Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2560
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
10 กรกฏาคม 2560
 
All Blogs
 
"ผู้รักดี มีความสุข"ฉลาดทํากับความนึกคิด

คนเราเวลามีความทุกขถาคิดตรวจใจดูใหดีแลวจะมองเห็นความจริงจะจับไดวาที่ไดเปนทุกขนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาเราคิดแตเรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องที่จะทุกขเรื่องเดียว เรื่องที่จะเปนเหตุใหเกิดความไมสบายใจกลุมใจเพียงเรื่องเดียว เรื่องอื่นมีแตเราไมคิด คิดอยูแตเรื่องนั้นแลวก็นั่งกลุมอกกลุมใจอยูตลอดเวลา ทําไมจึงกลุม? ก็กําลังไปคิดถึงแตเรื่องที่ทําใหกลุมนั่นเอง


คนเรามักไมคอยนึกไปในแงใหเกิดปญญาไปคิดในแงราคะเสียบาง ในแงโทสะบาง ในแงโมหะบาง มักจะวนอยูในวงจรของกิเลสเพราะวามันชินทางใหกิเลสเกิดงาย แตวาปญญานี่มันเกิดไมบอยถาเราทําใหเกิดปญญาเสียบาง จิตใจก็จะคุนเคยกับเรื่องทางปญญา เมื่อคุนกับเรื่องทางปญญามีอะไรเกิดขึ้น ปญญาก็จะแทรกโผลมาทันทวงทีเชน มาปลอบโยนจิตใจเรามาบอกเราวาอยางนั้นอยางนี้แลวเราก็จะไมมีความหลงผิด เขาใจผิดความทุกขความเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจนั้นก็จะบรรเทาหรี่วอดลงไปอันนี้เพราะเราคิดไดคือเราคิดอีกมุมหนึ่งใด


ขอใหคิดวาโลกเรานี้มีหลายมุมหลายเหลี่ยมที่เราจะมองถามองไปดานหนึ่งมันมีความกลาใจแลวเราไปมองอยูทําไมที่ตรงนั้น คลาย ๆกับวาหนาตางบานเราดานหนึ่งเปดไปแลว เห็นน้ำคลองเนาเหม็นกลิ่นอบอวลไปทั้งหมด เราเปดปบมีกลิ่นเหม็น แลว จะเปดชมมันทําไมดานนั้นปดมันเสีย แลวก็ไปเปดอีกดานหนึ่งอีกดานหนึ่งนั้นเปนสนามหญาเขียวสดมีตนไมรมรื่น พอเราเปดมองไปก็สบายใจเพราะไดเห็นสิ่งที่ทําใหเพลินใจเย็นตา เราก็ควรมองดานนั้นสวนดานที่มันเนา มันเหม็น มันสกปรก มีน้าครํา เราก็อยาไปเปด ปดมันเสียเลย ไมตองเปดดานนั้นตอไป....อยางนี้ก็สบาย


พระพุทธศาสนาของเรานั้นทานสอนใหเรามองอะไร ๆ ตามที่มันเปนจริง มีคําบาลีอยูคําหนึ่งวา “ยถาภูตญาณทัสนะ” หมายความวารูเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนจริงมองสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามที่มันเปนอยูจริง ถาเรามองเห็นสิ่งนั้นชัดตามที่มันเปนอยูจริง ๆ แลว มันก็ปกติไมเกิดอะไร แตเกิดปญญาเกิดความเขาใจในสิ่งนั้นอยางถูกตองแลวความวุนวายทางจิตใจก็ไมมีที่เกิดความวุนวายขึ้นนั้นก็เพราะวาเรามองไมถูกความจริงของมันไปมองสิ่งที่เปนมายา สิ่งที่ไมใชของจริง ของแทไมไดดูลงไปใหลึกซึ้งถึงสิ่งนั้นวามันคืออะไร


.............................................................


Create Date : 10 กรกฎาคม 2560
Last Update : 10 กรกฎาคม 2560 16:36:41 น. 34 comments
Counter : 577 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtuk-tuk@korat, คุณtoor36, คุณmoresaw, คุณคนบ้านป่า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณTui Laksi, คุณเนินน้ำ, คุณSai Eeuu, คุณหอมกร, คุณSweet_pills, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณmambymam, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณmariabamboo, คุณmcayenne94, คุณญามี่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกิ่งฟ้า, คุณRinsa Yoyolive, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณClose To Heaven, คุณเกศสุริยง, คุณpermanent-love, คุณGorjai Writer, คุณปรัซซี่, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน


 
ฉลาดทํากับความนึกคิด ...
รู้เท่าทันความคิดตามสิ่งที่เป็นจริง ไม่ยึดติด และรู้จักปล่อยวาง

สาธุค่ะ
อ่านยากนะคะ ทั้ง Chrome และ ie แหะ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:42:56 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:56:14 น.  

 
ตัวอักษรเป็นอักขระแปลกๆ เยอะนะครับ

จริงๆ ครับกอดไว้ทำไมวางได้ก็เบา


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:09:46 น.  

 
สาธุๆๆๆ สุขทุกข์อยู่ที่เราจะมอง
ถ้าเรามองในด้านดีๆของสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะพบแต่ ความสุข
หากมองแต่ในด้านร้าย ๆที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น ก็จะพบแต่ความทุกข์
แต่ก็พูดง่าย ทำยากเหมือนกันครับคุณเอ็มแหะๆโดย: moresaw วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:15:20:56 น.  

 
สิ่งใดผ่านไปแล้ว เอากลับคืนไม่ได้
สุขหรือทุกข์ก็ล้วนไม่หวนคืน แก้ไขไม่ได้
เราก็คงทำได้เท่าที่ท่านสอนจริงๆ แต่ก็
ทำยากนะคะ คนทำได้เต็มร้อยก็คงหายาก
ที่ทำกันได้ก็มักทุกข์จนเหนื่อยแล้วหมด
แรงจะทุกข์ต่อไป เท่ากับหมดกรรม
ธรรมะที่อุตส่าห์ร่ำเรียนและรับคำสอนมา
ก็ช่วยให้สงบเย็นได้ง่ายขึ้น ศรัทธาคำ
สอนของท่านมากเลยค่ะ สอนง่ายเข้าใจ
ง่าย ปฎิบัติง่าย ได้ผล สาธุค่ะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:08:55 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:35:27 น.  

 
สาธุคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:17:44:14 น.  

 
ก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:19:10:46 น.  

 
ความทุกข์ ไม่ได้อยากกอดไว้เสมอไปนะคะ แต่บางที มันสลัดไม่ไปค่ะ 555


โดย: Sai Eeuu วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:19:45:47 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ธรรมะดีดีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สาธุโดย: หอมกร วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:20:27:17 น.  

 
ขอบคุณที่นำมาฝาก


โดย: อุ้มสี วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:21:01:53 น.  

 

สาธุค่ะ
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: Sweet_pills วันที่: 10 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:00:19 น.  

 
ใช่แล้วค่ะ ความทุกข์กอดไว้ทำไม
ปล่อยไปดีกว่า ทำให้สุขภาพจิต สุขภาพกายดีด้วย

สาธุค่ะ

**mp5** Dharma Blogโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 กรกฎาคม 2560 เวลา:3:13:17 น.  

 
จริงค่ะ ความทุกข์ กอดไว้ทำไม
ปล่อยมันออกไป ใจจะได้เป็นสุข
สาธุ

โดย: mambymam วันที่: 11 กรกฎาคม 2560 เวลา:16:15:33 น.  

 
คำสอนของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ
ถ้าปล่อยวางได้ ก็จะทุกข์น้อยลงโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 11 กรกฎาคม 2560 เวลา:17:14:40 น.  

 

ชอบคำสอนของท่านค่ะ

โหวดค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 11 กรกฎาคม 2560 เวลา:18:41:21 น.  

 
**mp5** Dharma Blog

ขอบคุณข้อคิดดีๆ นะคะ

มี้เก๋เองครั้งหนึ่งก็เคยกอดความทุกข์ไว้ อิอิ ไม่รู้ทำไม ตอนนี้ปล่อยแล้วค่ะ หันไปกอดสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ดีกว่าเยอะเลย


โดย: kae+aoe วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:8:42:38 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นแวะมารับข้อคิดดี ๆ ค่ะ จริงค่ะกอดไว้ให้ทุกข์ทำไม


โดย: mariabamboo วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:8:46:01 น.  

 
พูดได้ แต่เราทำยังยากอยู่เลยค่ะ แหะๆ

พรุ่งนี้มาโหวตให้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:11:23:00 น.  

 
ขอบคุณข้อคิดดีๆมาแบ่งปันค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:12:24:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog
หมวดเนื้อหา
Blog ได้รับโหวต
**mp5**
Dharma Blog
ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ญามี่ วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:19:44:54 น.  

 


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:20:46:32 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ann_shinchang Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณพี ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจตามมาอ่านข้อคิดธรรมมะของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สาธุๆค่ะ โหวตให้นะคะ

หลับฝันดีค่ะ

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:21:37:29 น.  

 
ไม่เก็บมาคิด บางทีใจเราก็อดไม่ได้จริงๆค่ะ
ใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดแล้ว
สลัดออกได้ ใจเราก็สบาย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:31:02 น.  

 
สวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2560 เวลา:22:32:01 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา:6:40:31 น.  

 
มาโหวตค่า

ขออภัยค่ะ คุณโหวตบล็อกนี้ไปแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ann_shinchang Music Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Review Food Blog ดู Blog
Gorjai Writer Movie Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ออโอ Book Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:34:19 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ความทุกข์อย่ากอดไว้ ใช่เลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา:10:16:28 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
ออโอ Book Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาทักทายและส่งกำลังใจให้คุณเอ็มค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 13 กรกฎาคม 2560 เวลา:14:00:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ


โดย: เตยจ๋า วันที่: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา:2:00:42 น.  

 
ช่วงนี้เกดกำลังมีเรื่องทุกข์อยู่ค่ะ ได้มาอ่านอันนี้แล้วรู้สึกดีขึ้น ต้องปล่อยความทุกข์ออกไป
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ


โดย: Gorjai Writer วันที่: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา:9:07:21 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเอ็ม ^^


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา:21:02:34 น.  

 
สาธุค่ะ
ฟอนด์แปลกๆนะคะเนี่ย


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 15 กรกฎาคม 2560 เวลา:23:10:11 น.  

 
สวัสดีค่าคุณเอ็ม


โดย: Close To Heaven วันที่: 16 กรกฎาคม 2560 เวลา:12:06:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

**mp5**
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 62 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน


THAILAND


USA
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.