เมษายน 2550

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
สถานการณ์แปลกปลอม สถานการณ์เพี้ยนๆ ในระบอบประชาธิปไตยไทย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรถือได้ว่าประเทศชาติของเรากำลังตกอยู่ในสภาวะที่มีความสับสนอลหม่านพอสมควร มีข้อเรียกร้อง ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนหลายหมู่เหล่า ที่แตกต่างกันออกไป แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็มีแนวความคิด จุดยืน หรือหลักการของตัวเอง โดยไม่ให้การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ทั้งฝ่ายสนับสนุนการรัฐประหาร ฝ่ายพันธมิตร ฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร ฝ่ายขั้วอำนาจเก่าและมวลชนที่อยู่ข้างหลัง ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ฝ่ายที่ไม่ประกาศตัว และ ฝ่ายอื่นๆ จึงดูคล้ายกับว่าในขณะนี้ สังคมประเทศชาติกำลังเดินเข้าสู่สถานการณ์ที่น่าจะยุ่งยาก ลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ มองหาทางออกไม่เห็น รัฐธรรมนูญ มีแนวโน้มว่าจะถูกคว่ำ ไม่ผ่านประชามติ สถานการณ์ของพรรคการเมือง ร่อแร่ ทั้งนี้ประการหนึ่ง เป็นเพราะทุกฝ่ายต่างก็อยากเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของตัวเอง เพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตาม แต่ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคนอื่น สำหรับเงื่อนไขที่เสนอต่อคนอื่นนั้น เป็นเงื่อนไขที่เสนอให้รับไปปฏิบัติแต่ทางเดียวเท่านั้น จะชี้แจงปฏิเสธให้ยอมรับใดๆ เป็นไม่ได้ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ไม่รวมเงื่อนไขที่มีผู้ที่มีวาระซ่อนเร้น ที่มีความต้องการจะสร้างสถานการณ์เลวร้ายแปลกปลอมให้เกิดขึ้น เพื่อให้มีผลนำไปยังทิศทางใด ทิศทางหนึ่งที่เขาต้องการ ภาวการณ์เช่นนี้ นับว่ามีความล่อแหลม อันตรายต่อความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นอย่างยิ่ง เพราะเงื่อนไขเช่นนี้ นอกจากจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากัน ของผู้ที่มีความเห็นต่างกันแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดความ ความรุนแรง สูญเสียและกลายเป็นวิกฤตการณ์ในท้ายที่สุดได้
สถานการณ์ทางการเมืองที่ดูจะมีแต่ความวุ่นวาย เช่นนี้ ความจริงแล้ว ได้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ตลอดมา ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ตลอดระยะเวลา 70 กว่าปี ที่ผ่านมา หลังการปฏิวัติยึดอำนาจของคณะราษฎร์ เมื่อปี พ.ศ.2475 จนหลายคนอาจแสดงความหงุดหงิด เบื่อหน่าย หมดหวัง กับการเมืองการปกครองของไทย ที่มีลักษณะเหมือนคนพายเรือในอ่าง จนบางคนอาจเสื่อมศรัทธาระบอบประชาธิปไตยก็เป็นได้
อย่างไรก็ดี ถ้ายึดตามคำพูดของใครหลายคน ที่เคยผ่านความสำเร็จอย่างใด อย่างหนึ่งมาแล้ว มักกล่าวตรงกันอย่างหนึ่งว่า อะไรก็ตามถ้าเรารู้จักมันอย่างถ่องแท้ รู้จักแก่นแท้ของมัน เราจะสามารถทำมัน หรือสร้างมันให้เกิดความสำเร็จโดยง่าย ไม่ยุ่งยากจนเหลือวิสัย
ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง เป็นไปได้หรือไม่ว่า ทั้งหมดนี้ นอกจากกิเลส และความหวงแหนอำนาจของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ย่อมจะต้องขัดขวางการกระจายอำนาจออกไปให้มวลมหาชนทั้งหลายแล้ว สาเหตุสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั้น เป็นเพราะเราหลายคนยังขาดความเข้าใจ หรือเข้าใจไขว้เขว ต่อระบอบประชาธิปไตย ต่อปรัชญาหรือหลักการของประชาธิปไตยอยู่ ไม่มากก็น้อย อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย บางปัญหาไร้หนทางออก ไม่มีทางไป หันไปทางไหนก็มีแต่เงื่อนไข ข้อเสนอ และวิวาทะ การขาดความสามัคคี ไม่มีคนกลาง ไม่มีคนประสาน ผู้ใหญ่ส่วนสูญเสียความนับถือ ผู้น้อยถูกมองว่าลามปามผู้ใหญ่ ไม่มีใครเชื่อฟัง ใคร
เวลานี้เราควรจะต้องทำความเข้าใจ กันอย่างเร่งด่วน และหาคำตอบหรือไม่ว่า เส้นแบ่งระหว่างความวุ่นวาย กับการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงไหน การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็น ที่เป็นการให้เกียรติคนทุกคนในสังคม และเป็นการดำรงความเชื่ออย่างหนึ่ง ในหลักการอันหนึ่ง ของระบอบประชาธิปไตยที่กล่าวว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีความศรัทธาในความสามารถ สติปัญญา และเหตุผลของมนุษย์ ซึ่งหลักการนี้ฟังดูแล้วนับว่าเป็นที่น่ายินดี และน่าพอใจเพราะดูว่าใจกว้าง และไม่ตัดโอกาสใครในการแสดงความเห็น แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันเราได้เชื่อมั่นและศรัทธากัน ด้วยดี และโดยตลอดทั่วถึงกันหรือไม่
กรณีในการออกเสียงเลือกตั้ง จริงอยู่เราตัดคนที่มีจิตฟั่นเฟือนออกไป ตัดคนที่ไม่สมประกอบ ตัดเด็ก และเยาวชน ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ออกไป เหล่านี้คือการยอมรับว่า ในหลักการนั้นย่อมใช้ไม่ได้กับคนทุกคน ที่เกิดมาเป็นประชาชนได้ เป็นการยอมรับว่า ความสามารถและสติปัญญาของมนุษย์นั้นแตกต่างกันโดยสภาวะ อายุ และประสบการณ์ ความจริงประการหนึ่งที่จำต้องยอมรับกันก็คือ โดยธรรมชาติคนทุกคนที่เกิดมานั้นย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งในความสามารถ ในสติปัญญา และวิธีการใช้เหตุผล ดังนั้นเราจะสามารถศรัทธาในความสามารถ สติปัญญา และการใช้เหตุผลของมนุษย์ของทุกๆ คน โดยเท่าเทียมกันได้หรือไม่ ถ้าเราศรัทธาไม่ได้ เราควรจะเชื่อในระบอบประชาธิปไตยต่อไป หรืออีกไม่ เพราะเหตุใด
โดยปรกติคนเราย่อมแตกต่างกันโดยกำเนิด โดยวัยวุฒิ โดยความพร้อมทางร่างกาย และโดยสถานะ ความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์ หากเปิดโอกาสให้ทุกๆคน เช่นที่กล่าวไป ไม่ว่าก็ตามใครสามารถมีสิทธิ มีเสียงสามารถออกความเห็น เสนอความคิดได้ในทุก ๆเรื่อง เราจะสามารถทำการอะไรได้สำเร็จโดยหวังผลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ได้หรือไม่ บางคนบอกว่าคนชนบทนั้น ไม่รู้เรื่องอะไร เช่นไม่รู้เรื่องหุ้น ดังนั้นถ้าจะให้ออกความเห็นก็คงไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะในที่สุด ก็จะถูกปรามาสว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษา จึงเป็นความเห็นที่ไม่มีคุณภาพ แต่เป็นความเห็นที่อยู่ในรูปปริมาณ ไม่น่าเชื่อถือ และไม่ขอยอมรับ เมื่อเป็นเช่นนั้น เราควรจะต้องปกครองในระบอบประธิปไตย อีกต่อไปหรือไม่
ก็เป็นความจริงอยู่ ที่ความเห็นในเชิงปริมาณ เช่นกรณี ในครอบครัวของเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง ถ้าเราอุตริไปขอความเห็นสมาชิกในครอบครัวของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย ภรรยาเราผู้ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอ ลูกสาวและลูกชายของเรากำลังเรียนอยู่ในชั้น มัธยมทั้งคู่ เพื่อให้ช่วยกันออกความเห็น โหวตกันว่า บ้านที่เราผู้ซึ่งมีอาชีพเป็นสถาปนิก ได้ออกแบบมา นี้ คาน ขื่อ คอนกรีตขนาดนี้ สมควรจะใช้เหล็กเสริมขนาดเท่าใด ซึ่งก็เตรียมตัวได้เลยว่ามีโอกาสสูงที่บ้านของเราจะถล่มลงมาทับตัวเราและครอบครัวตายกันหมด ในวันใดวันหนึ่ง เพราะข้อจำกัดบางอย่างในความรู้ของสมาชิกในครอบครัว ทำให้ได้ความเห็นที่ขาดคุณภาพ แต่ถ้าเป็นกรณี การโหวตออกเสียงในครอบครัว ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน สุดสัปดาห์ที่ไหนดี ความเห็นเช่นนี้อาจเป็น ความเห็นเชิงปริมาณ แต่เป็นความเห็นเชิงปริมาณที่มีคุณภาพ ด้วย แสดงได้หรือไม่ว่าภารกิจแต่ละอย่างนั้นโดยตัวของมันนั้นย่อม เลือกประเภทของความเห็นที่เหมาะสม
ที่กล่าวไปข้างต้น มิได้มีเจตนาที่จะบอกว่า การแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่เราจะยอมรับกันได้หรือไม่ว่า คนเราเข้าถึงความจริงได้แตกต่างกัน และดังนั้น วิธีการกำหนดผู้ให้ความเห็น วิธีการแสวงหาความเห็น และการใช้ความเห็น จึงควรจะมีกำหนดประเภทของกลุ่มคน หรือไม่ว่า คนพวกใด มีสิทธิ์แสดงความเห็นในประเด็นใด เพราะเราต้องระวังว่า คุณภาพของคนย่อมจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของความเห็น
คำถามคือว่า จะมีใครสังเกตุ หรือไม่ว่านี่แหละคือความขัดแย้งในเชิงหลักการของระบอบประชาธิปไตย ที่จำต้องอาศัยการเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือในการสรุปความคิดเห็นที่ประชาชน ที่มีต่อผู้แทนของเขา เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนในการบัญญัติกฎหมาย และบริหารงานประเทศ อันเป็นที่ยอมรับแน่ชัดแล้วว่าการออกเสียง ออกความเห็นนั้น ในเชิงโครงสร้างหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ย่อมใช้ปริมาณของความเห็น เป็นหลัก ไม่ใช่คุณภาพของความเห็น เพราะคุณภาพของความเห็น เป็นเรื่องที่คนมีอำนาจเหนือกว่าพูดเอง เออเอง ตลอดมา การให้ความสำคัญแก่ทุกความคิด ความเห็นของประชาชน ไม่ว่าความเห็นนั้น จะเป็นความเห็นของชาวนา พ่อค้า หรือนักวิชาการ ทุกความเห็นนั้นมีค่าเท่ากัน และไม่ได้ระบุไว้ว่าความเห็นใครจะมีคุณค่าเป็นพิเศษ หรือความเห็นของใคร จะต้องดี เลว หรือมีคุณภาพ กว่าของใคร และนั่นก็ตรงกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย ข้อที่ว่า ให้ยึดถือเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็เคารพเสียงส่วนน้อย ซึ่งประชาชนควรจะได้ตั้งคำถามกันต่อไปว่า จะให้ยึดถือกันอย่างไร และจะเคารพกันอย่างไร เพราะต่างฝ่าย ต่างก็ย่อมเห็นว่าความคิด ความเห็น ของตัวเองถูกต้องและต้องการใช้วิธีการของตัวเอง อย่างที่ ปรากฏอยู่ในรูปของสารพันม็อบ ต่างๆ ที่เกิดมาก่อนหน้านี้ และที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ นี่คือปัญหาในระบอบประชาธิปไตยที่ พูดง่าย แต่ทำยาก หรือไม่ เพราะเข้าใจ รับรู้กันแต่ในหลักการ แต่ไม่ตั้งคำถาม และค้นหารายละเอียดในทางปฏิบัติ เพราะเมื่อเราหันไปมองประเทศที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อคราวนายบิล คลินตัน กับคดีฉาวโฉ่ หรือที่นาย จอร์จ ดับเบิล ยู บุช แม้ได้เปิดศึก ทำสงครามกับประเทศอิรัก และได้ทำลายชีวิตของผู้คนชาวอิรักไปเป็นจำนวนมาก แต่กลับได้รับการเลือกตั้งจากคนอเมริกัน ให้กลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง โดยไม่โดนขับไล่ ข้อหา ขาดจริยธรรม แม้เหมือนจะแสดงให้เห็นว่า นั่นมันเป็นชัยชนะของความเห็นเชิงปริมาณ ไม่ใช่ความเห็นเชิงคุณภาพ เพราะการทำลายชีวิต คน ถือเป็นเรื่องที่ผิดหลัก คุณธรรม จริยธรรม และที่น่าสนใจอย่างมาก ก็คือว่า ทำไมคนอเมริกันที่ไม่เห็นด้วยจึง ไม่ขับไล่นาย บุช เหมือนเช่นประเทศไทย ที่ขับไล่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ คนอเมริกาไม่มีคนดี คนมีคุณภาพ เลยหรือ หรือเพราะระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง นั้น มันไม่ใช่ระบอบที่จะสามารถตอบโจทย์ ทางคุณภาพ ตอบโจทย์ความดี ความงาม ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ มาแต่เดิม หรือ มาแต่ในขั้นความคิด -ปรัชญาแล้ว
แต่ก็นั่นแหละ เมื่อคนไทย ได้สนใจนำมา ใช้แล้ว ก็จำเป็นอยู่ที่จะต้องนำมาใช้อย่างเข้าใจ และใช้ให้ถูกต้อง และก็โดยที่ยังไม่ต้องหาทางสรุปกันแบบคนขี้เกียจง่ายๆว่า นี่คือระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ บางทีเราจะต้องตระหนักกันให้มากยิ่งกว่านี้ว่า ท้ายที่สุดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมัน ก็ เป็นเพียงระบอบความเชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นระบอบการปกครองที่ แย่น้อยที่สุด กว่าระบอบการปกครองอื่น ที่เรานำมาใช้ในการปกครองประเทศไทยของเรา ก็เท่านั้นเอง และก็ไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดจนหาข้อติไม่ได้ เพราะระบอบที่หาข้อติไม่ได้ ก็คือระบอบของพระเอก ขี่ม้าขาวที่มีอยู่มีแต่ในโลกแห่งจินตนาการ หรือในโลกนิทานของเรา เท่านั้น ซึ่งไม่ควรนำมาใช้ เป็นดีที่สุด เพราะการไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง ย่อมจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหลอกลวง หลอนหลอกตัวเอง ทำให้คิดเพี้ยนไป จนท้ายที่สุดถ้าคุมสติไม่อยู่ ก็อาจจะสามารถทำให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าๆ บอๆไปได้เหมือนกันCreate Date : 25 เมษายน 2550
Last Update : 25 เมษายน 2550 22:55:38 น.
Counter : 366 Pageviews.

2 comments
  

หมอยุ่นขอ.คิด ,

หมอยุ่นขอ..เขียน ,

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง)

-----------------------------------------------------------

หมอยุ่นขอ...พูด (บ้าง) [7]วิกฤติของชาติ สู่ สันติภาพ ได้อย่างไร ?


1. คมช. + รัฐบาล ตั้งหลักให้มั่น,

แถลงการณ์แก่สื่อทั่วโลก พูดให้ชัดว่า

เลือกตั้งอย่างช้าในเดือน ธันวาคม 2550

เพื่อลดความหวาดละแวง, ความเดือดร้อนของทุกฝ่าย


2. คมช. + รัฐบาล อย่าขัดกันเอง

ลงเรือลำเดียวกันแล้ว , มีเดิมพันสูง

ประคับประคองให้ถึงฝั่ง ,

ต้องป้องปราม อย่าให้มีการรัฐประหารซ้ำ / ซ้อน

อย่างเด็ดขาด

นายกรัฐมนตรีต้องอดทน , เสียสละ อีกไม่กี่เดือนแล้ว

อย่าได้ มีการกดดันให้ลาออก หรือ อย่าลาออกเอง


3. เปิดการเจรจาเพื่อสันติ ระหว่าง กลุ่มผู้เคลื่อนไหว

ทั้งที่ต่อต้าน , สนับสนุน รัฐบาลชุดเก่า และ ชุดปัจจุบัน

อย่างเปิดเผย , จริงใจ , แสดงออกถึงการสมานฉันท์

โดยเผยแพร่ทางสื่อทุกสาขา โดยเฉพาะ โทรทัศน์

เพื่อตกลงแนวทางสันติวิธี สู่ การเลือกตั้ง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย


4. ให้มีรายการทางสถานีโทรทัศน์, วิทยุ เป็นรายการ

" หยุด...หันหน้า เข้าใจ กัน

สู่ การเลือกตั้ง "

ให้มีทุกๆวัน , เชิญผู้มีแนวคิดด้านสันติวิธี ออกมาพูด

โดยรับฟังความคิดของประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ

และ รณรงค์การเลือกตั้ง ให้ บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


5. ขอความร่วมมือ สื่อทุกสาขา ช่วยกันเป็นช่องทาง

การแสดงออกของประชาชนทุกคน สำหรับ

เพื่อการสร้างสรร , หยุดการสื่อด้านทำลาย

เป็นลักษณะ สื่อสร้างชาติ , สมานฉันท์


6. คมช. + รัฐบาล หยุดการโหมประชาสัมพันธ์

เพื่อดิสเครดิตรัฐบาลชุดก่อน , รอให้เสร็จสิ้น

การตรวจสอบตามกระบานการยุติธรรมแล้ว จึงแถลงผล


7. ร่าง รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกให้มีการแสดงความคิดเห็น

อย่างโปร่งใส ทางสื่อทุกสาขา โดยเฉพาะ โทรทัศน์

กรณี ถ้า ประชาชนลงประชามติ ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ

คมช. ต้องแสดงความจริงใจ , เคารพความคิดเห็นของ

ประชาชน ประกาศล่วงหน้าเลยเพื่อให้ชัดเจน ว่า

จะนำรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 มาใช้ชั่วคราว

สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ปลายปีนี้ เพื่อไปร่าง

รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร กันใหม่หลังเลือกตั้ง


8. กรณี อดีต นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

ให้ คมช. + รัฐบาล

แสดงความจริงใจ , ให้ความเป็นธรรม

เปิดทางให้กลับประเทศไทย เพื่อสู่

กระบวนการยุติธรรม ตามหลักสากล


9. ศาลต่างๆ ให้แถลงการณ์ถึงจุดยืนว่า การพิจารณา

คดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดก่อน จะเป็น

ไปอย่างอิสระ , บริสุทธิ์ , ยุติธรรม


10. คดีความต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ตามปกติที่มีอยู่เดิม , ยุติลักษณะเฉพาะกิจ เช่น

คตส.วิกฤติของชาติ สู่ สันติภาพ ได้อย่างไร ?


ตุลาการ เป็นหลัก ให้ความเป็นธรรม ,

นับถอยหลัง สู่ การเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ , ยุติธรรม

เปิดการเจรจาโดยสันติวิธี สู่ แนวทางที่ชัดเจน ,

ทุกคน , ทุกกลุ่ม หยุด...หันหน้า เข้าใจ กัน


หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

บุคคลตัวอย่าง ปี 2542 - 2543

โดย สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ใน พระบรมราชูปถัมป์-

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

//www.esnips.com/web/moryoonwrite
//www.oknation.net/blog/moryoon
//moryoon.blogspot.com
//moryoon.tapee.ac.th
//moryoon.bloggang.com
โดย: หมอยุ่น ตามรอยพุทธทาส (moryoon ) วันที่: 30 เมษายน 2550 เวลา:18:21:08 น.
  
ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ผมว่าเป็นข้อแนะนำ ง่ายๆ เรียบๆ ที่ไม่ต้องมีเหตุผลสลับซับซ้อนอะไร แต่ว่าดูเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา ไม่แบ่งฝัก ฝ่าย ผมถือว่านี่เป็นคำแนะนำของผู้ใหญ่ ที่ไม่จำเป็นต้องเกษียณก่อน หรือแก่ชรา แล้วจึงจะเป็นผู้ใหญ่ได้ มีผู้ใหญ่หลายๆคน ที่ ผมเคยคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ แต่เสนอให้มีการแบ่งฝ่าย ไม่ต้องเป็นกลาง ผมฟังแล้ว ทั้งขนลุก และสมเพชเวทนา เมืองไทยและคนไทยจริงๆ ที่มีผู้ใหญ่ประเภทนี้ คอยชี้ทางประเทศไทย
เห็นว่าผู้ใหญ่ที่แท้ต้องมีภาวะที่เป็น " ปิโย" น่ารัก และอ่อนโยน กอรปด้วยพรหมวิหารสี่ เป็นอย่างน้อย เมืองไทย ดูจะยากจริงๆ เต็มที จะมีก็แต่ผู้ใหญ่ที่คอยยุให้คนตีกัน..
โดย: เนื่อง มาจากเหตุ (เนื่อง มาจากเหตุ ) วันที่: 2 พฤษภาคม 2550 เวลา:22:21:06 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เนื่อง มาจากเหตุ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]