื่อตันเต็งหยง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘


นามสกุลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้มีทั้งสิ้น ๖๔๖๔ นามสกุล แยกเป็นนามสกุลตามสมุดทะเบียน ๖๔๓๙ นามสกุล (ในสมุดทะเบียนลงลำดับที่นามสกุลที่ได้พระราชทานไปเพียง ๖๔๓๒ นามสกุล) นามสกุลพิเศษ ๑ นามสกุล และนามสกุลสำหรับราชสกุลรัชกาลที่ ๔ อีก ๒๔ นามสกุล

นามสกุลพิเศษที่มิได้ลงลำดับที่ในสมุดทะเบียนนามสกุลคือ ณ พิศณุโลก พระราชทาน หม่อมคัธริน ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ


ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับพระราชทานนามสกุลคือ เด็กชายบัว อายุ ๖ ขวบ มหาดเล็กรุ่นจิ๋ว ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า ศจิเสวี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕

นามสกุลที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ

เศียนเสวี พระราชทาน พระอักษรสมบูรณ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี) เสมียนตรากระทรวงวัง และนายพันตรีในกองทัพบก บิดาเป็นชาวเยอรมัน นามสกุลเดิมว่า “Falck” คือมุ่งว่า “falk” แปลว่าเหยี่ยว แปลกลับเป็นสังสกฤตว่า “เศ์ยน” แผลงเป็นไทยว่า “เศียน”

เศวตศิลา พระราชทาน พระวันพฤกษ์พิจารณ (ทองคำ) ปลัดกรมป่าไม้ กับพระกรุงศรีบริรักษ์ (ทองย้อย) ปลัดมณฑลกรุงเก่ากระทรวง มหาดไทย เป็นบุตรนายเฮนรี อาลบาสเตอร์ (แปลนามสกุลเป็น “หินขาว”)

สุมิตร พระราชทาน นายอี สเปนช์ สมิต ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ ขอพระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทยเวลานนท์ พระราชทาน รองอำมาตย์เอกเกอรช ฟริดริช เวเลอร์ นายตรวจเอก กรมรถไฟหลวงสายเหนือ (ต่อมาถูกถอนสัญชาติและเรียกคืนนามสกุล เมื่อคราวประเทศสยามประกาศสงครามกับประเทศเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ ๑)

อันตรนิยุกต์ พระราชทาน ขุนทิพรศโอชา (ปีเตอร์) พนักงานครัวเฃ้าต้น กรมมหาดเล็ก นามสกุลเดิม “อันโตนิโอ”

สีมันตร พระราชทาน ขุนเลขการวิจิตร (แสวง) นายเวรกรมที่ปฤกษา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นชาวโปรตุเกส นามสกุลเดิมว่า “ซีโมเอนส์”

เตชะวณิช พระราชทาน พระอนุวัตร์ราชนิยม (ฮง) สังกัดกรมมหาดเล็ก แส้แต้

อับดุลพันธุ์ พระราชทาน นายหมู่ตรีปุ๋ย ประจำแพนกเกียกกาย กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ ปู่ชื่อเมียโบ บิดาชื่ออับดุลโคยุม

อับดุลละบุตร พระราชทาน พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ) พระยาเมืองยะหริ่ง ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ

คุณะดิลก พระราชทาน พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด) อธิบดีกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม เขาชื่อเช่นนี้มาแต่เดิมแล้วแต่
ต้องการได้รับมัติ จึ่งตกลงให้เขียนว่า“คุณะดิลก”เช่นนี้ เพื่อให้เป็นไทย เดิมเขียนว่า“คุณะติละกะ” (ตัวโรมัน“Guna Tilleke”)

สิงหลกะ พระราชทาน พระดรุณรักษา (เสงี่ยม) ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก หลานพระอุดรพิศดาร (สิญญ) ซึ่งเป็นชาวสิงหล
นามสกุลแยกตามรายอาชีพของผู้เป็นต้นสกุล


สกุลพ่อค้า มีคำว่า วณิช หรือวานิช และ เวส ประกอบในนามสกุลเช่น กมุทวณิช, กัณหะเวส, คุปตะวานิช ฯลฯ

สกุลชาวสวน มีคำว่า ผล และ ผลิน ประกอบในนามสกุล เช่น ผลพันธิน, ผลาชีวะ, มณฑลผลิน

สกุลชาวนา มีคำว่า กสิกร, เกษตริน และศาลิ ประกอบในนามสกุล เช่น โพธิกสิกร,รัตกสิกร, สนธิเกษตริน, พฤทธิศาลิกร, ศาลิคุปต์

สกุลทหารบก มีคำว่า โยธิน ประกอบในนามสกุล เช่น พหลโยธิน, พินทุโยธิน, อุตตมะโยธิน

สกุลทหารเรือ มีคำว่า นาวิน และกลิน ประกอบในนามสกุล เช่น กนกนาวิน, โรหิตนาวิน, ไอศะนาวิน, กฤษณกลิน, สุนทรกลิน

สกุลช่างสิบหมู่ มีคำว่า ศิลปิน ประกอบในนามสกุล เช่น เกียรติศิลปิน, เตมียศิลปิน, วิภาตะศิลปิน
ศิลปินโขน มีคำว่า นัฏ ประกอบในนามสกุล เช่น กานตะนัฎ, จารุนัฎ, สมรรคนัฎ

นักดนตรี มีคำว่า วาทิน ประกอบในนามสกุล เช่น กมลวาทิน, วรวาทิน, สุนทรวาทิน
กรมพระอัศวราช มีคำว่า ประกอบในนามสกุล เช่น ศวิน โกมลาศวิน, ชยาศวิน, มณฑาศวิน

สกุลแพทย์ มีคำว่า เวช, ไวทยะ, แพทย์ ประกอบในนามสกุล เช่น โกมลเวช, สุนทรเวช, ถาวรเวช, วีระไวทยะ, ไวทยะชีวิน, ตีรแพทย์, มิลินทแพทย์
โหรหลวง มีคำว่า โชติ ประกอบในนามสกุล เช่น โชติวิท, เศษโชติ, สุนทรโชติ

พรามหมณ์ มีคำว่า พราหมณ ประกอบในนามสกุล เช่น จุลละพราหมณ์, พราหมณายน, วินทุพราหมณกุล


นักเรียน


มีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานนามสกุล รวม ๒๗๘ นามสกุล แยกเป็น

นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา คือ นักเรียนมหาดเล็กหลวง และนักเรียนราชวิทยาลัย จำนวน ๔๕ นามสกุล

นักเรียนทหารกระบี่หลวง หรือนักเรียนพรานหลวง จำนวน ๙๗ คน

นักเรียนระดับชั้น อุดมศึกษา คือ นักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง จำนวน ๘๘ นามสกุล

นักเรียนนายร้อย, นักเรียนทำการนายร้อย และนักเรียนทำการนายร้อยตำรวจ จำนวน ๒๒ นามสกุล

นักเรียนนายเรือ และนักเรียนทำการนายเรือ จำนวน ๑๑ นามสกุล

นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑๓ นามสกุล

นักเรียนราชแพทยาลัย จำนวน ๒ นามสกุล


นามสกุลที่เนื่องมาแต่ราชสกุลที่โปรดให้เติม ณ กรุงเทพ หรือที่ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้ายนั้น มีทั้งสิ้น ๑๐๕ นามสกุล


สมาชิกกองเสือป่าที่ได้รับพระราชทานนามสกุลมีทั้งสิ้น ๘๖๔ นามสกุล ในจำนวนนี้เป็น พลเสือป่าถึง ๕๑๕ นามสกุล

นายทหารที่ได้รับพระราชทานนามสกุล มีทั้งสิ้น ๑๑๓๔ นามสกุล

นายตำรวจที่ได้รับพระราชทานนามสกุลมี ทั้งสิ้น ๔๕๗ นามสกุล


****เว็บเกี่ยวกับนามสกุลพระราชทานทั้งหมด

//www.amed.go.th/AboutUs/palace/sur_order.htm

Thanks ! : คุณ คนน่ารักคนหนึ่ง จาก เด็กดี.คอม
Create Date : 26 ธันวาคม 2549
Last Update : 26 ตุลาคม 2550 11:26:56 น. 36 comments
Counter : 1918 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ แวะมาส่งความสุขค่ะ


โดย: N_BEE810 วันที่: 26 ธันวาคม 2549 เวลา:10:18:59 น.  

 แวะมาเยี่ยมค่ะ มีความสุขมาก ๆ น่ะค่ะ
โดย: icebridy วันที่: 26 ธันวาคม 2549 เวลา:22:44:55 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ โชคดีตลอดปี นะครับโดย: นิรมาณ วันที่: 28 ธันวาคม 2549 เวลา:22:58:28 น.  

 

ขอให้หลานมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2550 และสุขสันต์วันเกิด 2 มค. ค่ะ


โดย: ป้ามด วันที่: 30 ธันวาคม 2549 เวลา:15:48:59 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลาย
คุ้มครองผองภัย ปัดป้องสิ่งเลวร้ายต่างๆ อย่าได้แผ่วพาล
ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ และมีความสุข...
คิดการสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนานะคะ..


โดย: นกฮูกตาเหร่ วันที่: 31 ธันวาคม 2549 เวลา:17:28:04 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะโดย: กระจิบหญ้าสีเรียบ วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:0:22:08 น.  

 
HaPPy NeW yEaR 2007 and HaPPy BIrThDay
ขอหั้ยมีความสุขมากๆนะคะ

โดย: aofzaa (aLoNeLy_zAA ) วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:0:24:30 น.  

 
ขอให้มี

ความสุข

เนื่องในวัน

คล้าย

วันเกิดครับ

โดย: somnumberone วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:1:39:18 น.  

 edit @ 2007/01/02 04:37:01


โดย: STAR ALONE (STAR ALONE ) วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:4:36:22 น.  

 
ดีจังเลยค่ะ ได้ความรู้มากๆเลย

สุขสันต์วันเกิดด้วยนะค่ะ


โดย: สะใภ้จ้าว วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:9:37:22 น.  

 

HaPpY BiRtHdAy ka มีความสุขมากๆ น่ะค่ะ คิดอะไรให้สมปรารถนาค่ะ มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตน่ะค่ะโดย: icebridy วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:10:33:40 น.  

 


Happy Birthday .... ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้นะคะ .. พร้อมกันนี้ ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะคะ สุขสันต์วันปีใหม่ สุขสดชื่นตลอดปี50 และตลอดไปนะคะ


โดย: @ ปั๊กกาเป้า @..อิอิ วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:11:10:59 น.  

 
HaPPy BIrThDay -HaPPy NeW yEaR 2007 จ๊า


โดย: บ้านโคกโจด (my_oom ) วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:16:35:12 น.  

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:21:52:17 น.  

 
Happy birthday and happy new year to you ka.
ขอให้ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยน้ำใจและเงินทองค่ะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปนะค่ะsexy & romantic glitter graphics myspace code sexy images


โดย: Dflatt วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:22:12:53 น.  

 

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ


โดย: BelovedArt วันที่: 2 มกราคม 2550 เวลา:23:39:19 น.  

 
ฝันดีครับ


โดย: somnumberone วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:1:06:50 น.  

 
สุขสันต์วันแก่ครับ


โดย: POL_US IP: 74.136.206.163 วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:1:50:09 น.  

 
HappY birth DaY ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแก่ขึ้นพร้อมกับปีใหม่เลยนะ


โดย: fonrin วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:8:05:26 น.  

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ
HBD ย้อนหลังด้วย
มีความสุขทุกวันนะคะ^^...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:8:54:24 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ และ สุขสันต์วันเกิดค่ะ


โดย: rebel วันที่: 3 มกราคม 2550 เวลา:21:29:14 น.  

 
Happy New Year & HBD คับบบโดย: ปอมปอม วันที่: 4 มกราคม 2550 เวลา:14:37:04 น.  

 

Photobucket - Video and Image Hosting

คิดสิ่งให้ สมปราถนานะค่ะ

มีสุขภาพ แข็งแรง

ตลอดไปนะค่ะ

หวัดดีค่ะ แวะมาเยี่ยมเยียน

เริ่มการทำงานแล้ว เป็นยังไงบ้าง ค่ะ หลับฝันดีค่ะโดย: STAR ALONE (STAR ALONE ) วันที่: 4 มกราคม 2550 เวลา:18:43:20 น.  

 สุขสรรค์วันเกิดค่ะ ป้าต้องขอโทษมาช้าไปนิ้ด...
และขออวยพรปีใหม่ด้วยเลยนะคะ


newyear Glitter Graphics From GlitterYourWay.com


พาสาวสวย"เซะซี่"มาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ต่อนรับปีใหม่ค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่เป็นคนดี มีจิตใจดี และเหตุการณ์ดีๆนะคะ
โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) วันที่: 4 มกราคม 2550 เวลา:22:58:06 น.  

 

สวัสดีก๊าบ ... ผมชื่อโชแปงค๊าบHappy Birthday นะค๊าบ ขอให้มีความสุขมากๆ รวยมากๆ ในปีนี้นะค๊าบHappy Birthday to me บ๊อก บ๊อก
Happy Birthday to me
ชะอุ๊ย Happy Birthday Happy Birthday
Happy Birthday to you บ๊อก บ๊อก


Happy New Year 2007 ด้วยนะค๊าบ

อ้อ... โชแปงขอฝากวรรณกรรมเพื่อเยาวชนเรื่อง "โชแปงผจญภัย" ที่บล๊อกคุณ rintana เพื่อนคุณแม่ซึ่งเป็นคุณลุงโชแปง ด้วยนะค๊าบ ตอนนี้เป็นตอนที่ 5 แล้วค๊าบ โชแปงออกจากบ้านแล้วค๊าบ แง...ใจแม่แปงปั่นป่วน แง...โดย: โชแปงค๊าบ (nutuang ) วันที่: 6 มกราคม 2550 เวลา:11:01:25 น.  

 

ได้ความรู้ดีจังเลยค่ะ
มีหลาย ๆ นามสกุลที่เคยได้ยินบ่อย ๆ
แต่ว่า ไม่เคยทราบว่า
เป็นนามสกุลพระราชทาน


HaPpY bIrTh DaY
ขอให้ ดี รวย เก่ง เจ๋งสุด ๆ ตลอดปีค่ะ
โดย: โสดในซอย วันที่: 7 มกราคม 2550 เวลา:17:08:53 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะ ขอให้คุณพระคุ้มครองนะ

เข้ามาช้าไปหน่อย แต่ยังอวยพรได้เนอะ


โดย: Kitsunegari วันที่: 8 มกราคม 2550 เวลา:21:39:31 น.  

 
ในดินแดนอันน่าพิศวง ที่ไม่มีอะไรเกินธรรมชาติ
สวย น่าทึ่ง แต่ก็ธรรมดา..โดย: aj IP: 203.113.17.146 วันที่: 27 มกราคม 2550 เวลา:14:55:40 น.  

 มาจุ๊บ ๆ ย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดคับ


โดย: หม๋องแหม๋ง วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:24:21 น.  

 
LOVE YOU


โดย: JITRINEE SUGANDHAPRIYA IP: 125.24.40.184 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:21:16:15 น.  

 
wuyvmxno xdbz hgmqx tvkofiawd xyktb aupznerf dhfqlyez


โดย: aqtefbi bvcex IP: 148.247.100.222 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:06:58 น.  

 
oxyzgls wtoaf dzpagwr gxjzcekf uipqzx xrmkq ysewiodq //www.rulsgdonf.shvri.com


โดย: udgp pbdxcasrj IP: 201.80.58.171 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:07:09 น.  

 
jemg tsduc pogtmbky rwagkicx cijrh frbogsn vqnfbkm paqzigvyw hiom


โดย: mxdiqspg tnembw IP: 82.5.198.209 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:07:22 น.  

 


โดย: free computer activities teaching children economics IP: 210.245.147.241 วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:0:48:58 น.  

 
//www.uploadtoday.com/download/?4d59f28c226ae901ade2563cbe388bae


โดย: 222 IP: 202.12.97.116 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:14:51:25 น.  

 
ผมเป็นรุ่นปัจจุบันของสกุล เปาโรหิตย์ ครับ รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้สืบสายโลหิตของท่านเจ้าพระยามุขมนตรี (เจ้าพระยาอวบ เปาโรหิตย์) ท่านเป็นต้นสกุลพระราชทานนี้คับ ได้รับพระราชทานสกุลนี้เพราะว่าท่านตาของท่านรับตำแหน่งพระยามหาราชครูปุโรหิตาจารย์ ท่านจึงได้รับพระราชทานตามลักษณะอาชีพของท่านตาของท่านภูมิใจมากคับ จะรักษาเกียรติแห่งตระกูลให้ดีที่สุดครับ


โดย: ตั๋น IP: 222.123.189.230 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:2:37:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นิรมาณ
Location :
นครพนม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก
ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย
ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย
มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป


อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน
แม้นองค์พระปฏิมายังราคิน
คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา
"..ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์.."
"..จงมีตนเป็นเกาะ จงมีตนเป็นที่พึ่ง.."
"..จงมีธรรมเป็นเกาะ จงมีธรรมเป็นที่พึ่ง.."


++++++++++
น้องกิ๊กลิง
น้องเพนกี้
น้องลิงกี้
X
X
X
Friends' blogs
[Add นิรมาณ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.