Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
My first trip to Lord Buddha's Place Day3; 30 Jan 2019 Vishali Buddha's Relic stupa


                  แป๊บเดียวผ่านไป สามเดือนแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ยังเขียนเรื่องไปอินเดียยังไม่จบ 
          ย้อนเรื่องราวเก่า  วันที่สอง  เราเดินทางอยู่ในแคว้นมคธ  ซึ่งเป็นแคว้นที่พระพุทธองค์ตั้งใจจะประดิษฐานพุทธศาสนาที่แคว้นนี้   เพราะเป็นแคว้นที่เจริญสูงสุดในอินเดียสมัยนั้น   เป็นที่รวมของนักปราชญ์  และมี  พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกัลยาณมิตรที่จะสนับสนุน   

          วันที่สามนี้  เราจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  สู่แคว้นวัชชี  แคว้นที่ติดกับแคว้นมคธ  เมืองเวสาลี  หรือ Vishali เป็นเมืองหลวงในขณะนั้น   ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าตียึดแคว้นวัชชีรวมเข้ากับแคว้นมคธ  กษัตริย์มคธในสมัยต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงจาก ราชคฤห์  ไปยัง ปาฏลีบุตร  หรือปัจจุบันชื่อ เมือง ปัตตนะ 
   
           
 

                ภาพด้านบน  จากภาพยนตร์ซีรี่ย์  พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก  ก่อนทัศนศึกษาครั้งนี้  เจ๊เหนียวต้องควักดังหนับไปซื้อมาเพื่อรีวิวให้ครบถ้วน    เพราะทางยูทูปถูกลบไปหมดสิ้นน่าเสียดายมาก   

                 สองคนในภาพนั้น คือ  พระเจ้าอชาตศัตรู    และ นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองแห่งแคว้นวัชชี    ผู้มีบทบาททางพุทธศาสนาอย่างมากอีกสองท่าน  พระเจ้าอชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธ   ได้รับคำยุยงจากเทวทัต   ให้ฆ่าพระบิดา  คือ พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกัลยาณมิตรกับสิทธัตถะตั้งแต่ครั้งยังเป็นมกุฏราชกุมาร  และพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นบุคคลสำคัญผู้สนับสนุนตั้งแต่ระยะแรกที่พระพุทธองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า 

                   นางอัมพปาลี  หญิงงามเมืองแห่งแคว้นวัชชี ( แคว้นติดกับมคธ ปกครองด้วยวัชชีพราหมณ์ ต่อมาถูกรุกรานด้วยพระเจ้าอชาตศัตรู  รวบมาไว้เป็นเมืองขึ้นของมคธ )  ต่อมาได้เป็นบาทบริจาริกา  พระเจ้าพิมพิสาร   และ  ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าอชาตศัตรู    ต่อมาภายหลังเป็นอีกท่านที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนา  ถวายสวนมะม่วงเป็นที่ประทับในเมืองเวสาลี   และภายหลังบวชเป็นภิกษุณี  และได้สำเร็จอรหันต์   

  

                  พระเจ้าพิมพิสารเจ้าแห่งแคว้นมคธ  ยิ่งใหญ่ที่สุดในห้าแคว้นของอินเดียสมัยพุทธกาล   ผู้ที่ทรงทราบตั้งแต่มเหสีตั้งครรภ์ว่าจะมีบุตรเป็นปิตุฆาต   แม้มเหสีจะพยายามทำลายพระครรภ์พระองค์ก็ทรงห้ามและให้ทรงพระครรภ์ต่อไป  แม้มเหสีจะต้องการเสวยพระโลหิตเพื่อบำรุงครรภ์พระองค์ก็จัดให้    พระองค์เป็นอุบาสกที่สำคัญในยุคแรกของการตั้งศาสนาของพระพุทธองค์     ต่อมาภายหลังได้สำเร็จโสดาบัน 

                   แม้จะยกราชสมบัติให้แก่บุตร  คือพระเจ้าอชาตศัตรูไปแล้ว   ก็ยังถูกพระเจ้าอชาตศัตรูจับขังในคุกใกล้เชิงเขาคิชกูฏ  ตามคำยุยงของเทวทัต   ท่านเดินจงกรมอยู่ภายในคุกแต่มีกำลังใจด้วยมองเห็นพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาคิชกูฏทางช่องหน้าต่างคุก   ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูให้อดน้ำอดอาหาร และ ตัดเส้นเอ็นพระบาทไม่สามารถเดินได้อีก   กว่าพระเจ้าอชาตศัตรูจะตาสว่าง  พระบิดาก็สวรรคตในคุกเสียแล้ว   แม้ภายหลัง พระเจ้าอชาตศัตรูจะศรัทธาและทำนุบำรุงพุทธศาสนา   เป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งแรกด้วย   แต่ด้วยปิตุฆาต เป็นอนันตริยกรรมจึงไม่อาจเป็นอริยบุคคลได้  

 


                   
                   
ปาวาลเจดีย์ 
สถานที่พระพุทธองค์ปลงอายุสังขาร
และสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหลังปรินิพพาน 1 ใน 8 ส่วน
ที่ได้รับการแบ่งโดยโทณพราหมณ์  

 
               
       เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร
ว่าพระองค์จะทรงปรินิพพานอีก ๓ เดือนข้างหน้าที่เมืองกุสินารา หลังจากปลงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าได้ ๘ วันแล้ว ชาวเมืองไวสาลี แคว้นวัชชีได้รับส่วนแบ่งพระบรมสาริกธาตุและนำมาบรรจุไว้ในปาวาลเจดีย์
 

                    ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน   พระองค์เลือกไปที่เมือง กุสินารา  เพราะที่นั่น มีโทณพราหมณ์    ผู้มีความสามารถจะแบ่ง พระอัฐิและพระอังคารธาตุได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ    ซึ่งโทณพราหมณ์ได้แบ่ง  เป็น 8 ส่วน  ให้แก่เมืองต่างๆ  ชาวเมืองเวสาลีแคว้นวัชชีได้รับส่วนแบ่งหนึ่งส่วน  นำมาบรรจุไว้ในปาวาลเจดีย์แห่งนี้    
                
 






             
                   ลักษณะของปาวาลเจดีย์   มีลักษณะของสถูปที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุในยุคแรกนั้น น่าจะบรรลุในเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พระบรมสาริกธาตุบรรจุในผอบ แล้วฝังไปสู่ใต้ดินประมาณ ๒ เมตร ในยุคสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทำเป็นเจดีย์รูปทรงบาตรคว่ำทับครอบเจดีย์เก่าอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ได้เค้าโครงของจากฐานเจดีย์น่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช.    ต่อมาได้มีการขุดค้นพบพระบรมสาริกธาตุในปาวาลเจดีย์แห่งนี้และนำไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์เมืองปัตนะ รัฐพิหาร ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย.  

 





ชมพิพิธภัณฑ์ เมืองเวสาลี และสภาพเมืองเก่าเวสาลี  บ่อน้ำเก่าแก่ 



วัดป่ามหาวัน   อานันท  สถูปของพระอานนท์   
                 เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่  บอกตำแหน่งที่กุฎาคารที่พระพุทธองค์มาจำพรรษาสุดท้าย  สิงโตหันหน้าไปทางกุสินารา 

           ณ   วัดป่ามหาวันนี้  สถานที่เกิด ภิกษุณีรูปแรก   คือ พระนางปชาปดีโคตรมี   ได้รับอนุญาตจากพระพุทธองค์ให้ได้รับการบวช   ภายหลังการปฏิเสธของพระพุทธองค์ถึงสามครั้ง   แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระอานนท์   ว่าสตรีสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่   ถ้าบรรลุธรรมได้ก็ควรที่พระน้าจะได้รับการบรรพชา  พระพุทธองค์ให้ภิกษุณีรับครุธรรม 8 ประการ

ครุธรรม ๘ ประการนั้นมีรายละเอียดดังนี้ คือ
๑) พระภิกษุณีแม้จะบวชมาตั้ง ๑๐๐ พรรษา ก็ต้องแสดงความเคารพพระภิกษุแม้เพิ่งบวชในวันนั้น ด้วยการกราบไหว้ ลุกขึ้นต้อนรับ กระพุ่มมือไหว้ และทำการนอบน้อม
๒) พระภิกษุณีต้องไม่อยู่ในวัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่ร่วมด้วย
๓) พระภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถ และเข้ารับฟังโอวาทจากพระภิกษุ ทุกกึ่งเดือน
๔) พระภิกษุณีจำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ และฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์
๕) พระภิกษุณีทำผิดพระวินัยมีโทษเป็นสังฆาทิเสส ต้องประพฤติปักขมานัต (อยู่กรรม) ในสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ และฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์
๖) ก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุณี สตรีจะต้องบวชเป็นสิกขมานา รักษาศีล ๖ ครบ ๒ ปีแล้วจึงบวชได้ แต่จะต้องบวชจากสงฆ์ ๒ ฝ่าย คือ จากพระภิกษุสงฆ์ และจากพระภิกษุณีสงฆ์
๗) พระภิกษุณีจะต้องไม่ด่าหรือใส่ร้ายพระภิกษุ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
๘) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระภิกษุณีจะกล่าวสอนพระภิกษุไม่ได้ แต่พระภิกษุกล่าวสอนพระภิกษุณีได้


  
       ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครั้ง  ครั้งแรกเมื่อพรรษาที่ 5  แต่ละครั้งจะทรงประทับที่กูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวันเป็นส่วนใหญ่ พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ้นที่เมืองแห่งนี้ และที่กูฏาคารศาลานี่เอง ที่เป็นที่ ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี พระมาตุจฉา (น้า) ของพระพุทธองค์ พร้อมกับบริวาร 500 ที่โกนผมและเดินเท้าเปล่ามาจากเมือง กบิลพัสดุ์ สามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครั้งแรกในโลก

         และในการเสด็จครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจำเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้อุทิศถวายเป็นอารามในพระพุทธศาสนา
• พระพุทธองค์ได้ทรงจำพรรษาสุดท้ายที่เวฬุวคามและได้ทรงปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีย์ และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้วได้ 100 ปี ได้มีการทำสังคายนาครั้งที่ 2 ณ วาลิการาม ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในเมืองเวสาลี    

 


         
 



Create Date : 24 เมษายน 2562
Last Update : 27 เมษายน 2562 11:57:34 น. 38 comments
Counter : 552 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณJinnyTent, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณวลีลักษณา, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณtuk-tuk@korat, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณชีริว, คุณตะลีกีปัส, คุณhaiku, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณ**mp5**, คุณSweet_pills, คุณKavanich96


 
ได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรูหลายรอบ
ก็ยังคงสลดหดหู่ใจ ที่ท่านไปหลงเชื่อคำของพระเทวทัต
หลงสร้างวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตท่าน
ทำกรรมใน 6 ประการ ทำให้ท่านพลาดจากการบรรลุธรรม
แม้ท่านจะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพียงใดก็ตาม

แต่ถ้าจำไม่ผิด ทั้งพระเจ้าอชาตศัตรูและพระเทวทัต
บรรลุในเวลาต่อมา ซึ่งอีกหลายแสนกัป เมื่อท่านชดใช้กรรมหมด
แล้วลูกหลานท่านก็พ่อฆ่าลูกอีกหลายรุ่นหลายสมัยเลย
เป็นเศษกรรมที่ท่านกระทำต่อบิดา คือ พระพิมพิสาร

มาเที่ยวกับคุณเย็น ทำให้ได้เห็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาด้วย
ขอบคุณที่นำเรื่องราวดี ๆ มาฝากกัน
จินได้แต่อ่านและได้ยินจากซีดีธรรมะค่ะ
ยังไม่เคยไปเห็นพุทธภูมิที่อินเดีย

เป็นอีกความใฝ่ฝันของจินอย่างหนึ่ง
ที่อยากจะไปดินแดนพุทธภูมิสักครั้งในชีวิต
แต่ตอนนี้ ด้วยปัญหาสุขภาพและภาระหน้าที่
ไม่สามารถทำตามที่ใจอยากได้เลย

เที่ยวกับคุณเย็นไปก่อนเนอะ
แม้ใคร ๆ จะบอกว่าไปอินเดียลำบาก
แต่ก็ยังอยากจะไปอยู่ดีค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 24 เมษายน 2562 เวลา:20:22:37 น.  

 
ของคุณเย็นเพิ่งผ่านไป 3 เดือนเอง นี่ข้ามปีก็มีค่ะ

สังเวชนียสถานในอินเดีย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 เมษายน 2562 เวลา:20:49:49 น.  

 
ได้ดูภาพยนตร์ซีรี่ย์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ด้วยค่ะ
ดีนะคะ เหมือนได้ทบทวนพุทธประวัติไปด้วยในตัว



โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 24 เมษายน 2562 เวลา:23:28:24 น.  

 
พระเจ้าพิมพิสาร คนนี้พ่อ ของพระเจ้าอโศกมหาราชรึเปล่าครับ เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกที รู้สึกงงๆ อยู่ เพราะผมเคยดูแต่ซีรี่ย์ อโศกมหาราช ยังไม่เคยดูซีรี่ย์ พระพุทธเจ้า

การได้มาดูสถานที่จริง เที่ยวแบบตามรอย มันทำให้เราอยากกลับไปค้นหาข้อมูลจริงๆ ครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:0:09:01 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น

ผมเคยถามหลวงพ่อว่า
ทำไมถึงเลือกผมไปในทริปอินเดียด้วย
หลวงพ่อบอกว่า
อยากให้เอ็งไปดูของจริง สถานที่จริง
ดูแล้วจะเกิดศรัทธาจากการเห็นของจริง

กลับมาจากทริปอินเดียได้คำตอบที่กระจ่างในใจในหลายข้อสงสัยที่เคยมีเลยครับ




โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:6:30:41 น.  

 
มีเพื่อนน้องซีไปเรียนที่อินเดียด้วยค่ะ พอดีพ่อเค้าเป็นคนอินเดีย แม่เป็นคนไทย....


โดย: kae+aoe วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:8:06:13 น.  

 
สาธุค่ะ



โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:11:13:01 น.  

 
เรื่องสอบซีไม่ถนัด แต่เรื่องรัก..เล่น ถนัดค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:14:36:20 น.  

 
ก่อนไปอินเดีย
ผมมีความอยากในใจหลายข้อเลยครับ
อยากได้กีตาร์ อยากได้กล้องถ่ายรุปใหม่ อยากได้คอมใหม่
กลับมาจากทริปนั้นผมไม่อยากได้อะไรเลย 555

การไปอินเดียทำให้ผมได้เห็นชีวิตขอทานเป็นจำนวนมาก
และทำให้ผมรู้ว่าผมมีมากเกินพอเสียด้วยซ้ำ
มากจนไม่ได้ขาดแคลน
แต่ที่ผมยังอยากอยู่ เพราะไม่รู้จักพอ
นี่เป็นเรื่องที่ผมได้รับคำตอบในใจข้อแรก

ข้อต่อมา คือ การไปปฏิบัติธรรมที่อินเดีย
ทำให้ผมได้รับความรู้สึกที่ดีขณะปฏิบัติธรรมอยู่สองสามครั้ง
ขณะที่นั่งสมาธิและอธิษฐานจิต
ตรงนี้เหมือนเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรม

กลับมาจากทริปอินเดีย
ผมรู้สึกว่าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงความคิดในหลายๆเรื่อง
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตครับ

ผมคลายความสงสัยไปได้มากว่าทำไมพระพุทธเจ้า
จึงทรงทิ้งทุกอย่างเพื่อปฏิบัติธรรม
หลังจากออกจากวังแล้วเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ที่อินเดียขณะที่ไปยังแม่น้ำคงคา
ผมเองก็เห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างใกล้ชิดจริงๆ



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:14:40:43 น.  

 
mcayenne94 Travel Blog ดู Blog
แวะมาตามจาริกแสวงบุญกันต่อค่ะ



โดย: หอมกร วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:14:44:22 น.  

 
ผมรู้สึกว่าขอทานที่อินเดียเป็นครูสอนธรรมที่ดีมากๆของผม
การที่ผมได้ไปเห็นที่อาบน้ำสาธารณะ ตโปทาราม
ทำให้ผมเกิดความสังเวชสลดใจอย่างรุนแรง

การได้เห็นขอทานที่ไร้แข้งขากำลังคลานอยู่บนพื้นถนน
ทำให้ผมรู้สึกทึ่งที่เขายังสู้ชีวิต

การทำใจยอมรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายกับตัวเอง
อย่างวันที่กำหนดการณ์ล่าช้าไป 8 ชั่วโมงเพราะรถติด
ผมไม่เดือดร้อนใจอะไรเลย ทำใจได้
ทั้งๆที่เมื่อก่อนผมอาจจะหงุดหงิดมาก

ฯลฯ

โดยรวมแล้ว
ทริปอินเดียจึงเป็นทริปที่ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับมามากมายเลยครับ




โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:14:47:31 น.  

 
ค่อยๆอ่านมาจนจบ แม้ไม่เคยได้ไปที่นั่น
ก็เหมือนได้แง้มๆเรื่องราวที่เกิดตรงนั้นในกาลครั้งหนึ่ง
ที่ยาวนานมากๆพอสมควรเลยค่ะ คุณหมอ
ขอบคุณนะคะ



โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:16:09:43 น.  

 
มาชมรอยอารยธรรมยุคพุธกาลต่อครับ

เห็นชื่อ มคธ วัชชี เวสาลี ราชคฤห์ พาราณสี ฯลฯ คิดถึงสมัยเรียนพระพุทธศาสนาเลยครับ แต่เพิ่งจะเคยเห็นแผนที่จริงๆเนี่ยว่าอยู่ตรงไหน
พระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าอชาตศัตรู ก็คุ้นมาตั้งแต่สมัยเรียน
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก มีคนดูกันเยอะมากเลยครับ ถ่ายทำสวยมาก น้องผมหาแผ่นแรกมาดู แต่ยังไม่ได้หาต่อเลย มันยาวจนท้อใจ

เจดีย์ปรินิพพานเป็นสถานที่ๆผมอยากมาที่สุดเลยครับ นอกจากเป็นสถานที่สุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วมันยังเหลือร่องรอยความเก่าแก่
สถูปของพระอานนท์ก็น่าไปครับ เสาอโศกสมบูรณ์มากจริงๆ


โดย: ชีริว วันที่: 25 เมษายน 2562 เวลา:23:52:10 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น




โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:6:24:06 น.  

 
เรื่องยาก ๆ ถ้าทำเป็นหนังหรือภาพยนตร์ คนดูจะจดจำได้ง่ายกว่า
แต่ก็ต้องทำให้ดูสนุก ไม่หนักเกินด้วยนะคะ

รู้สึกคุณเย็นจะชอบทริปนี้มากเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะ
สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:8:58:33 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ไม่ค่อยได้ไปจาริกอะไรแบบนี้
บุญยังไม่ค่อยถึงนัก
แต่อ่านได้ดูได้ค่ะ
เป็นความรู้ดี
ปฏิบัติอยู่กับบ้านบ้างนิดหน่อยเอง
ตามศรัทธาเท่าที่มี
ขอบคุณกำลังใจที่แวะไปโหวตให้นะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:12:13:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณเย็น

ผมก็เชื่อครับ
ว่ารู้จักตนเอง คือ รู้จักโลก
รู้จักโลก ย่อมรู้จักตนเอง



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:13:12:01 น.  

 
จะบอกว่าปูหลนเป็นเมนูโปรดของ.....ป่าป๊าน้องซีค่ะ ไปร้านไหน ต้องสั่งทุกที 555555


โดย: kae+aoe วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:13:20:39 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเย็น จินอ่านเม้นส์คุณเย็น 2 รอบ
อยากจะพุ่งมาคุยตอนนั้นเลย แต่ติดที่ต้องดูแลลูกค้าที่ร้าน
หาช่วงว่าง ๆ มาตอบเม้นส์คุณเย็นก่อนไม่งั้นอกแตก 555

ของคุณหญิงวิมลที่ใช้นามปากกาทมยันตีจินอ่านไม่ค่อยติดค่ะ
แต่มาชอบที่เป็นผลงานนามปากกาลักษณวดี

อาจเป็นเพราะจินชอบเฟ้อฝัน อ่านแนวเจ้าชายเจ้าหญิง
ตอนเด็ก ๆ ชอบดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ ด้วย
และก็ชอบอ่านวรรณคดีไทย เช่น รามเกียร์ติ สังข์ทอง
ขุนช้างขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณีงี้
นี่ก็เก็บไว้เลยค่ะ เป็นฉบับร้อยแก้ว

ชอบอ่านนิยายแนวพีเรียด อิงประวัติศาสตร์ย้อนยุค
เกลียดพม่านะตะก่อน แต่ชอบผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นบ้าเลย 555
อย่างเพชรพระอุมาของคุณลุงพนมเทียนนี่ก็อ่านหลายรอบมาก
ขอโตมาทำงานเก็บเงินซื้อทั้งภาคหนึ่งภาคสอง

ของคุณโสภาค สุวรรณจินก็อ่านค่ะ กฤษณา อโศกศิน จินก็อ่าน
มีซื้อเก็บไว้เป็นบางเล่มค่ะ
อย่างของคุณโสภาค มีเรื่องอยู่ค่ะ ที่ชอบๆ ก็มี
ฟ้าจรดทราย สายโลหิต ฟ้าสางที่ดักกา ญาติกา
ของคุณกฤษณา มีเวียงแว่นฟ้า ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่

ของ ว.ณ.ประมวญมารค นี่จินก็เพิ่งหาซื้อได้มาเล่ม
เรื่อง รัตนาวดี เพราะคิดถึงสมัยก่อนที่ จารุณีแสดงกับเกรียงไกร 5555
เป็นเล่มเล็ก ๆ แต่ก็ยังอ่านสนุกอยู่

ที่จินซื้อเก็บไว้เพราะชอบภาษาที่เขียนสวยงาม
แม้เนื้อเรื่องจะไม่ค่อยโดยเท่าไหร่ ก็คือ ของแก้วเก้า
หรือ ว.วินิจฉัยกุล น่าจะมีเกิน 10 เล่มอยู่

อีกท่านหนึ่งที่จินตามผลงานมาตลอด
ท่านก็ออกตัวว่าเป็นลูกศิษย์คุณทมยันตีนะคะ
ก็คือของเจ้าป้าวรรณวรรธน์ นี่จินตามเก็บทุกเรื่องเลยเหมือนกัน
ผลงานที่ชอบที่สุด ข้าบดินทร์ จันทราอุษาคเนย์ บัลลังก์สายหมอก
คุณเย็นเคยอ่านผลงานของเจ้าป้ามั้ยคะ

จินอ่านได้ไม่กี่แนวค่ะ นิยายนี่เพิ่งจะมาอ่านเยอะกว่าตะก่อน
ช่วงอายุ 30-40 จินอ่านแนวธรรมะอย่างของคุณดังตฤณ
ทันตแพทย์สม สุจีรา และ รศ.ดร.สุทัสสา อ่อนค้อม
แล้วก็มีแนวท่องเที่ยว ที่ติดมากทุกสุดก็คือคุณกาญจนา หงษ์ทอง

หลัง ๆ มาเน้นความบันเทิงเสียส่วนใหญ่ค่ะ
ธรรมะก็ใช้วิธีฟังซีดีแทนการฟังเพลงขณะขับรถ
ท่องเที่ยวก็ตามอ่านอยู่ตลอด

ไว้มาเม้าธ์ใหม่นะคะ ได้เวลาปิดร้านแล้ว


โดย: JinnyTent วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:21:47:52 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:6:40:25 น.  

 
ขอบคุณคุณเย็นด้วยครับสำหรับคอมเม้นท์ที่บล็อกผม
พุทธวจนะของพระพุทธองค์เป็นจริงโดยแท้จริงครับ



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:14:15:15 น.  

 
ตอนเด็กๆชอบดูหนังอินเดีย
หลงความหล่อของพระเอก
จนแก่ปูนนี้ยังไม่เคยได้ไปเหยียบอินเดียเลยค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:20:50:57 น.  

 
อจ. เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ค่ะ คงได้ร่มสวย ๆ มาจากเชียงใหม่แน่เลยค่ะ

ร้านอาหาร ขนม ได้แวะแค่นั้นเองค่ะคุณเย็ฯ วันหลังค่อยไปเก็บใหม่ กินไม่ไหวค่ะ อิ่มมาก ถ้าจะให้ดีต้องไปกันเป็นกลุ่ม ชิมคนละนิดละหน่อยช่วยกันน่าจะได้หลายร้านอยู่ค่ะ



โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:21:01:39 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:21:27:43 น.  

 
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ต๋าดูไม่ครบทุกตอนแต่ได้ดูตอนจบค่ะ
พระบรมสารีริกธาตุ 1 ใน 8 ส่วนของพระพุทธองค์บรรจุไว้ในปาวาลเจดีย์แห่งนี้
เป็นบุญตาของต๋าที่ได้เห็นสถานที่สำคัญอีกแห่งจากบล็อกคุณเย็นค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:1:06:06 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:1:35:36 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น




โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:6:24:00 น.  

 
กด Like ให้เป็นที่ 2
ได้มาเยือนแคว้นวัชชี
มาเยือนแคว้นมคธ
ได้มาถึงเมืองเวสาลี
สาธุเลยค่ะคุณเย็น


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:9:14:20 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณเย็น



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:19:54:29 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:6:43:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะคุณเย็น

สุขสดชื่นรับสัปดาห์ใหม่นะคะ



โดย: Sweet_pills วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:6:52:21 น.  

 
สุขสันต์วันจันทร์ค่ะ สดใสรับวันใหม่นะคะ
ที่บ้านสนุกสนานมากค่ะ อิอิ



โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:9:39:48 น.  

 
ไว้ต้องหาภาพยนตร์แบบนี้มาชมบ้าง

เริ่มจะคุยๆกันว่าถ้ายังมีแรง
มกราหน้าว่าจะพยายามไปบ้างค่ะ
ขอบคุณที่มาช่วยสร้างกำลังใจให้ไปสักครั้ง



โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:15:42:57 น.  

 
เดี๋ยวนี้ห้องจัดแสดงติดแอร์ทุกห้องเลยค่ะ คุณเย็น จัดไฟสวยด้วย ของเป็นระเบียบดีค่ะ มีป้ายกำกับศิลปวัตถุทุกชิ้นเลยค่ะ เดินเพลิน ถ้ายิ่งชอบอ่านชอบดู วันเต็ม ๆ ก็ดูไม่หมดค่ะ เชียร์นะคะ คุณเย็นน่าจะชอบ

มีร้านกาแฟ + ขนม ตรงใกล้ส่วนจำหน่ายบัตร และร้านขายของที่ระลึกค่ะ ไม่แพงด้วย โห คุณเย็นไปมาตั้งเกือบ 20 ปีแน่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:19:42:24 น.  

 
ขอบคุณเม้นท์และกำลังใจค่า
ช้าไปล้วค่ะ ตอนแม่แมวไม่อยู่ แอบไปจับลูกแมวจิ๊ดนึง อยากรู้ว่าเพศอะไร แหะ ๆ
เพราะตั้งแต่โพสต์รูปอวดพรรคพวกในไลน์ มีแต่คนกรี๊ดกร๊าดอยากได้ บางคนถามบ้านเลขที่ไปโน่น
แม่แมวคงผิดกลิ่น คาบลูกหนีไปแล้วค่ะ นิสัยไม่ดี ไปไม่ลา มาไม่ไหว้ 555

คุณเย็นดูรู้เรื่องแมวไม่น้อยเลยนะคะ เราเองก็นึกเอ็นดู
แต่ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่อยากหาภาระมาใส่ตัวหรอกค่ะ
เคยรับฝากเลี้ยงแมวของญาติที่เขาไม่อยู่บ้าน เข้าใจคำว่า "ทาสแมว" เลยแหละ 555



โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:19:47:07 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับคุณเย็น



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:20:25:11 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับคุณเย็น




โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:6:21:17 น.  

 
หมิงหมิงไม่ค่อยถูกดุแล้วครับ
เดี๋ยวนี้โตแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ใช้การพูดคุยกัน
ผมยังคุยกับลูกเกือบทุกวันครับ
ก่อนนอนต้องนอนสนทนากัน 555



โดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:13:23:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
mcayenne94
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 34 คน [?]




Bangkok

Kyoto

Sydney

Mcayenne94's Diary มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกเรื่องราวของเจ้าของบ้านและสิ่งแวดล้อม ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการ จัดจำหน่าย ต้นไม้ดอกไม้ หรือสิ่งใด อนุญาตให้นำภาพถ่าย พร้อมชื่อMcayenneผู้ถ่ายภาพไปใช้ประโยชน์ได้ และสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำภาพถ่าย Mcayenne ไปใช้ โดยการดัดแปลงตัดต่อหรือลบชื่อภายในภาพ
Friends' blogs
[Add mcayenne94's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.