Group Blog
 
 
เมษายน 2548
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
10 เมษายน 2548
 
All Blogs
 
Imagination is more important than knowledge

Albert Eistien,1905

ยิ่งจิตวิญญาณของมนุษย์ชาติพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ข้าพเจ้ายิ่งได้ตระหนักว่าวิถีแห่งศาสนาที่แท้จริง ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความหวาดกลัวต่อชีวิต หวั่นเกรงต่อความตาย หรือความเชื่อถืออย่างงมงาย มองไม่เห็นตัวตน แต่ต้องมาจากปัญญาที่สร้างขึ้นจากหลักเหตุผล
The further of the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path of genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and the blind faith, but through striving after rational knowledge.

วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาคือคนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์คือคนตาบอด
Religion without science is blind. Science without religion is lame.

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมที่เราเรียกว่าเอกภาพ เป็นเพียงเศษเสี้ยวส่วนจำกัดของอวกาศและเวลา มนุษย์รับรู้ตัวตน ความคิด ความรู้สึก เหมือนเป็นสิ่งที่แยกออกจากสิ่งอื่นๆ...นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นภายจิตใจ ภาพมายานี้คือที่คุมขังภายในจิตใจ จำกัดพวกเราให้ลุ่มหลงอยู่ในกิเลสตัณหา และหลงใหลไปหับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัว ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราคือการปลดปล่อยตัวเองออกจากสถานที่คุมขังแล้วก้าวออกไปสัมผัสความจริง มีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยร่วมอย่างแท้จริง
A human being is a part of a whole, called by us_universe_,a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest…a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison of us, restricting us to our personal desires and to affection for a few things nearest to us. Our tasks must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.

ศาสนาแห่งอนาคต จะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนเหตุผลและประสบการณ์ ปฏิเสธความเชื่อที่ไร้เหตุผล ถ้าหากจะเสาะหาศาสนาที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนา
The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which based on experience, which refuses dogmatic. If there’s any religion that would cope the scientific needs it will be Buddhism.

จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ มักเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงจากจิตใจที่อ่อนด้อย
Great spirits have often encountered violent opposition from weak minds.

ความจริงเป็นเพียงภาพลวงตา แม้ว่ามันจะประทับฝังแน่นก็ตาม
Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.


บุคคลจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเอง
A person starts to live when he can live outside himself.

บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งไร้ค่า
Sometime one pays most for the things one get for nothing.


ผู้ที่ไม่เคยทำอะไรผิด คือผู้ที่ไม่เคยพยายามทำอะไรใหม่เลย
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

มี 2 สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือเอกภพ และความโง่เขลาของมนุษย์ แต่เอกภพข้าพเจ้าแน่ใจนัก
Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.

ทัศนคติที่อ่อนด้อย นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่อ่อนแอ
Weakness of attitude becomes weakness of character.

ข้าพเจ้าเตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า ชีวิตภายในและภายนอกของข้าพเจ้าเกิดขึ้นจาดสิ่งอื่น และข้าพเจ้าจะต้องตอบแทนให้มากๆพอกับที่ข้าพเจ้าได้รับมา
A hundred times everyday I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of others. So I must reward them as much as I receive.

มีเพียงชีวิตเพื่อคนอื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต
Only a life lived for others is a life worth while.

มีสองสิ่งที่บันดาลใจให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความน่าเกรงขาม คือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว และความจริงแท้ของเอกภพ
Two things inspire me to awe-the starry heavens above and the moral universe within.

มีสองทางในการใช้ชีวิต คือทางหนึ่งไม่มีอะไรที่มหัศจรรย์เลย กับอีกทาง ทุกสิ่งล้วนเป็นความมหัศจรรย์
There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ แต่ไม่ใช่ความสามารถในการแสวงหา
The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable or receiving.

ระหว่างผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษามากที่สุด กับผู้ที่มีความรู้มีการศึกษาน้อยที่สุด มีความแตกต่างกันในระดับที่เล็กน้อยจนไม่อาจเอ่ยอ้างได้เมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆที่เรายังไม่รู้
The difference between what the most and the least learned people know is inexpressibly trivial relation to that which is unknown.

จงมองให้ลึก ลึกลงไปในธรรมชาติ แล้วเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
Look deep, deep into nature, and then you will understand everything better.

ศาสนา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์คือกิ่งก้านสาขาจากลำต้นเดียวกัน
All religions, arts and science are branches of the same tree.สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจคือ พระเจ้ามีทางเลือกแค่ไหนในการสร้างเอกภพ
What really interests me is whether God had any choice in the creation of the world.

ผู้ที่เชื่อมั่นใจฟิสิกส์รู้ดีว่าความแตกต่างระหว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นเพียงอุปทานภาพลวงตา
People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.

อย่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับความยากของคณิตศาสตร์ จนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าคณิตศาสตร์ยังคงเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับข้าพเจ้า
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

สามัญสำนึกคืออุปาทานที่ได้มาตอนอายุ 18 ปี
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.ทุกสิ่งจะต้องทำอย่างเรียบง่ายที่สุด แต่ไม่ใช่แก้ไขให้ง่ายขึ้น
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

ผู้มีความรู้แต่โง่เขลามักทำในสิ่งที่ใหญ่โตโอฬาร สลับซับซ้อน และรุนแรง ต้องใช้ปัญญาเยี่ยงอัจฉริยะ และความกล้าหาญ จึงจะเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามได้
Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius-and a lot of courage-to move in the opposite direction.

ความจริงแท้ของทฤษฎีอยู่ภายในใจ มิใช่อยู่กับสิ่งที่มองเห็น
The truth of theory is in your mind, not in your eyes.

สิ่งที่เรารู้มีเพียง 1 ใน 1000 ของ 1%ของสิ่งที่ธรรมชาติเผยให้เราพบเห็น
We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us.

มีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายสรรพสิ่งด้วยวิทยาศาสตร์ แต่มันจะมีความหมายอะไรเหมือนกับที่ท่านอธิบายบทเพลงซิมโฟนีของบีโธเฟนว่าเป็นความแปรเปลี่ยนของคลื่นเสียง
It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.

การแสวงหาความจริงและความงามเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเป็นเด็กได้ตลอดชีวิต
The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.

กฎ 3 ประการของการทำงาน ได้แก่ ภายใต้ความสลับซับซ้อนมีความเรียบง่ายแฝงอยู่ ภายใต้ความขัดแย้งไม่สอดคล้อง มีความเป็นเอกภาพแฝงอยู่ และท่ามกลางปัญหา อุปสรรคความยากลำบาก มีโอกาสและช่องทางออกใหม่ๆแฝงเร้นอยู่ด้วย
Three rules of work: Out of clutter find simplicity; from discord find harmony; in the middle of difficulty lies opportunity.การทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยหวังให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างจากเดิม เป็นความวิกลจริตอย่างหนึ่ง
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

ความรู้มีขอบเขตจำกัด แต่จินตนาการไร้ของเขตจำกัด
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

ความรู้ไม่ใช่ปัญญา
Knowledge is not wisdom.

สิ่งเดียวที่ขัดขวางการเรียนรู้ของข้าพเจ้าคือ ระบบการศึกษา
The only thing that interferes with my learning is my education.

ความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล
Curiousity has its own reason for existing.

การสอนที่ดีจะต้องมองให้เหมือนการให้สิ่งที่มีค่า ไม่ใช่ภาระหน้าที่อันหนักหน่วง
Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.

ข้าพเจ้าไม่เคยสอนลูกศิษย์ ข้าพเจ้าเพียงแต่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้
I never teach my pupils; I only attempt to provide the conditions in which they can learn.

แรงโน้มถ่วงไม่ได้ดึงให้ผู้คนตกหลุมรัก
Gravity is not responsible for people falling in love.


ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายเพราะหวังว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายได้ ส่วนผู้ชายตัดสินใจแต่งงานเพราะคาดหวังว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงพบความผิดหวัง
Women merry men hoping they will change. Men merry woman hoping hey will not. So each is inevitable disappointed.

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 จะใช้อาวุธอะไรในการเข่นฆ่ากัน แต่สงครามโลกครั้งที่ 4 จะรบกันด้วยท่อนไม้และก้อนหิน
I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.


สันติภาพไม่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กำลัง สันติภาพเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจเท่านั้น
Peace can not be kept by force. It can only be achieved by understanding.

สิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในโลกคือ ภาษีรายได้
The hardest thing in the world to understand is the income tax.

อำนาจมักดึงดูดใจผู้อ่อนด้อยทางศีลธรรม และข้าพเจ้าเชื่อว่ากฎที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือผู้ปกครองที่กดขี่อย่างชาญฉลาด ได้อำนาจมาด้วยความฉ้อฉล
Force always attracts men of low morality, and I believe it to be an invariable rule that tyrants of genius are succeeded by scoundrels.

ปัญหาที่แท้จริงอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ เป็นเรื่องง่ายที่จะแปรรูปพลูโตเนียม แต่เป็นเรื่องยากที่จะลบล้างปีศาจร้ายภายในจิตใจ
The real problem is in the heart and minds of man. It is easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man.

ถ้าทฤษฎีสัมพันธภาพของผมได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง เยอรมันจะบอกว่าผมเป็นชาวเยอรมัน ส่วนฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็นประชากรของโลก แต่ถ้ามันเป็นทฤษฎีที่ผิด ฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็นชาวเยอรมัน ส่วนเยอรมันจะประกาศว่าผมเป็นยิว
If my theory of relativity is proven successful, German will claim me as a German and France will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that I am a German and German will declare that I am Jew.

ความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกินขึ้นในรูปของถ้อยคำ ข้าพเจ้าไม่ได้คิดขึ้นเป็นถ้อยคำ เมื่อเกิดความคิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงพยายามอธิบายด้วยถ้อยคำในภายหลัง
These thoughts did not come in any verbal formulation. I rarely think in words at ll. A thought comes, and I may try it express it in words afterward.
Create Date : 10 เมษายน 2548
Last Update : 24 พฤษภาคม 2548 21:19:19 น. 1 comments
Counter : 416 Pageviews.

 
..ผมชอบประโยคนี้มากเลยนะ มันช่วยจุดประกายความคิดตัวเองดี

Imagination is more important than knowledge


โดย: "ผมอยู่ข้างหลังคุณ" วันที่: 10 เมษายน 2548 เวลา:23:33:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

เมอร์คิวรี่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
---=_=---//*// เรื่องราวในวันไร้สาระของข้าพเจ้า //*// ---=_=
Friends' blogs
[Add เมอร์คิวรี่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.