นครศรีธรรมราช มรดกเรื่องราวชาวใต้ สื่อผลงานผ่านภาพถ่าย สู่โลกกว้างที่ยิ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช คือดินแดนแห่งความหลากหลาย มากหลายเรื่องราว ที่น่าค้นหาและน่าจดจำสำหรับทุกๆท่านที่ไปเยือน
Group Blog
 
 
มกราคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
15 มกราคม 2553
 
All Blogs
 
เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

อำเภอเชียรใหญ่

เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเชียรใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

* ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากพนัง
* ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหัวไทร
* ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชะอวด
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติ

อำเภอเชียรใหญ่มีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี แต่มีหลักฐานแน่ชัดในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ปรากฏในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช จุลศักราช 1173 ว่า ท้องที่อำเภอนี้เป็นหัวเมืองฝ่ายขวา ขึ้นอยู่ในเขตปกครองท้องที่เมืองนครศรีธรรมราช ชื่อ เมืองพิเชียร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้มีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ในปี พ.ศ. 2440 มีการรวมหัวเมืองฝ่ายขวาในลุ่มน้ำปากพนัง 4 หัวเมืองเข้าด้วยกัน คือ เมืองพิเชียร เมืองพนัง เมืองเบี้ยชัด (ที่ตั้งอำเภอปากพนังในปัจจุบัน)

และที่ตรงตำบลคลองกระบือและตำบลหูล่องตั้งเป็นอำเภอเรียกว่า "อำเภอเบี้ยชัด" ทำให้เมืองพิเชียรกลายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเบี้ยชัด สำหรับที่ตั้งของเมืองพิเชียรสันนิษฐานว่า

เดิมตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปากพนัง ที่บ้านหม่อมราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลางปัจจุบัน และเล่ากันว่าที่ตั้งบ้านพิเชียรมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง จึงเรียกกันว่า "บ้านพิเชียรเคียนใหญ่"

เรียกสั้น ๆ ภาษาปักษ์ใต้ว่า บ้านเชียรใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอเชียรใหญ่ และยกฐานะเป็น อำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเชียรใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่
1. เชียรใหญ่ (Chian Yai) 10 หมู่บ้าน
3. ท่าขนาน (Tha Khanan) 11 หมู่บ้าน
4. บ้านกลาง (Ban Klang) 4 หมู่บ้าน
5. บ้านเนิน (Ban Noen) 10 หมู่บ้าน
6. ไสหมาก (Sai Mak) 11 หมู่บ้าน
7. ท้องลำเจียก (Thong Lamchiak) 10 หมู่บ้าน
10. เสือหึง (Suea Hueng) 11 หมู่บ้าน
11. การะเกด (Karaket) 12 หมู่บ้าน
12. เขาพระบาท (Khao Phra Bat) 9 หมู่บ้าน
13. แม่เจ้าอยู่หัว (Mae Chao Yu Hua) 10 หมู่บ้าน


หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือตำบลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเชียรใหญ่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

* เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียรใหญ่ บางส่วนของตำบลท่าขนาน และบางส่วนของตำบลท้องลำเจียก

* องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียรใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)

* องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขนาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)

* องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางและตำบลบ้านเนินทั้งตำบล

* องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไสหมากทั้งตำบล

* องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ตั้งอยู่ที่ถนนบ่อล้อ-เชียรใหญ่ หมู่ที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้องลำเจียก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่)

* องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสือหึงทั้งตำบล

* องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลการะเกดทั้งตำบล

* องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพระบาททั้งตำบล

* องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวทั้งตำบล

การศึกษา

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

* โรงเรียนเชียรใหญ่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ สี่แยกบ่อล้อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
และเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 โทร. 0 7538 2209

* โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา โทร. 0 7538 6173
* โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
* โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ โทร. 0 7538 6219

โรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษา ได้แก่

* โรงเรียนวัดเทพนิมิต
* โรงเรียนวัดดอนรักษา

เป็นต้น
การสาธารณสุข

* โรงพยาบาลเชียรใหญ่
* สถานีอนามัยตำบลท้องลำเจียก บ้านศรีรักษา
* สถานีอนามัยตำบลการะเกด

เป็นต้น
เศรษฐกิจ

* อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ปลูกผัก ค้าขาย
* อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
* ธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
o ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 7536 2484-5
o ธนาคารออมสิน โทร. 0 7538 6050
o ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0 7536 2043

ทรัพยากรธรรมชาติ

* แม่น้ำปากพนัง
* เขาแก้ววิเชียร
* เขาพระพุทธบาท
* ป่าพรุควนเคร็ง

การคมนาคม

* ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4094

การเกษตรและอุตสาหกรรม

* ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว วัว พริก ถั่วเขียว และผักต่าง ๆ
* แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง คลองบ้านกลาง คลองคชธรรมราช คลองขวาง คลองเชียรใหญ่ คลองบางเหลง
สถานที่ท่องเที่ยว

* แม่น้ำปากพนัง
* วัดแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
* ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ตำบลการะเกด (คลองชะอวด แพรกเมือง)
* เขาพระบาท
* เขาแก้ววิเชียร
* ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง
* วัดเภาเคือง (พ่อท่านบุญมี)
* วัดเทพนิมิต (พ่อท่านหีด ถาวโร) ตำบลท้องลำเจียก
* วัดบางเนียน (พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ) ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ฯลฯ
อำเภอเชียรใหญ่ เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ
เกษตรกรรมล้ำหน้า พุทธศาสนา
เลิศล้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลื่อเลื่อง
ศิลปิน เมืองศิลปาชีพ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเชียรใหญ่
อักษรโรมัน Amphoe Chian Yai
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8006
รหัสไปรษณีย์ 80190
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 232.7 ตร.กม.
ประชากร 44,048 คน (พ.ศ. 2550)
ความหนาแน่น 189 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ หมู่ที่ 3 ถนนภักดีฤทธิ์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
พิกัด 8°10′6″N, 100°8′42″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7538 6062, 0 7538 6065
หมายเลขโทรสาร 0 7538 6062, 0 7538 6065 ต่อ 102


Create Date : 15 มกราคม 2553
Last Update : 20 พฤษภาคม 2558 11:00:54 น. 27 comments
Counter : 4364 Pageviews.

 
แอบสงสัยครับว่า คำว่าเชียร ทำไมถึงใช้ "ร" เป็นตัวสะกด วันนี้จึงได้ทราบว่ามาจากคำว่า "พิเชียร" ขอบคุณ คุณหนุ่มเมืองใต้ครับโดย: bite25 วันที่: 16 มกราคม 2553 เวลา:11:08:26 น.  

 
คนเชียรใจเต็ม


โดย: แก้ม IP: 118.173.34.166 วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:16:00:14 น.  

 
พ่อเฒ่าเล่นตะกร้อกับหลาน หนุกกันนิ


โดย: แก้ม IP: 118.173.34.166 วันที่: 30 มกราคม 2553 เวลา:16:02:03 น.  

 
คนเชียรฯ หรอยอยู่แล้ว


โดย: คนลุ่มน้ำเชียรใหญ่ IP: 58.9.113.228 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:54:33 น.  

 
วันี้ 20/02/53 สังสรรค์คนลุ่มน้ำเชียรฯ


โดย: คนลุ่มน้ำเชียรใหญ่ IP: 58.9.113.228 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:58:04 น.  

 
ชาวเชียรใหญ่ใจดีสุดๆ อยู่แล้ว...


โดย: เชียร 100% IP: 180.180.70.78 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:20:27 น.  

 
คนเชียร สายเลือดแห่งท้องทุ่ง มุ่งมั่น จริงใจเสมอๆครับ


โดย: หนุ่มเมืองใต้ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:13:41 น.  

 
คนอำเภอเชีบรเป็นคนมีนำใจนะ รักใคร่กันดี


โดย: เด็กเชียรเก่า IP: 203.144.144.164 วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:14:38:55 น.  

 
หวัดดีคับ คนเชียรทุกคน


โดย: นก เด็กบางแก้ว ท่าขนาน IP: 203.130.138.66 วันที่: 5 มีนาคม 2553 เวลา:18:57:16 น.  

 
อยากรู้เรื่องคนเชียรหญ่าย ถามด้ายป่ะ!


โดย: เด็กเมือง IP: 118.173.25.53 วันที่: 5 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:18:29 น.  

 
เรือวัดเภาเคืองเป็นอย่างไรหรือ(- _-)


โดย: Biw-----hhhhh555555 IP: 118.173.47.81 วันที่: 10 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:56:25 น.  

 
อยูมาแต่เกิดไม่เห้นทำไหรเลยอยู่พรืออยู่พันนั้นเงียบเข้าเพ้อแล้วเชียรไม่อยากเชื่อว่าเป็นเทศบาลแล้วที่นเขาพัมนาไปถึงไหนกันแล้วตอนี้เชียรอยุ่อันดับท้ายสุดแพ้ชะอวดเวลาเพื่อนมาเที่ยวบ้านไม่อยากให้มาเพราะไม่รู้มาทำพรือไม่มีไหรน่ามาเลยน่าเบื่อ


โดย: คนเชียร IP: 118.173.39.32 วันที่: 20 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:32:40 น.  

 
ถูกต้องแล้วครับคนเชียร พอสองทุ่มแถวเทศบาลเงียบจริง ๆบนถนนหมายึดครองทำเป็นที่นอนเลย ไม่เชื่อไปแลตะ


โดย: คนบางดำ IP: 10.23.211.149, 203.146.186.2 วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:15:37:13 น.  

 
ถูกต้องแล้วครับคนเชียร พอสองทุ่มแถวเทศบาลเงียบจริง ๆบนถนนหมายึดครองทำเป็นที่นอนเลย ไม่เชื่อไปแลตะ


โดย: คนบางดำ IP: 10.23.211.149, 203.146.186.2 วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:15:39:11 น.  

 
จะพูดว่ายิ่งเวลาผ่านไป ก็ยิ่งถอยหลังเข้าคลองได้ม่าย เพราะว่าที่ตั้งอยู่แค่ๆคลอง ฮิฮิฮิ แล้วโทษใครล่ะ


โดย: คนบางดำ IP: 10.23.211.149, 203.146.186.2 วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:15:41:45 น.  

 
ไม่รู้เมื่อไรจะพัฒนาเหมืนเขาสักที....


โดย: เด็กเชียร IP: 13.192.4.6, 203.116.234.242 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:16:25:53 น.  

 
อยู่บ้านเนินมา จะ 30 ปีแล้วไม่มีอะไรพเปลี่ยนนอกจากที่ทำงานนายอำเภอหลังใหม่....ฮายเวรนา......ไม่เจริญทีเดียว


โดย: เด็กบ้านเนิน IP: 13.192.4.6, 203.116.234.242 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:16:28:36 น.  

 
คนเชียรใจดีน่ารักทุกคนเลย จากเด็กเชียร ร.ร.เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ


โดย: จิราภรณ์ เปลี่ยวจิตร์ IP: 112.142.49.209 วันที่: 30 กันยายน 2553 เวลา:9:00:04 น.  

 
ผมเป็นลูกหลานชาวเชียรใหญ่แต่มาอยู่สุโขทัย

วันเสาร์นี้จะไปงานพระราชทานเพลิงศพคนเชียรใหญ่ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา 14 บางเขน ได้ดิบได้ดีจนเป็นถึงรองผู้ว่าฯ แต่ประสบอุบัติเหตุุทางรถยนต์


โดย: สมพล จันทรสุวรรณ IP: 119.42.76.170 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:08:51 น.  

 
ขอถามหน่อยคับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเนิน ชื่อผู้ใหญ่แผ้วใช้หรือป่าวคับ
ถ้าพอมีเบอร์โทรขอหน่อยคับ


โดย: เบ็นซ์ IP: 118.173.1.36 วันที่: 23 ธันวาคม 2553 เวลา:15:16:21 น.  

 
ดีค่ะที่นำมาเผยแพร่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก


โดย: เด็กเชียรใหญ่ IP: 10.0.3.29, 118.173.47.245 วันที่: 24 ธันวาคม 2553 เวลา:9:58:45 น.  

 
สวัสดี คนเชียใหญ่ ผมเป็นลูกหลานชาวเชียรใหญ่ อยู่ท่าน้ำนอง แต่ปัจจุบัน มาอยู่สุโขทัย นามสกุล จันทรสุวรรณ บ้านคุณทวดอยู่สระกำ


โดย: ิbigpuiy@gmail.com IP: 119.42.78.249 วันที่: 5 มกราคม 2554 เวลา:20:53:27 น.  

 
คนเชียรใหญ่ใจเกินร้อย
ผมคนบ้านดอนจิก ท้องลำเจียก หมู่ที่4


โดย: หนุ่มเมืองใต้ วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:12:57:54 น.  

 
ดีค่ะ...เป็นลูกหลานคนเชียรใหญ่เหมือนกันคะ่...บ้านย่าอยู่เยื้องร.ร.ท่าขนาน ส่วนป้าเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง ชื่อร้านป้าปุก...ทางแยก่อนจะข้ามสะพานไปบ้านท่าขนานค่ะ...

ยินดีที่ได้รู้จักคนเชียรนะค่ะ...ส่วนตองเปนคนจุฬาภรณ์ค่ะ...


โดย: ตองค่ะ (ปา-ณิ-ธิ ) วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:22:29:14 น.  

 
ดีครับ...เป็นลูกหลานคนเชียรใหญ่เช่นกัน...บ้านเดิมแม่อยู่บางเหลง


โดย: hermit IP: 223.207.182.183 วันที่: 5 ตุลาคม 2554 เวลา:20:44:55 น.  

 
เคยมีแฟนอยู่ที่นี่เมื่อ28ปีที่แล้ว ชื่อสุภักดิ์ จันทร์สุวรรณ แม่ชื่อพิณ พี่ชื่อเจต พี่สะไภ้ชื่อมาลี หลานชื่อเจน ที่อยู่ชัดๆจำไม่ได้. อยากเจอมาก ใครรู้จักช่วยตอบทีนะคะ.คนตรัง


โดย: ศรีนวล รอดกูล IP: 94.163.83.121 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:04:52 น.  

 
บรรยากาศที่หลาดเชียรเหมือนเดิมจริงๆครับ แต่ผมชอบเหมือนกับตอนผมเด็กๆ วันไหนไฟฟ้าดับ ก็เอาผ้าขาวมาทำจอหนังลุง เล่นหนังกับเพื่อน ผ่านมาประมาณ ๓๕ ปีแล้ว ผมเกิดปากคลอง บ้านเนินข้างบ้านบ่าวเณรเชียร แค่ๆสพานคอนกรีตปัจจุบัน ลูกน้าบ่าวจ้ำ-สาวห้วง มาเรียนทุ่งสง ทำงานกรุงเทพฯ เมษาฯทุกปีกลับบ้านไปทำบุญให้พ่อ-แม่ ที่วัดเภาเคือง สังเกตุไหม๊ครับคนเชียรนามสกุลมักจะมีคำว่า ทองหรือสุวรรณอยู่ด้วย สมัยก่อนคงตั้งนามสกุลเอาเคล็ด เพราะบ้านเราจนพี่น้องเหอ เผื่อใครแลนามสกุลนึกว่ารวย จริงหม๊ายพี่น้อง


โดย: นายสมชาย สุขทอง IP: 58.137.13.253 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:33:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หนุ่มเมืองใต้
Location :
นครศรีธรรมราช Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
New Comments
Friends' blogs
[Add หนุ่มเมืองใต้'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.