ปฏิบัติธรรมก็ต้องทำเต็มความสามารถ งานทางโลกก็ต้องทำเต็มความสามารถเหมือนกัน จำไว้นะ Mat
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
17 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
คนไทยที่น่าปรารถนา โดย ลมเปลี่ยนทิศ

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ //www.thairath.co.th/content/pol/30359

3 กันยายน 2552
คนไทยที่ปรารถนา-1

เมื่อวันสุดสัปดาห์ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล จากสภาอุตสาหกรรม ได้ฟอร์เวิร์ดผลการศึกษาเรื่อง "คนไทยที่ปรารถนา" จาก คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม กลุ่มสังคมจิตวิทยา มี พล.อ. รณจักร สวัสดิเกียรติ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมส่งให้สมาชิก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนน่าจะได้รับรู้ด้วย เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมที่เลวร้ายไม่น่าอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นสังคม
ที่ดีขึ้น น่าอยู่ขึ้นในอนาคต

ประเด็นปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาศึกษาก็คือ นิสัย ค่านิยม ความประพฤติบางประการในหมู่คนไทย เป็นสาเหตุพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม ทั้งในชีวิตประจำวันและในทางการเมือง ส่งผลให้เมืองไทยน่าอยู่น้อยลง

นิสัย ค่านิยม ความประพฤติที่ก่อให้เกิดปัญหามีดังนี้

1. ไม่ชอบปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท (Rules) ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ไม่มีระเบียบวินัย ซื้อสิทธิขายเสียง ตั้งกฎหรือมาตรฐานของแต่ละคนขึ้นมาเป็นบรรทัดฐาน ชอบตามกระแส ใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่รักษาคำพูด ไม่มีสัจจะ ใช้อารมณ์ไม่ชอบใช้เหตุผล เป็นต้น

2. ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นและไม่รักษาสิทธิของตัวเอง (Rights) ได้แก่ การขาดความเกรงอกเกรงใจผู้อื่น หรือขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เห็นแก่ตัว ไม่รักษาสิทธิของตน เป็นต้น

3. ขาดความรับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ละเมิดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อื่น เป็นต้น

4. บกพร่องในเรื่องคุณธรรม (Moral) ได้แก่ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ตัวมากกว่าส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของชาติ วัตถุนิยม ฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด ยกย่องคนมีเงิน ไม่ยกย่องคนดี ขาดความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ชอบความสำเร็จทางลัด

5. บกพร่องในเรื่องจริยธรรม (Ethics) ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเพราะไม่เข้าใจในแก่นแท้ของศาสนา โดยเฉพาะชาวพุทธ และการไม่รักษาจรรยาบรรณของอาชีพตน

6. นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาอื่นๆ แม้ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในหมู่คนไทย แต่ก็ทำให้เอกลักษณ์อันดีงามของไทยเสื่อมทรามลง ได้แก่ ภาษาวิบัติ ไม่เคารพผู้อาวุโส ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อาฆาตมาดร้ายไม่รู้จักการให้อภัย หลงใหลวัฒนธรรมตะวันตก ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มองการณ์ไกล ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ชอบหน้าใหญ่ใจโตตำนํ้าพริกละลายแม่นํ้า ไม่ชอบเห็นใครดีกว่าตน ไม่ชอบทำงานเป็นทีม

เห็นภาพคนไทยจากบทสรุปแล้วก็เหนื่อยแทนประเทศไทยจริงๆ

สาเหตุที่ทำให้คนไทยส่วนหนึ่ง มีนิสัย ค่านิยม และความประพฤติอันไม่พึงปรารถนาอย่างนี้ ผู้วิจัยบอกว่า เกิดจากการขาดการอบรมในเรื่องดังกล่าว เมื่อประพฤติผิดก็ไม่มีผู้ว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษ บางครั้งค่านิยมของคนส่วนใหญ่กลับเห็นผิดเป็นชอบเสียอีกด้วย

ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่าง ประเทศอังกฤษ ว่า มีการปลูกฝัง คติธรรม 7 ประการ ให้คนอังกฤษตั้งแต่เด็ก คือ สัจจะพูดความจริง (Truth) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ความระลึกในหน้าที่ (Sense of Duty) ความอดกลั้น (Patience) ความเป็นธรรม (Fair Play) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Cosiderdtion of Others) และ ความเมตตาธรรม (Kindness) คติธรรมทั้ง 7 ประการนี้จะก่อให้เกิด Integrity คือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

มิน่าผมเคยถามคนอังกฤษว่า นักการเมืองบ้านยูมีการซื้อเสียงบ้างหรือเปล่า เขาถามกลับว่า ซื้อเสียงเป็นยังไง ซื้อไปทำไม แต่คนไทยรู้หมดตั้งแต่เด็กจนแก่ แถมยังขายเสียงกันยกบ้าน

วันพรุ่งนี้มาดูข้อเสนอแนะว่าจะสร้าง "คนไทยที่ปรารถนา" ได้อย่างไร.

"ลม เปลี่ยนทิศ"
4 กันยายน 2552
คนไทยที่ปรารถนา-2
เมื่อวานนี้ผมได้สรุปให้เห็นถึง คุณลักษณะ ของ คนไทยที่ไม่น่าปรารถนา ซึ่งมีอยู่มากมาย ทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งแตกแยก ไร้ความสงบสุข และไม่น่าอยู่ วันนี้ผมจะสรุปให้เห็นถึง คุณลักษณะอีกด้านหนึ่ง ของ คนไทยที่ปรารถนา ซึ่งผู้อาวุโสใน "คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม" ได้วิจัยสรุปเอาไว้

คนไทยที่ปรารถนา คือคนไทยที่มีค่านิยมและความประพฤติดังนี้ครับ

1. ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท (Rules)

2. เคารพในสิทธิของผู้อื่น และรักษาสิทธิของตนเอง (Rights)

3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

4. มีคุณธรรม (Moral) 7 ประการ ตามเงื่อนไขคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร มีการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ความไม่โลภ และความไม่ตระหนี่

5. มีจริยธรรม (Ethics) รู้และเข้าใจแก่นแท้ของศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสดา รักษาจรรยาบรรณของอาชีพตน

6. ดำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เป็นคนโอบอ้อมอารี มีน้ำใจต้อนรับขับสู้ (Hospi-tality) เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น

การสร้างคนไทยที่ปรารถนานี้ คลังสมอง วปอ. เสนอให้จัดเป็น วาระแห่งชาติ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามวัยต่างๆ เช่น วัยเด็กเล็ก ก็ให้ บ้าน โรงเรียน ชุมชน เป็นหน่วยรับผิดชอบ วัยเรียน ก็ให้บ้าน โรงเรียน ชุมชน สถาบันศาสนา สื่อมวลชน เป็นหน่วยรับผิดชอบ และ วัยทำงาน ก็ให้ ชุมชน สถาบันศาสนา กลุ่มวิชาชีพ สื่อมวลชน เป็นหน่วยรับผิดชอบ

จะเห็นว่าเขาจัดให้ "สื่อมวลชน" มีบทบาทสูงสุด ที่มีผลทำให้คนไทยเป็นคนดีที่สังคมปรารถนา หรือคนเลวที่สังคมไม่ปรารถนา

คลังสมอง วปอ.ยังเสนอให้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อดังนี้

1. การสร้างวินัยพื้นฐาน โดยปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎกติกา มารยาท ให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น รู้จักเข้าคิว ปฏิบัติตามกฎจราจร

2. สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปลูกฝังให้เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละเมิดหน้าที่ของคนอื่น

3. สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังหัวใจคุณธรรม เพื่อสร้างให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อชุมชนไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มีคุณธรรม มีเศรษฐกิจที่ดี ก็จะง่ายต่อการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย

4. ใช้สื่อมวลชนเพื่อสร้างคนไทยที่ปรารถนา โดยให้สื่อมวลชนตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ ร่วมกันสร้างคนไทยที่ปรารถนา ปฏิบัติอยู่ในกรอบจรรยาบรรณเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรง

5. พิทักษ์เอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียน รักษานิสัยประจำชาติไทย มีสัมมาคารวะผู้อาวุโสกว่า มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตา กรุณา รู้จักการให้อภัย เป็นต้น

เห็นข้อเสนอ การสร้างคนไทยที่ปรารถนา ของ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม แล้วก็ต้องบอกว่า เหนื่อยยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขา แต่ก็คงไม่ยากเกินไปที่จะทำได้ ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกและเริ่มต้นกันอย่างจริงจังที่ ครอบครัว และ โรงเรียน ซึ่งในความเป็นจริง พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดี ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นคนเลว ไม่ว่าพ่อแม่จะเลวแค่ไหนก็ตาม

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วย สร้างคนดี ได้สำเร็จ ผมว่า เศรษฐกิจต้องดีก่อน ถ้าเศรษฐกิจดี ทุกอย่างก็ดีตาม ไล่ตั้งแต่ การศึกษา สังคม ไปจนถึงประชาธิปไตย

แต่ถ้าเศรษฐกิจยังล้มเหลว สังคมก็ล้มเหลว การเมืองก็ล้มเหลว ประเทศก็ล้มเหลว คนเลวก็จะเฟื่องฟู ป่วยการไปพูดถึงการสร้างคนดีในสังคม การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด.

"ลม เปลี่ยนทิศ"Create Date : 17 มิถุนายน 2553
Last Update : 17 มิถุนายน 2553 22:22:44 น. 0 comments
Counter : 388 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

MAT9
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สมัครและเขียน Blog แรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
Friends' blogs
[Add MAT9's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.