ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2548
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
10 ตุลาคม 2548
 
All Blogs
 
ความสุขขั้นที่ ๑๐

การบัญญัติความสุขในพระพุทธศาสนา

ความสุขขั้นที่ 1

“ดูก่อนอานนท์ ! กามคุณ 5 เป็น ไฉน? กามคุณ 5 คือ รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปราถณา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นรูปที่รัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งกำหนัด; เสียง, กลิ่น, รส, โผฎฐัพพะ (สิ่งที่พึงถูกได้ หรือ กายสัมพัส) ที่พึงรู้แจ้งทาง หู, จมูก, ลิ้น, และกาย อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นรูปที่รัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งกำหนัด. นี้คือกามคุณ 5” “ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขกายสุขใจอันใด ที่เกิดขึ้นเพราะกามคุณ 5 เหล่านี้ ความสุขกายสุขใจนี้เรียดว่ากามสุข.” “ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุขนั้นความสุขขั้นที่ 2

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(กามสุข) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม เข้าสู่ฌานที่ 1 อันมีความตรึก(วิตก) ความตรอง(วิจาร) มีความอิ่มใจ และ ความสุข (ปิติสุข) อันเกิดด้วยความสงัดอยู่. นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (กามสุข) นั้นดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในฌาน 1) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(ในฌานที่1)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 3

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(ในฌานที่1) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะสงบความตรึก(วิตก) ความตรอง(วิจาร) จึงเข้าฌานที่ 2 อันมีความผ่องใสภายใน มีภาวะแห่งจิต มีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดขึ้น ไม่มีความตรึก ไม่มีความตรอง มีความอิ่มใจ และ ความสุข (ปิติสุข) อันเกิดแต่สมาธิอยู่. นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในฌานที่1) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในฌาน 2) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(ในฌานที่2)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 4

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(ในฌานที่2) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะคลายความอิ่มใจเป็นผู้วางเฉย มีสติสัปชัญญะอยู่ เธอเสวยความสุขด้วยนามกาย เข้าสู่ฌานที่ 3 ซึ่งเป็นเหตุให้พระอริยเจ้ากล่าวถึงผู้เข้าฌานนี้ว่าเป็นผู้วางเฉยมีสติ เป็นสุข นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในฌานที่2) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในฌาน 3) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(ในฌานที่3)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 5

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(ในฌานที่3) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะละสุขละทุกข์ได้ (ละสุขกาย ละทุกข์กายได้) เพราะ สุขใจ (โสมนัส) ทุกข์ใจ (โทมนัส) ดับไปในกาลก่อน จึงเข้าสู่ฌานที่ 4 อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีความบริสุทธิ์แห่งสติ อันเกิดขึ้นเพราะความอุเบกขา (ความวางเฉย) นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในฌานที่3) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในฌาน 4) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(ในฌานที่4)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 6

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(ในฌานที่4) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายในรูป (รูปสัญญา) ด้วยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งความกำหนดหมาย ความกระทบกระทั่ง (ปฏิฆสัญญา ได้แก่ความกำหนดหมายใน รูป รส กลิ่น เสียง โพฎฐัพพะ เมื่ออารมณ์ทั้ง5ผ่านเข้ามา ทางหู ตา เป็นต้น) เพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งสัญญาต่างๆ (นานัตตสัญญา-หมายความได้ 2 อย่าง คือสัญญาที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆ และ สัญญาต่างๆ 44 ชนิด – ดูคำอธิบายในวิสุทธิมรรค อารุปปนิทเทส หน้า 139) ทำไว้ในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุด จึงเข้าสู่อรูปฌานชื่อ อากาสานัญจายตนะ (มีอากาสไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์) นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในฌานที่4) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากาสานัญจายตนะ) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากาสานัญจายตนะ)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 7

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากาสานัญจายตนะ) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะ ก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อ อากาสานัญจายตนะ ด้วยกาการทั้งปวง แล้วทำในใจว่า “วิญญาณ หาที่สุดไม่ได้” เข้าสู่ อรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ (มีวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) อยู่นี้แล. อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากาสานัญจายตนะ)นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในอรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข (สุขในอรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ)นั้น.”ความสุขขั้นที่ 8

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ)นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ ด้วยประการทั้งปวงแล้วทำไว้ในใจว่า “อะไรๆ ก็ไม่มี” เข้าสู่อรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะ (มีความกำหนดหมายว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์) อยู่นี้แล. อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในอรูปฌาน ชื่อ วิญญาณญัณจายตนะ) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะ) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะ) นั้น.”ความสุขขั้นที่ 9

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะ) นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เพราะก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะด้วยประการทั้งปวง เข้าสู่ อรูปฌานชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะ (มีสัญญาก็ไม่ไช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ไช่) อยู่. นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในอรูปฌาน ชื่อ อากิญจัญญายตนะ) นั้น“ดูก่อนอานนท์ ! คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมเสวยความสุขกาย สุขใจอันมีอยู่นั้น (สุขในอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะ) นับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้น. ข้อนั้นเพราะเหตุไร.”“ดูก่อนอานนท์ ! เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่า ความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะ) นั้น.”ความสุขขั้นที่ 10

“ดูก่อนอานนท์ ! ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าความสุข(สุขในอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะ)นั้นเป็นไฉน? ดูก่อนอานนท์ ! ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธฌาน (สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา-เป็นสมาบัติสูงสุด ที่พระอนาคามีกับพระอรหันต์เท่านั้นที่ทำให้เกิดได้)อยู่. นี้แล อานนท์ คือ ความสุขอื่นที่ดีกว่า ประณีตกว่าสุข (สุขในอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะ) นั้น.Create Date : 10 ตุลาคม 2548
Last Update : 10 ตุลาคม 2548 5:00:37 น. 31 comments
Counter : 533 Pageviews.

 
ธรรมสวัสดี ขออนุโมทนาทุกท่าน


โดย: ป่ามืด วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:5:03:55 น.  

 
หนทางยาวไกล

ธรรมสวัสดีค่ะ


โดย: rebel วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:37:38 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:7:46:17 น.  

 
คนทั่วไปคงมีแค่มีความสุขในระดับหนึ่งจริง ๆ ด้วย


โดย: ZAZaSassY วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:8:04:27 น.  

 
พี่ป่ามืดขาสงสัยค่ะ

ถ้าทำบาปในฝันนี้มันไม่บาปใช่ไหมคะ
หลับไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าไม่มีเจตนาได้ไหมคะ หรือว่าถ้าไม่มีเจตนาอยู่ลึกๆ ก็คงไม่ฝัน แล้วนอนเฉยๆก็ไม่ได้เกิดการกระทำ แล้วก็ไม่มีผลตามมาด้วยใช่ไหมคะ

นักสืบทำเจแตกกระจุยกระจายในฝัน ก็เลยสงสัยขึ้นมานะคะ (อยากให้เป็นความจริงเหมือนกัน )


โดย: rebel วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:8:32:13 น.  

 
ธรมมสวัสดิค่ะ บทนี้ป้ามดตีความหมายยากหน่อยค่ะ


โดย: ป้ามด วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:23:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะโดย: Batgirl 2001 วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:9:31:10 น.  

 
โดย: erol วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:10:53:29 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


ข้อความแรกแทนความ......ห่วงหา
ข้อความต่อมาแทนความ....ห่วงใย
ข้อความนี้จาก.....เพื่อนคนไกล
ข้อความต่อไปคือ ......ฉันคิดถึงเธอ


**มีความสุขกับวันใหม่ของการทำงานนะจ้า**โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:11:46:01 น.  

 
พี่ป่ามืด... บ่นว่าเหนื่อยแต่ตื่นเช้าจังเลยค่ะ วันนี้งดปล่อยมดหนึ่งวันและไม่ปาดหน้า ... ความสุขนี่มีหลายอย่างเน๊อะแต่ว่าอยู่ที่เราว่าจะเลือกระดับไหน

ชอบจังที่เค้าใช้คำว่า " ความสุขที่ปราณีตกว่า "


โดย: JewNid วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:12:42:52 น.  

 
ขอบคุณมากค๊า ได้สมาธิให้กับใจกับตัวมากขึ้นเลยค่ะ


โดย: สาวหน้าใส วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:14:41:07 น.  

 
สาธุเจ้าค่ะคุณพีั่ป่ามืด

เป่าจินเลยทราบทันทีว่า ความสุขที่ตัวเองมีช่างตื้นเขินเสียจริงๆ

จะพยายามสุขขั้นที่ 2 บ่อยๆค่ะ


โดย: เป่าจิน วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:16:51:25 น.  

 
อนุโมทนาสาธุครับ


โดย: noom_no1 วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:18:17:24 น.  

 
ธรรมสวัสดีค่ะคุณป่ามืด

วันนี้อ่านคงจะไม่จบ print ไปอ่านที่บ้านดีกว่านะคะ ... แวมาส่งยิ้มหวาน...ก่อน......โดย: pataree วันที่: 10 ตุลาคม 2548 เวลา:20:56:39 น.  

 
fun d
ไปนอนนะค่ะ


โดย: erol วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:0:01:40 น.  

 
แวะมาบอกว่า ฝันดี นะจ๊า...


โดย: Angel Tanya วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:0:11:04 น.  

 
จ๊ะเอ๋ ..
พี่ป่ามืด"ฝันดีน๊ะค๊ะ
โดย: หนี่หนีหนี้ วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:2:09:03 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เมืองไทยจ๊า


โดย: Angel Tanya วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:6:59:19 น.  

 
เช้านี้ไม่อัพเหรอ พี่ป่ามืด อิอิ


โดย: ZAZaSassY วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:8:06:42 น.  

 
ความสุขมีหลายระดับจริงด้วย
จะเข้ามาอ่านบ่อยๆนะคะ


โดย: ๙ka วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:9:48:42 น.  

 
แวะมาอ่านประดับความรู้ คุณป่ามืดสบายดีนะครับ


โดย: ชายคา วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:10:32:15 น.  

 
ธรรมสวัสดี ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

เน็ตอืดจัง แว๊บๆมา ช่วงนี้ภาระกิจต้อนจนมุม เด๋วหาโอกาสแว๊บมาใหม่นะคะ..

วันนี้วันพระ ..ไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนก็ระลึกถึงบุญที่เคยกระทำ ทำจิตให้ผ่องใส แผ่เมตตาตัวเองและเพื่อนร่วมวัฏฏะ..ที่เป็นสุขอยู่แล้วให้สุขยิ่งๆขึ้น ผู้ที่ประสบภัยพิบัติให้มีกำลังต่อสู้กับชะตากรรม และขอให้ความทุกข์ยากผ่านพ้นไป ขอให้ผู้ประสบภัยทั้งหลายมีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่เหนือทุกข์กายทุกข์ใจที่ประสบอยู่..

..ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไร "รักษาจิต" ไว้ ..โดย: ป่ามืด วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:13:37:45 น.  

 


..ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไร 'รักษาจิต' ไว้ ..ธรรมสวัสดีค่ะน้องป่ามืดคะ


โดย: ยอดสน วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:15:02:47 น.  

 
"ก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อ เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธฌาน"

ก้าวล่วงน่าจะหมายถึงต้องผ่านสินะ


โดย: พักผ่อน วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:17:27:30 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายของ เนเธอร์แลนด์ นะจ้า


เวลาลบเลือนอะไรได้เสมอ
แต่ไม่เคยลบ**ความคิดถึง**จากใจฉัน
ความ**ห่วงใย**ยังคงมั่นคงเสมอ
ไม่มีวันลบเลือนไปกับ...วันเวลา...


**มีความสุขมากๆๆนะจ้า**


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:18:27:05 น.  

 


มาเยี่ยมบร็อกครับ


โดย: คนเดินดินฯ วันที่: 11 ตุลาคม 2548 เวลา:18:35:20 น.  

 
แวะมาบอกว่าไปนอนแร้วแระ อีกเรื่องหนึ่งสัจธรรมชีวิตคู่ภาคต่ออัพแล้วน้าว่าง ๆ ไปอ่านได้ครับ


โดย: ชายคา วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:0:50:38 น.  

 
ไม่ให้คนนอกตอบแล้ว ต้องไปล็อกอินก่อน
คนชำนาญอรูปฌาน2 เห้นว่าตาที่สามจะเปิด จริงเปล่าก็ไม่รู้ มีสองตาก็ดีแล้ว..โดย: suparatta วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:8:15:29 น.  

 


มาทักทายค่ะ


โดย: rebel วันที่: 12 ตุลาคม 2548 เวลา:10:42:01 น.  

 


โดย: คนเดินดิน (หน้าใหม่อยากกรอบ ) วันที่: 8 สิงหาคม 2554 เวลา:8:53:48 น.  

 


โดย: คนเดินดิน (หน้าใหม่อยากกรอบ ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:3:40:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ป่ามืด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 

 

Now Playing:

eXTReMe Tracker
New Comments
Friends' blogs
[Add ป่ามืด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.