Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
12 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
My first trip to Lord Buddha's Place Day 5; 1 Feb 2019 Dhamek Stupa Sarnath 


               ใกล้จะจบทริปสังเวชนียฯ แล้วจริงๆค่ะ วันสุดท้ายแล้ว  ที่จริงจะรวบรัดตัดความเลยก็ได้ แต่แบ่งทีละนิด จะอ่านง่ายกว่า       เช้ามืดล่องเรือแม่น้ำคงคา  กลับที่พัก  อาบน้ำ ทานอาหาร  จากพาราณสี เราไป เมือง สารนารถ  ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร  เมืองสารนารถ เป็นเมืองพุทธศาสนา  มีป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  - ป่าที่เป็นที่อยู่ของฤาษีและกวาง  

                ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือป่ากวางในอดีตนั้น  ปัจจุบันคือ ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี   ซึ่งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย และที่เรียกว่า “สารนาถ” (Sarnath) นั้น 
สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “สารังคนาถ” แปลว่า ที่พึ่งของเนื้อ  เหตุเพราะในป่าแห่งนี้บรรดาเนื้อทั้งหลายอยู่ด้วยความปลอดภัย เพราะมีพระโพธิสัตว์และพระราชาเป็นที่พึ่ง 


                   สิ่งก่อสร้างที่ยังคงโดดเด่นที่สุดใน  บริเวณพุทธสถานแห่งนี้     คือ  ธรรมเมกขสถูป   รอบบริเวณมีพุทธศาสนิกชนจากหลายชาติ  บ้างกระทำประทักษิณาวัตร   บ้างสวดมนต์  บ้างทำสมาธิ     

                    สถูปมีขนาดใหญ่    สันนิษฐานว่าพระเจ้าอโศกมหาราช  ทรงสร้างขึ้นตรงจุดที่เชื่อกันว่า  พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์   หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในคืน 15 ค่ำเดือน 6  เสวยวิมุตติสุข 49 วันแล้ว  ทรงเล็งหาผู้จะรับฟังคำสั่งสอน  อาฬารดาบสและอุทกดาบส พระอาจารย์ทั้งสอง เสียชีวิตไปแล้ว  ทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์   ทรงดำเนินมาทางพาราณสีซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของฤาษีทั้งหลาย  และได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่บริเวณนี้  ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ทำให้ ท่านอัญญาโกณทัญญะมีดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา   เป็นการเริ่มต้นหมุนของธรรมจักร  คือ มีองค์ พระรัตนตรัยครบในวัน อาสาฬหบูชานี้ 

                       ปฐมเทศนา นั้น คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการ คือ 

ก. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้บรรลุถึงจุดหมายในการแสวงหาทางพ้นทุกข์ มิใช่การดำเนินชีวิตสุดโต่ง ๒ ทาง กล่าวคือ
บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติที่สุด ๒ อย่างคือ

(๑) กามสุขัลลิกานุโยค คือ การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข มัวเมาในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถือว่าจะดับทุกข์ได้ด้วยการบริโภคกามให้เต็มเปี่ยม เป็นการหลงใหลเข้าใจผิด ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเพิ่มกำลังให้กับกิเลส มีแต่โทษหาประโยชน์มิได้เลย 

(๒) อัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตนให้ได้รับความลำบาก คอยหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคิดว่าจะสามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้ ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เคร่งครัดจนเกินไป ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งทำให้หลงใหลงมงายมากขึ้นและไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้ 

            พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นจากการปฏิบัติผิด ๒ ทางนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไป ทรงให้หันกลับมาดำเนินในทางสายกลาง เพราะพระองค์เคยผ่าน ๒ ทางนี้มาแล้ว ทรงเห็นว่าไม่ได้ผลและไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริง ทางสายกลางที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วย อริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ ได้แก่

๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง 
๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต 
๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต 
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี 
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด 
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน 

ข. อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ 
ทุกข์ คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ, 
สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์, 
นิโรธ คือความดับทุกข์ และ 
มรรค คือข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

 

 

 


            ความเป็นมาของธัมมเมกขสถูปนี้ ไม่แน่ชัดว่าเริ่มสร้างขึ้นในสมัยใด  สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.๒๖๙-๓๑๑)   ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด  และอาจมีการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อเติมขึ้นมาในสมัยราชวงศ์คุปตะ 
(ราวปี พ.ศ.๙๐๐-๑๑๐๐) จากการขุดค้นสำรวจพบว่า  แผ่นอิฐด้านในพระสถูปนั้น มีอายุเก่าแก่กว่าแผ่นอิฐด้านนอก  และลวดลายที่ปรากฏบนองค์พระสถูปด้านนอกนั้นเป็นลวดลายใบไม้ 
ดอกไม้ นก และรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นศิลปะที่นิยมมากในสมัยคุปตะ 

            ธัมมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนที่เนิน   มีความสูง ๓๓ เมตรครึ่ง และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เมตรครึ่ง  ส่วนล่างก่อด้วยหินมีภาพสวัสดิกะเป็นแผ่นหินอยู่โดยรอบ  สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ  ช่องเหล่านั้นมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างคละกันไป  สำหรับช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี ๘ ช่อง  ซึ่งมีความหมายถึงมรรคมีองค์ ๘ ประการ (อัฏฐังคิกมรรค)
             
 
 Create Date : 12 มิถุนายน 2562
Last Update : 12 มิถุนายน 2562 19:50:43 น. 14 comments
Counter : 298 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSai Eeuu, คุณtuk-tuk@korat, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณอุ้มสี, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณไวน์กับสายน้ำ


 
ธัมมเมกขสถูป ดูยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:19:57:45 น.  

 
เที่ยวอินเดีย คนเขาเองก็เยอะทุกที่เหมือนกันนะคะนั่น


โดย: Sai Eeuu วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:20:32:45 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:20:41:50 น.  

 
ตอนที่ผมไปที่นี่
หลวงพ่อนั่งสวดมนตร์กันนานมากๆเลยครับ

ผมไม่ค่อยจิกลูกครับ
เป็นคนตามใจลูก 555
แต่ในขณะที่ตามใจ
ผมก็สอนไปด้วย
คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกแล้วล่ะคัรบ
ที่จะคิดตาม และรู้ในสิ่งที่ผมบอกรึเปล่า
ช่วงนี้ยังไม่ติดเพื่อนมากขนาดไม่สนพ่อแม่ครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:21:51:40 น.  

 
ต้องถือว่ายิ่งใหญ่มาก เพราะในสมันก่อนในยุคที่ไม่มีเครื่องมือในการก่อสร้างที่สะดวกเหมือนปัจจุบัน ยังทำได้ขนาดนี้ ศรัทธาไม่ธรรมดาครับ

จากบล็อก
เห้นควรเพิ่มคำอ่านเข้าไปตามที่หลายๆ คนบอกจริงๆ ครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:23:13:01 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็นโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:6:09:06 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
nonnoiGiwGiw Diarist ดู Blog
wicsir Photo Blog ดู Blog
toor36 Education Blog ดู Blog
วลีลักษณา Literature Blog ดู Blog
JinnyTent Home & Garden Blog ดู Blog
mcayenne94 Travel Blog ดู Blog

ตามมาเที่ยวต่อค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:8:30:09 น.  

 
ธรรมเมกขสถูป เทียบกับคนเห็นชัดเลยค่ะ ใหญ่โตมาก

เพิ่งสังเกต จริงด้วยค่ะ บนสถูปมีลวดลายด้วย

สาธุ...

ขอบคุณ คุณเย็นที่ลงภาพลงเรื่องให้ได้ชื่นชมกันด้วยค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:19:14:19 น.  

 
องค์เจดีย์ใหญ่โตมากค่ะ
แต่พอเทียบกับคนแล้ว คนดูตัวเล็กไปเลย
ลวดลายบนอิฐถ้าไม่ชำรุด ท่าจะสวยงามมากเลยนะคะ

ดีจังเลยที่ได้รู้ได้เห็นตามคุณเย็น
ดีแล้วค่ะที่คุณเย็นพาเจาะเป็นที่ ๆ แบบนี้
อ่านแล้วเห็นภาพ เก็บรายละเอียดแต่ละทีได้ดีเลย

คุณเย็นกรุณาเอารูปมาให้ชม
พร้อมกับคำอธิบายละเอียดมาก
อนุโมทนาด้วยค่ะ

จากบล็อก คุณเย็นไม่ชอบดอกเก๋ง
แต่จินว่ามันน่ารักดีนะ น่ารักแบบแปลก ๆ เสน่ห์เค้าเลยค่ะ
บางดอกลายเหมือนม้าลาย จนในตลาดเรียกเก๋งดอกม้าลาย
แล้วม้าลายนี่ก็มีหลายสีสันด้วยนะ

แวปแรกถ้าไม่ชิน ดอกมันคล้ายจะดูดมือเราเข้าไปเลยเนอะ
แล้วกลิ่นก็แสนจะทรมาน เชิญชวญแมลงวันได้ดีมาก
อย่าเผลอไปดมเชียวละ นึกว่ามีซากอะไรอยู่แถวนั้น
แต่ก็อดใจที่จะเลี้ยง เพราะความน่ารักแปลก ๆ นี่แหละคะ
เอิ่ม...แบบนี้เค้าเรียกชอบของแปลกใช่มั้ย 5555

แมมเปคจินก็ชอบมากเช่นกันค่ะ
เลี้ยงยากอยู่ จินเลี้ยงไว้ต้นที่ถ่ายรูปมาให้ดูนั่นแหละค่ะ
ไม่โตกว่านี้ แต่ไม่ตาย เหมือนจะหยุดการเจริญเติบโตซะงั้น
ดอกให้เห็นครั้งเดียวแล้วไม่เคยเห็นดอกอีกเลย
นี่ก็ลุ้นอยู่ค่ะ ว่าจะรอดและให้ดอกอีกครั้งมั้ย

พรุ่งนี้แวะมาให้กำลังใจนะคะ
วันนี้ตัวเบาหวิวเสียแล้วโดย: JinnyTent วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:21:34:42 น.  

 
ที่บ้าน
พ่อผมก็พูดแบบทหารที่คุณเย็นเม้นท์ไว้เลยครับ
ผมโตมาแบบนี้ ได้ยินจนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ผมก็ไม่พูดคำหยาบเลยนะครับ
พูดน้อยมากครับ

แต่เด็กยุคนี้อิทธิพลจากคลิปและเน็ตไอดอล
มีผลมากจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:22:15:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเย็นโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:6:34:41 น.  

 
ผมมีโปรเจ็คท์ที่กำลังทำกับหมิงหมิงครับ
คิดว่าจะทำยูทูปด้วยกัน
ให้ลูกเป็นคนตัดต่อ เป็นคนลงคลิป
ถ้ามีรายได้
ยกให้หมิงหมดเลย 555

เรื่องลูกสะใภ้
ยกให้เป็นหน้าที่มาดามครับ
ผ่านด่านแม่ได้ก็สบาย
ด่านพ่ออย่างผมไม่ยากเลยครับ
ลูกชอบใครก็ตามนั้นครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:14:38:26 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 16 มิถุนายน 2562 เวลา:9:25:06 น.  

 
ดีเลย ได้ไปเยือนที่พระพุทธเจ้า เคยอยู่ เคยสอน ฯ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 17 มิถุนายน 2562 เวลา:11:52:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
mcayenne94
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 34 คน [?]
Bangkok

Kyoto

Sydney

Mcayenne94's Diary มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวของเจ้าของบ้านและสิ่งแวดล้อม ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ จัดจำหน่าย ต้นไม้ดอกไม้ หรือสิ่งใด อนุญาตให้นำภาพถ่าย พร้อมชื่อMcayenneผู้ถ่ายภาพไปใช้ประโยชน์ได้ และสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำภาพถ่าย Mcayenne ไปใช้ โดยการดัดแปลงตัดต่อหรือลบชื่อภายในภาพ
Friends' blogs
[Add mcayenne94's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.