ธันวาคม 2550

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
พาเที่ยว...สเปน
พาเที่ยว...สเปน

จะพาไปเที่ยวสเปนกัน แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ข้อมูลการขอวีซ่า การเดินทาและ
ที่จำเป็นก่อนที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมั่นใจค่ะ คือ เอกสารในการยื่ขอ
วีซ่าของประเทศสเปน ......

การขอวีซ่าไปสเปน

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

1. คำร้องวีซ่าที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุด (ไปรับแบบฟอร์มได้ที่สถานฑูต)

2. หนังสือเดินทางอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่คาดว่าจะสิ้นสุด

การเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. รูปถ่ายพื้นหลังสว่าง (ใช้สีขาวได้เลย) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด นิ้ว

2 รูป (ถ่ายแบบให้เห็นหน้าชัดๆ) ติดบนใบคำร้องให้เรียบร้อย

4. จดหมายรับรองการทำงาน

5. จดหมายรับรองจากธนาคารBank Statement หรือสำเนาสมุดบัญชีเงิฝาก

ที่แสดงว่าผู้ขอมีฐานะทางการเงินเป็นของตนเอง เป็นระยะเวลาติดต่อกันจน

ถึงปัจจุบัน หลักฐานการเงินของคนอื่น/ของบริษัท/หรือของผู้เชิญไม่สามารถ

นำมาใช้ประการการพิจารณาได้

6. เอกสารที่แสดงกำหนดหารเดินทาง ชนิดของยานพาหนะ เช่นหลักฐาน

การจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ใบจองโรงแรมหรือ โปรแกรมทัวร์

7. ประกันการเดินทาง (สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย) ที่คุ้มครองวง

เงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ประมาณ 1,500,000 บาท (เช็ครายชื่อบริษัทที่

ทางสถานทูตรับรองด้วย)

ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่ามีผู้รับรองให้ที่พัก ผู้เชิญที่อยู่ในสเปนต้องแสดงเอกสาร

ต่อไปนี้

1. เอกสารแสดงว่าจะเลี้ยงดูและให้ที่อยู่แก่ผู้รับเชิญ ระบุว่าจะรับผิดชอบค่า

ใช้จ่ายทั้งหมดในขณะที่ผู้รับเชิญอยู่ในประเทศ

2. เอกสารฐานะทางการเงินที่แสดงว่าสามารถรับรองค่าใช้จ่ายของผู้รับเชิญ

ได้

3. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เชิญ

4. ในกรณีที่ผู้เชิญไม่ใช่คนสเปน จะต้องแสดงเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่

หรือหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศสเปน

หมายเหตุ

ถ้ามีคนรู้จักอยู่ในสเปน (ไม่จำเป็นต้องเป็นคนสเปน) สามารถออกจดหมายเชิญได้ โดยให้ระบุในจดหมายว่า ขอเชิญผู้ขอวีซ่าไปพักกับตนในระหว่างช่วงที่อยู่ในประเทศสเปน (พร้อมระบุช่วงเวลา) และให้ระบุที่อยู่ของผู้เชิญในจดหมายด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ไม่แน่ใจว่าเอกสารต้องทำเป็นภาษาสเปนเท่านั้นรึเปล่า ต้องลองเช็คกลับสถานทูตโดยตรง)ถ้าสามารถ ไปทำเอกสารที่เรียกว่า Acta Notaria ที่ออกโดยสำนักงานทนายความในสเปนได้ก็จะดี แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 3,120 บาท (เตรียมเงินให้ให้พอดี) ถ้าเตรียมเอก
สารไปครบ การขอวีซ่าก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

Lake Rajada Office Complex,
23rd Floor,Suites No.98-99,
193, Ratchadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110

Tel: 02 661 8284-6
Fax: 02 661 9220

สถานทูตเปิดรับยื่นเอกสารวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00น. วันศุกร์ 9.00-11.00 น. แนะนำว่าให้ไปแต่เช้า จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรับคิวยื่นเอก
สาร ถ้าไปสายคิวยื่นเอกสารอาจจะเต็มก่อน

ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงมาดริด
พื้นที่ 504,750 ตารางกิโลเมตร
ความยาวชายทะเล 4,964 กิโลเมตร
ประชากร 43 ล้านคน
เมืองหลวง กรุงมาดริด
อากาศ มาดริดตั้งอยู่บนที่ราบสูง อากาศแห้งแล้ง โดยเฉลี่ยอุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว และ 25-35 องศาเซลเซียสในฤดู
ร้อน
ภาษา ภาษาสเปน
ศาสนา ร้อยละ 95 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก
สกุลเงิน เปเซตา
อัตราแลกเปลี่ยน ยูโร อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร : 50 บาท(โดยประมาณ )

การเข้าเมือง
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ก่อนเดินทางไปประเทศสเปน

สิ่งที่ควรทราบ

สเปนเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศดี มีแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมหลากหลายหมาะสมกับการท่องเที่ยวจึงมีนักท่องเที่ยว ปีละกว่า 50 ล้านคน ดังนั้น จึงมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวต้องใช้ความระมัดระ
วังเป็นพิเศษในการเก็บรักษาเอกสารประจำตัวและทรัพย์สิน

ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย จะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความไปออกเอกสารเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต

นักเรียนที่ประสงค์จะใช้เวลาเรียนนานเกินกว่าอายุวีซ่านักท่องเที่ยว จะต้อง
ขอรับวีซ่าที่เหมาะสมจากสถานทูตสเปนที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทาง
รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและสถานที่ศึกษาสามารถขอรับได้จากสถานทูตสเปนในกรุงเทพฯ หรือจากสถานทูตไทยในกรุงมาดริด
ในประเทศสเปนมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 700 คน
ท่าอากาศยาน ณ กรุงมาดริด คือ Barajas อยู่ห่างประมาณ 20 นาที
โดยรถยนต์จากใจกลางเมือง และมีบริการแท็กซี่มิเตอร์เป็นพาหนะที่สะดวกที่สุด

โรงแรมในสเปนแบ่งระดับจากหนึ่งถึงห้าดาว โดยมีอัตราราคาที่แตกต่างกัน
ชาวสเปนรับประทานอาหารสายมาก หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ และเป็นประเพณีที่จะให้เงินค่าบริการ (tip) ในอัตราร้อยละ 5-7 ของค่า
อาหารตามภัตตาคาร

หน่วยราชการไทย

Office of the Naval Attache (สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ)
Calle Joaquin Costa, 29 28002 Madrid
โทรศัพท์ (3491) 411 4285
โทรสาร (3491) 564 4513

Office of Commercial Affairs (สำนักงานฝ่ายการค้า)
Calle del Segre, 29-2A 28002 Madrid
โทรศัพท์ (3491) 563 0190, 563 0196
โทรสาร (3491) 563 8090;
E-mail : thaicorn@ntserver.codeinf.com

Office of Thai Airways
C/Principe de vergara, 185-1 28002 Madrid
โทรศัพท์ (3491) 782 0520
โทรสาร (3491) 564 5620

Airport
โทรศัพท์ (3491) 305 8647
โทรสาร (3491) 305 6166

Thai Cargo
โทรศัพท์ (3491) 329 3000
โทรสาร (3491) 329 1872

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
MR.JAIME SABATE HERCE
Honorary Consul General
(กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครบาร์เซโลนา)
Avenida Diagonal, 339 bis 4-1A 08037 Barcelona
โทรศัพท์ (3493) 458 1461
โทรสาร (3493) 458 1461

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำหมู่เกาะคานารี
MR.WOLFGANG KIESSLING
Honorary Consul-General

Loro Parque Bencomo s/n 38400 Puerto de la Cruz Tenerife
โทรศัพท์ (34922) 373 841 374081
Movil (34922) 908646 062
โทรสาร (34922) 375021
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสเปนเป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
(Royal Thai Embassy)
Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid
โทรศัพท์ (3491) 563-2903, 563-7959
โทรสาร (3491) 564-0033, 562-4182, 564-8756
E-mail : madthai@temb.e.telefonica.net

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51
โทรสาร 0 257
ข้อมูลเบื้องต้น

********************************************************************
มาดริด

เมืองแรกที่เราจะไปเยี่ยมไปเยือนเพราะถือว่าเป็นเมืองหน้าด่าน(เราคิดเอง)เพราะการบินไทยบินตรงไปลงที่มาดริดมาได้สามปีแล้ว เมื่อก่อนไปแวะที่
โรมหนึ่งชั่วโมง (ปล่อยผู้โดยสารลง )ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้ว พอเช้าแอร์ก็มาปลุกให้กินข้าวเช้าให้เสร็จเร็วๆเพราะเครื่องต้องลงแล้ว มาดริดเป็นเมืองหลวงของสเปนและเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวไม่น้อยและสะดวกสะบายในการเดินทางมาก ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน(Metro)หรือรถเมล์ (Autobús)แค่เราซื้อตั๋วที่เรียกว่า เอล โบโน ( El Bono) จะเที่ยวเดียว(Sencillo)ก็ได้ หรือ 10 เที่ยว(10Vieje) อันนี้ขอแนะนำ ตั๋วเหล่านี้เราสามารถใช้ได้ทั้งรถไฟใต้ดินและรถเมล์ วันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนแล้วจะแนะนำเพิ่มเติม ว่าเราสามารถนั่งรถอะไรไปลงที่สถานีไหนแล้วเจออะไร แต่นอกเหนือจากในเมืองแล้ว มาดริดยังมีที่เที่ยวทั้งที่สวยๆและเป็นธรรมชาติด้วยหรือที่เรียกว่า โกมูนิดาด เด มาดริด
(Comunidad de Madrid)หรือ เอล ป้วยโบ๊ละ ( El Pueblo) ที่จริงคำนี้แปลว่าชานเมืองหรือชนบท เช่น อารังเควส(Aranjuez) กอนชอน (Conchónหรือ
บุยตราโก้ เด โลโซย่า( Buitrago de Lozoya) นี่เป็นแค่ตัวอย่าง ยังไม่ต้องออกไปนอกมาดริด ส่วนเมืองอื่นๆที่อยู่นอกมาดริดจะนำเสนอเพื่อนๆต่อไป

วันนี้เราจะเริ่มออกเดินทางกันจุดแรกที่จะเราเดินทางไปเยือนนั่นก็คือหลักิโล
เมตรที่ 0 ของสเปน ซึ่งตั้งอยู่หน้าตึกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน El puerta del sol ( เอล ป้วยราต้า เดล ซอล)ซึ่งเป็นที่เดียวกันกับย่านที่ขายสิ้นค้ามากมาก มีห้าง El corte ingres(เอล ก๊อรเต้ อิงเกส ) ตั้งอยู่ที่ด้านต้นทางและปลายทาง เป็นแหล่งช้อบปิ้งทั้งของชาวสเปนและนักท่องเที่ยว ถ้าเทียบเรื่องราคาก็ประมาณพาราก้อนกับเอ็มโพเรี่ยมนั่นแหล่ะ มีทั้งของแพงด้วยคุณภาพและแพงด้วยชื่อห้างนั่นแหล่ะ ก็ต้องดูให้ดีๆว่าจะซื้ออะไร แต่ตอนนี้ยังก่อนเราจะยังไม่ช้อบอะไรทั้งนั้นนอกจากนำดื่มระหว่างการเที่ยวชม ที่หลักกิโมเมตรที่ 0 นี้ยังเป็นที่รวมชาวสเปนเมื่อถึงวันสิ้นปี คือวันที่ 31 ธันวาคม ยาวไปถึงวันที่ 1มกราคมของปีถัดไป พวกเขาเหล่านั้นจะมากัน
พร้อมด้วยองุ่น 12 ลูกและคนรักหรือครอบครัว(ส่วนมากมันจะเป็นคนรัก ไม่ว่าจะวัยสะรุ่นหรือวัยดึกเขาไม่เกี่ยงกันหรอก) ในคืนวันที่ 30 พวกเขาเรียกว่า La noche vieja หรือคืนเก่า หรือคืนสุดท้ายแห่งปี พวกเขาจะรอให้ระฆังดังขึ้นเวลาตีสองหรือ 24.00 น.พร้อมกับกินองุ่น ทีละลูกจนครบ 12 ลูกแต่ต้องให้หมดก่อนที่จะสิ้นเสียงระฆังและขณะที่กินจะจะอธิฐานสิ่งที่ดีๆสำหรับปีที่จะมาถึง( เราไปลองมาแล้ว ตอนที่ย้ายขึ้นมาเรียนที่มาดริดใกล้ปีใหม่พอดี เกือบตายแน่ะ ทำไมเหรอ ก็ระฆังตีเร็วเหลือเกิน (คิดไปเอง 555 ) ที่จริงเคี้ยวองุ่นไม่ทันเลยต้องกินทั้งเนื้อทั้งเม็ด เออ..โชคดีที่องุ่นไม่ติดคอตายซะก่อน 5555 )

นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ห่างจาก ปลาซ่า มายอร ( Plaza Mayor)
และพระราชวังหลวงในมาดริดอีกด้วย
Create Date : 23 ธันวาคม 2550
Last Update : 14 กันยายน 2552 20:39:16 น.
Counter : 4594 Pageviews.

1 comments
  
กรุงมาดริด
โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
Wednesday, 10 August 2005
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรุงมาดริด นครหลวงของประเทศสเปน
ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงมาดริด


กรุงมาดริด : เมืองหลวงของประเทศสเปนและของแคว้นมาดริด


จำนวนประชากร : ประมาณ 3 ล้านคนในกรุงมาดริด และประมาณ 5.5 ล้านคนในแคว้นมาดริด


พื้นที่ : แคว้นมาดริดมีพื้นที่ 8 000 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 646 เมตร


ภูมิอากาศ : โดยเฉลี่ย ฤดูใบไม้ผลิ (21 มีนาคม – 20 มิถุนายน) ประมาณ 10-25 องศาเซลเซียส


ฤดูร้อน (21 มิถุนายน – 20 กันยายน) ประมาณ 25-45 องศาเซลเซียส


ฤดูใบไม้ร่วง (21 กันยายน – 20 ธันวาคม) ประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส


ฤดูหนาว (21 ธันวาคม – 20 มีนาคม) ประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส


เวลา : - ช้ากว่าเวลาไทย 6 ชม. (นับตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จนถึง เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมปีถัดไป)


- ช้ากว่าเวลาไทย 5 ชม. (นับตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จนถึง เวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปีเดียวกัน)


ระบบไฟฟ้า : 220 โวลต์


สกุลเงิน : ยูโร


เวลาเปิดบริการของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ธนาคาร :


ห้างสรรพสินค้าใหญ่ อาทิ El Corte Inglés เปิดบริการ 10.00 น.-22.00 น. (ปิดวันอาทิตย์ ยกเว้นวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน)


ร้านค้าทั่วไป ช่วงเช้า 10.00 น.-14.00 น. ช่วงบ่าย 17.00 น. - 20.00/20.30 น.


ร้านอาหาร กลางวัน 13.30 น.-15.30 น. ค่ำ 21.00 น.-24.00 น.


ธนาคาร 08.30-14.30 น.


ท่าอากาศยานกรุงมาดริด (Barajas International Airport) : ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30-40 นาที และสามารถไปได้ทางรถไฟใต้ดิน (Metro) รถโดยสาร ท่าอากาศยาน (Airport Bus โดยขึ้นรถได้ที่สถานีใต้ PLAZA DE COLÓN) และรถรับจ้าง (ราคาประมาณ 15-20 ยูโร ขึ้นอยู่กับการจราจร) ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแบ่งเป็น 3 อาคาร (Terminal) เชื่อมติดกัน ดังนี้


Terminal 1 สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ยกเว้น เที่ยวบินของสายการบิน Iberia ที่บินไปประเทศใน Schengen และเที่ยวบินของ Air Europa ที่บินไปประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และโปรตุเกส


Terminal 2 สำหรับเที่ยวบินในประเทศ รวมทั้งเที่ยวบินของสายการบิน Iberia ที่บินไปประเทศใน Schengen และเที่ยวบินของสายการบิน Air Europa ที่บินไปประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และ โปรตุเกส


Terminal 3 สำหรับเที่ยวบินระหว่างกรุงมาดริด-นครบาร์เซโลนา แบบ charter flight รวมทั้งเที่ยวบินในประเทศของสายการบิน Iberia และเที่ยวบินของสายการบิน Air Nostrum


(อนึ่ง Terminal 4 ซึ่งเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมและต่อเนื่องกับ Terminal 3 จะเปิดให้บริการในปี ค.ศ.2006 โดยจะมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการของประเภทเที่ยวบินในแต่ละ Terminal ต่อไป)


สถานีรถไฟ


Atocha Glorieta del Emperador Carlos V เฉพาะรถไฟที่ไปทิศใต้และตะวันตกของประเทศ และเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงของสเปน (AVE)


Chamartin C/Agustin de Foxa, s/n เฉพาะรถไฟที่ไปทิศเหนือ และไปประเทศโปรตุเกส และประเทศฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด


- Museo Nacional del Prado, Paseo del Prado s/n เปิด 09.00-19.00 น. (วันอังคาร-วันอาทิตย์) และ 09.00 – 14.00 น. สำหรับวันที่ 24 และ 31 ธันวาคม ปิดวันจันทร์ วันที่ 1 มกราคม วันที่ 18 เมษายน วันที่ 1 พฤษภาคม และ วันที่ 25 ธันวาคม แสดงภาพเขียนสมัยยุคทองของสเปน (ศตวรรษที่ 16-18) อาทิ Velazquez, Goya, และ El Greco เป็นต้น (หมายเลขโทรศัพท์ 91 420 2836)


- Museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8 เปิด 10.00 – 19.00 น. (วันอังคาร-วันอาทิตย์) ปิดวันจันทร์ แสดงภาพเขียนและศิลปวัตถุทุกยุคสมัยใน Collection of Baron Thyssen (หมายเลขโทรศัพท์ 91 369 0151)


- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, C/Santa Isabel, 52 เปิด 10.00 – 21.00 น. (วันจันทร์ และวันพุธ - วันเสาร์) และ 10.00 – 14.30 (วันอาทิตย์) ปิดวันอังคาร วันที่ 1 มกราคม 24, 25 และ 31 ธันวาคม แสดงภาพเขียนและศิลปวัตถุสมัยศตวรรษที่ 20 อาทิ Picasso, Miro, Dali เป็นต้น (หมายเลขโทรศัพท์ 91 467 5062 และ 91 468 3002)


- Museo Arqueologio Nacional, C/ de Serrano, 13 เปิด 09.30 – 20.30 น. (วันอังคาร – วันเสาร์) และ 09.30 – 14.30 น. (วันอาทิตย์) ปิดวันจันทร์ วันหยุดราชการ วันที่ 1 และ 6 มกราคม และวันที่ 31 ธันวาคม แสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในสเปนรวมทั้งจากอียิปต์ กรีซ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติ ศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 (หมายเลขโทรศัพท์ 91 578 4790)


ย่าน Shopping


PUERTA DEL SOL, ถนน GRAN VÍA, ถนน SERRANO, ถนน GOYA, ถนน VELÁZQUEZ


ของที่ระลึก/ของฝาก


พัดสเปน กลัปสเปน ตุ๊กตาพื้นเมือง ตุ๊กตา FLAMENCO กระเบื้อง จาน แจกันวาดลวดลายพื้นเมือง ขาหมูรมควัน (JAMÓN SERRANO) ไส้กรอกสเปนชนิดต่าง ๆ (CHORIZO, SALCHICHÓN, MORCILLA) กระเป๋าหนัง รองเท้าหนัง ขนมถั่วตัดสเปน (TURRÓN) เนยแข็ง (QUESO) เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ กรุงมาดริด


เมือง TOLEDO เมือง AVÍLA เมือง SEGOVIA เมือง ALCALÁ DE HENARES เมือง CHINCHÓN EL ESCORIAL, GUADALAJARA, เมือง CUENCA เป็นต้น


อาหารประจำชาติ


ข้าวผัดสเปน (PAELLA) อาหารทานเล่นแบบ TAPAS แกล้มเบียร์หรือเครื่องดื่ม (เป็นอาหารจานเล็ก ๆ อาทิ ปลาเล็ก ปลาหมึก กุ้ง หอย ขาหมูรมควันหั่นชิ้นบาง ๆ ไส้กรอกสเปนชนิดต่าง ๆ เห็ดชนิดต่าง ๆ ทอดน้ำมัน มะกอก แตง มันฝรั่งราดครีม พริกหยวกทอด เป็นต้น)


รถยนต์เช่า


บริษัทให้เช่ารถยนต์จะตั้งสำนักงานอยู่บริเวณท่าอากาศยาน BARAJAS สถานีรถไฟ ATOCHA และ สถานีรถไฟ CHARMARTÍN อาทิ บริษัท ATESA บริษัท AVIS บริษัท BUDGET บริษัท EUROCAR และบริษัท HERTZ โดยผู้เช่าต้องมีใบขับขี่สากลระหว่างประเทศและบัตรเครดิต


ข้อควรระวัง


อาชญากรรมในกรุงมาดริดมีมากมายเช่นเดียวกับเมืองใหญ่โดยทั่วไป อย่างไรก็ดี กลุ่มมิจฉาชีพมักเพ่งเล็งชาวต่างชาติจากเอเชียในการประกอบอาชญากรรมเนื่องจากทราบว่าเป็นคนต่างถิ่น ไม่คุ้นเคยสถานที่ และมักนิยมพกของมีค่าราคาแพงและเงินสดติดตัวในขณะเดินทางท่องเที่ยว


วิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพ : มักจะดำเนินการเป็นกลุ่ม โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ อาทิ การเดินหรือวิ่งชน การดึงดูดความสนใจด้วยการทำเศษอาหารหรือน้ำหกให้เปรอะเปื้อน การแกล้งทะเลาะเบาะแว้ง การดึงหรือรวบขาให้สูญเสียการทรงตัว การอ้างตนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเพื่อขอตรวจค้นเอกสารการเดินทางและเงินสด รวมถึงการใช้กำลังประทุษร้าย


สถานที่ล่อแหลม : สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนพลุกพล่าน อาทิ PUERTA DEL SOL, PLAZA MAYOR, PLAZA DE CÓLON, RETIRO PARK, EL RASTRO FLEE MARKET, GRAN VÍA, PLAZA DE ESPAÑA, ATOCHA TRAIN STATION เป็นต้น รวมทั้งสถานที่ลับตาคน อาทิ ซอย สวนสาธารณะทั่วไป ที่จอดรถยนต์ เป็นต้น


บุคคลที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ : บุคคลที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาอเมริกาใต้ แขกขาว (แอฟริกาเหนือ) และยุโรปตะวันออก

โดย: สถานฑูตไทยในกรุงมิด IP: 203.156.22.93 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:23:50 น.

naraiya
Location :
นครราชสีมา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]คนไทยคนหนึ่งที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทย และเติบโตมาทดแทนคุณบุพการีและแผ่นดิน ให้สมกับที่เกิดบนแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวและปู่ ย่า ตา ยาย ที่สร้างมาให้ก็จากพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ....
เป็นไกด์มา 20 ปี และกำลังจะเลิกทำ วันนี้มีโอกาสได้รับใช้ชาติโดยการแบ่งปันความรู้ภาษาสเปนให้กับเพื่อนๆ และ น้องๆ หลานๆ ที่สนใจภาษาสเปน และต่อจากนี้ไปกำลังมีแผนการย้ายออกจากเมืองหลวง ไปสอนให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัด ให้เขาได้มีโอกาสมากพอๆกับเด็กในเมืองหลวง และชีวิตก็จะมีความสุขมากกว่านี้ที่ได้อยู่กับความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงมากกว่าการเดินชนหน้ากากทุกๆวัน
Cursor by nuthinbutnet.net
MY VIP Friend