http://twitter.com/merveillesxx และ http://www.facebook.com/merpage
Group Blog
 
<<
มกราคม 2548
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
23 มกราคม 2548
 
All Blogs
 
Genetic Engineering-พันธุวิศวกรรม

Genetic Engineering-พันธุวิศวกรรม

หมายเหตุ
จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.6 รายงานฉบับนี้จึงเป็นเพียงรายงานเฉพาะหน้า กล่าวคือ มีเนื้อหาเพียงผิวเผิน และปราศจากการวิเคราะห์เชิงลึก

พันธุวิศวกรรมคืออะไร
พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำการเคลื่อนย้ายยีน (gene) จากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ (novel) เทคนิคเหล่านี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สลับซับซ้อน ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรม หรือ DNA ของสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม นักวิทยาศาสตร์สามารถเคลื่อนย้ายยีนที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอาจมียีนลูกผสมแบบใหม่ ทำให้เกิดคุณลักษณะแบบใหม่ ซึ่งไม่เคยปรากฏในธรรมชาติมาก่อน

ประโยชน์ของพันธุวิศวกรรม
พันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ (species) หนึ่งโดยนำยีนจากอีกชนิดพันธุ์หนึ่งถ่ายฝากเข้าไป เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น กระบวนการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า LMO (living modified organism) หรือ GMO (genetically modified organism) ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงการค้ามีมากมาย ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงบางอย่างเท่านั้น

ก. ด้านการเกษตรและอาหาร
1. การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรคและแมลง วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่งยังคงทำกันอยู่นั้น ใช้วิธีหาพันธุ์ต้านทานซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ป่าและมีลักษณะไม่ดีอยู่มาก จากนั้นเอาพันธุ์ต้านทานผสมพันธุ์พ่อ-แม่ เข้าด้วยกันรวมทั้งลักษณะต้านทานด้วยเหตุนี้ จึงต้องเสียเวลาคัดเลือก และพัฒนาพันธุ์ต่ออีกอย่างน้อย 8-10 ปี กว่าจะได้พันธุ์ต้านทานและมีลักษณะอื่น ๆ ดีด้วย ดังนั้นวิธีการปรับปรุงพันธุ์โดยการถ่ายฝากยีนที่ได้รับจากชนิดพันธุ์อื่น จึงสามารถลดระยะเวลาการพัฒนาพันธุ์ได้มาก
1.1 พันธุ์พืชต้านทานแมลง มีสารสกัดชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis หรือ บีที ที่ใช้กำจัดแมลงกลุ่มหนึ่งอย่างได้ผลโดยการฉีดพ่นคล้ายสารเคมีอื่น ๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการทำให้สามารถแยกยีนบีที จากจุลินทรีย์นี้และถ่ายฝากให้พืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ฝ้าย ข้าวโพด และมันฝรั่ง เป็นต้นให้ต้านทานแมลงกลุ่มนั้น และใช้อย่างได้ผลเป็นการค้าแล้วในประเทศ
1.2 พันธุ์พืชต้านทานโรคไวรัส โรคไวรัสของพืชหลายชนิด เช่น โรคจุดวงแหวนในมะละกอ (papaya ring-spot virus) สามารถป้องกันกำจัดได้โดยวิธีนำยีนเปลือกโปรตีน (coat protein) ของไวรัสนั้นถ่ายฝากไปในพืช เหมือนเป็นการปลูกวัคซีนให้พืชนั่นเอง กระบวนการดังกล่าวใช้กันอย่างแพร่หลายในพืชต่าง ๆ

2. การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีคุณภาพผลผลิตดี
ตัวอย่างได้แก่การถ่ายฝากยีนสุกงอมช้า (delayed ripening gene) ในมะเขือเทศ การสุกในผลไม้เกิดจากการผลิตสาร ethylene เพิ่มมากในระยะสุกแก่ นักวิชาการสามารถวิเคราะห์โครงสร้างยีนนี้ และมีวิธีการควบคุมการแสดงออกโดยวิธีการถ่ายฝากยีนได้ ทำให้ผลไม้สุกงอมช้า สามารถเก็บไว้ได้นาน ส่งไปจำหน่ายไกล ๆ ได้ สหรัฐเป็นประเทศแรกที่ผลิตมะเขือเทศสุกงอมช้าได้เป็นการค้า และวางตลาดให้ประชาชนรับประทานแล้ว

3. การพัฒนาพันธุ์พืชให้ผลิตสารพิเศษ เช่นสารที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง อาจเป็นแหล่งผลิตไวตามิน ผลิตวัคซีน และผลิตสารที่นำไปสู่การผลิตทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติคย่อยสลายได้ และโพลิมเมอร์ ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

4. การพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีการพัฒนาพันธุ์โดยการถ่ายฝากยีน ทั้งในปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ รวมทั้งน้ำปลา ได้มีตัวอย่างหลายรายการ เช่น การถ่ายฝากยีนเร่งการเจริญเติบโต และยีนต้านทานโรคต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามประโยชน์ของพันธุวิศวกรรมในเรื่องการผลิตสัตว์นั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจระวังโรคเป็นส่วนใหญ่

5. การพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ให้มีคุณลักษณะพิเศษบางอย่าง เช่นให้สามารถกำจัดคราบน้ำมันได้ดี เป็นต้น

ข. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้จากการวิจัยจีโนม ทำให้นักวิจัยรู้สึกถึงระดับยีนสิ่งมีชีวิต รู้ว่ายีนใดอยู่ที่ไหนบนโครโมโฃม หรือนอกโครโมโฃม สามารถสังเคราะห์ชิ้นส่วนนั้นได้ หรือตัดออกมาได้ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ

1. การตรวจโรค เมื่อสามารถสังเคราะห์ชิ้นส่วน ดีเอ็นเอ หรือยีนได้แล้ว ก็สามารถพัฒนาเป็น molecular probes สำหรับใช้ในการตรวจโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนายารักษาโรคและวัคฃิน ยารักษาโรค และวัคฃิน ใหม่ๆ ผลิตโดยวิธีพันธุวิศวกรรมในจุลินทรี หรือ recombinant DNA ทั้งสิ้น

3. การสับเปลี่ยนยีนด้อยด้วยยีนดี (gene therapy) ในอนาคต เมื่องานวิจัยจีโนมมนุษย์สำเร็จ ความหวังของคนที่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรม อาจมีหนทางรักษาโดยวิธีปรับเปลี่ยนยีนได้

ค. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชที่ได้รับการถ่ายฝากยีนต้านทานโรคและแมลง ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นหรือใช้ในปริมาณที่ลดลงมาก พันธุวิศวกรรมอาจนำไปสู่การผลิตพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อย และ น้ำน้อย ทำให้เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การสร้างสมดุลทรัพยากรชีวภาพได้

ง. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อวัตถุดิบได้รับการปรับเปลี่ยนคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยใช้พันวิศวกรรมแล้ว อุตสาหกรรมใหม่ๆจะเกิดตามมากมาย เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างแป้ง น้ำมัน และโปรตีน ในพืช หรือการลดปริมาณเซลลูโลสในไม้ เป็นต้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต จะเป็นการเปลี่ยนรูปโแมอุตสาหกรรมใหม่ โดยเน้นการใช้วัตถุดิบจากสิ่งมีชีวิตมากขึ้น รถยนต์ทั้งคัน อาจทำจากแป้งข้าวโพด สารเคมีทั้งหมดอาจพัฒนาจากแป้ง เชื้อเพลิงอาจพัฒนาจากวัตถุดิบพืช เป็นต้น

ความเสี่ยง (risk) ของ LMOs หรือ GMOs
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่ได้รับการตัดแต่งตัดต่อยีน หรือที่เรียกว่า LMOs นั้นอาจเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์ และอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คน และสัตว์ แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. แหล่งยีน ถ้าเป็นยีนจากชนิดเดียวกัน เช่นยีนจากพืช ถ่ายให้พืช ย่อมมีปัญหาน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงเลย ยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ทราบกันดีว่าไม่พิษมีภัยก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อยด้วย ถ้าเป็นยีนจากจุลินทรีย์อาจก่อเกิดโรคได้ย่อมมีความเสี่ยงสูงขึ้น และยิ่งเป็นยีนที่ทราบแน่ชัดว่าสกัดมาจากเชื้อโรคยิ่งมีความเสี่ยงสูงมาก

2. ส่วนประกอบของยีน ยีนที่ควบคุมลักษณะหนึ่งนั้นไม่สามารถแสดงออก หากปราศจากยีนช่วยแสดง (promoter) นอกจากนั้นยังต้องมียีนช่วยการเลือกคัด (selectable markers) อีกด้วย ยีนพวกนี้อาจเป็นยีนต้านทานยาปฏิชีวนะ หรือยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืช ยีนเหล่านี้ต้องสร้างเป็นส่วนประกอบของดี เอ็น เอ สายเดียวกัน แล้วจึงถ่ายฝากให้พืชตัวรับ ปัญหาที่ตามมาคือ ยีนช่วยเลือกคัดอาจมีพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้

สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์เหล่านี้ต่างจากพันธุ์ธรรมดาตรงที่มียีนแปลกปลอมใหม่ ๆ (novel genes) เข้าไปอยู่ในพันธุ์นั้นทำให้มีความกลัวและคำถามตามมาหลายข้อ เช่น
1. เสถียรภาพของยีนว่าจะอยู่คงทนในพันธุ์นั้นนานแค่ใด กี่ชั่วอายุหรือจะหายไปในชั่วลูกชั่วหลาน
2. ยีนที่มาจากจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อเกิดโรค มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นยีนก่อเกิดโรคได้หรือไม่
3. ยีนเหล่านี้มีโอกาสหลุดไปสู่พืชพันธุ์อื่น หรือจุจินทรีได้หรือไม่
4. ผลผลิตจะมีพิษภัยต่อสุขภาพคน และสัตว์หรือไม่
5. ปัญหาราคาผลิตผลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่น ๆ ยังมีอีกมาก

ผลกระทบต่อสังคมไทย
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และนานาชาติ ที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยพันธุวิศวกรรม หรือที่เรียกว่า จีเอ็มโอ (GMOs) นั้น ในขณะนี้มีค่อนข้างสูง นับเป็นกระแสของผู้บริโภค และคนทั่วไปทั่วโลกที่มีความเป็นห่วงในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีนี้ ค่อนข้างใหม่ มีการวิจัยและพัฒนาในบางประเทศเท่านั้น คนทั่วไปจึงไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า จีเอ็มโอ นั้นคืออะไร มีประโยชน์และอาจมีโทษอย่างไร
2. เทคโนโลยีอยู่ในมือของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลว่าจะ เป็นการผูกขาดตลาดหรือไม่ ราคาจะสูงเกินไปหรือไม่
3. ผลิตผล จีเอ็มโอ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ และสัตว์ หรnอไม่เพียงใด แม้มีการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพมามากในประเทศอื่น ยังมีคำถามอยู่ว่าแม้ปลอดภัยในตอนนี้ แต่ในอนาคต 10-20 ปี จะเป็นอะไรหรือไม่ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยาก ที่จะหาคำตอบ
4. มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ คงขึ้นอยู่กับมุมมอง ที่ต่างกันของนักวิชาการ กลุ่มหนึ่งอาจมองไปว่า จะเป็นการนำไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น และแท้จริงแล้วอาจเป็นการสร้างความหลากหลายให้มากขึ้น จากการพัฒนาสิ่งมีชีวิต ที่มียีนใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีตามธรรมชาติเลย ความจริงแล้วมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรี โดยวิธีผสมพันธุ์กันอยู่ แล้ว การใช้พันธุวิศวกรรมจึงเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นCreate Date : 23 มกราคม 2548
Last Update : 23 มกราคม 2548 10:01:43 น. 204 comments
Counter : 4076 Pageviews.

 
อืม คิดถึง Brave New World หรือ Gattaca เนอะ

แล้วตอนนี้.. หลายปีผ่านไป มีข้อมูลใหม่ออกมาเพิ่มพอสมควร ยังคิดเหมือนเดิมป่าวคับ?


โดย: Seven Of Nine วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:10:26:12 น.  

 
ฮ่าๆๆๆ อันนี้ที่เอามาแปะ ไม่ได้อัพเดทอะไรกับเลยครับ จริงๆเรียนอะไรมาอีกตั้งเยอะน่าจะทำอะไรกับมันซักหน่อยเนาะ -_-' จริงๆมีเรื่อง Green House Effect เก็บไว้ด้วย (ตั้งแต่ ม.4 - โห..) แต่กะว่าจะใส่เรื่อง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงไปด้วย (โอ้..ใฝ่สูงจริงๆ)


โดย: merveillesxx วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:10:41:45 น.  

 
มันเป็นไงอ่ะ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ให้เขียนตอนนี้ พี่คงเขียนได้แต่เรื่องเขมรโบราณ... เอิ๊ก


โดย: Seven Of Nine วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:12:43:48 น.  

 
เจ๋งดีครับ ผมก็ว่าจะทำเรื่องนี้พอดี ขอบคุณสำหรับสาระดีๆ นะครับ


โดย: Due_n วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:16:53:54 น.  

 
เอาเป็นติดตามเร็วๆนี้ (แน่ะ...) แต่ว่าลองอ่านแบบเซิร์ฟๆที่เรื่อง 'โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้' อ่ะ (หมวดสาระ เนี่ยแหละ) ตรงหัวข้อ 'โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้กับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และการเมือง' มันก็มีเสดสวล. อยู่จึ๋งนึง ...ประมาณว่าบ้านเรา (และทั้งโลก) มันไม่ค่อยมีนักเสดสาดสาขานี้อ่ะ คนเลยไม่ค่อยรู้จัก


โดย: merveillesxx IP: 161.200.255.161 วันที่: 23 มกราคม 2548 เวลา:16:57:22 น.  

 
ขอบคุณผู้เขียนมากเลยค่ะที่จัดทำขึ้นมา


โดย: Thita_za IP: 58.136.71.83 วันที่: 20 สิงหาคม 2548 เวลา:11:11:18 น.  

 


โดย: อ้ะรีสาอะพาส้ IP: 203.172.156.194 วันที่: 23 สิงหาคม 2548 เวลา:9:37:03 น.  

 
ทำข้อสอบไม่คอยได้เลยครับ


โดย: อั๋น IP: 203.172.89.9 วันที่: 26 สิงหาคม 2548 เวลา:16:55:15 น.  

 


โดย: คนน่ารักมากกกกกกก IP: 202.183.189.39 วันที่: 27 สิงหาคม 2548 เวลา:23:03:22 น.  

 
สู้ สู้ กำลังหาข้อมูลอยู่เลย


โดย: ตัวหนอน IP: 203.113.66.73 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:42:46 น.  

 


โดย: โมจิ IP: 124.157.228.124 วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:25:25 น.  

 


โดย: แอนนา IP: 124.157.228.124 วันที่: 3 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:27:45 น.  

 
หาข้อมูลมาเจอเว็บนี้พอดีเลย เนื้อหาตรงกับที่ต้องการ เปงอย่างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: 555+ IP: 203.151.181.173 วันที่: 10 สิงหาคม 2549 เวลา:19:13:06 น.  

 
hello,


โดย: max IP: 203.151.140.118 วันที่: 11 สิงหาคม 2549 เวลา:15:29:37 น.  

 
โครโมโชมเพศเป็นอย่างไรครับช่วยบอกหน่อยสิ


โดย: http://www.postza.com/topsite/data/1129354269.8321.php IP: 124.157.236.68 วันที่: 16 สิงหาคม 2549 เวลา:10:03:07 น.  

 
การฝันเปรียกคืออะไรxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxใช่ไหม


โดย: sex IP: 124.157.236.68 วันที่: 16 สิงหาคม 2549 เวลา:10:06:54 น.  

 
เนื้อหาตรงตามที่ต้องการอย่างมาก ขอบคุณนะคะ
น่าจะมีรูปหน่อยนะ


โดย: น่ารักจัง^-^ IP: 203.113.67.36 วันที่: 16 สิงหาคม 2549 เวลา:19:04:10 น.  

 
ขอบคุนมากนะคับถ้าผมมะได้พี่งานผมคงช้าแน่เลยขอบ
เณรมากนะครับ


โดย: ไคละ IP: 203.113.45.101 วันที่: 17 สิงหาคม 2549 เวลา:20:33:37 น.  

 
ขอบคุณนะคะ


โดย: ok IP: 203.148.249.105 วันที่: 19 สิงหาคม 2549 เวลา:12:59:06 น.  

 
เนื้อหาดีมากเลยค่ะ


โดย: Christopher Alice IP: 61.47.97.95 วันที่: 24 สิงหาคม 2549 เวลา:7:59:19 น.  

 


โดย: ชิชิ IP: 202.57.182.168 วันที่: 29 สิงหาคม 2549 เวลา:22:39:08 น.  

 
เยียมเลยครับ กำลังหาเนื้อหาอยู่พอดีเลย


โดย: VoLsaMaTe IP: 203.188.56.86 วันที่: 3 กันยายน 2549 เวลา:21:57:34 น.  

 
Thank you,sir

โดย: Ar_00 IP: 58.9.145.149 วันที่: 10 กันยายน 2549 เวลา:20:10:16 น.  

 
กำลังหาเลย อยากมีเพื่อน


โดย: พี adisak_net@hotmail.com IP: 203.172.188.10 วันที่: 13 กันยายน 2549 เวลา:12:17:49 น.  

 
ขอบคุณคะ กำลังต้องการเนื้อหาเรื่องนี้อยู่พอดีเลย หาตั้งนานเพิ่งมาเจอในเว็บนี้แหละ


โดย: เด็กเบญฯ2 IP: 124.157.213.110 วันที่: 16 กันยายน 2549 เวลา:14:53:41 น.  

 
พันธุวิศวกรรมคือ อะไรกันแน่เนี่ย.......................................................................งงไปหมดแล้วเนี่ย .....โอ๊ย.....งง


โดย: น้องออย IP: 203.151.123.120 วันที่: 21 กันยายน 2549 เวลา:10:43:53 น.  

 
55555555ทำภาคนิพนธ์ส่งอาจารย์ไม่ทัน555555555 เพราะทำเรื่องGMOs นี่แหละเพื่อน55555555555555555แถบเปนศพมาหลายวันแล้วด้วยไม่ได้นอนเลย


โดย: เด็กโจ้ IP: 203.154.48.14 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:18:49:39 น.  

 
ดีมากๆๆๆ


โดย: ก็อบ IP: 222.123.5.183 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:16:54:19 น.  

 


โดย: 41414 IP: 203.172.152.139 วันที่: 5 ตุลาคม 2549 เวลา:10:57:47 น.  

 
อยากรู้ว่าถ้า เรียนสายพันธุวิศวกรรม เมื่อเรียนจบ
แล้วสามารถประกอบอาชีพไรได้มั่งอ่ะครับ


โดย: ..... IP: 58.64.108.179 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา:20:25:52 น.  

 
ให้ข้อมูลได้ดีละเอียดครบถ้วนมากๆ
รายงานเสร็จซะทีก็คราวนี้แหละ


โดย: - IP: 125.25.23.227 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา:17:14:22 น.  

 
ทำดีมาก


โดย: ธวัชชัย IP: 203.172.207.66 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2549 เวลา:10:35:23 น.  

 
ข้อมูลดีมาก


โดย: n 1 IP: 61.7.151.241 วันที่: 6 ธันวาคม 2549 เวลา:15:37:59 น.  

 


โดย: ฟ้าแหล่ๆค่ะ IP: 203.113.17.136 วันที่: 25 ธันวาคม 2549 เวลา:20:28:46 น.  

 
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆคะ


โดย: Gib IP: 124.121.94.29 วันที่: 31 ธันวาคม 2549 เวลา:17:51:54 น.  

 
สาระดีมากค่ะ


โดย: หมูปิ้ง IP: 203.113.51.68 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:18:56:00 น.  

 
แท๊งค์เวรี่กิ้วค่าคนทำ ให้ตายดิ จารย์ชอบให้หาอยู่เรื่อยเลย เซ็.โทรจิตมาก ยังไงก็ แท๊งนะเพ่


โดย: tp IP: 203.156.43.233 วันที่: 22 พฤษภาคม 2550 เวลา:19:24:24 น.  

 


โดย: บบง IP: 203.113.55.206 วันที่: 26 พฤษภาคม 2550 เวลา:16:38:29 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: นาท IP: 210.203.178.185 วันที่: 31 พฤษภาคม 2550 เวลา:9:36:45 น.  

 
เยี่ยมมากๆเลยค่ะ กำลังค้นหาอยุ่เลย


โดย: ป้อน IP: 203.113.60.10 วันที่: 4 มิถุนายน 2550 เวลา:20:54:37 น.  

 
เป็นรายงานที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ


โดย: micky IP: 203.209.124.247 วันที่: 5 มิถุนายน 2550 เวลา:17:56:03 น.  

 
ข้อมูลดีมากค่ะ........................................... ขอบคุณมาก งานเสร็จสมบูรณ์


โดย: ฅนเก้บกด IP: 124.157.210.80 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:17:54:14 น.  

 
สุดยอดเลย


โดย: เราเอง IP: 125.24.128.50 วันที่: 6 มิถุนายน 2550 เวลา:17:56:49 น.  

 
ดีมากมากOK


โดย: น*ส*ร*น* IP: 203.188.39.68 วันที่: 7 มิถุนายน 2550 เวลา:19:53:02 น.  

 
sex


โดย: 55 IP: 125.24.22.100 วันที่: 10 มิถุนายน 2550 เวลา:19:46:35 น.  

 
การเรียนรู้เป้นสิ่งสำคัญเราควรรักษามันไว้ติดตัวเราไว้นะคะ


โดย: อิงฟ้า IP: 203.113.106.161 วันที่: 11 มิถุนายน 2550 เวลา:18:13:36 น.  

 
ต้องเอาไปทำงานพอดีเลย ขอบคุนค่า


โดย: ^^ IP: 203.188.43.129 วันที่: 14 มิถุนายน 2550 เวลา:19:27:41 น.  

 


โดย: สนุก IP: 61.90.211.243 วันที่: 15 มิถุนายน 2550 เวลา:8:15:02 น.  

 


โดย: น้ำ IP: 203.113.17.163 วันที่: 16 มิถุนายน 2550 เวลา:14:57:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื่อหาและความหมายของพันธุวิศวกรรม
เพราะต้องทำงานเรื่องนี้อยู่พอดี
ได้เนื้อหาจากเว็บนี้ไปทำงาน
ไม่โดน อาจรย์ดุด้วย
รัก เว็บนี้มากมาก
55555555555555555555555555555555+++++


โดย: เด็ก ว.ป. IP: 203.113.81.164 วันที่: 18 มิถุนายน 2550 เวลา:19:38:41 น.  

 
ช่วยผมด้วยฮื่อๆๆๆๆๆ


โดย: ยมฑูตลุค IP: 125.26.34.182 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:10:08:01 น.  

 


โดย: แฟรช IP: 125.26.22.8 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:11:02:45 น.  

 


โดย: vis321 IP: 202.139.223.18 วันที่: 20 มิถุนายน 2550 เวลา:21:49:42 น.  

 
อยากทราบว่าสาย DNA ที่จับกันตัวไหนจับกับตัวไหนบ้างค่ะ เช่น Aจับกับ T หรือ G ค่ะ อยากทราบทุกตัวค่ะ
ช่วยส่งข้อมูล มาที่ patsadusan @ thaimail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: คนขี้ลืม IP: 203.209.37.14 วันที่: 21 มิถุนายน 2550 เวลา:11:32:23 น.  

 
ความหมายของ gmo คืออะร


โดย: นีน่า IP: 203.113.107.25 วันที่: 21 มิถุนายน 2550 เวลา:14:36:56 น.  

 
ใครรู้มั่งว่าแกะดอลลี่เป็นเพศไร ตัวผู้ หรือ ตัวเมีย


โดย: เค้ก IP: 203.146.213.180 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:17:41:06 น.  

 
ขอบคุนนะค่ะทามหั่ยเราหางานด้ายนะขอบคุนคนที่ทามขึ้นมานะ


โดย: แพรว IP: 203.209.91.37 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:18:27:54 น.  

 
ดีมากเปงความรู้ดีมากคับ


โดย: ดิดิ IP: 58.10.170.194 วันที่: 27 มิถุนายน 2550 เวลา:13:25:38 น.  

 
ก็ดีอย่างน้อยก็ทำให้รู้อะไรที่เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมบ้าง ขอบคุณมากน่ะ


โดย: ขวัญ IP: 203.172.201.84 วันที่: 2 กรกฎาคม 2550 เวลา:15:20:37 น.  

 
โอโห ขอบคุณมากเลยค่ะ กำลังหาพอดีเลย ขอนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ


โดย: ฟ้าใส IP: 124.121.189.184 วันที่: 2 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:39:50 น.  

 
ขอบแพะคุณ


โดย: เด็กวัง IP: 203.113.17.174 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:56:23 น.  

 


โดย: เด็ก IP: 203.113.17.174 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:57:43 น.  

 
<


โดย: เด็กวัง IP: 203.113.17.174 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:58:29 น.  

 
ข้อมูลดีแต่น่าเสียดายน้อยไปนะ


โดย: Knack IP: 203.113.17.174 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:25:00 น.  

 
คนกำลังอกหัก


โดย: knack IP: 203.113.17.174 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:27:09 น.  

 
บายใจจังหู้


โดย: beerท่าสูง IP: 124.157.245.16 วันที่: 3 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:18:54 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ยางใต้ IP: 203.113.17.174 วันที่: 4 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:08:58 น.  

 


โดย: ทลายซิง IP: 203.113.17.174 วันที่: 4 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:20:47 น.  

 
ขอไปทำรายงานหน่อยน่ะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ขนมจีบสายรุ้ง IP: 124.121.89.235 วันที่: 4 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:47:09 น.  

 
ควายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆควาย


โดย: ตอง IP: 125.26.143.60 วันที่: 5 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:47:46 น.  

 
ขอบคุณค่าต้องการพอดี


โดย: เด็กเรียน IP: 210.203.178.94 วันที่: 6 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:16:33 น.  

 
เนื้อหาพอได้ดีอยู่เหมือนกันนะค่ะเนื้อหาพอได้ดีอยู่เหมือนกันนะค่ะ


โดย: มิ้น IP: 124.121.33.3 วันที่: 7 กรกฎาคม 2550 เวลา:8:39:07 น.  

 


โดย: คน IP: 203.113.50.14 วันที่: 8 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:10:11 น.  

 
รักทุกคนนะ ครับ


โดย: Tham IP: 125.24.143.6 วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:02:57 น.  

 
สาระเนื้อหาดีมากคะ ช่วยชีวิตเลย


โดย: โยโกะ IP: 124.157.200.169 วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:25:12 น.  

 


โดย: รา IP: 203.172.216.201 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:38:38 น.  

 
ดีมาก555555555555555


โดย: รสา IP: 203.172.216.201 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:39:48 น.  

 
มีสารศำสัญ ดีมากคับ


โดย: กิตติศักดิ์ IP: 203.172.216.201 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:42:13 น.  

 
มีสารศำสัญ ดีมากคับ ขอบคุณมากคับ


โดย: กิตติศักดิ์ IP: 203.172.216.201 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:45:25 น.  

 
ชอบมากเลย แหล่มเลย


โดย: เด็กอิม IP: 203.172.201.1 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:15:13:58 น.  

 
ดีมากคับ


โดย: เอก IP: 222.123.86.9 วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:37:47 น.  

 
ดีคับผม ขอบคุณมากฯคับ


โดย: อั๋นคับ IP: 222.123.86.9 วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:44:30 น.  

 
ดีคับผม ดีคับดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีมากฯฯ


โดย: เนตคับ IP: 222.123.86.9 วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:49:38 น.  

 
ชอบมากเนื้อหาสาระDจริงๆคะ<


โดย: apple IP: 203.113.21.139 วันที่: 15 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:51:10 น.  

 


โดย: นิรนาม 55 IP: 203.113.80.13 วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:39:37 น.  

 
เนื้อหามีสาระดีจัง อ่านแล้วเข้าใจดี


โดย: เด็กเรียน IP: 61.19.202.66 วันที่: 17 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:19:11 น.  

 
ดีมีสาระ


โดย: บาส IP: 203.146.63.185 วันที่: 17 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:45:24 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะกำลังหางานส่งจารย์อยู่เลย


โดย: เด็กวิทย์ IP: 203.154.52.13 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:38:23 น.  

 
Thank you ขอบคุณมากค่ะ
มีสาระดีวุ้ย
กำลังหาพอดี


โดย: ใคร IP: 203.113.60.71 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:22:33:36 น.  

 
ผมชอบ 555


โดย: PeTzAnA 555+• IP: 203.113.17.172 วันที่: 19 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:55:17 น.  

 
อเเดเเอ้ท้ท


โดย: เก๋ IP: 125.24.148.234 วันที่: 21 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:28:35 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ แต่ตอนนี้ Moo หยกเรียน พันธุวิศวกรรม ตอน ม.3 เองน้า ทามมาย พี่ เรียนตอน ม.6 อะ แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ T-T


โดย: MooYok -*- ^o^ ToT IP: 203.113.61.232 วันที่: 22 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:54:47 น.  

 

แต่ก็ขอขอบคุณพี่มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ กำลังตามหา รักแท้ (เย้ย! ม่ายช่ายแล้ว) ตามหาพันธุวิศวกรรมอยู่เลย เซี้ย เซี้ย ( เซี้ย เซี้ย ภาษาจีน แปลไทยว่า ขอบคุณค่ะ)


โดย: MooYok IP: 203.113.61.232 วันที่: 22 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:03:51 น.  

 

แต่ก็ขอขอบคุณพี่มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ กำลังตามหา รักแท้ (เย้ย! ม่ายช่ายแล้ว) ตามหาพันธุวิศวกรรมอยู่เลย เซี้ย เซี้ย ( เซี้ย เซี้ย ภาษาจีน แปลไทยว่า ขอบคุณค่ะ)


โดย: MooYok IP: 203.113.61.232 วันที่: 22 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:04:31 น.  

 
ต้องการเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ


โดย: โยเกิร์ตค่ะ IP: 203.113.76.13 วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:46:11 น.  

 
เยี่ยมไปเลยมีข้อมูลส่งครูแล้วล่ะ


โดย: เด็กดีปนเลว IP: 203.146.63.185 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:12:01:27 น.  

 
ขอบคุงมากมายจ้า.....เย้ๆๆมีรายงานส่งครูแย้วว


โดย: ต้องการข้อมูล IP: 125.26.199.48 วันที่: 5 สิงหาคม 2550 เวลา:17:52:14 น.  

 
เย็ๆโยๆๆๆเจอแว้ว


โดย: การ์ตูน IP: 202.143.157.243 วันที่: 9 สิงหาคม 2550 เวลา:13:18:54 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะจะเอาเนื้อหาไปทำงานพอดีเลย


โดย: นารูโตะ IP: 222.123.89.163 วันที่: 10 สิงหาคม 2550 เวลา:0:06:58 น.  

 

ขอบคูณมากค่ะ


โดย: หนูแป้ว IP: 203.113.17.149 วันที่: 10 สิงหาคม 2550 เวลา:11:23:27 น.  

 
Thank you หลายๆเด้อ อิอิ


โดย: Mirage IP: 61.19.65.168 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:16:22:19 น.  

 
ขอนคุณมากๆๆเลยค่ะ กำลังหาอยู่พอดีเลยอ่า


โดย: LUCKY IP: 61.7.140.82 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:22:02:00 น.  

 


โดย: จือมิตะ IP: 203.113.71.201 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:23:55:32 น.  

 


โดย: วีระพล IP: 202.5.85.174 วันที่: 14 สิงหาคม 2550 เวลา:16:38:50 น.  

 
มีเนื้อหาดีมากเลยค่ะ


โดย: รัชนก IP: 203.113.60.73 วันที่: 15 สิงหาคม 2550 เวลา:19:40:42 น.  

 
น่าสนใจดี


โดย: ตูนcartoon-za007@ho IP: 61.7.167.46 วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:13:08:39 น.  

 
อยากรู้เรื่องวิศวกรรม


โดย: บุ๊คกี้ IP: 125.26.167.239 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:11:38:40 น.  

 
เป็นสิ่งที่ดี ถึงจะมีผลต่อร่างกายก่อเถอะคับ ทีดื่มสุราเสพสารเสพติดกันไม่คิดบ้างหล่ะคับ


โดย: อิกคิว IP: 203.172.210.106 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:13:17:20 น.  

 
ชอบมากครับเยอะดี


โดย: เด็กเรียน IP: 125.24.107.162 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:19:57:43 น.  

 
ม่ายรู้เรื่อง


โดย: คนบื่อ IP: 202.57.142.36 วันที่: 30 สิงหาคม 2550 เวลา:8:54:50 น.  

 
ขอบคุณคับ 2


โดย: GaMe IP: 203.209.97.34 วันที่: 5 กันยายน 2550 เวลา:19:52:47 น.  

 
สนุกมากคับ


โดย: บาส IP: 203.154.51.25 วันที่: 6 กันยายน 2550 เวลา:11:03:33 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะข้อมูลดีมากๆทำให้รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ของหนูสมบูรณ์ขึ้นค่ะดีมากๆค่ะขอบคุณจริงๆจากใจเลยจ้า


โดย: วรรณกานต์ พัฒนโกวิท IP: 125.25.224.236 วันที่: 7 กันยายน 2550 เวลา:18:05:13 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลดีมาให้ เพราะว่าจะได้ทำรายงานส่ง
ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจก้อตาม


โดย: หทัยรัตน์ อิสระพงศ์ภักตี IP: 125.27.197.209 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:14:04:07 น.  

 
เราได้ข้อมูลดีๆจากที่นี่เยอะเลยซึ้งมากๆ


โดย: คนที่คุ้นตา IP: 203.113.51.102 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:17:41:40 น.  

 
โครโมโซมเพศก็คือxxกับxyไงล่ะ


โดย: คนที่คุ้นตา IP: 203.113.51.102 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:17:44:19 น.  

 
ขอบคุงมั่กๆค่ะไม่งั้นงานไม่เสร็จแน่ขอบคุงจริงๆ


โดย: อากาเนะ ริสะ IP: 203.172.138.129 วันที่: 12 กันยายน 2550 เวลา:13:31:33 น.  

 


โดย: นสน้น IP: 202.143.159.2 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:13:10:23 น.  

 
ขอบคุณกำลังหาพอดี


โดย: ยุ้ย IP: 124.157.185.141 วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:10:45:46 น.  

 
ได้ความรู้เยอะมากเลย


โดย: bow IP: 58.9.28.218 วันที่: 17 กันยายน 2550 เวลา:15:54:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข่อมูนนี่นะคับ
ขอบคุณคับ


โดย: เมม IP: 61.19.69.74 วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:14:37:43 น.  

 
ข้อมูลดีมากครับแต่อยากได้อย่างละเอียดอ่ะครับ

ขอบคุณมาครับโดย: นายบอม IP: 203.113.45.232 วันที่: 25 กันยายน 2550 เวลา:20:31:23 น.  

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลค่ะ


โดย: วุ้น IP: 125.24.128.192 วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:13:06:14 น.  

 
ก็ดีนะ ให้ความรู้ดี
หวังว่าเพื่อนคงจะมีความรู้


โดย: หมูหวาน IP: 203.172.199.254 วันที่: 6 ตุลาคม 2550 เวลา:13:45:32 น.  

 
transgenic art project คืออะไร
สนิปส์ หมายถึงอะไร
แพะโคลนนิ่งได้ทำไมคนทำไม่ได้
genomeคืออะไร
ทำไม girl มีความซับซ้อนกว่าผู้ชาย

โดย: suriyatif IP: 202.29.11.232 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:55:53 น.  

 
กำลังหาอยู่เลย


โดย: บอย IP: 125.26.32.129 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:10:56:46 น.  

 
กำลังโดนสั่งอย่เลยง่าดีน้าที่มีไว้พอดิบพอดีเฮ้อ


โดย: lnw40108 IP: 117.47.216.95 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:21:05:25 น.  

 
เอ่อ ขอออกความเห็นหน่อยนะ
ตรงที่ว่าทำให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นหน่ะ
เราว่า ในอีกด้านหนึ่งอาจทำให้ความหลากหลายทางธรรมชาติลดลงก็ได้ อย่างเช่น ถ้าในกรณีที่เราทำ gmo ในพืช เพื่อให้พืชมีความต้านทานต่อแมลงได้ เมื่อเรานำไปปลูกอย่างแพร่หลายแล้ว แมลงชนิดนั้น ๆ ก็จะไม่สามารถกินพืชชนิดนั้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้แมลงชนิดนั้นไม่สามารถหาอาหารได้ เมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็อาจทำให้แมลงนั้นสูญพันธุ์ไปได้ หรือ ถ้ามีการปลูกพืช gmo มากเข้า ก็อาจส่งผลให้พืชพันธุ์ดังเดิม (ที่ไม่ได้ถูกตัดต่อ gene )ไม่มีผู้สนใจปลูกอีกต่อไป ก็จะทำให้พืชชนิดนั้นสูญพันธุ์ได้เช่นกัน

แต่ก็อย่างว่าว่าเรื่องนี้อยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ซึ่งอาจมีความเห็นแตกต่างกันไป เรื่องอย่างงี้ไม่มีอะไรผิดถูก แต่อยู่ที่จุดประสงค์ในการเอาไปใช้มากกว่า ว่าทำไปเพื่ออะไร และมีประโยชน์หรือผลกระทบต่อกลุ่มคนอื่นมากน้อยแค่ไหน


โดย: GE IP: 222.123.21.27 วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:21:22:09 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: วาว IP: 203.156.48.176 วันที่: 27 มกราคม 2551 เวลา:14:02:20 น.  

 
ช่วยหา กัมมันตภาพรังสีเพื่อพัฒนาพัธุวิสวกรรม
ใช้หน่อยค่ะ

โดย: dr.05 IP: 61.91.161.125 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:41:20 น.  

 
พืชมีความหลากหลายเเต่จะส่งผลต่อนาคตพืชอาจเกิดการกลายพันธ์


โดย: steep IP: 202.29.11.229 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:14:47 น.  

 
ขี้เกียดทำรายงาน


โดย: เออ IP: 125.27.95.166 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:03:52 น.  

 
มนุษย์จะกลายพันธุ์และเป็นอมตะจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นเเละจะไม่มีมนุษย์อยู่เลยจะมีเเต่เผ่าพันธุ์ผสมเเละมนุษย์จะไม่มีวันตาย


โดย: s IP: 202.29.11.229 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:21:33 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ


โดย: ตุ๊ก IP: 58.8.229.246 วันที่: 6 มีนาคม 2551 เวลา:17:16:22 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อความทั้งหมดครับ จะเอาไปเป็นเรื่องเกริ่นนำในการเรียนชีววิทยา


โดย: Earth IP: 125.24.38.125 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:46:42 น.  

 
ขอบคุณมากครับ เนื้อหาดีมาก


โดย: อดิศักดิ์ กสิคุณ IP: 118.173.229.165 วันที่: 30 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:42:19 น.  

 
ขอบคุณมากค่า


โดย: ss IP: 125.24.47.43 วันที่: 7 มิถุนายน 2551 เวลา:13:15:58 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ แต่ที่หลังไม่ต้องก็ได้นะ


โดย: คนนี้แหละไม่ใช่ผี IP: 118.173.236.50 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:14:30:44 น.  

 
มีประโยชน์


โดย: สุชาวดี IP: 118.173.155.129 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:20:52:59 น.  

 
ได้รู้จักพันธุวิศวกรรม เว็บนี้ดีมาก เเต่ ไม่ให้ใส่รูปนะสิ
ไม่เป็นไร เเต่ก็ดีมากกกกกก


โดย: คนลับลับ ไม่บอก IP: 117.47.145.194 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:21:34:18 น.  

 
มานน่าจะระเอียดกว่านี้นะ แต่ก้อดีละ


โดย: มกราคม IP: 58.9.17.192 วันที่: 22 มิถุนายน 2551 เวลา:19:27:45 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ

ซาบซึ้งมากเลย

ขอบคุณอีกครั้ง


โดย: Bell IP: 58.136.210.78 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:21:23:02 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ

ซาบซึ้งมากเลย

ขอบคุณอีกครั้ง


โดย: Bell IP: 58.136.210.78 วันที่: 23 มิถุนายน 2551 เวลา:21:23:03 น.  

 
ขอบคุณหลาย ๆ


โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 222.123.239.97 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:17:15:59 น.  

 
ขอบคุณหลาย ๆ


โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 222.123.239.97 วันที่: 25 มิถุนายน 2551 เวลา:17:16:08 น.  

 
ก้อดีน่ะ....


โดย: George IP: 202.12.73.20 วันที่: 30 มิถุนายน 2551 เวลา:9:59:15 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: นายพลอาทิตย์ IP: 125.25.137.253 วันที่: 6 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:35:16 น.  

 
----


โดย: <img src=http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif><img IP: 125.26.10.65 วันที่: 7 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:30:00 น.  

 
ได้สาระมากๆๆM.C TEAM WY


โดย: M.C TEAM WY IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:52:47 น.  

 
อีเตือน ไอพฤกติ 555+


โดย: M.C TEAM WY IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:56:39 น.  

 
เตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนตือนเตือเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนนเตือนเตือเตือนเตือเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือน


โดย: ?M.C TEAM WY? IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:59:06 น.  

 
อีออแม่ไอ้โด้แก้งมิชลีนทีมบ้านอยู่บริษัทโดลแม่มันอยู่หมวกสีม่วง


โดย: ผู้หวังดี IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:09:21 น.  

 
อีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีอีออีอีอีอีอีอีอีอีเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนนเตือนเตือนเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือนเตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนตือนเตือนเตือนเเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนตือนเตือนเตืเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนอนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนเตือน


โดย: M.C TEAM WY IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:10:51 น.  

 
อีออแม่ไอ้โด้แก้งมิชลีนทีมบ้านอยู่บริษัทโดลแม่มันอยู่หมวกสีม่วง


โดย: ผู้หวังดี IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:11:38 น.  

 
เข้าใจเนื้อเรื่องพันธุวิศวกรรมดีค่ะ สู้ตาย...


โดย: น้องป๊อป IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:20:05 น.  

 
มีสาระมากๆเลยคับป๋ม


โดย: ทีมงานพรีกเรียกพี่ IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:23:29 น.  

 
ข้อมูลทุกข้อมูลเจ๋งเป้ง.....เลยค่ะ จ๊าบ....ไปเลย กรุณาโทรกลับด่วนเบอร์ 0838982524


โดย: น้ำหวาน IP: 203.172.199.254 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:24:03 น.  

 
อกหักทั้งปีเลยเรา อยากมีคนรู้ใจค่ะ สนใจโทรได้นะ ที่ 081-3684203


โดย: เพื่อนเพ IP: 118.175.192.26 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:45:32 น.  

 
อยากรู้มากกว่านี้อ่ะออยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะอยากรู้มากกว่านี้อ่ะ


โดย: อยากรู้มากกว่านี้อ่ะ IP: 118.174.70.19 วันที่: 9 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:38:51 น.  

 
เนื้อหาดีมาก


โดย: ข้าวฟ่าง IP: 118.174.25.169 วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:05:01 น.  

 
สุดยอดดดดดดดดดดดดดเลยอ่ะต้องการเนื้อหาดี TANKน้าค๊าบบบบบบ


โดย: แบบว่าดี IP: 203.113.116.61 วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:59:56 น.  

 
พอเอาไปอ่านสอบ


ได้ก็okน่ะ


ขอบคุนค่ะ


โดย: nam IP: 117.47.130.224 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:00:36 น.  

 
อืม
เข้าใจมาหน่อยนึง
ที่หลังขอสบุบง่ายๆให้เด็กม.ต้นหน่อยเน้อ
ต้องสอบๆ


โดย: feel IP: 202.149.24.161 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:16:56 น.  

 
เซ็งว่ะหาแม้งด้ายแค่เนียะ


โดย: แร้วกรูส์เปงคัยหว่า?????(เมิงยางม่ะรู้แร้วกรูส์จารู้ม่ะ)(อ้ายสาดดดดดดด) IP: 61.19.43.114 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:47:08 น.  

 
Retrospect ท ร า บ เ เ ลั วค่ า
retrospect_tiey@hotmail.com มาเล่นก้อได้นะ


โดย: เต้ย IP: 203.172.57.49 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:57:41 น.  

 
โครโมโซมเพศ คือ เปนโครโมโซมคู่ที่ 23 เพศหญิงโครโมโซมจะเปน xx เพศชายจะเปน xy

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำเอาสิ่งมีชีวิตที่เปนชิ้นส่วนมาปรับปรุงโดย: เดกตาคม IP: 124.122.133.233 วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:21:21:10 น.  

 
ดีมากคับ


โดย: กบ IP: 125.24.127.166 วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:24:14 น.  

 
ขอบคุณคนเขียนมากครับไม่งั้นงานผมไม่เสร็จเเน่


โดย: คนขี้เกลือ IP: 118.174.218.159 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:21:33:45 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ทำรายงานเรื่องนี้พอดี ^^


โดย: แฟน dino IP: 124.122.130.153 วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:18:54:56 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื้อหานี้มากๆๆค่ะ
ถ้าไม่มีทำรายงานไม่เสร็จทันเวลาแน่ๆ


โดย: สาวเจียงฮาย IP: 203.172.104.7 วันที่: 7 สิงหาคม 2551 เวลา:20:04:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื้อหา เพราะมันสามารถช่วยให้ทำรายงานของฉันเนื้อหาครบ


โดย: ซาลาเปาแก้มป่อง IP: 118.172.135.169 วันที่: 9 สิงหาคม 2551 เวลา:12:29:39 น.  

 
มีอะไรบ้างเนี่ย


โดย: ม่า IP: 118.174.149.94 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:21:02:31 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ
ใช้ทำการบ้านได้ดีมากๆ


โดย: ง่าง่าส์ IP: 125.24.218.15 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:21:34:01 น.  

 
อยากได้เรื่องพันธุวิศวกรรมมนุษย์อ่ะ


โดย: แก้มกลม IP: 202.28.47.15 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:0:02:44 น.  

 

พลังอันยิ่งใหญ่ มากับพาระที่ใหญ่ยิ่ง


โดย: ฮีโร่ IP: 202.143.159.178 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:10:20:18 น.  

 
ขอบคุณน๊าค๊าาา :)


โดย: ไ อ . IP: 58.9.237.222 วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:12:58:14 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ค่ะ

:]


โดย: kat_zup IP: 58.136.51.73 วันที่: 6 ธันวาคม 2551 เวลา:21:40:46 น.  

 
อยากรู้เรื่องโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ค่ะ จาก
ด.ญ. รังสิยา ขวัญเมือง ม.2 ร.ร. นำผุด จ.ตรัง


โดย: รังสิยา IP: 118.173.126.222 วันที่: 18 ธันวาคม 2551 เวลา:10:34:10 น.  

 
อยากรู้สูตรแต่งรถให้แรง ช่วยบอกหน่อยครับ


โดย: นาย บอล IP: 61.7.161.114 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:15:14 น.  

 
ข้อเสียของพันธุวิศวกรรม
มีรัยบ้างคะ

คัยรู้ช่วยบอกหน่อยคะ


โดย: อยากรู้ IP: 125.26.157.168 วันที่: 31 พฤษภาคม 2552 เวลา:12:34:22 น.  

 
ดีมากๆเลยคับ
เนื้อหาครบถ้วนดี
ใจคับ


โดย: p IP: 58.9.236.2 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:41:48 น.  

 
เนื้อหาดีค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย


โดย: เม พ.ว. IP: 119.31.94.150 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:17:59 น.  

 
ดีมากคับ


โดย: ชัย IP: 61.19.144.194 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:45:24 น.  

 
เนื้อหาเยี่ยม....แต่
ถ้าไม่พิมพ์ผิดกับมีรูปประกอบ
ก็จะสุดเยี่ยมไปเลยครับ
thank you.


โดย: I'm the red devil. IP: 125.26.66.130 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:11:08 น.  

 
ก็โอเคนะคับ พิมพ์ผิดก็ไม่เยาะเท่าไร ถือว่าพิมพ์ทานให้ความรู้ที่ผู้เข้ามาใช้คับ ก็ดีคับ เนื้อหาดี คับ ดีดีๆๆเยียม


โดย: คนพันธุวิศกรรมไถ่นา IP: 113.53.161.53 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:0:18:19 น.  

 
ดีคับ ข้อความดีๆๆๆอย่างนี้หาอยากนะเจ๋งๆๆๆๆ


โดย: อสูรอกหัก IP: 118.172.147.111 วันที่: 25 สิงหาคม 2552 เวลา:9:14:38 น.  

 
อยากเรียนวิศวะครับจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ


โดย: คนที่อย่างเรียน IP: 192.168.1.194, 203.114.106.146 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:10:15:30 น.  

 
อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้อ่ะ


โดย: เงา IP: 118.172.24.182 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:14:37:41 น.  

 
เนื้อหาดีมากค่ะ


โดย: nooyu IP: 118.175.134.58 วันที่: 21 ธันวาคม 2552 เวลา:18:01:42 น.  

 
พันธุวิศวกรรม คืออะไร และสามารถทำได้อย่างไรคะ


โดย: เด็กวุ่นวาย IP: 192.168.212.167, 61.7.144.136 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:55:57 น.  

 
ขอบคุณนะ


โดย: Nik_Nantana IP: 125.26.76.8 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:17:09:52 น.  

 
ก้อดีเลย ครูสั่งห้ายทำ งั้นเอาอันนี้ดีกว่าเนอะ


โดย: อุ๋มอิ๋ม IP: 10.250.171.85, 203.172.199.254 วันที่: 31 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:59:59 น.  

 
มีสาระดีมากคับ ครูสั่งให้ทำพอดีเลย แต่ไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร


โดย: ชิมิ ชิมิ IP: 203.172.194.37 วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:9:29:42 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: หุหุ IP: 203.209.90.214 วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:18:48:44 น.  

 
เจ๋ง งงงง
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ปิ้ว ววว IP: 125.27.171.185 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:9:52:46 น.  

 
มีสาระดีคับ


โดย: เจเจ IP: 61.19.66.250 วันที่: 4 กันยายน 2553 เวลา:19:46:33 น.  

 
ขอบคุนน้าค้า


โดย: mind IP: 180.180.183.201 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:22:04:47 น.  

 
เนื้อหาดีเยี่ยมค่ะ


โดย: 3.2.1 IP: 182.93.228.39 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:8:57:16 น.  

 
เนื้อหาของคุณในครั้งนี้ทามหั้ยชั้นสอบผ่านเรื่องนี้ได้ค่ะ เก่งจริงๆค่ะ ขอชมเชยในผลงานของคุณโดย: โพธินิมิตซิกตี้3 IP: 182.93.228.39 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:9:00:55 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ


โดย: Ying IP: 110.49.205.113 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:17:47:28 น.  

 
ขอบคุณคับ


โดย: 555+ IP: 125.24.47.79 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:11:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆค่ะ


โดย: พุทธิชา IP: 113.53.183.250 วันที่: 22 สิงหาคม 2554 เวลา:8:17:48 น.  

 
ผมต้องการ เน้อ หา เพฃกี่ยวกับ งานวิจัย เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม ต้องหาร หลายๆ เนื่อง ต้องการ เยอะมาก ช่วยหน่อยนะคับ ขอบคุณคับ


โดย: Fay komkrit IP: 180.183.70.34 วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:02:18 น.  

 
[url=//www.federicosangalli.it/press.asp?beats-by-drdre-studio-dark-purple-with-blue-diamond-headphones-p-355.html]beats by dr dre studio dark purple with blue diamond headphones [/url]
beats by dr dre studio kobe bryant headphones //www.federicosangalli.it/press.asp?beats-by-drdre-studio-kobe-bryant-headphones-p-344.html


โดย: beats by dr dre studio kobe bryant headphones IP: 157.7.205.214 วันที่: 22 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:21:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

merveillesxx
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]
สำส่อนทางการดูหนัง ฟังเพลงและเสพวรรณกรรม
New Comments
Friends' blogs
[Add merveillesxx's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.