THAILAND
Group Blog
 
 
มกราคม 2549
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
12 มกราคม 2549
 
All Blogs
 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระนามเดิม : พระรายณ์ราชกุมาร
พระนามพระบรมราชชนกนาถ : พระเจ้าปราสาททอง
พระนามพระบรมราชชนนี : ไม่ปรากฏแน่ชัด
วันพระราชสมภพ : พ.ศ. 2175
สถานที่พระราชสมภพ : กรุงศรีอยุธยา
บทบาทและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ : ทรงเป็นยอดนักปราชญ์-นักปกครอง-นักรบ-เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติอย่างกว้างขวาง


พระประวัติ

สมเด็จพระทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2175 ขณะที่ทรงประสูตินั้น พระญาติเห็นเหมือนเป็นพระกร 4 กร แล้วกลับเหลืออยู่ 2 กรตามปรกตินับเป็นที่อัศจรรย์ จึงทรงพระราชทานนามแต่บัดนั้นว่า “นารายณ์ราชกุมาร” หรือราชกุมาร 4 กรนั่นเอง

สมเด็จพระนารายณ์มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดาเดียวกัน นามว่า พระราชกัลยาณี มีพระราชอนุชานามว่า เจ้าฟ้าอภัยทศ พระอัยกาของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือ สามเด็จพระเอกาทศรถ ขณะมีพระชนม์ได้ 5 พรรษา เสด็จออกไปเล่นที่เกย ขณะนั้นฝนกำลังตก พระนมพี่เลี้ยงห้ามไม่ฟัง ให้กรดกางก็ห้ามเสีย ขณะยืนอยู่ที่เสาหลักชัย ฟ้าฝ่าลงมาต้องหลักชัยแตก แต่พระนารายณ์กุมารมิได้เป็นอันตราย

พระขนิษฐาพระราชกัลยาณี ต่อมาภายหลังจึงได้มีการสถาปนาเป็นกรมหลวงโยธาทิพ ส่วนพระราชธิดาเป็นกรมหลวงโยธาเทพ พระเจ้าหลุยซ์ที่ 14 เคยส่งของมีค่ามาถวายกรมหลวงโยธาเทพอีกด้วย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญแตกต่างจากวีรกษัตริย์พระองค์อื่น พระองค์ทรงมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ พระปรีชาสามารถแผ่ไปไกลถึงต่างประเทศ แม้แต่ปืนใหญ่ซึ่งพระองค์ถวายเป็นของขวัญแก่พระเจ้าหลุยซ์ที่ 14 ปืนกระบอกนั้น นักต่อต้านชาวฝรั่งเศสเคยใช้ยิงทำลายคุกบาสติลมาแล้ว

สมเด็จพระนารายณ์ ทรงทำนุบำรุงให้บ้านเมืองรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมัยใดในกรุงศรีอยุธยา มีความสามารถพิเศษในการปกครอง มีข้าราชการและเหล่าทหารหาญตามคัมภีร์พิชัยสงครามคือ หัวศึก ได้แก่เจ้าพระยาโกษาเหล็ก มือศึก ได้แก่พระยาเดโชชัย ตีนศึก ได้แก่พลช้างม้าครบถ้วน ตาศึก ได้แก่พระพิมลธรรม หูศึก ได้แก่เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ปากศึก ได้แก่พระวิสุตรสุนทร (โกษาปาน) กำลังศึก ก็คือผู้คนช้างม้า เสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระองค์

สำหรับ พระราชกัลยาณี พระขนิษฐาของพระนารายณ์ ทรงเป็นราชธิดาที่มีพระรูปสิริวิลาสเลิศนารีเป็นที่ยิ่ง พระศรีสุธรรมาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระนารายณ์และพระราชกัลยาณีครองกรุงศรีอยุธยามาได้สองเดือนกับอีก 20 วัน และถูกสำเร็จโทษ ณ วัดโคกพระยา

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวง ให้มีการลดส่วยสาอากรแก่ราษฎร 3 ปี ทรงบำเพ็ญกุศลหลายประการ ทั้งยังสั่งให้จัดการถวายพระเพลิงสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา) ส่วนพระเมรุสูงสองเน้นสิบเอ็ดวา ประดับประดาด้วย ฉัตรทอง ฉัตรนาถ ฉัตรเงิน ฉัตรเบญจรงค์และธงทิวโอ่อ่าโอฬารสมพระเกียรติเสร็จสรรพทุกประการ หลังถวายพระเพลิงแล้ว พระอัฐิธาตุก็ได้อันเชิญไปประจุไว้ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แม้ว่าจะไม่ต้องทำศึกมากมายอย่างพระนเรศวร แต่น้ำพระทัยของพระองค์มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงมีความคิดรอบคอบใช้พระสติตริตรองปัญหาที่เผชิญหน้าอย่างดีที่สุด มีเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระองค์ที่จะยกมากลาวไว้เรื่องหนึ่ง คือในราวเดือนยี่ ปีเดียวกับการพระราชทานถวายเพลิงศพนั่นเอง มีอำแดงแก่นซึ่งเป็นข้าบาทของพระไตรภูวนาทติยวงศ์ ได้นำเอาความเท็จทูลยุแหย่แก่พระไตรภูวนาทติยวงศ์ ทำนองว่าข้าหลวงของพระนารายณ์กล่าวหาว่า พระไตรภูวนาทติยวงศ์เข้าข้างสมเด็จพระศรีสุธรรมราชามาก่อน ครั้นสิ้นพระชนม์พระศรีสุธรรมราชาแล้วก็หันมาประจบพวกข้าหลวงเหล่านั้น อำแดงแก่นทูลยุยุงพระไตรภูวนาทติยวงศ์หลายครั้ง จนกระทั่งพระไตภูวนาทติยวงศ์คิดซ่องสุมผู้คนไว้นอกพระนคร

เมื่อข้าหลวงเอาเนื้อความมากราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ตามความจริงทุกประการ พระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าบัดนี้พระไตรภูวนาทติยวงศ์ทำการซ่องสุมผุ้คนแน่นอนแล้ว จึงสั่งให้มหาดเล็กเอาเงินหลวงร้อยชั่งให้แก่พระไตรภูวนาทติยวงศ์ โดยบอกว่าให้เอาไปแจกราษฎรทั้งปวงทั่วกัน

ต่อมาพระยาพิชัยสงคราม พระมหามนตรี มากราบทูลอีกว่าพระยาพัทลุงและพระศรีภูริปรีชา คิดอ่านกับพระไตรภูวนาทติยวงศ์จะคิดร้ายกับแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงตรัสว่าจะฟังเนื้อความนี้ดูจงมั่นแม่นเสียก่อน

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พระสติรอบคอบคือ ไม่ยอมปักใจชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ครั้นความจริงปรากฏว่าพระไตรภูวนาทติยวงศ์คิดร้ายกับพระองค์จริง ดังคำของเสนาบดีและข้าหลวงผู้จงรักภัคดีและซื่อสัตย์ และทูลขอให้พระนารายณ์สำเร็จโทษตามพระราชประเพณี แต่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวาง จึงตรัสแก่เสนาบดีและข้าหลวงผู้ซื่อสัตย์ว่า

“เราจะสำเร็จโทษที่นี้หาได้ไม่ แต่เราจะไปพระนครหลวงแล้วเราจะทรงม้าต้น ให้องค์ไตรภูวนาทติยวงศ์ขี่ม้าออกไปกลางทุ่งพระนคร ถ้าองค์ไตรภูวนาทติยวงศ์จะคิดทำร้ายแก่เรา ๆ ก็มิเข็ดขาม จะยุทธด้วยองค์ไตรภูวนาทติยวงศ์ที่นั่นและเอาบุญญาธิการแห่งเราเป็นที่พึ่ง”

พระนารายณ์ทรงมีน้ำพระทัยล้ำเลิศเช่นี้และพระองค์ก็ทรงปฏิบัติดังที่ตรัสไว้ น้ำพระทัยอันกว้างขวางเช่นนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดหลายครั้งหลายคราว บรรดาข้าราชบริพาร เสนาบดีและมุขมนตรีทั้งหลายต่างก็พากันชื่นชมในบารมีของพระองค์กันทั่วหน้ากัน

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบด้วยพระองค์หนึ่ง แม้อาจจะไม่เหมือนอย่างพระมหากษัตริย์นักรบองค์สำคัญอื่น ๆ แต่พระองค์ก็ทรงเป็นผู้จัดการด้านกองทัพและปฏิบัติภารกิจในการสงครามอย่างได้ผลดียิ่ง

เมืองเชียงใหม่ซึ่งเสียไปครั้งพระเจ้าปราสาททอง ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรุงศรีอยุธยาว่า พวกฮ่อยกเข้าล้อมจะตีเอาเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่หมดที่พึ่ง จึงเสี่ยงทายต่อหน้าพระพุทธรูปที่มีชื่อว่า “พระพุทธสิหิงค์” คือเสี่ยงทายว่าถ้าเมืองใดจะเป็นที่พึ่งพิงได้ขอให้สำแดงนิมิตมาให้เห็น และปรากฏว่า พระพุทธสิหิงค์หันพระพักตร์มาทางกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาพระนารายณ์ก็ยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่กลับคืนมาได้ เมื่อปี พ.ศ. 2205 ทั้งยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับคืนมายังกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

เมื่อปี พ.ศ. 2206 มีพวกมอญอพยพมาจากพม่า เข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์จำนวนประมาณ 5000 คน ซึ่งเคยยกไปเผ่าเมืองเมาะตะมะ ต่างพากันหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระนารายณ์ พระองค์ก็ทรงโปรดเกล้ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ ตำบลสามโคกบ้าง ที่คลองดูจามบัง ที่ใกล้วัดตองปูบัง ทั้งยังได้พระราชทานสิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ด้วย

ต่อมา เจ้าเมืองอังวะ ได้ยกทัพตามพวกมอญที่หนีเข้ามารับราชการและตั้งหลักแหล่งในกรุงศรีอยุธยาคืน กองทัพของพระเจ้าอังวะยกมาทางด่านเจดีย์สามองค์ สมเด็จพระนารายณ์จึงให้พระยาศรีหาราชเดโชกับพระยาโกษาเหล็กยกไปทัพเมืองอังวะแตกพ่ายกลับไป ได้กวาดต้อนเชลยกลับเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. 2207 พระเจ้าแผ่นดินเมืองอังวะถูกลอบปลงพระชนม์ บ้านเมืองระส่ำระสาย สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่า พม่าเคยยกทัพโจมตีไทยและรบกวนพวกมอญที่เข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภารอยู่บ่อย ๆ พระองค์เห็นเป็นโอกาสดีจึงจัดทัพไทยและทัพมอญยกไปทางเมืองยาปูน ด่านแม่ละเมาะทางด่านเจดีย์สามองค์และทางเมืองทะวาย กองทัพกรุงศรีอยุธยายกไปรวมพลที่เมืองเมาะตะมะ จากนั้นก็บุกโจมตีเมืองหงสาวดีและเมืองแปร ฝ่ายพม่ายกทัพหนีจากเมืองอังวะลงมาตั้งรับที่เมืองพุกาม ทัพไทยได้ล้อมเมืองพุกามไว้จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2208 จึงได้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา

พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทันสมัย และติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

สมเด็จพระนารายณ์ทรงปรับปรุงกิจการบ้านเมืองทั้งด้านการทหาร และการปกครองอย่างดียิ่ง ในรัชสมัยของพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ อย่างมากมาย พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า เมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบปราศจากการรุกรานของศัตรูภายนอกแล้ว การจะทำนุบำรุงให้ประชาราษฎร์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ โดยเฉพาะด้านการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ สมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกครั้ง “หลวงวิชเยนทร์” เมื่อครั้งที่มีเจ้าของเรือกำปั้นของฝรั่งเศสได้บรรทุกสินค้าเข้ามาขายในกรุงศรีอยุธยา ขณะนั้นสมเด็จพระนารายณ์จึงให้มีการต่อเรือกำปั้นใหญ่ขึ้นลำหนึ่ง เมื่อเรือลำนั้นต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำลงจากอู่ต่อเรือ

สมเด็จพระนารายณ์บอกให้ล่ามถามชาวฝรั่งเศสคนนั้นว่า เมืองฝรั่งเศสเอาเรือกำปั้นลงจากอู่เขาทำอย่างไรจึงเอาลงได้ง่าย ฝรั่งเศสพ่อค้ารายนั้นเป็นคนฉลาด มีสติปัญญามากรู้และชำนาญด้านการรอกกว้าน จึงบอกให้ล่ามกราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ว่า เขารับอาสาที่จะนำเรือลำนี้ออกจากอู่ด้วยตัวเอง

พ่อค้าฝรั่งเศสนายนั้นจัดการผูกรอกกว้าน และจักรมัดผันชักกำปั้นลำนั้นออกจากอู่ลงมาสู่ท่าโดยสะดวก จึงให้พระราชทานรางวัลมากมายทั้งยังแต่งตั้งให้เป็น “หลวงวิชเยนทร์”

หลวงวิชเยนทร์ ได้รับพระราชทานที่บ้านเรือนและเครื่องยศ ให้อยู่ทำราชการในพระนคร และนั่นเป็นการแสดงถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่จากชาวต่างประเทศและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชนชาติอื่น เป็นการเปิดประตูรับความรู้ใหม่จากโลกภายนอก โดยไม่จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

หลวงวิชเยนทร์รับราชการสนองพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี มีวิริยะอุตสาหในราชกิจต่าง ๆ ของบ้านเมือง มีความชอบจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็น “พระยาวิชเยนทร์”

วันหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มีพระราชโองการตรัสถามพระยาวิชเยนทร์ว่า ในเมืองฝรั่งเศสมีของวิเศษประหลาดประการใดบ้าง พระยาวิชเยนทร์จึงกราบทูลว่า

“ในเมืองฝรั่งเศสมีช่างทำนาฬิกายนต์ ปืนลม ปืนไฟ กล้องส่องทางไกลเป็นใกล้ กระทำของวิเศษอื่น ๆ ก็ได้ทุกอย่าง มีทั้งเงินทองภายในวังของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส ให้มีการหลอมเงินเป็นท่อน 8 เหลี่ยม ใหญ่ประมาณ 3 ลำ ยาว 7 ศอก ถึง 8 ศอก กองอยู่บนริมถนนเป็นอันมาก เหมือนดุจเสาอันกองไว้ กำลังคนแต่ 13 คน หรือ 14 คนจะยกท่อนเงินนั้นขึ้นไม่ไหว

ภายในท้องพระโรงชั้นในนั้นคาดพื้นด้วยแผ่นศิลา มีสีต่าง ๆ จำหลักลายฝังด้วยเงินทองและแก้ต่าง ๆ สีเป็นลดาวัลย์ และต้นไม้ดอกไม้ภูเขาและรูปสัตว์ต่าง ๆ พื้นผนังก็ประดับด้วยกระจกภาพกระจกเงาอันวิจิตร น่าพิศวง เบื้องบนเพดานนั้นใช้แผ่นทองบ้างดุจแผ่นทองอังกฤษ ตัดเป็นเส้นน้อย ๆ แล้วผู้เข้าเป็นพวกพู่ห้อยย้อยและแขวนโคมแก้วมีสันฐานต่าง ๆ มีสีแก้วและสีทองรุ่งเรืองโอภาสงดงามยิ่งนัก”

สมเด็จพระนารายณ์ทรงฟังคำสรรค์เสริญยกย่องความวิเศษของเมืองฝรั่งเศสอย่างยืดยาวแล้ว พระองค์ก็หาได้เชื่อทันทีทันใดไม่ พระองค์ทรงดำหริขึ้นว่าใครจะเห็นความจริง จึงดำรัสแกพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) “เราจะแต่งกำปั้นไปเมืองฝรั่งเศส จะให้ผู้ใดเป็นนายกำปั้นออกไปสืบดูของวิเศษยังจะมีสมจริงเหมือนคำของพระยาวิชเยนทร์ หรือประการใด”

พระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) จึงกราบทูลว่าผู้ที่จะเป็นนายกำปั้นนั้นไม่มีใครนอกจากนายปาน ซึ่งเป็นน้อยชายตนสามารถที่จะไปสืบข้อราชการ ในเมืองฝรั่งเศสตามพระประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์ ดังนั้นพระองค์จึงเรียกนายปานเข้าเฝ้าเพื่อสอบถามความสมัครใจอีกครั้งหนึ่ง

“อ้ายปานมึงมีสติปัญญาอยู่ กูจะให้เป็นนายกำปั้นไป ณ เมืองฝรั่งเศส สืบดูสมบัติพระเจ้าฝรั่งเศส ยังจะสมดังคำพระยาวิชเยนทร์กล่าว หรือ จะมิสมประการใด จะใคร่เห็นเท็จและจริงจะได้หรือมิได้”

นายปานน้องชายพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) กราบทูลพระกรุณารับอาสาจะไปเมืองฝรั่งเศสตามพระราชดำริของสมเด็จพระนารายณ์ ได้จัดแจงเตรียหาคนดีมีวิชามาคนหนึ่ง ซึ่งเคยเรียนพระกรรมฐานชำนาญในการเพ่งกระสิณมีความรู้วิชามากแต่เป็นนักเลงสุรา พระนารายณ์ก็ยินยอมให้ไปด้วย นายปานก็มีความยินดี จากนั้นก็จัดหาพวกฝรั่งเศสมาเป็นต้นหนถือท้ายและกลาสีเรือ

พระยาโกษาธิบดีนำคณะเดินทางเจริญสัมพันธไมตรีที่จะไปยัง ประเทศฝรั่งเศส เข้าเฝ้าพระนารายณ์ก็ทรงแต่งพระราชสาสน์ให้นายปานเป็นราชฑูตแห่งกรุงศรีอยุธยา และประกอบด้วยข้าหลวงอื่นเป็นอุปฑูต ให้จำทูลพระราชสาสน์นำเครื่องราชบรรณาการออกไปเจริญทางพระราชไมตรีที่เมืองฝรั่งเศส ตามพระราชประเพณี พระราชทานรางวัลและเครื่องยศแก่ทูตานุฑูต โดยควรแก่ฐานุศักดิ์

นับตั้งแต่นั้น นายปานจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาโกษาปาน ราชฑูตของกรุงศรีอยุธยาก็กราบบังคมลาสมเด็จพระนารายณ์ พาพรรคพวกลงเรือกำปั่นใหญ่ ใช้เวลา 4 เดือน ก็ถึงบริเวณใกล้ปากน้ำเมืองฝรั่งเศส บังเอิญขณะนั้นเกิดพายุใหญ่เรือถูกซัดเข้าไปในกระแสน้ำวน ต้องแล่นเรือเวียนอยู่ 3 วัน จึงแล่นถึงปากน้ำฝรั่งเศสจากนั้นจึงได้ขึ้นฝั่ง

เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส พระยาโกษาปาน ก็ไปปฏิบัติหน้าที่ฑูตไทยเป็นอย่างดีและได้รับการยกย่องจากฝรั่งเศสรวมทั้งชาวต่างประเทศอื่น ๆ พระยาโกษาปานเปนราชฑูตไทยคนแรก และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเซียที่ส่งราชฑูตเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2205

สมเด็จพระนารายณ์ทรงสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสดำเนินไปดวยดี มีการแลกเปลี่ยนด้านความรู้ต่าง ๆ หลายสาขา โดยเฉพาะด้านศาสนา ฝรั่งเศสได้ส่งบาทหลวงที่มีความรู้ทงวิชาการอย่างสูงมาสอนศาสนาคริสตังในกรุงศรีอยุธยา

ศาสนาคริสตังในยุคนั้นดูเหมือนจะเป็นที่รังเกียจของชนชาติต่าง ๆ ในแถบตะวันออก ตัวอย่างของเรื่องนี้ได้แก่ การที่ทางการญี่ปุ่นทำการขัดขวางการสอนศาสนาคริสตังในประเทศนั้น ซึ่งทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาคริสตังต่างพากันเดินทางมายังเมืองไทยเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเปิดโอกาสให้ราษฎรเลือกนับถือศาสนา โดยอิสระ คนไทยก็ไม่มีความรังเกียจต่อศาสนาใด ๆ พวกศาสนานั้น ๆ ก็ยึดเอาเมืองไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจการเผยแพร่คริสต์ศาสนา นอกจากนี้แล้วชาวฝรั่งเศสก็พยายมหาทางตอบแทนคุณความดีของคนไทยด้วยเช่นกัน

แต่เดิมคนไทยต้องประสบปัญหายุ่งยากจากชาวต่างชาติเช่นชาวอังกฤษ และฮอลันดาเพราะมีการแก่งแย่งทางด้านการค้าขายถึงขนาดเกิดปัญหาต้องใช้กำลัง และอาวุธเข้าตัดสินกันบ่อย ๆ เมือไทยทำการเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ดีขึ้น ทำให้ฝรั่งชาติอื่น ๆ ต้องระมัดระวังตัวไม่กล้าก่อเรื่องอะไรขึ้นอีก

สำหรับประโยชน์ที่ได้จากนักสอนศาสนานั้น นับว่ามีอยู่หลายประการ คือทำให้เกิดผลดีในสังคมเช่นการตั้งโรงเรียนให้การศึกษา การตั้งโรงพยาบาล หรือการสงเคราะห์ชุมชนที่ขาดแคลนและเด็กกำพร้าเป็นต้น


ประโยชน์ด้านการค้ากับต่างประเทศ

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มลายู ชวา อังกฤษ ฮอลันดา โปรตุเกส และฝรั่งเศส

ประโยชน์ที่ไทยได้จากการค้ากับฝรั่งเศสก็คือทำให้เกิดตลาดการค้า มีตลาดการค้าต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง คนไทยก็พลอยได้รับความรู้ทางด้านการค้ามากกว่าเดิม

นอกจากประโยชน์สำคัญทางด้านการค้าแล้ว การติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้น พระเจ้าหลุยซ์ได้ทำการคัดเลือกทหารส่งมาเป็นทหารรักษาพระองค์แก่สมเด็จพระนารายณ์เป็นทหารที่อยู่ในวินัยและกล่าวว่ามีเชื้อสายผู้ดีมีสกุลของฝรั่งเศส เป็นทหารที่นำความดีงามมาสู่กรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีทหารช่างฝีมือดีร่วมกับบาทหลวง ให้ความช่วยเหลือ สร้างป้อมปราการ กำแพงเมือง การประปาตลอดจนอาคารต่าง ๆ และประตูเมืองเป็นต้น

สมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่สอง

สมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความคิดก้าวหน้า มองการณ์ไกลได้ว่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ในชัยภูมิที่ล่อแหลมต่ออันตราย เพราะเมื่อคราวที่เรือรบ ฮอลันดาปิดอ่าวไทย บทเรียนครั้งนั้นทำให้พระองค์คิดย้ายเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่ลพบุรี ทรงสร้างเมืองลพบุรี สร้างนารายณ์ราชนิเวศน์เป็นพระราชวังประทับของพระองค์ จัดสร้างการประปาและชลประทานที่อำนวยความสะดวกขึ้น นอกจากเมืองลพบุรีแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างเมืองนครราชสีมาและป้อมค่ายต่าง ๆ อีกมากมาย

ด้านการบำรุงการศึกษาและศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ สามเด็จพระนารายณ์ทรงสร้างประโยชน์ไว้อย่างมากมาย เช่นตำราภาษาไทยที่ชื่อ “จินดามณี” ซึ่งใช้กันมาจนถึงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ทรงพระนิพนธ์หนังสือด้วยพระองค์เอง เช่นลิลิตพระลอ เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาโดยทั่วถึง รัชสมัยของพระองค์จึงเป็นสมัยที่อักษรศาสตร์เจริญรุ่งเรือง มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมากมายตัวอย่างเช่น พระมหาราชครู พระโหราธิบดี ศรีปราชญ์ และเจ้าเชียงใหม่เป็นต้น

เจ้าพระยาวิชเยนทร์ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้เข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งนำเอาวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงกับประเทศไทย มีความดีความชอบมาก จึงโปรดให้เป็นเจ้าพระยาวิชเยนทร์

เจ้าพระยาวิชเยนทร์นำวิชาสมัยใหม่ทางการค้าการช่าง วิทยาศาสตร์และการแพทย์มีการส่งคนไทยไปเรียนในยุโรปเพื่อนำความรู้มาใช้กับประเทศไทย

อย่างไรก็ตามเจ้าพระยาวิชเยนทร์กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระเพทราชา และขุนหลวงสรศักดิ์และกลายเป็นชนวนสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลทั้งสองคิดการกบฎขึ้น

ในปี พ.ศ. 2231 สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีอาการประชวรหนัก พระองค์ไม่มีราชโอรสเป็นรัชทายาท มีแต่พระธิดา ซึ่งแต่งตั้งเป็นกรมหลวงโยธาเทพ มีพระเจ้าน้องยาเธออีก 5 พระองค์ คือกรมหลวงโยธาทิพ กับเจ้าฟ้าอภัยทศ ทั้งสองพระองค์นี้นับถือคริสตังและมีพระปิยะเป็นเชื้อเจ้าราชนิกูลอยู่อีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งพระนารายณ์ทรงชุบเลี้ยงไว้มาแต่เล็ก ทรงมีพระเมตตาเหมือนราชโอรส

เจ้าพระยาวิชเยนทร์รู้ว่าอย่างไรเสียเชื้อพระวงศ์พระองค์นี้ คงจะได้มีโอกาสรับมอบราชสมบัติ จึงเอาไว้เป็นพวกฝ่ายตน แต่ฝ่ายข้าราชคิดว่าเจ้าพระยาวิชเยนทร์อาจจะคิดร้ายต่อไทย จึงมีความคิดเห็นเข้าข้างพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์

ในที่สุดพระเพทราชากับขุนหลวงสรศักดิ์ก็ลงมือกระทำการกบฏ เพราะคิดว่าอย่างไรเสียสมเด็จพระนารายณ์คงสวรรคตอย่างแน่นอน ฝ่ายกบฎจับเอาพระปิยะและเจ้าพระยาวิชเยนทร์ไปประหารที่ทะเลชุบศร

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบข่าวด้วยความสะเทือนพระทัย จะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะอยู่ในอาการประชวรอย่างหนัก รู้สึกปริเวทนาว่าอยุธยาถึงคราวจะวิบัติในครั้งนี้

พระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์กระทำการทุกอย่างตามอำเภอใจ เชื้อพระวงศ์และข้าราชการที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดไปหมดสิ้น จากนั้นก็หันมากำจัดพวกฝรั่ง

สมเด็จพระนารายณ์ได้สวรรคตลงที่เมืองลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2231 ครองราชย์อยู่นาน 32 ปีมีพระชันษา 59 ปี

ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้สร้างประโยชน์แก่ชาติไทยไว้หลายด้าน วิทยาการใหม่ ๆ จากต่างประเทศถูกนำมาใช้ปรับปรุงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ซึ่งพระกรณียกิจของพระองค์ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเคยทำได้เช่นนี้มาก่อน

พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนารายณ์เปนที่ยกย่องสรรเสริญแก่ประชาชาติไย พระนามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปไกล พระปรีชาสามารถของพระองค์ แม้แต่จดหมายเหตุของต่างประเทศ ยังได้บันทึกเกียรติประวัติของพระองค์ไว้ด้วยหลายแห่ง

พระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นแบบอย่างแห่งการเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อ ๆ มา เมืองลพบุรีที่พระองค์สร้างขึ้นเป็นมรดกชิ้นสำคัญ เป็นเสมือนประตูชัยแห่งความก้าวหน้าเปิดกว้างไว้สำหรับอนาคตอันรุ่งโรจน์ของชาติ คุณงามความดีอันใหญ่ของพระองค์ ประชาชาติไทยจึงถวายพระนามเทิดพระเกียรติอันสูงส่งของพระองค์ว่า “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
 

Create Date : 12 มกราคม 2549
92 comments
Last Update : 12 มกราคม 2549 13:56:55 น.
Counter : 3544 Pageviews.

 

อนุสรณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นอนุสรณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยที่สร้างประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง ตั้งอยู่ที่เมืองลพบุรีเนื่องจากเมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นราชธานีแห่งที่สอง

ในครั้งที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์จะแปรพระราชฐานมาอยู่ที่ราชธานีแห่งนี้ในฤดูหนาว ส่วนในฤดูร้อนก็จะแปรพระราชฐานไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรี จึงเป็นเมืองอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ครั้นทางราชการดำหริจัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ขึ้น จึงตกลงใจเลือกเอาเมืองลพบุรี หรือเมืองละโว้ เป็นสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ที่ตัวจังหวัดลพบุรี หล่อด้วยโลหะ ใจลักษณะยืน ฉลองพระองค์เต็มยศตามรัชสมัยของพระองค์ มงกุฎเป็นยอดแหลมแปลกตากว่าอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ

ชาวเมืองลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนชาวไทยต่างยกย่อยเคารพสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างยิ่ง ทางจังหวัดลพบุรี ร่วมด้วยพ่อค้าประชาชนชาวเมืองลพบุรี ร่วมใจกันจัดงานสมโภชน์เพื่อเทอดพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นอกจากอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว อนุสรณ์ที่สำคัญของสมเด็จพระนารายณ์ ได้มีผู้แต่งเพลงเทอดพระเกียรติคุณอันสูงส่งของพระองค์ คำร้องเพลงนี้ไม่ทราบนามผู้แต่ง เป็นเพลงทำนองโยสลัม

 

โดย: mcpan (mcpan ) 12 มกราคม 2549 13:57:30 น.  

 

ดีมากเลยค่ะ

 

โดย: ................... IP: 203.188.45.95 24 กุมภาพันธ์ 2549 7:41:50 น.  

 

เป็นสื่อที่ให้ความรู้ได้ดีเลยคับ

 

โดย: Beeer IP: 203.172.207.77 7 มิถุนายน 2549 8:59:55 น.  

 

 

โดย: ooo IP: 202.28.50.6 8 มิถุนายน 2549 13:24:35 น.  

 

เป็นความรุ้สึกที่ดีๆๆๆ

 

โดย: ----noi---- IP: 203.151.140.117 16 มิถุนายน 2549 18:58:47 น.  

 

 

โดย: angie IP: 203.209.38.154 30 มิถุนายน 2549 17:12:16 น.  

 

 

โดย: แดน IP: 203.150.14.161 1 กรกฎาคม 2549 17:27:13 น.  

 


คนเค้าจะหาว่าท่านอย่รัชกาลที่เท่าไรโวย
ส่งงานไม่ทันแน่

 

โดย: mini IP: 203.118.112.41 19 กรกฎาคม 2549 17:27:18 น.  

 

 

โดย: .................................... IP: 203.118.112.41 19 กรกฎาคม 2549 17:29:49 น.  

 

 

โดย: พงศกร IP: 203.118.84.174 15 สิงหาคม 2549 18:52:50 น.  

 

บอสรักดีว่า

 

โดย: นักธุรกิจรุ่นจิ๋ว IP: 203.118.84.174 15 สิงหาคม 2549 18:55:27 น.  

 

 

โดย: ... IP: 58.8.76.99 27 สิงหาคม 2549 19:11:17 น.  

 

ย่อไห้หน่อยดิ

 

โดย: ... IP: 58.8.76.99 27 สิงหาคม 2549 19:15:28 น.  

 

เนื่อหามากจังเนอ

 

โดย: ฟ้าใส IP: 58.147.24.62 29 สิงหาคม 2549 20:54:30 น.  

 

เนื้อหามากเกินไปต้องการข้อสำคัญ

 

โดย: .......... IP: 61.47.70.184 26 ตุลาคม 2549 19:04:24 น.  

 

เนื่อหาแบบนี้เยอะแบบนี่พิมพ์ทำรายงานเป็นเล่นได้เลยนะ ดีใจจัง

 

โดย: จีรพร ศิริวัฒน์ IP: 203.113.33.9 1 ธันวาคม 2549 20:19:32 น.  

 
จาหาโกษาปานเว่ย
แม้งส์

 

โดย: ............. IP: 58.147.115.115 20 ธันวาคม 2549 17:48:19 น.  

 
จาหาโกษาปานเว่ย


แม้งส์บ้าที่สุด
เฮี้ยยเอ้ย 

โดย: ............. IP: 58.147.115.115 20 ธันวาคม 2549 17:50:52 น.  

 

 

โดย: ...................................................................... IP: 125.25.11.206 20 ธันวาคม 2549 20:16:46 น.  

 

ไม่เข้าจาย

 

โดย: คิตตี้ IP: 203.113.32.9 27 ธันวาคม 2549 19:22:59 น.  

 

สากหหหกิอิอ

 

โดย: ทาม IP: 202.5.83.81 29 ธันวาคม 2549 18:18:44 น.  

 

ใช้ได้ค่ะ

 

โดย: .......12 IP: 203.113.76.9 30 ธันวาคม 2549 16:22:09 น.  

 

 

โดย: kk IP: 203.113.76.9 30 ธันวาคม 2549 16:23:17 น.  

 

 

โดย: คนน่ารัก IP: 202.183.229.197 5 มกราคม 2550 9:32:02 น.  

 

 

โดย: เกเกเเกเ IP: 203.188.18.152 5 มกราคม 2550 20:30:58 น.  

 

อยากได้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศส พอหาให้ได้มั้ยอ่า

 

โดย: 123 IP: 58.9.55.250 5 มกราคม 2550 23:33:53 น.  

 

มีเนื้อหาเยอะดีคะ แต่นะจะมีรูปบ้างนะคะ TT^TT

 

โดย: เด็กเรียนสังคม IP: 203.107.214.253 7 มกราคม 2550 12:55:44 น.  

 

มีเนื่อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทยเอยะดีและน่าจะมีภาพหน้าตาของบุคคลนั้นด้วย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะค้นคว้าพระราชประวัติ

 

โดย: สุกัญญา IP: 203.209.101.149 8 มกราคม 2550 19:56:43 น.  

 

 

โดย: วา IP: 203.209.101.149 8 มกราคม 2550 20:04:43 น.  

 

มีเนื้อหาเยอะมาก
จากเด็กเรียนสังคมฯ

 

โดย: นักเรียนชั้น ป.6/2549โรงเรียนบ้านจำปาทอง อ.พนม IP: 203.172.199.250 2 กุมภาพันธ์ 2550 9:54:56 น.  

 

เข้าดูเรื่องเกี่ยวกับพระนารายณ์ ก็ได้ความรู้มากขึ้นคะ
ได้รับความรู้มากขึ้น จากเด็กเรียน 

โดย: ด.ญ.จันจิรา หวาวันจารย์ IP: 203.172.199.250 2 กุมภาพันธ์ 2550 10:05:04 น.  

 

ได้ความรู้ขึ้นมากค่ะ
จะมาเข้าอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะค่ะ จาก...เด็กซื่อตรง

 

โดย: ด.ญ. วายุรี คงแก้ว โรงเรียนบ้านจำปาทอง IP: 203.172.199.250 2 กุมภาพันธ์ 2550 10:15:30 น.  

 

ได้รับความรู้มากขึ้น เพราะมาเข้าเรื่องนี้จึงได้ความรู้มากอีกได้รับความรู้มากขึ้น จากเด็กดี

 

โดย: ด.ญ.จันทนา เพชรชู IP: 203.172.199.250 2 กุมภาพันธ์ 2550 10:20:01 น.  

 

ได้รับความรู้มากขึ้นอีกระดับ1คะ

 

โดย: ด.ญ.ขิราวรรณ ศักดา IP: 203.172.199.250 2 กุมภาพันธ์ 2550 10:23:49 น.  

 

 

โดย: นางสาวหญิง IP: 61.19.95.119 5 กุมภาพันธ์ 2550 9:04:47 น.  

 

หาเจอแล้ว ดีจายจัง การบ้านล้นหัวเลยง่า ทำยังไม่เสร็จเลย ไปก่อนน่า

 

โดย: หน้าม้อ งิงิ IP: 58.147.119.178 6 กุมภาพันธ์ 2550 19:39:50 น.  

 

 

โดย: ...... IP: 58.147.119.178 6 กุมภาพันธ์ 2550 19:41:37 น.  

 

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง กับพระราชเทวี
( พระราชธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรถ ) ประสูตรเมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พุทธศักราช 2175
พระองค์ทรงได้รับการศึกษาจากพระโหราธิบดีพระอาจารย์พรหมพระพิมลธรรม และสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำเดือน 12 ปี วอก พุทธศักราช
2199 เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา พระองค์ประทับอยู่ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาเมื่อ
ปีฉลู พุทธศักราช 2204 หรือปีขาล 2205 พระองค์จึงได้เสด็จประทับ ณ พระราชวังหลวงในปี
พุทธศักราช 2209 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีเพื่อเป็นราชธานี
สำรอง และทรงแปรพระราชฐานเสด็จประทับปีหนึ่ง
เป็นเวลาถึง 8-9 เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีปรีชาสามารถ พระองค์
ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างเร่งด่วน ทรงช่วยเหลือ
พสกนิกรด้วยการงดเก็บภาษีอากร ทรงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทรงส่งเสริมการค้าขาย
กับชาวต่างชาติหลายประเทศ โดยใช้เรือกำปั่นหลวง และทรงโปรดที่จะคบค้าสมาคมกับชนทุกชนชาติ
ด้วยประสงค์ที่จะเรียนรู้ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำมา
ปรับปรุงประเทศให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของประเทศ
ต่าง ๆ ด้วยพระองค์เป็นผู้รอบรู้ในวิชาการ ทรงนำเอาวิวัฒนาการทาง
ด้านศิลปะกรรม และสถาปัตยกรรมของชาวยุโรปมาเป็นต้นแบบใน
การสร้างพระราชวังใหม่การเจริญสัมพันธไมตรีกับอารยะประเทศเป็นสิ่งที่พระองค์
ทรงเล็งเห็นความสำคัญ ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
พระเจ้าหลุยที่ 14 แห่งฝรั่งเศส และองค์สังฆราชแห่งกรุงโรม นับ
เป็นการเปิดศักราชใหม่ ของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาว
ยุโรปเป็นครั้งแรกของไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์
ชาวไทยทุกคนจึงพรอ้มใจกันถวายพระสมัญญานาม "มหาราช"
แด่พระองค์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัติอยู่
32 ปี สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2231 ชาวจังหวัดลพบุรีได้ร่วมการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเทพสตรี ซึ่งในทุกปี
จังหวัดลพบุรีได้จัดการแสดง แสง สี เสียง พร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระองค์ท่านในงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ที่บริเวณ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 

โดย: คนหวังดีกะ IP: 58.147.94.174 7 กุมภาพันธ์ 2550 9:54:52 น.  

 

หาไม่เจอ

 

โดย: ................................. IP: 203.188.11.186 11 กุมภาพันธ์ 2550 9:59:44 น.  

 

 

โดย: ............................ IP: 203.188.11.186 11 กุมภาพันธ์ 2550 10:00:15 น.  

 

สนุกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 

โดย: เเป้ง IP: 58.9.13.245 11 กุมภาพันธ์ 2550 17:32:13 น.  

 

มารดา คือ พระราชเทวี งะ
555555555555555+

 

โดย: ทารกนิรนาม IP: 61.91.168.192 11 กุมภาพันธ์ 2550 18:10:09 น.  

 

| ย้อนกลับ |
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรืออีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ หรือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ์ เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีพระเชษฐาคือ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย มีพระอนุชาคือ เจ้าฟ้าอภัยทศ พระไตรภูวนาทิตยวงศ์ พระองค์ทอง และพระอินทราชา
พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๑๙๙ เมื่อพระชนมายุได้ ๒๕ พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรึชาสามารถมาก ทำให้กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การต่างประเทศ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีที่สำคัญหลายเรื่องเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย เผยแพร่ศาสนาตลอดจนเข้ารับราชการ ทำให้ชาวตะวันตกยอมรับนับถือกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก
ในด้านการค้าขาย ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งกว่าในรัชสมัยอื่น ๆ ทรงปรับปรุงกรมพระคลังสินค้า โปรดเกล้า ฯ ให้ต่อเรือกำปั่นหลวง เพื่อทำการค้ากับต่างประเทศ จึงทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างประเทศ และต่อมาเมื่อเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ผู้เป็นชาวกรีกได้ช่วยปรับปรุงงานของกรมพระคลังสินค้าอีก ทำให้การค้าขายกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรืองสูงสุด มีพ่อค้าชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่า "ในชมพูทวีปไม่มีเมืองใดที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ามากเท่ากับในสยาม สินค้าขายได้ดีมากในสยามและการซื้อขายใช้เงินสด สำหรับเมืองท่าของไทยในเวลานั้น มีอยู่หลายเมืองด้วยกัน ได้แก่ มะริด ตะนาวศรี ภูเก็ต ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี และบางกอก
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ได้ส่งบาทหลวงสามคนเดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อทั้งสามคนมาถึงแล้วก็ได้มีใบบอกไปยัง พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ และพระสันตปาปา ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าจะใช้กรุงศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่คริสตศาสนา พระบาทหลวงได้ตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ สมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่า เป็นการนำความเจริญมาให้กรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้สร้างวัดทางคริสตศาสนาด้วย
ในปี พ.ศ.๒๒๒๔ สมเด็จพระนารายณ์ ฯ ทรงจัดคณะทูตนำพระราชสาสน์ไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ ประเทศฝรั่งเศส แต่คณะราชทูตสูญหายไประหว่างทาง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๒๒๖ พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้จัดคณะทูตเดินทางไปฝรั่งเศสอีกครั้ง เพื่อสอบสวนความเป็นไปของทูตคณะแรก พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงทราบก็เข้าใจว่าสมเด็จพระนารายณ์ ฯ ทรงเลื่อมใสจะเข้ารีต จึงได้จัดคณะราชทูตเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา โดยมีเชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ เป็นหัวหน้าคณะทูต เมื่อปี พ.ศ.๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ ฯ ทูลขอให้ทรงเข้ารีต แต่พระองค์ทรงปฏิเสธด้วยพระปรีชาสามารถว่า
"การที่ผู้ใดจะนับถือศาสนาใดนั้น ย่อมแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์จะบันดาลให้เป็นไป ถ้าคริสตศาสนาเป็นศาสนาดีจริงแล้ว
และเห็นว่าพระองค์สมควรที่จะเข้าเป็นคริสตศาสนิกแล้ว สักวันหนึ่งพระองค์จะถูกดลใจให้เข้ารีตจนได้"
พระองค์ได้ให้เสรีภาพแก่ราษฎรทั่วไปที่จะนับถือคริสตศาสนาได้ตามความเลื่อมใสของตน ทำให้เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ พอใจ
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๒๒๘ เมื่อคณะราชทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับ พระองค์ก็ได้จัดให้เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นหัวหน้าคณะราชทูตเดินทางไปฝรั่งเศส นำพระราชสาส์นของพระองค์ไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ และได้ส่งกุลบุตร ๑๒ คน ไปศึกษาวิชาที่ประเทศฝรั่งเศส พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงโปรดปรานเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นอย่างมาก ได้ให้เหรียญที่ระลึก และเขียนรูปภาพเหตุการณ์ไว้ด้วย เมื่อคณะราชทูตเดินทางกลับ พระองค์ได้โปรดให้มองสิเออร์ เดอลาลูแบร์ เป็นราชทูตเข้ามากรุงศรีอยุธยา พร้อมกับเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) และได้นำทหารฝรั่งเศสจำนวน ๖๓๖ นาย เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาด้วย สมเด็จพระนารายณ์ ฯ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทหารฝรั่งเศสจำนวนดังกล่าว ไปรักษาป้อมที่เมืองธนบุรีส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมีกำลังสองกองร้อยให้ไปรักษาเมืองมะริด ซึ่งมีอังกฤษเป็นภัยคุกคามอยู่
ในปี พ.ศ.๒๒๓๐ สมเด็จพระนารายณ์ทรงประกาศสงครามกับอังกฤษ เนื่องจากมีเหตุบาดหมางกันในเรื่องการค้าขายกับอินเดีย รัฐบาลอังกฤษให้บริษัทอังกฤษ เรียกตัวคนอังกฤษทั้งหมดที่รับราชการอยู่ ณ กรุงศรีอยุธยา ให้กลับประเทศอังกฤษ ต่อมาชาวอังกฤษได้มาก่อความวุ่นวายในเมืองมะริดและรุกรานไทยก่อน แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรไทยได้ เนื่องจากขณะนั้นมีทหารฝรั่งเศสรักษาเมืองมะริดอยู่
ในรัชสมัยของพระองค์ แม้ว่าจะมีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ ที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตาม แต่ก็ได้มีการทำสงครามหลายครั้ง ครั้งที่สำคัญได้แก่ การยกกองทัพออกไปตีพม่าที่กรุงอังวะ ตามแบบอย่างที่สมเด็จพระนเรศวร ฯ ได้ทรงกระทำมาแล้วในอดีต และได้มีการยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่สองครั้งจนได้ชัยชนะ
สมเด็จพระนารายณ์ ฯ เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ.๒๒๓๑ เมื่อพระชนมายุได้ ๕๐ พรรษา ครองราชย์ได้ ๓๒ ปี 

โดย: 55555+ IP: 61.91.168.192 11 กุมภาพันธ์ 2550 18:11:45 น.  

 

032359034

 

โดย: เดหเรไพแดน IP: 203.172.58.145 14 กุมภาพันธ์ 2550 19:57:58 น.  

 

ดีมากเลย ด้ายรู้ถึงประวัติ

 

โดย: เฟินน่ารัก IP: 125.24.159.130 19 กุมภาพันธ์ 2550 15:32:40 น.  

 

อยากได้เพลงเทอดพระเกียรติคุณอันสูงส่งของพระองค์ ค่ะ

 

โดย: ปุ้ย IP: 203.188.53.161 21 กุมภาพันธ์ 2550 7:11:28 น.  

 

 

โดย: กอล์ฟ IP: 203.114.109.2 21 กุมภาพันธ์ 2550 12:13:54 น.  

 

 

โดย: ฟิว IP: 124.120.65.82 24 กุมภาพันธ์ 2550 18:22:31 น.  

 

 

โดย: ฟิว IP: 124.120.65.82 24 กุมภาพันธ์ 2550 18:24:12 น.  

 

 

โดย: ไมค์ IP: 203.209.112.192 26 กุมภาพันธ์ 2550 20:25:20 น.  

 

 

โดย: wat IP: 202.5.87.3 27 กุมภาพันธ์ 2550 17:18:06 น.  

 

 

โดย: naka IP: 210.246.74.191 25 เมษายน 2550 13:12:44 น.  

 

ดีมาก

 

โดย: ชุธิดา IP: 203.113.67.39 28 พฤษภาคม 2550 19:55:45 น.  

 

ดีมากๆ

 

โดย: โต IP: 61.91.162.235 17 มิถุนายน 2550 20:24:12 น.  

 

อยากรู้ว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การใช้เงินเขาใช้กันยังครับ..ใช้เป็นแบบไหนอ่ะคับอยากรู้จังครับ

 

โดย: เหน่ง IP: 203.146.116.101 18 มิถุนายน 2550 16:55:29 น.  

 

มียาวยาวๆหญ่ๆไหมฮับอยากได้เยอะๆงะทำไงดี

 

โดย: รามสร IP: 202.47.247.140 27 มิถุนายน 2550 16:11:12 น.  

 

ทำไมไม่มีโกษาปานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

 

โดย: ธนกฤต IP: 203.144.226.230 1 กรกฎาคม 2550 17:26:12 น.  

 


 

โดย: เด็กเรียนเก่งขึ้นเยอะเพราะได้ความรู้มากๆเลย IP: 61.7.131.58 29 มกราคม 2551 17:18:45 น.  

 

เป็นอะไรที่งงมากๆๆๆ

 

โดย: บอล IP: 222.123.167.72 6 กุมภาพันธ์ 2551 10:41:47 น.  

 

ขอใจเน้อ

 

โดย: คน IP: 203.156.32.160 25 กุมภาพันธ์ 2551 17:54:29 น.  

 

 

โดย: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; IP: 117.47.184.196 29 กุมภาพันธ์ 2551 22:18:56 น.  

 

สวัสดีบอยรักดี

 

โดย: แนน IP: 117.47.170.163 5 มิถุนายน 2551 17:12:21 น.  

 

สวัสดีบอลอยากคุยด้วยจัง

 

โดย: แนน IP: 117.47.170.163 5 มิถุนายน 2551 17:15:04 น.  

 

รู้สึกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ไม่ตรงกับแหล่งอื่น ๆ หลายแห่งอยู่ ไม่รู้ว่าของใครจริง ของใครชัวร์กันแน่

อยากรู้จิงว่า ทำไมพระองค์ต้องปราบดาภิเษกด้วย หรือคิดว่าพระเชษฐา ฉลาดและเก่ง สู้พระองค์เองไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็สมควรแล้ว ถ้าไม่ใช่พระองค์ท่าน อยุธยาคงเป็นเหมือนอาณาจักรบาหลี หรือไม่ก็ อาณาจักรแถวอินโดนิเซีย ที่โดนฮอลันดาล่าเป็นเมืองขึ้นไปแล้ว

อยากได้ข้อมูลที่ลึกว่านี้มาก ๆ ไม่รู้ว่าไม่ข้อมูล(มีแค่นี้) หรือ พิมพ์จนปวดมือแล้วจ้า

เรื่องราวของพระองค์ท่านน่าสนใจมาก น่าศึกษาให้เบื้องลึก ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เพิ่มเติมให้ครับ

ขอติงอีกนิด เจ้าพระยาวิชเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นชาวกรีกนะครับ ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส ไม่น่าจะใช่เจ้าของเรือกำปั่นด้วย และไม่เข้าเฝ้าหรือพูดคุยกับพระองค์ต่อหน้าพระพักตร์ เพือขันอาสาเอาเรือออกจากอู่ด้วย ข้อเท็จจริงตรงนี้ หาข้อเพิ่มเติมด้วยครับ ประวัติศาสตร์จะได้ไม่ผิดเพี้ยน และเจ้าพระยาวิชเยนทร์เป็นคนดีศรีอยุธยาจริงหรือ หรือดีแค่หน้าพระพักตร์เท่านั้น ตามที่เข้าใจน่าจะเป็นด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ รู้ว่าไอ้ฝรั่งคนนี้ไม่ได้ดีมากนักหรอก แค่ผลประโยชน์ของชาติมากกว่าจึงยอมให้ อย่างน้อยก็มือก็เท้า

เพื่อประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนของชาติเรา จะได้รู้รากเหง้าที่มาที่ไปของชาติ เด็ก ๆ รุ่นใหม่ในชาติจะได้ภูมิใจ มากกว่าไปภูมิใจประวัติศาสตร์ชาติอื่นครับ อยากให้ทุกคนช่วยกันครับ

 

โดย: คนสยามประเทศ IP: 125.25.200.22 12 มิถุนายน 2551 20:49:49 น.  

 

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลย

 

โดย: โฟม IP: 118.175.176.206 3 กันยายน 2551 12:53:26 น.  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้มีประโยชน์มาก ควรแก่การศึกษาของเยาวชนคนรุ่นหลัง ดีจริง ๆ

 

โดย: ท่านเจ้าคุณ IP: 202.149.25.235 15 กันยายน 2551 15:03:47 น.  

 

ตบมือเก่งๆๆ

 

โดย: น่ารัก IP: 118.173.122.253 26 พฤศจิกายน 2551 16:46:12 น.  

 

เยี่ยม เจ๋ง แจ๋ว

 

โดย: 005 IP: 203.172.90.45 13 ธันวาคม 2551 19:17:06 น.  

 

ขอบคุณเนื้อหาดีมากเลย

 

โดย: เด็กบางจาน IP: 125.27.151.185 21 ธันวาคม 2551 13:13:58 น.  

 

หนูขอคัดลอกไปทำรายงานหน่อยนะคะ

 

โดย: เด็กตาโหน่ IP: 125.26.224.142 15 กุมภาพันธ์ 2552 14:04:29 น.  

 

เเจ๋วเลย

 

โดย: ชนัญญา รื่นพิทักษ์ IP: 124.122.188.8 24 กุมภาพันธ์ 2552 18:13:00 น.  

 

484844484844484884884

 

โดย: pluam09 IP: 125.24.19.224 1 กรกฎาคม 2552 13:09:42 น.  

 



 

โดย: +555 IP: 203.118.111.207 26 กันยายน 2552 18:31:14 น.  

 

อยากได้โกษาปาน

 

โดย: เราเลขที่41ป.5/3ร.ร.ซย.นว. IP: 222.123.168.238 23 มกราคม 2553 13:03:41 น.  

 

ขออย่าไห้ข้าวฟ่างโกรธเราด้วยเหอะหาไม่เจออ่ะโกษาปาน

 

โดย: เราเลขที่41ป.5/3ร.ร.ซย.นว. IP: 222.123.168.238 23 มกราคม 2553 13:05:17 น.  

 

สวยมากๆๆๆๆๆลเย
ขอบอกว่าชอบนะ
อุอุ
อย่าบอกใครนะ
เค้ารักตัวเองแหละ
อิอิ

 

โดย: เริ่ด IP: 172.72.100.161, 119.42.85.243 15 กุมภาพันธ์ 2553 15:07:52 น.  

 

อยากได้ประวัติของกรมหลวงโยธาทิพเยอะๆอะคะ

 

โดย: pp IP: 115.87.165.168 5 สิงหาคม 2553 18:48:57 น.  

 

หวัดดดีคับบบบบบบ คุณคับบบบบ

 

โดย: ผมชื่อ คิมคับบบบบ IP: 58.11.43.95 8 พฤศจิกายน 2553 18:51:48 น.  

 

กำ พี่คับพี่ ผมขอเรื่อง พระนเรศวนมหาราช
นะคร้าบบบบบบบ ผมขอร้อง

 

โดย: คิมคับ IP: 58.11.43.95 8 พฤศจิกายน 2553 18:56:51 น.  

 

ขอบคุณจริงๆ

 

โดย: -....- IP: 182.93.221.54 16 พฤศจิกายน 2553 13:38:23 น.  

 

โทรมา 0856527351

 

โดย: อิอิ IP: 182.93.221.54 16 พฤศจิกายน 2553 13:41:32 น.  

 

ได้อ่านเเล้วได้ความรุ้เยอะเลยคะ

 

โดย: เมย์ IP: 222.123.219.34 23 พฤศจิกายน 2553 16:27:11 น.  

 

ได้อ่านเเล้วได้ความรุ้เยอะเลยคะ

 

โดย: เมย์ IP: 222.123.219.34 23 พฤศจิกายน 2553 16:27:58 น.  

 

ดีค่ะแต่เนื่อเรื่องไม่ค่อยจาตรงกะหนังสือแต่ดูรวมๆก๊ดีนะคะ ช่วยได้นิสนุง^^

 

โดย: FeRn^^ IP: 119.31.75.254 23 พฤศจิกายน 2553 17:20:47 น.  

 

ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย

 

โดย: บ้าบอ วะกุ IP: 180.180.217.156 27 มกราคม 2554 18:13:49 น.  

 

ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย ไม่เข้าจาย

 

โดย: บ้าบอ วะกุ IP: 180.180.217.156 27 มกราคม 2554 18:14:05 น.  

 


ขอบคุณมากๆค่ะ ลองมาเที่ยวที่ลพบุรีดูนะคะ จะได้บรรยากาศเยอะเลยค่ะ

 

โดย: สนุกสนาน IP: 182.232.222.47 14 กุมภาพันธ์ 2554 22:57:29 น.  

 

ข้อมูลใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ดิฉันกำลังหายพอดี ขอบคุณมากค่ะ สามารถเอามาใช้ประกอบในบทเรียนได้ ขอบคุณค่ะ ^__^

 

โดย: คนรู้จักคิด !!!!! IP: 223.206.42.227 12 กรกฎาคม 2554 21:10:32 น.  

 

บทความนี้เหมือนฝรั่งเศสเป็นคนดีมาก
บทความไม่ได้กล่าวถึงสัญญาที่ถลาง
กับทหารฝรั่งเศสที่มะริดเลย
ที่จริงพระเพทราชารู้อะไรบางอย่างของออกญาวิไชเยนทร์ต่างหาก

 

โดย: อืม IP: 110.168.9.214 15 สิงหาคม 2554 21:32:47 น.  

 

เนื้อหเยอะมาก

 

โดย: กิตติวรรณ IP: 49.230.146.131 18 กุมภาพันธ์ 2555 12:05:04 น.  

 

ดี

 

โดย: คิม IP: 182.53.9.238 13 พฤศจิกายน 2555 17:52:28 น.  

 

เนื้อหาใช้ได้ แต่คนติเยอะไปหน่อยอ่ะ

 

โดย: คิม IP: 182.53.9.238 13 พฤศจิกายน 2555 17:53:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
mcpan
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add mcpan's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.