ข่าวสาร ข้อมูล ประชาสัมพันธ์
<<
กันยายน 2556
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
26 กันยายน 2556
 
 

สัญจรเกาะเชจู เที่ยว: Jeju Paradise Island 4วัน2คืน

 วันแรก : สุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้
21.00 น.คณะเดินทางเสร็จกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน L

ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่านข้อแนะนำถ้าต้องการนำของ

เหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและ

สามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกัน

โรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
01.50 น.ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE1652 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่สอง : เกาะเชจู – น้ำตกชอนจียอน – วัดยักชอนซา – จูซังจอลลี – Teddy Bear Museum – ซองอักซาน – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc
08.30 น.ตะเวนถึงสนามบินเกาะเชจู  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การUNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE

WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชงจียอน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง

น้ำตกแห่งนี้มีความสูง 22 เมตร กว้าง 12 เมตร โดยน้ำจะตกลงสู่บ่อที่สร้างขึ้น อันเป็นที่อาศัยของปลาไหลหูขาว (Marbled eels) ด้านหน้ามีทางเดินที่ก่อตัวขึ้นจากหินลาวา ซึ่ง

เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวมักใช้ยืนถ่ายรูปโดยให้น้ำตกเป็นฉากหลัง จากนั้นพาท่านนมัสการพระ ณ วัดยักชอนซา หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Yakcheonsa Temple) วัดยักซอนซา แห่งนี้

เป็นวัดพุทธลัทธิ มหายานที่มีขนาดที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะได้นมัสการพระพุทธเจ้า แห่ง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
จะได้ประทับใจกับความสง่างาม ของพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลี ในอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่โอ่อ่าสวยงาม มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐาน

อยู่ภายในวัด ให้ท่านได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล พาท่านเดินทางสู่ จูซังจอลลี (JusangJeolli) แหลมแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดแดโปในจังมูล มีลักษณธตล้ายรังผึ้ง ที่เกิดจาก

เสาหินรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวยำบีบิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหมายถึง

อย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด

หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปร้อนๆ
บ่าย : พาท่านมุ่งหน้าสู่ Teddy Bear Museum พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีบนเกาะเชจูนี้สร้างเมื่อปี 2544 ที่นี่เป็นแหล่งรวมตุ๊กตาหมีจากทั่วโลก โดยเฉพาะทางแถบยุโรป ถูกนำมาจัด

วางในอิริยาบถต่างๆ จากนั้นไปต่อกันที่ ซองอักซาน เป็นภูเขาที่สวยงาม และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง “แดจังกึม” ถัดจากนั้น พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc

เกาะเชชูได้รับของขวัญจากธรรมชาติให้เป็นที่ปลูกชาชั้นดีรวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ ฟ้าฝน และผืนดิน พิพิธภัณฑ์ทรงถ้วยชาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเกาะเชจูจะจัดแสดง

ประวัติความเป็นมาและการผลิตชาและผลิตภัณฑ์ชาเขียวอันหลากหลาย มีห้องสำหรับจัดสัมมนา และหอชมวิวซึ่งจะได้สัมผัสกับภาพมุมกว้างของทุ่งชาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

ด้านหน้ามีสวนแบบโบราณเล็กๆที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เย็น :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หมูปรุงรสย่าง คาลบี้ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับ

เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่อง

เคียงจำพวกผัก กระเทียม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sam Hae In Hotel HhJKหรือเทียบเท่า
วันที่สาม : ซองซานอิลซุงโบล – ซอพจิโกจิ – หมู่บ้านซองอับ – อิลชุลแลนด์ – ถ้ำมิชอน – ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร – ช็อบปิ้งย่านดาวทาวน์เมืองเชจู
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฏ “ซองซานอิลซุงโบล” ซึ่งมีความหมายว่า จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวของตัวเมืองเชจูและท้อง

ทะเลสีครามสดได้อย่างสวยงาม จากนั้นชม ซอพจิโกจิ (Seopjikoji) เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายละครเกาหลีเรื่อง เทหน้าตักรักหมดใจ (All In)

คำว่าโกจิเป็นภาษาท้องถิ่นของเชจู หมายถึง อ่าวขนาดเล็กซึ่งจากชายฝั่งจะสามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินที่มีรุปร่างแปลกประหลาดผลุบโผล่ไปตาม

ภูมิประเทศจุดเด่นเฉพาะตัว คือหินรูปร่างประหลาดที่ปรากฎให้เห็นตอนน้ำลง จากนั้นพาท่าน สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอับ ซึ่งอยู่

ตีนเขาฮัลลาที่รัฐบาลยังคงอนุรักษ์ไว้ สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบดั้งเดิม บ้านพื้นเมือง โรงเรียน ตึกทำการรัฐบาล ร้านค้า ตลอดจนสินค้าที่มีชื่อของเกาะ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่

อิลชุลแลนด์ (Ilchul Land)เป็นสวนที่รวมความหลากหลายอันน่าสนใจของเกาะเชจูไว้ เช่นธรรมชาติของต้นไม่ใชหญ้า ดอกไม้ ผลไม้ นำมาจัดแสดงเป็นสวนอย่างสวยงาม ภาย

ในยังมีถ้ำมีชอน (Michon Cave) อันสวยงามเปิดให้เข้าชม 365 เมตร จากความยาวทั้งสิ้น 1.7ก.ม.
กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ำลูก

แพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้

สองแบบคือแบบย่างและต้ม
บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นนำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb)ใหม่ล่าสุดของทัวร์เกาหลี

โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะ

ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่าน

ช็อปปิ้งที่ย่านดาวทาวน์เมืองเชจู ที่นี่มีของซื้อของขายแบรนเนมแฟชั่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ และอีกมากมาย อาทิเช่น New Balance, Etude, Skin Food ฯลฯ
เย็น : เจี๊ยะอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชุดอาหารทะเล มีทั้งแฮมุลทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟ พิเศษ! ปลาหมึกสด ซานนักจิ ที่คุณเต๋อ รับประทานในภาพยนต์เรื่อง กวน มึน

โฮ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Sam Hae In Hotel HhJKหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : โขดหินยงดูอัมร็อค – ถนนพิศวง – สวนส้มไร้เม็ด – ศูนยเครื่องสำอางค์ – น้ำมันสน – Shilla ดิวตี้ฟรี – ซูเปอร์มาร์เกต – พาท่านชมโชว์ Fanta Stick Show
เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ แนวทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือนยงดูอัมร็อค ก็ถือว่ายังมาไม่ถึง

เกาะ เจจู โขดหินแห่งนี้เกิดขึ้นจากการ กัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล

เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาให้ได้ อย่างน่าดูชม จากนั้นพาท่านไปสัมผัสความพิศวง ถนนพิศวง ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันดีบนเกาะเจจู มีชื่อว่า

ด๊อกเกบิ หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า ถนนพิศวง ความพิเศษของถนนสายนี้ ก็เนื่องมาจาก ตัวถนนเป็นทางลาดขึ้นเขา แต่เมื่อนำรถไปจอดพร้อมดับ เครื่องยนต์บนทางลาดแห่งนี้ รถก็

ยังคงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ได้อยู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเกาะ เจจู ที่นัก ท่องเที่ยว นอกจากนี้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เม็ด ที่เกาะเชจู ส้มถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ

ของเกาะ เพราะในประเทศเกาหลี เชจูเป็นที่เดียวที่ปลูกส้มได้ ซึ่งส้มของเขาก็อร่อยดีนะ เปรี้ยวหวาน สายน้ำผึ้งบ้านเรา ซึ่งที่เชจู ก็เป็นที่ถ่ายทำฉากที่นางเอกเรื่องMy Girl (รัก

หมดใจยัยกะล่อน) ขโมยส้มในสวนของพระเอกไปขาย
กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูอาหาร  Samgyetang หรือ เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมือง

หลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ชั้นในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริก

ไทยดำ และเกลือ)
บ่าย : พาท่านช็อปปิ้ง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ มีให้เลือก จากนั้นพาท่านต่อที่ ร้านน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณต่างๆมากมาย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla

Duty Free Shop)   ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นพาท่านชมโชว์ Fanta

Stick Show เป็นการแสดงละครเพลง The Musical บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย

อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ เพราะแฝงมุก

ตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดงได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเชจูเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่  

Supermarket ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานำท่านออก

เดินทางสู่สนามบิน
21.50 น.เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย เพราะว่าสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE1651
00.40 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

ขอขอบคุณ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ยุโรป

 

Create Date : 26 กันยายน 2556
2 comments
Last Update : 26 กันยายน 2556 2:11:52 น.
Counter : 2597 Pageviews.

 

เกาะปีกไปเที่ยวด้วยคนจ้าา

 

โดย: apologise 26 กันยายน 2556 2:28:13 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

ยังไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีเลยค่ะ

อยากไปแอ่วบ้างเหมือนกันนะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 26 กันยายน 2556 10:10:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

 

lhumdin
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add lhumdin's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com