วันแม่...พาแม่เที่ยวไหนดี
วันแม่

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ททท. และ เฟซบุ๊กตลาดน้ำขวัญเรียม

          ในทุก ๆ ปี เมื่อ "วันแม่แห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เวียนมาถึง บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางราชการและเอกชน ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ รวมไปถึงกิจกรรมที่ลูก ๆ พาแม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกระปุกท่องเที่ยวก็ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวเจ๋ง ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับพาแม่สุดที่เลิฟไปท่องเที่ยวมาฝากกัน โดยเริ่มกันที่...


ไหว้พระ 9 วัด


ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง

          วันดี ๆ แบบนี้ หากใครยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน ลองควงแขนคุณแม่ไปตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไหว้พระขอพร ทำบุญให้อิ่มใจกันดีกว่า เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใน 1 วัด โดย 9 พระอารามหลวงที่เราหยิบมาแนะนำกันนั้น มีดังนี้...

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (คติ : เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย) เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 เพื่อความสะดวกเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล โดยภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" (พระแก้วมรกต), ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวที่สุดในโลก และมีปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1- 8 เป็นต้น

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท และเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2408

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตรโกสินทร์ มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยเป็นพระประธาน มีพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ" ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (คติ : ร่มเย็นเป็นสุข) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก มี "พระพุทธเทวปฏิมากร" ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชีบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด และองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล 108 ประการ นอกจากนั้น วัดโพธิ์ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น 99 องค์ ถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และมีพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (คติ : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า" นอกจากนี้ ยังเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระวิหารมี "พระศรีศากยมุนี" เป็นพระประธาน ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา

          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรีเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว นอกจากนั้น ยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "ยักษ์วัดแจ้ง" ส่วนภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ, ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ เทศน์พระธัมมจักร ตรัสรู้ นิพพาน การเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยเดินเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นต้น

          วัดบวรนิเวศวิหาร (คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชชวรวิหาร สิ่งสำคัญภายในวัดนี้ ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (คติ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท อีกทั้งยังเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งสำคัญภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถที่ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และหอไตร ศิลปะสมัยอยุธยา บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ

          ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. โทรศัพท์ 1672


ตลาด

เดินเล่นตลาดชิล ๆ หาของกินอร่อย ๆ

          ตลาดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเสมอ ทั้งตลาดน้ำและตลาดโบราณต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลอะไร เพราะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกเมื่อ และทุกเพศ ทุกวัย เพราะฉะนั้น วันแม่ทั้งที คุณลูกไม่ควรพลาดพาคุณแม่ไปเดินเพลิน ๆ หาของกินอร่อย ๆ กันดีกว่า ซึ่งที่เราหยิบมาแนะนำก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีดังนี้...

          ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์-เสาร์ และอาทิตย์  ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 - 20.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่าง ๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มีเพลงฟัง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทานและเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิงห้อยในยามค่ำคืนได้

          ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการร่วมมือระหว่าง อบต.บางน้ำผึ้ง และชาวบ้านในชุมชนสร้างตลาดน้ำแห่งนี้เพื่อหาทางแก้ไขภาวะผลผลิตล้นตลาด ซึ่งเสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้ คือ วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา ปั้นธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรือพายให้บริการ อัตราค่าเช่าลำละ 20 บาท และยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามของสวนผลไม้ในชุมชน โดย ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-14.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง โทรศัพท์ 0 2819 6762, 08 1171 4930

          ตลาดสามชุก หรือ ตลาดริมน้ำร้อยปี ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอำเภอสามชุก อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารไม้โบราณติดลูกไม้ขนาด 3 ชั้นของขุนจำนงค์ จีนารักษ์ นายภาษีเก่า ซึ่งท่านเจ้าของตลาดมอบให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณที่ยังมีกล้องถ่ายภาพเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีให้บริการ ร้านขายยาสมุนไพร และเพลิดเพลินกับขนม อาหารพื้นเมือง และกาแฟโบราณที่ยังใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน้ำ ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 3550 4498

          ตลาดน้ำอโยธยา ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านช้าง ใกล้ ๆ กับวัดมเหยงคณ์ ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในตลาดโอมล้อมไปด้วยสายน้ำเย็นฉ่ำ รอบ ๆ บริเวณมีระเบียงริมน้ำให้นักท่องเที่ยวนั่งหย่อนขาสัมผัสสายน้ำให้ชื่นใจ และสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้ง ก็อย่าลืมแวะเวียนเลือกซื้อเลือกหาสินค้าดีไซน์แปลก ๆ ที่หาซื้อไม่ได้ง่าย ๆ ประเภทสินค้าทำมือ โดยจะมีพ่อค้าแม่ขายแต่งกายย้อนยุค คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง รวมถึงมีอาหารทั้งคาวและหวานให้เลือกชมเลือกชิมกันเพียบ

          ตลาดน้ำตลิ่งชัน อยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นตลาดกึ่งชนบทผสมผสานระหว่างชีวิตริมน้ำกับธรรมชาติ  มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ เปิดเวลาประมาณ  07.00 - 17.00 น. พ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็คือชาวสวนในพื้นที่จะเริ่มนำผลผลิตจากสวน โดยมีทั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม้ ปลา และอาหารต่าง ๆ มาจำหน่ายเหมือนตลาดสดทั่วไป แต่ผลผลิตจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารบนแพริมน้ำและมีเรือทัวร์ของเอกชนพาชมคลองชมสวน ซึ่งจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ริมน้ำของชาวตลิ่งชัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทรศัพท์ 0 2424 1742, 0 2424 5448

          ตลาดน้ำขวัญเรียม ตั้งอยู่ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และ ซอยรามคำแหง 187 หรือที่รู้จักกันดีว่า วัดบำเพ็ญเหนือ และ วัดบางเพ็งใต้ ถึงแม้ว่าสองฝั่งคลองจะเป็นถนนที่ผู้คนพลุกพล่าน แต่ตลาดน้ำแห่งนี้ก็ยังคงมีความสงบในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลือกทำมากมาย ทั้งการย้อนอดีตชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เลือกชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาค เลือกซื้อสินค้า OTOP ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมแบบไทย ๆ และเรือโบราณมากมาย ที่คนรุ่นก่อนพร้อมใจกันมาแสดงให้ลูกหลานดูอย่างเต็มใจ

          ตลาดน้ำดอนหวาย ตั้งอยู่หลังวัดดอนหวาย ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็นลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่า ๆ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้า แม่ค้า พายเรือนำสินค้า และอาหารมาจำหน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย อาหารขึ้นชื่อที่นี่จะเป็นอาหารคาวหวาน เช่น เป็นพะโล้ ห่อหมกปลาช่อน ปลาตะเพียนต้มเค็มสามรส ปลาทูต้มเค็มชานอ้อย ก๋วยจั๊บนายตือ ขนมตาล ข้าวเม่าคลุก มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรที่วัดดอนหวายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. แต่วันเสาร์-อาทิตย์จะมีของขายมาก นอกจากนั้น ที่ตลาดดอนหวายมีบริการเรือล่องแม่น้ำท่าจีนด้วยเรือเอี้ยมจุ้นและเรือกระแชง

          ตลาดน้ำสี่ภาค สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยกลางใจเมืองพัทยา ถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรียบง่าย เรียนรู้วิถีพอเพียงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม หรือจะนั่งเรือพายชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำ พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การค้าขายทางน้ำ และตระการตากับร้านค้าเรือนไทยไม้สักของ 4 ภาค ที่จะแตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตแต่ละภาค

          ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ (ทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว) เป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงอายุกว่า 100 ปี ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำมาเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้ รวมถึงสร้างอาชีพให้ชาวชุมชน จึงเกิด “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมีสินค้าต่าง ๆ ซึ่งภายในตลาดจำหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟโบราณ เครื่องดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเล่นโบราณ ของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. แต่วันเสาร์และอาทิตย์จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาขายมากกว่าวันธรรมดา ระหว่างเวลา 09.00–1700 น. ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โทรศัพท์ 0 3881 7336, 08 6148 4513, 08 9881 7161, 08 9666 4266


พาแม่เที่ยว

เยือนถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ สิงหาพาแม่เที่ยว

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม "สิงหาพาแม่เที่ยว" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ อารยธรรมอีสานใต้" โดยกลุ่มเป้าหมายคือคู่แม่-ลูก หรือคู่สามี-ภรรยา จำนวน 20 คู่ (40 คน)

          ไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจใหม่ ท่องเที่ยวเรียนรู้จากใยไหมสู่ผืนผ้า ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงหนอนไหมระยะฟักไข่ไปจนถึงเป็นตัวหนอนทอรัง การย้อมไหมจากสีธรรมชาติและการทอผ้า ตลอดจนชมแปลงสาธิตการปลูกหม่อนต้นแบบและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ รวมถึงชมความมหัศจรรย์แห่งผืนผ้าไหมของกลุ่ม "จันทร์ โสมา" ด้วยลวดลายในราชสำนักโบราณผสมผสานลายเทคนิคแบบพื้นบ้านสุรินทร์ ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง พร้อมช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกสินค้า อินโดจีน ณ ตลาดการค้าช่องจอม และเดินทางไปชมความงามของปราสาทหินศิลปะขอมโบราณ ณ ปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

          จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบเวลาและสิ่งดี ๆ ให้กับตัวท่านและคุณแม่ โดยมีค่าสมัคร ท่านละ 2,199 บาท พิเศษสำหรับคู่แม่-ลูก หรือคู่สามี-ภรรยา เฉพาะคุณแม่ ท่านละ 1,100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4452 0147 มือถือ 089 949 1185 และ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทรศัพท์  4451 4447-8


สิงหาพาแม่เที่ยว

สิงหาพาแม่เที่ยว..ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก ไหว้เสด็จเตี่ย พักโรงแรมหรูห้าดาว ที่ชุมพร

          แพ็กเกจสุดคุ้ม (5990 - 5990 บาท) มีรถออกจากกรุงเทพฯ พาท่านและคุณแม่ชมความงามของใต้ท้องทะเล ตกหมึกยามค่ำคืน ลิ้มลองทานหมึกสด ๆ จากทะเล ไหว้กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชุมพร เช่น กล้วยเล็บมือนาง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กาแฟ ผ้าบาติกระดับห้าดาว ทานอาหารซีฟู้ด 8 มื้อ พักที่พักสุดหรูระดับห้าดาว (โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ) สามารถเลือกออกเดินทางได้สองช่วง คือ 1-4 สิงหาคม และ 10-13 สิงหาคม 2555

          ทั้งนี้ ราคานี้รวมรถโค้ทปรับอากาศ, ที่พัก 2 คืน(โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ), อาหาร 8 มื้อ, เรือไปดำน้ำและตกหมึก, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ตกหมึก, เครื่องดื่มและของว่างบนเรือ, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ (ชาวไทย), ไกด์ท้องถิ่น และประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 / 100,000 บาท

          หมายเหตุ : โปรแกรมและจุดดำน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ และคลื่นลมในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ, พักห้อง Superior-pool side เพิ่มท่านละ 650 บาท และเด็กอายุ 5-11 ปี ท่านละ 3,950 บาท (ไม่เสริมเตียง)


ชลบุรี

พาแม่ท่องเที่ยวเมืองชลบุรี

          เพราะ "ชลบุรี" เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทย และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ เพราะฉะนั้น หากคุณลูกมีเวลาไม่มากนัก ก็ลองพาแม่ไปเที่ยววันแม่ที่ชลบุรี ตามโปรแกรมดังนี้...

          ท่องเที่ยวไปเช้า เย็นกลับ

          ช่วงเช้า : เดินทางสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชมความน่ารักของสัตว์โลกที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสภาพธรรมชาติอย่างเสรี เที่ยง ๆ ไปหาอาหารอร่อย ๆ กินกันที่ตลาดศรีราชา

          ช่วงบ่าย : เดินทางไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาชีวิตสัตว์ใต้ทะเล เสร็จแล้วได้เวลาไปเล่นน้ำคลายร้อนยามบ่ายที่หาดบางแสน
ตกเย็น : ไปกราบเจ้าแม่เขาสามมุข แล้วหาอาหารทะเลอร่อย ๆ กินที่แหลมแท่น ก่อนกลับแวะตลาดหนองมนซื้อข้าวหลาม ขนมจากเลื่องชื่อ รวมทั้งของฝากและอาหารทะเลทั้งสดทั้งแห้งกลับไปเป็นของฝาก พกพาความประทับใจกลับบ้านกันไปอย่างเต็มอิ่ม

          ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

          โปรแกรมที่ 1 (เที่ยวบางแสน-เขาเขียว-ศรีราชา) : วันที่ 1 ช่วงเช้าเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แล้วมาหาอาหารเที่ยงกินกันแถว ๆ บางพระ บ่ายชมสัตว์ทะเลที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เล่นน้ำที่หาดบางแสน พอตกเย็นลองชิมอาหารทะเลที่แหลมแท่น

          โปรแกรมที่ 2 (เที่ยวพัทยา-เกาะล้าน-หาดจอมเทียน) : วันที่ 1 จากพัทยา ลงเรือไปเล่นน้ำใส  หาดทรายขาว และชมธรรมชาติที่เกาะล้าน ช่วงเย็นกลับเข้าฝั่งมาขึ้นเขาพัทยาชมวิว เสร็จแล้วไปหาอาหารทะเลกินกันแถวหาดจอมเทียน หรือจะไปเดินเล่นชมความคึกคักของพัทยาใต้ที่ Walking Street ก็ได้

          โปรแกรมที่ 3 Discovery สัตหีบ : วันที่ 1 ไปเที่ยวท่าเรือจุกเสม็ด ชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของไทยในขณะนี้ จากนั้นไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล แล้วมาเล่นน้ำกินอาหารทะเลอร่อย ๆ ที่หาดนางรำ พักบังกะโลหลังเล็กสุขใจ

          และนี่คือโปรแกรมเที่ยววันแม่ที่เราหยิบมาแนะนำกัน เอ...แล้วเพื่อน ๆ ล่ะคะจะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง ???

ที่มา : //travel.kapook.com/view43791.html
Create Date : 09 สิงหาคม 2555
Last Update : 9 สิงหาคม 2555 20:24:38 น.
Counter : 1941 Pageviews.

2 comments
  

Best Price!! Cheap TCL LE43FHDF3300TA 43-Inch 1080p LED HDTV with 2-Year Limited Warranty for sale

Best Price!! Cheap TCL LE46FHDE5300 46-Inch 1080p LED HDTV with 2-Year Limited Warranty best buy

Best Price!! Cheap Toshiba 19SL410U 19-Inch 720p 60 Hz LED-LCD HDTV best buy

Best Price!! Cheap VIZIO E220VA 22 Inch Class Edge Lit Razor LED LCD HDTV for sale

Best Price!! Cheap VIZIO M261VP 26-Inch 1080p LED LCD HDTV best buy

Best Price!! Cheap VIZIO M261VP 26-Inch 1080p LED LCD HDTV, Black best buy

Best Price!! Cheap VIZIO M421NV 42-Inch 1080p 120 Hz Edge Lit Razor LED LCD HDTV best price

Best Price!! Cheap VIZIO M470SV 47-Inch LCD HDTV with VIZIO Internet Apps for sale

Best Price!! Deals 24 Inch Supersonic SC-2411 12 Volt AC/DC Widescreen Full 1080p HD LED TV w/ ATSC Digital Tuner best price

Best Price!! Deals Elite Black 70" Pro-70x5fd Flat Panel 3d LED Hdtv for sale

Best Price!! Deals LG 32LV2400 32-Inch 720p 60Hz LED-LCD HDTV for sale

Best Price!! Deals LG 32LV2500 32-Inch 720p 60 Hz LED-LCD HDTV best price

Best Price!! Deals LG 55LS4600 55-Inch 1080p 120Hz LED LCD HDTV for sale

Best Price!! Deals LG Infinia 47LW5600 47-Inch Cinema 3D 1080p 120 Hz LED HDTV Smart TV best buy

Best Price!! Deals LG Infinia 47LW6500 47-Inch Cinema 3D 1080p 240 Hz LED Smart TV and Four Pairs of 3D Glasses best buy

Best Price!! Deals Samsung UN32ES6500 32-Inch 1080p 120Hz 3D Slim LED HDTV best buy

Best Price!! Deals Samsung UN46D7000 46-Inch 1080p 240 Hz 3D LED HDTV best price

Best Price!! Deals Samsung UN55D6400 55-Inch 1080p 120 Hz 3D LED HDTV best price

Best Price!! Deals Samsung UN55D8000 55-Inch 1080p 240 Hz 3D LED HDTV best price

Best Price!! Deals Samsung UN65ES6500 65-Inch 1080p 120Hz 3D Slim LED HDTV for sale

โดย: MC TROMUST วันที่: 14 สิงหาคม 2555 เวลา:22:13:44 น.
  
โดย: MC TROMUST วันที่: 18 สิงหาคม 2555 เวลา:21:40:23 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

MC TROMUST
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]สิงหาคม 2555

 
 
 
1
5
12
20
31
 
 
All Blog