นานาสาระ
<<
กรกฏาคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
28 กรกฏาคม 2551

ฝึกพูดอังกฤษ

การทักทาย

Good morning. สวัสดีตอนเช้า
Good afternoon. สวัสดีตอนบ่าย
Good evening. สวัสดีตอนเย็น
Hello. หรือ Hi สวัสดี
How are you? สบายดีหรือ...(ครับ/ค่ะ)
How are you today? สบายดีหรือ...วันนี้
How are you this morning? สบายดีหรือ...เช้านี้
How are you this afternoon? สบายดีหรือ...บ่ายนี้
How are you this evening? สบายดีหรือ...เย็นนี้
Fine, thank you and you? สบายดี... ขอบค.ณและคุณล่ะ
Hello , Malee. How are you today?
(เฮลโล่, มาล. ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์)
Fine,thank you and you?
(ไฟน.,แธ้งค กิ้ว แอนด์ ยู)
4 Fine,thanks.
(ไฟน.,แธ้งค์ส)

Very well, thank you and you? สบายดี... ขอบค.ณและคุณล่ะ
Not bad, thank you. ไม.เลว... ขอบค.ณ
Fine, thanks. สบายดี... ขอบค.ณ
Not so well,I have a cold. ไม.ค่อยสบาย ผมเป.นหวัด
Not very well,I have a headache. ไม.ค่อยดีนัก ผมปวดศ.รษะ
I’m sorry to hear it. ผมเส.ยใจที่ได้ทราบเช่นนี้
That’s to bad. นั่นเป็นเรื่องที่แย่มาก
I hope you feel better. ผมหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น

การพูดขอบคุณ
Thanks. ขอบค.ณ
Thank you. ขอบค.ณ
Thank you very much. ขอบค.ณมาก
Thanks a lot. ขอบค.ณมาก
Many thanks. ขอบค.ณมาก
Thank you for you advice. ขอบค.ณสำหร.บคำแนะนำของค.ณ
May I borrow your a pencil? ผมขอย.มด.นสอของค.ณสักแท่งซิ
Thank you for your help. ขอบค.ณสำหร.บความช.วยเหลือของค.ณ
Thank you for your kindness. ขอบค.ณสำหร.บความกร.ณาของค.ณ
Thanks for your trouble. ขอบค.ณที่อุตสาห์ช่วยเหลือผม
Happy birthday. สุขส.นต์วันเกิด
Here’s a present for you. นี่คือของขว.ญสำหร.บคุณ
Thank you for your a present. ขอบค.ณสำหร.บของขว.ญของค.ณ
I hope you like it. ผม/ดิฉันหวังว่าคุณจะชอบม.น
What is it? ม.นคืออะไร
Open it! เปิดดูซิ
You’re welcome. ไม.เป็นไร
It’s my pleasure. ด้วยความย.นดี
That’s all right. ไม.เป็นไร
Not at all. ไม.เป็นไร

การแนะนำ
How do you do? ........../...
I am .. (Jane). ............ (.............)
May introduce myself. ผมขออน.ญาตแนะนำต.วเอง
Let me introduce myself. ผมขอแนะนำต.วเอง
I would like to introduce myself. ผมอยากจะขอแนะนำต.วเอง
Sorry,what’s your first name agian? ขอโทษ ..่ยชื่อแรกคุณอีกครั้ง
Sorry,what’s your last name agian? ขอโทษ ..่ยชื่อสกุลคุณอีกครั้ง
Sorry,what’s your name again? ขอโทษ ..่ยชื่อเต็มค.ณอีกครั ้ง
Please to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
Nice to meet you, too. ยินดีที ่ได้รู้จักคุณเช่นกัน
What’s your name? คุณชื่ออะไร
But call me ..(Dum.) แต่เรียกผมว่าดำก็ได้(บอกชื่อเล่น)
Where are you from? คุณมาจากท..ไหน
I’m from .. (England.) ฉันมาจากอ.งกฤษ (บอกชื่อประเทศ)
What part of England are you from? คุณมาจากส.วนไหนของอ.งกฤษ
I come from ..(London.) ฉันมาจากลอนดอน (บอกชื่อเม.อง)

แนะนำให้รู้จักกัน
May I introduce ..(Mr.Peter) ผมขอแนะนำให.รู้จักกับ..(คุณปีเตอร์)
Let me introduce..(Mr.Peter) ผมขอแนะนำให.รู้จักกับ..(คุณปีเตอร์)
Peter is old friend of mine. ปีเตอร์เป็นเพื่อนเก่าของผม
She is a teacher. เธอเป็นครู
I’m glad to meet you. ผม/ดิฉันดีใจที่ได้พบคุณ
Glad to know you. ดีใจที่ได้รู้จักคุณ
Have you met ..(Jane)? คุณรู้จักกับเจนหรือยัง (บอกชื่อคนที่คุณถาม)
Have you Seen.. (Jane)? คุณเคยเห็นเจนหรือยัง (บอกชื่อคนที่คุณถาม)
No,I haven’t. ผม/ดิฉัน ยังไม.รู้จัก
Are you a friend of Tom’s? คุณเป็นเพื่อนกับทอมใช.ไหม
Do you know Tom? คุณรู้จักทอมไหม
Yes,we went to the same school. รู้จักครับ เราเคยอยู่โรงเรียนเดียวกัน
Yes,we go to the same office. รู้จักครับ เราไปทำงานท..เดียวกัน

การพูดขอโทษ
Pardon me. ขอโทษอย่างมาก
I’m sorry. ผมเสียใจ (ขอโทษ)
I’m very sorry. ผมเสียใจ (ขอโทษ) เป็นอย่างมาก
I’m sorry for being so late. ขอโทษด้วยที่ผมมาช้า
I’m sorry for working too slow. ขอโทษด้วยที่ผมทำงานช้าเกินไป
I’m sorry for interrupting. ขอโทษที่ผมเข้ามาขัดจังหวะ
I’m sorry for that mistake. ผมขอโทษสำหรับข้อบกพร่องนั้น
I’m sorry to be in your way. ผมขอโทษด้วยที่กีดขวางทางคุณ
I’m sorry to have trouble you. ผมเสียใจที่ต้องรบกวนคุณ
I’m sorry to have you waiting. ผมเสียใจครับที่ปล่อยให้คุณต้องรอ
Excuse me for a moment. ขอโทษผมสักครู่
May I get by? ผมขอทางหน่อย
I just got here, too. ผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกัน
That’s all right. ไม่เป็นไร
That’s okey. ไม่เป็นไร
Certainly. ไม่เป็นไร
Don’t mention it. ไม่เป็นไร
Never mind. ไม่เป็นไร
No problem. ไม่มีปัญหา
It doesn’t matter. ไม่เป็นไรหรอก
Please don’t worry about it. กรุณาอย่ากังวลไปเลย

คำอำลา
Goodbye ลาก่อน
Bye-bye ลาก่อน
See you later. แล้วพบกันใหม.น่ะ
Have fun. ขอให.สนุกนะ
Enjoy yourself. ขอให.สนุกนะ
Go ahead. เชิญตามสบาย
Oh, really? โอ จริงหรือ

คำขอร้อง
Would you please open the window? คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างได้ไหม
Would you please close the window? คุณจะกรุณาปิดหน้าต่างได้ไหม
Would you open the door, please? คุณจะกรุณาเปิดประตูได้ไหม
Would you close the door, please? คุณจะกรุณาปิดประตูได้ไหม
Would you mind opening the window? คุ ณจะรังเกียจไหมถ.าจะเปิดหน้าต่าง
Would you mind speaking a louder? คุณจะรังเกียจไหมถ.าจะพูดให้ดังข..น
Would you do something for me? คุณช่วยทำอะไรให.ผมหน.อยได้ไหม
Would you please go with me? คุณกรุณาไปกับผมหน.วยได้ไหม
Would you mind if I opened the door? คุณจะรังเกียจไหมถ.าผมจะเป.ดประตู
Would you mind if I sat here? คุ ณจะรังเกียจไหมถ.าผมจะน..งที่นี่
Could I go home now? ผมขออน.ญาตกลับบ้านเดี๋ยวนี้ได้ไหม
May I smoke here? ผมขออน.ญาตสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม
May I come in? ผมขออน.ญาตเข.าไปข.างในได้ไหม
Not at all. ไม.เป็นไร
Certainly not. ไม.เป็นไร
Of course. แน่นอน
All right. ไม.เป็นไร
Yes, please. ตามสบาย
No, you couldn’t. ไม.ได้
I’m afraid I can’t. ผมเกรงว.าจะไม.ได้
I don’t like strong wind. ผมไม.ชอบลมแรง
O.K. It doesn’t matter. ตกลง ม.นไม.ม.ความสำค.ญหรอก
It’s vere hot in here. ที่นี่ม.นร้อนมากเลย
Really? I’m quite cold. ความจร.งแล้ว ผมร..สึกหนาวนะ

การให้ข้อมูลส่วนตัว
What’s your name? คุณชื่ออะไร
How do you spell your last name? ชื่อสกุลของค.ณสะกดอย่างไร
How do you spell your first name? ชื่อตัวของค.ณสะกดอย่างไร
Where are you from? คุณมาจากประเทศไหน
Where do you come from? คุณมาจากประเทศไหน
I’m from.. (New York.) ผมมาจากน.วยอร์ค (บอกชื่อเม.องที่มา)
I come from.. (New York.) ผมมาจากน.วยอร์ค (บอกชื่อเม.องที่มา)
Ah, you are American. คุณเป็นคนอเมร.กัน
That’s right. I’m American. ถูกต้อง ผมเป.นคนอเมร.กัน
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
What is you address? ที่อยู่ของค.ณคืออะไร
Is that in New York? นั่นอยู่ในนิวยอร์คหรือ
What’s your telephone number? เบอร์โทรศัพท์ของค.ณคืออะไร
May I have your phone number? ผมขอเบอร.โทรศัพท์ของค.ณได้ไหม
My phone number is 369-7740. เบอร์โทรศัพท์ของผมค.อ 369-7740
It’s 369-7740. ม.นคือ 369-7740
Could you repeat that, please? คุณกรุณาพูดซ้ำอ.กครั้งได้ไหม
What is your occupation? คุณทำอาช.พอะไร
What is your job? คุณทำงานอะไร
I’m a .. (technician.) ผมเป.นช่างเทคนิค (บอกชื่ออาชีพ)
What’s the name of your employer? สถานที่ทำงานของค.ณชื ่ออะไร
I work for.. (IBM) ผมทำงานท..บริษัท IBM (บอกชื่อบริษัท)

การพูดข้อมูลส่วนตัว
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò¹
How old are you? .............
I’m twenty-three years old? ผมอาย. 23 ปี
Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง
Yes, I’m married. ผมแต.งงานแล้ว
No, I’m not married. ผมย.งไม.ได้แต่งงาน
No, I’m single. ผมย.งเป็นโสด
No, I’m widowed. ผมเป.นหม.าย
No, I’m divorced. ผมได.อย่าร้างแล้ว
What does your wife do? ภรรยาคุณทำงานอะไร
What does your husband do? สาม.คุณทำงานอะไร
She’s (He’s) a housewife. เธอ (เขา) ทำงานอะไร
She (He) works for Citybank. เธอ (เขา) ทำงานท..ธนาคารซิตี้แบ็งค์
Do you have any chindren? คุณม.บุตรกี่คน
I have got two chindren. ผมม.บุตร 2 คน
One son and one daughter. ชาย 1 คน หญิง 1 คน
Two sons. ชาย 2 คน
Two daughter. หญิง 2 คน
How old are they? พวกเขาอาย.เท่าไร
The older one is ten. บุตรคนโตอายุ 10 ขวบ
And the younger one is eight. บุตรคนเล็กอายุ 8 ขวบ
And the other one is eight. บุตรอีกคนอายุ 8 ขวบ
My older daughter is ten. บุตรสาวคนโตของผมอาย. 10 ขวบ
My younger son is eight. บุตรชายคนเล็กของผมอาย. 8 ขวบ
The oldest one is ten. บุตรคนโตสุดอายุ 10 ขวบ
Do you live with your parents,now? ขณะน.. คุณอยู่กับพ่อแม.หรือเปล่า
No, I don’t. ไม.ได้อยู่ครับ/ค่ะ
Yes, I do. อยู่ครับ/ค่ะ
Do you live alone? คุณอยู่คนเดียวหรือ
No, I live with my parents. เปล่าครับ ผมอย..กับพ่อแม.ของผม
No, I live with my brothers and sister. เปล่าครับ ผมอย..กับน้องชายและ
น้องสาวของผม
Tell me about your parent. เล่าเรื่องพ่อแม.ของค.ณให้ฉันฟ.งหน่อยซิ
What do they do? พวกเขาทำงานอะไร
Well,my father was a policeman. ได้ซิ พ่อของผมเคยเป.นตำรวจ
But he is retires. แต่เขาได.เกษียรอายุแล้ว

My mother is a primarily school teacher. แม.ของผมเป.นครูโรงเรียนประถม
Do you have any brothers and sisters? คุณม.พี่น้องชายหรือหญิงบ้างไหม
Yes, I have got two sisters and a brother. ม.ครับ ผมม.พี่น้องหญิง 2 คน
และชาย 1 คน
Yes, I have got three brothers but no ม.ครับ ผมม.พี่น้องชาย 3 คน แต่ไม.ม.
sister. พี่น้องหญิง
My oldest brother,Suchai, is twenty. สุชัย พี่ชายคนโตสุดของผมอาย. 20 ปี
My youger sister,Sumalee is seventeen. สุมาล. น้องคนเล็กของผมอาย. 17 ปี
My oldest sister is a salesclerk. พี่สาวคนโตสุดเป็นพนักงานขาย
She works at Central Department Store. เธอทำงานท..ห้างเซ็นทรัล
What does your youger sister do? น้องสาวคนเล็กคุณทำงานอะไร
She is a waitress. เธอเป็นพนักงานเสริฟ
She works for Burger King. เธอทำงานท..เบอร์เก่อะคิง
She is still a student. เธอยังเป็นนักเรียน (นักศึกษา)
She go to Sam-senwittayalai school. เธอไปเรียนที่โรงเรียนสามเสนว.ทยาลัย
She go to Ramkhamhang university. เธอศึกษาอยู่ที่มหาว.ทยาลัยรามคำแหง

การให้ข้อมูลแหล่งที่อยู่
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Bangkok. ผมอาศ.ยอยู่ในกรุงเทพฯ
I live in the centre of Bangkok. ผมอาศ.ยอยู่ในใจกลางเม.องกรุงเทพฯ
I live in the suburbs of Bangkok. ผมอาศ.ยอยู่แถวชานเม.องกรุงเทพฯ
I live in the country in Chiang Mai. ผมอาศ.ยอยู่ในชนบทในเม.องเชียงใหม.
I live in a village in Phuket. ผมอาศ.ยอยู่ในหม..บ้านในเม.องภูเก็ต
I live in the North of Thailand. ผมอาศ.ยอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
I live in the South of Thailand. ผมอาศ.ยอยู่ทางใต้ของประเทศไทย
Do you live in a house or a flat? คุณอาศัยอยู่ในบ้านหรือแฟลต
I live in a house. ผมอาศ.ยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
I live in a flat on the fourth floor. ผมอาศ.ยอยู่ในแฟลตบนช..นสี่
I live in a block of flats. ผมอาศ.ยอยู่ในอาคารแฟลตแห.งหนึ่ง
My house is very small. บ้านของผมม.ขนาดเล.กมาก
My house is large. บ้านของผมม.ขนาดใหญ.
My flat is modern and comfortable. แฟลตของผมท.นสม.ยและสะดวกสบาย
There’s a lot of room in my house. บ้านของผมม.เนื้อที่กว้างขวาง
There isn’t much room in my flat. แฟลตของผมม.เนื้อที่ไม.มากน.ก
There are two bedrooms upstairs. ชั้นบนม.สองห้องนอน
Ther is a living room, a kitchen and a bathroom downstairs.
ชั้นล่างม.หนึ่งห้องนั่งเล่น หนึ่งห้องครัว และหนึ่งห้องน้ำ
Do you have a garden? คุณม.สวนหรือเปล่า
I have a garden in front of the house. ผมม.สวนอยู ่หน้าบ้าน
I don’t have a garden,but I have a terrach. ผมไม.ม.สวนแต่ผมม.ระเบียง

การให้ข้อมูลการศึกษา
Have you finished school? คุณจบจากโรงเรี ยนหรือยัง
No, I’m still a student. ไม่ใช่ครับ ผมยังเป็นนักเรียนอยู่
Which school did you go to?. คุณเรียนที่โรงเรียนไหน
I went to Sam-Sen Wittayalai School. ผมเรียนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
I went to National Institute for Skill Development.
ผมเรียนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง
I went to Lampang* Institute for Skil Development.
ผมเรียนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำปาง
I went to Rayong* Centre for Skill Development.
ผมเรียนที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
(* ชื่อสถาบันหรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานให้เปลี่ยนไปตามชื่อจังหวัดที่ฝึกอยู่)
What do you course? คุณเรียนหลักสูตรอะไร
I do a carpentry** course. ผมเรียนหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้าง
I do an electrician** course. ผมเรียนหลักสูตรช่างไฟฟ้า
(** ชื่อหลักสูตรเปลี่ยนไปตามสาขาวิชาที่ฝึกอยู่)
Do you like carpenter. คุณชอบอาชีพช่างไม้ก่อสร้างหรือ
Yes, I like it very much. ใช่ครับ ผมชอบมันมาก
What sort of school do you go to? คุณไปโรงเรียนชนิดไหน
I go to a technical high school. ผมไปโรงเรียนเตรียมเทคนิค
I go to a state high school. ผมไปโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล
I go to a private high school. ผมไปโรงเรียนมัธยมของเอกชน
Is it a private school? เป็นโรงเรียนเอกชนใช่ไหม
No, it’s a public school. ไม่ใช่ เป็นโรงเรียนของรัฐบาล
No, it’s a state school. ไม่ใช่ เป็นโรงเรียนของรัฐบาล

การพูดถึงลักษณะคน
He’s tall/short/of average height. เขาสูง/เตี ้ย/สูงปานกลาง
She’s thin/fat/a little heavy. เธอผอม/อ้วน/ค่อนข้างอ้วน
He’s handsome/very good looking. เขารูปร่างหน้าตาดี/ดูดีมาก
She’s pretty. เธอรูปร่างสวยน่ารัก
Her hair is long and straight. ผมของเธอยาวและตรง
His hair is short and curly. ผมของเขาสั้นและหยิก
Her hair is black/brown. ผมของเธอสีดำ/สีน้ำตาล
Who’s that woman over there? ผู้หญิงที่ยืนอยู่โน่นใครน่ะ
Which woman? คนไหน
The woman is pretty,tall and thin. ผู้หญิงที่น่ารักสูงและผอมน่ะ
What’s her name. เธอชื่ออะไร
I think her name is ..(Sunisa). ผมคิดว่าชื่อของเธอคือ .. (สุนิสา)
I don’t know. ผมไม่รู้
She’s shy/very funny. เธอขี้อาย/เธอเป็นคนสนุนสนานมาก
He’s nice/smart/serious. เขาเป็นคนดี/คนฉลาด/คนเคร่งเครียด
Do you know ..(Sunisa)? คุณรู้จักสุนิสาไหม
What’s she like? เธอเป็นอย่างไรบ้าง
She’s really pretty and very smart. เธอสวยน่ารักและฉลาดมาก
She’s got dark hair . เธอมีผมสีดำ
How tall is she? เธอสูงเท่าไร
About five foot seven. ประมาณห้าฟุตเจ็ดนิ้ว
Is she thin? เธอผอมไหม
Yes,she is quite thin. เธอค่อนข้างผอม

การพูดโทรศัพท์
PART2 ½Ö¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
Hello! Is that ABS Industries? สวัสดี ที่นั่นเอบีเอส อินดัสตรีส์ ใช่ไหม
Hello! Is that 245-1825? สวัสดี ที่นั่น 245-1825 ใช่ไหม
Yes, it is. ค่ะ ถูกแล้ว
No, this is Siam Sport Company. ไม่ใช่ค่ะ ที่นี่บริษัทสยามกีฬา
No, this is 245-1822. ไม่ใช่ค่ะ ที่นี่ 245-1822
Could I speak to Vinai, please? ผมขอพูดกับวินัยได้ไหมครับ
I’d like to speak to Vinai, please. ผมอยากคุยกับคุณวินัยครับ
I want to talk to Vinai, please. ผมต้องการพูดกับคุณวินัยครับ
Is Vinai there? วินัยอยู่ที่นั่นไหมครับ
Who’s calling, please? ใครจะพูดด้วยค่ะ
Who’s this speaking, please? ใครพูดด้วยค่ ะ
My name is John Stevens. ผมชื่อจอห์น สตีเวนส์ ครับ
Hold the line, please. กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
Just a moment, please. กรุณารอสักครู่ค่ะ
Wait a moment, please. กรุณาคอยสักครู่ค่ะ
Hold the line. ถือสายรอสักครู่ค่ะ
I’ll see if he’s in. ดิฉันจะไปดูว่าเขาอยู่หรือไม่
I’m sorry to keep you waiting. ขอโทษด้วยนะค่ะที่ให้รอ
He isn’t here. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ
I’m sorry. He isn’t in at the moment. ขอโทษค่ะ ขณะนี้เขาไม่อยู่
He’s not available at the moment. ขอโทษค่ะ เขาไม่ว่างในขณะนี้
Would you like to leave a message. คุณจะฝากข้อความอะไรไว้ไหมค่ะ
Will you call back later? คุณจะโทรมาใหม่ไหมค่ะ
I’ll call back later, thanks. ผมจะโทรกลับมาใหม่ ขอบคุณครับ

การพูดนัดหมาย
PART2 ½Ö¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
What time will he be back, please? เขาจะกลับมากี่โมงครับ
When is he coming back, please? เขาจะกลับมาเมื่อไรครับ
Will he be back soon? อีกนานไหมครับเขาจะกลับ
I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจค่ะ
I think he’ll be back at two o’clock. ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาเวลาบ่าย 2 โมง
I think he’s coming back at two o’clock. ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาเวลาบ่าย 2 โมง
I think he’ll be back in the half an hour. ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาในครึ่งชั่วโมง
I think he’s coming back in the half an hour. ฉันคิดว่าเขาจะกลับในครึ่งชั่งโมง
Thank you. I’ll try again later. ขอบคุณครับ ผมจะลองโทรมาอีกครั้ง
I’ll call back later then. ผมจะโทรมาใหม่อีกครั้งครับ
All right. I’ll tell Vinai you called. ได้ค่ะ ฉันจะบอกวินัยให้ว่าคุณโทรมา
Thank you. Good bye. ขอบคุณครับ สวัสดี
What time will he be back, please? เขาจะกลับมาเวลาอะไรครับ
I don’t think he’ll be back again today. ฉันไม่คิดว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกวันนี้
Can I take a message for him? จะให้ฉันจดข้อความถึงเขาหรือไม่
Would you like to leave a message? คุณจะทิ้งข้อความไว้หรือไม่ค่ะ
Please ask him to call me back when he comes in.
โปรดบอกให้เขาโทรกลับหาผมด้วยเมื่อเขากลับเข้ามา
My number is 385-1442. เบอร์ของผมคือ 385-1442
Please tell him that I’ll call back to him โปรดบอกเขาว่าผมจะโทรหาเขา
between 9.00 to 10.00 a.m. tomorrow. พรุ่งนี้ระหว่างเวลา 9 ถึง 10 โมงเช้า
All right. I’ll tell him in the morning. ได้ค่ะ ฉันจะบอกเขาพรุ่งนี้เช้า

การพูดสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ
I like dogs. ผม/ฉันชอบสุนัข
I like jazz. ผม/ฉันชอบเพลงแจ็ส
I like Thai food. ผม/ฉันชอบอาหารไทย
I like U2 very much. ผม/ฉันชอบวง U2 มาก ๆ
I like watching TV. ผม/ฉันชอบดูทีวี
I like to play football. ผม/ฉันชอบเล่นฟุตบอล
I don’t like dogs. ผม/ฉันไม่ชอบสุนัข
I don’t like jazz. ผม/ฉันไม่ชอบเพลงแจ็ส
I dont’ like tea. ผม/ฉันไม่ชอบชา
Do you like rock, Anna? คุณชอบเพลงร็อคไหม แอนนา
Yes,I really like it. Do you? ค่ะ ฉันชอบมันจริง ๆ แล้วคุณละ
Do you like rock? คุณชอบเพลงร็อคไหม
So do I. ผมก็ชอบเช่นกัน
No, I don’t like it very much. ผมไม่ชอบมันมาก ๆ
No, I don’t like it at all. ผมไม่ชอบมันเลยทีเดียว
What kind of music do you like? เพลงประเภทไหนละที่คุณชอบ
Well, I like pop a lot. เออ, ผมชอบเพลงพ็อพมากที่สุด
Well, I like country a lot. เออ, ผมชอบเพลงลูกทุ่งมากที่สุด
Do you like dogs? คุณชอบสุนัขไหม”
Yes, I really like them. ครับ ผมชอบสุนัขมาก ๆ
Why do you like dogs? ทำไมคุณจึงชอบสุนัข
Because they’re friendly and nice. เพราะว่าพวกมันดูเป็นมิตรดีและน่ารัก
How about you? Do you like them? คุณคิดอย่างไร คุณชอบพวกมันไหม

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ
PART2 ½Ö¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
Can I help you? ให้ผม/ฉันช่วยไหม
Could I help you? ให้ผม/ฉันช่วยไหม
Can you help me, please? กรุณาช่วยผม/ฉันได้ไหม
Could you help me, please? กรุณาช่วยผม/ฉันได้ไหม
I’m looking for a travel agency. ผมกำลังหาบริษัททัวร์แห่งหนึ่งครับ
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò¹
There’s one near here. มีอยู่ใกล้ ๆ ที่นี่แห่งหนึ่งค่ะ
I’ll draw you a map. ฉันจะเขียนแผนที่ให้ค่ะ
I’ll show you to the place. ฉันจะพาคุณไปที่นั่นเอง
I’m going in the same direction. ฉันกำลังจะไปทางนั้นพอดี
I’ll go with you. ฉันจะไปกับคุณ
That’s very kind of you. คุณเป็นคนดีมากครับ
Excuse me. Can you help me? ขอโทษค่ะ จะกรุณาช่วยฉันได้ไหม
Yes, of course. ได้แน่นอนครับ
Where’s the Hilton Hotel? โรงแรมฮิลตันอยู่ที่ไหนค่ะ
I’m sorry. I don’t know. ขอโทษครับ ผมไม่ทราบ
The Hilton? It’s over there. โรงแรมฮิลตัน อยู่ทาง โน้นครับ
On the left. ทางซ้ายมือ
The Hilton? It’s in North Street. โรงแรมฮิลตันอยู่บนถนนนอร์ธสตรีท
Thank you very much. ขอบคุณมากค่ะ
You’re welcom. ไม่เป็นไรครับ

การถามตอบ
PART2 ½Ö¡¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò¹
1 ประโยคที่ควรจำ
Are you a student? คุณเป็นนักเรียนหรือ
Have you a pen? คุณมีปากกาไหม
Do you smoke? คุณสูบบุหรี่ไหม
Can I help you? ให้ผมช่วยคุณไหม
Will you come here? คุณจะมาที่นี่ไหม
Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Yes, I can. ฉันพูดได้ค่ะ
No, I can’t. ฉันพูดไม่ได้ค่ะ
Do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
Do you have anything to declare? คุณมีสิ่งใดที่ต้องแจ้งหรือไม่
100
ถ้าท่านสังเกตในบทที่ผ่าน ๆ มา จะเห็นว่าเมื่อมีการสนทนาพูดคุยกันก็จะต้อง
ÀÒÉÒÍѧ¡Äɾ×é¹°Ò¹
Yes, I do. ผมพูดได้ครับ
No, I don’t. ผมพูดไม่ได้ครับ
Have you anything to declare? คุณมีสิ่งใดที่ต้องแจ้งหรือไม่
Yes, I have. มีครับ
No, I haven’t. ไม่มีครับ
Who is your teacher? ใครคือครูของคุณ
What do you want? คุณต้องการอะไร
Which is her book? หนังสือเล่มไหนของเธอ
When do you go home? คุณจะกลับบ้านเมื่อไร
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Why are you late? ทำไมคุณมาสาย
How do you cut it? คุณตัดมันอย่างไร
How long is lunch? พักกลางวันนานไหม
How often are you late? คุณมาสายบ่อยไหม
How many pens do you have? คุณมีปากกามากเท่าไร
How much does it weigh? มันหนักเท่าไร
How far is it from here? มันไกลแค่ไหนจากที่นี่
I live at 10, Taparak street. ผมพักอยู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์
I live in Samutprakan. ผมอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

การบอกทิศทาง
Can you tell me where the Victory Monument is?
คุณช่วยกรุณาบอกผมหน่อยว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทางไหน
I’m sorry. I don’t know. เสียใจค่ะ ฉันไม่รู้จัก
Sorry. I’m afraid I can’t. เสียใจค่ะ ฉันเกรงว่าไม่สามารถตอบได้
Certainly. It’s over there. ได้ซิ มันอยู่ทางโน้น
Certainly. It’s on the left. ได้ซิ มันอยู่ทางซ้ายมือ
Certainly. It’s on the right. ได้ซิ มันอยู่ทางขวามือ
Walk to the end of this street and then turn left.
เดินไปจนสุดถนนเส้นนี้ถัดจากนั้นเลี้ยวซ้าย
Keep going straight for a few buildings and you will find it.
เดินตรงไปเรื่อย ๆ อีก 2 - 3 ช่วงตึก และคุณจะพบมัน
Which way is the Sapankwai please? ทางไหนไปสะพานควายค่ะ
This way. ทางนี้ครับ
That way. ทางนั้นครับ
Go up the street. เดินย้อนถนนเส้นนี้ขึ้นไปครับ
Go down the street. เดินตามถนนเส้นนี้ลงไปครับ
Does this road go to Chinatown. ถนนสายนี้ไปเยาวราชหรือเปล่าค่ะ
Yes, it does. ไปครับ
No, it doesn’t. ไม่ไปครับ
I’m looking for Floating Markets. ฉันกำลังมองหาตลาดน้ำอยู่ค่ะ
It isn’t far from here. มันอยู ่ไม่ไกลจากนี ่หรอกครับ
Go straight until you come to the Police Station.
เดินตรงไปข้างหน้าจนกระทั่งถึงสถานีตำรวจ
Turn right at the first corner, then you’ll come to an intersection.
เลี้ยวขาวเมื่อถึงหัวมุมแรก ถัดจากนั้นคุณจะมาถึงสี่แยก
Cross over to the other side and you will find it.
ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งคุณก็จะพบมัน

..... .....
วิรัช คันศร ผู้เรียบเรียงCreate Date : 28 กรกฎาคม 2551
Last Update : 28 กรกฎาคม 2551 22:54:24 น. 41 comments
Counter : 1540 Pageviews.  

 
ชอบ ๆ ขอก็อบนำไปศึกษา...

มีประโยชน์มากมากโดย: ซ่อนรอยยิ้ม วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:35:47 น.  

 
ขอบคุณมากๆคะ หาอยู่นานเลย ประโยคที่มีภาษาไทย ยังไงก็ถ้ามีอีก ขออีกนะคะ ขอบคุณอีกครั้งคะ


โดย: แอม IP: 124.121.111.164 วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:14:44:51 น.  

 
ดีใจที่มีเเบบนี้ดีจัง........ขอบคุณนะคะ


โดย: เด็กลพบุรี IP: 203.172.165.105 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:15:01:06 น.  

 
ขอบคุนค้าบบบบบบ


โดย: อนิวัดด IP: 118.172.99.154 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:16:51:36 น.  

 
ดีจังค่ะสอนแบบนี้แล้วมาอัพเดทอีกนะค่ะ


โดย: ตาลลล IP: 202.149.24.161 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:8:39:52 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ช่วยเนื้อหาในการเรียนชัดเจนขึ้น payanee


โดย: ขอนแก่น IP: 125.26.143.6 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:16:56:35 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่าสำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ กำลังหาอยู่พอดี เป็นกำลังให้นะคะ


โดย: sayuri IP: 118.172.118.23 วันที่: 2 กันยายน 2551 เวลา:12:59:25 น.  

 
thank you very much.


โดย: nit noi IP: 58.9.141.14 วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:9:21:52 น.  

 
กำลังต้องการใช้อย่พอดี ขอบคุณมากค่ะ


โดย: duang IP: 125.25.209.109 วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:9:55:36 น.  

 
thanK you so much.


โดย: bombam IP: 222.123.29.103 วันที่: 16 มกราคม 2552 เวลา:20:23:13 น.  

 
ฮ่าฮ่าสุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดจังเลย


โดย: ความสุขของกะทิ IP: 222.123.165.69 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:01:34 น.  

 
สนุกมาก


โดย: ความสุขของกะทิ IP: 222.123.165.69 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:02:49 น.  

 
thank you verymush

- -- -u play forgame online

what game{}

nevermind- --

ok


โดย: den IP: 222.123.184.49 วันที่: 9 มีนาคม 2552 เวลา:20:16:30 น.  

 
the education is foundation of life.


โดย: แด๊ก IP: 117.47.174.11 วันที่: 11 มีนาคม 2552 เวลา:11:41:44 น.  

 
thank you


โดย: Kuroro IP: 114.128.150.195 วันที่: 17 มีนาคม 2552 เวลา:15:38:27 น.  

 
ขอบคุณมากคับโดย: Paradise IP: 125.25.117.214 วันที่: 23 มีนาคม 2552 เวลา:11:21:28 น.  

 
ได้ศึกษาความรู้เพิ่มขึ้น


โดย: pattyjung IP: 222.123.56.186 วันที่: 23 มีนาคม 2552 เวลา:18:57:21 น.  

 
ขอบคุณค่ะกำลังฝึกพูดอยู่พอดีเลยค่ะ


โดย: แป้ง IP: 118.173.177.164 วันที่: 31 มีนาคม 2552 เวลา:19:49:23 น.  

 
ขี้


โดย: เด็กดี IP: 118.173.54.85 วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:22:50:26 น.  

 
ดีมากค่า ดีใจที่หาเวบนี้เจอ


โดย: พีพีเจ IP: 118.172.24.242 วันที่: 13 พฤษภาคม 2552 เวลา:16:09:56 น.  

 
ขอบคุณคะดีใจที่ได้คะ ดีใจจนเนื้อตัวเต้นไปหมดเลย


โดย: ตูน IP: 118.175.172.146 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:05:36 น.  

 
Thank you so much, it's very good dialogs.


โดย: khonthai IP: 115.67.246.25 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:51:27 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ปอเปี๊ยะ IP: 202.28.27.5 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:35:07 น.  

 
Thank you


โดย: ปิ๊ก IP: 118.172.69.133 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:18:57:46 น.  

 
ชอบมากๆค่ะ


โดย: กุ้ง IP: 117.47.246.82 วันที่: 15 มีนาคม 2553 เวลา:10:13:07 น.  

 
ชอบมากๆ


โดย: เกม IP: 117.47.246.82 วันที่: 15 มีนาคม 2553 เวลา:10:14:36 น.  

 
Thank you


โดย: marusa IP: 183.89.0.34 วันที่: 25 มีนาคม 2553 เวลา:18:58:46 น.  

 
ขอบคุณมากๆคับกำลังต้องการใช้พอดี


โดย: ทัวริส IP: 94.79.246.103 วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:12:15:18 น.  

 
ขอบคุณครับที่นำสิ่งดๆ มาเสนอ


โดย: ประชา IP: 125.26.132.212 วันที่: 5 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:33:26 น.  

 
สบายดีกันไมทุกคน


โดย: ออม IP: 114.128.244.230 วันที่: 9 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:36:37 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ


โดย: นิค IP: 10.6.1.43, 61.91.199.11 วันที่: 17 สิงหาคม 2553 เวลา:9:03:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ศรินยา IP: 124.122.111.76 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:14:28:33 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: ระเบียบ IP: 124.121.72.149 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:22:23:36 น.  

 
ดี เก่งขึ้น สนุกมาก
Thanks


โดย: kanjana IP: 113.53.113.238 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:29:27 น.  

 
ขอบ คุณ สำหรับ ข้อ ความ ดีดี
ใน วัน นี้ ชอบมาก


โดย: kanjana IP: 113.53.113.238 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:31:36 น.  

 
ทักทาย คะ ทุก คน
วัน นี้ สนุก ไหมคะ สบาย ดี กันไหม
ช่วง นี้ หนาว
ดู แล สุขภาพ กัน ด้วยนะ จ๊ะ
คนไทย ทุกคน
สามัคคี ดูแลซึ่ง กันและ กัน
จะได้ สงบนะ
ประ เทศเรา


โดย: kanjana IP: 113.53.113.238 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:38:27 น.  

 
ขอนำไปใช้สอนนักเรียนนะคะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: เรือนกุหลาบ IP: 125.24.50.212 วันที่: 24 มกราคม 2554 เวลา:22:36:47 น.  

 
ดดดดดดดดดด


โดย: วารุณี ชื่นใจ IP: 110.168.67.221 วันที่: 30 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:48:09 น.  

 
ขอบพระคุณมากค่ะ
หาอยู่นานเชียว เริ่มเรียนรู้อังกฤก เพราะมีแฟนชาวต่างชาติ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ


โดย: wife farang IP: 125.26.169.9 วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:6:30:55 น.  

 
ชอบมากเลย ได้ความรู้ตั้งเยอะ
ภายใน 1 ปี ฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้เลย


โดย: อมยิ้ม IP: 164.144.252.26 วันที่: 29 กันยายน 2554 เวลา:13:29:07 น.  

 
มันจะเป็นประโยชน์กับผมมากๆเลยขอบคุณครับ


โดย: vee IP: 223.206.131.60 วันที่: 21 ธันวาคม 2554 เวลา:18:43:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิกช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

mydreamwhite
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
[Add mydreamwhite's blog to your web]