พัฒนาความคิด พิชิตความสำเร็จ
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2551
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
2 พฤษภาคม 2551
 
All Blogs
 
ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

เห็นว่าทุกวันนี้ภาษาอังกฤษทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้ว แต่ชื่อตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษนี้ยังมิมีใครลงไว้สักเท่าใร จึงเห็นควรรวมรวมนำมาเสนอ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย
งานการศึกษา
Education
กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school cluster
การตรวจสุขภาพ health examination
การทดสอบความสามารถในการเรียนต่อระดับสูง Graduate Record Examination (GRE)
การฝึกงาน internship
การรับรองวิทยฐานะ accrediation
การลงทะเบียน enrollment
การวัดผลการศึกษา educational measurement
การศึกษา education
การศึกษาก่อนวัยเรียน preschool education
การศึกษาขั้นพื้นฐาน fundamental education
การศึกษาเชิงสหวัฒธรรม intercultural education
การศึกษาด้านการจัดการ management education
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน nursery education
การศึกษาทั่วไป general education
การศึกษาทางไกล distance learning
การศึกษาทางไปรษณีย์ correspondence education
การศึกษาที่รัฐจัดให้ public education
การศึกษานอกระบบ non-formal education
การศึกษานานาชาติ international education
การศึกษาในระบบ formal education
การศึกษาปฐมวัย early childhood education
การศึกษาภาคบังคับ compulsory education
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา graduate study
การศึกษาระหว่างประจำการ in-service education
การสอบ examination
การสอบเข้าเรียน entrance examination
การสอบเบื้องต้น (ระดับปริญญาเอก) preliminary examination
การสอบปลายภาค final examination
การสอบไล่ final examination
การสอบวัดคุณสมบัติเบื้องต้น (ก่อนรับเป็นนักศึกษาปริญญาเอก) qualifying examination
การสำเร็จการศึกษา graduation
การโอนหน่วยกิต transfer of credits
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี scouting
เกียรตินิยมอันดับสอง second class honors
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง first class honors
คณบดี dean
คณะ faculty
คณิตศาสตร์ mathematics
ครุศาสตรบัณฑิต bachelor of education
ครูที่ปรึกษา teacher adviser
ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม high school principal
ความถนัด aptitude
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ international relations
คะแนนความถนัด aptitude score
คะแนนจิตพิสัย affective score
คะแนนเจตคติ attitude score
คะแนนเฉลี่ย average score
คะแนนผลสัมฤทธิ์ achievement score
ค่าธรรมเนียม fee
ค่าสัมประสิทธิ์ทางอารมณ์ emotional quotient
ค่าสัมประสิทธิ์สัมฤทธิผล accomplishment quotient
จริยธรรม ethics
จริยศึกษา moral education
จิตพิสัย (ด้านความรู้สึก) affective domain
ดนตรีศึกษา music education
ดุษฎีนิพนธ์ dissertation
ดุษฎีนิพนธ์ doctoral thesis
ตัวชี้วัด indicator
ตำแหน่งทางวิชาการ faculty rank
ทักษะพิสัย (ด้านการเคลื่อนไหว) psychomotor domain
ทุนการศึกษา scholarship/ fund
ทุนรัฐบาลกลาง federal grant
ทุนหรือตำแหน่งที่ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น fellowship
เทคนิคศึกษา technical education
ธรณีวิทยา geology
ธุรกิจศึกษา business education
นักเรียน student
นักเรียนทุน scholar
นักเรียนประถมศึกษา elementary pupil
นักศึกษาพิเศษ (ไม่รับปริญญา) unclassified student
นิสิต/ นักศึกษา student
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 freshman
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 sophomore
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 junior
นิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 senior
นิสิต/ นักศึกษาต่างชาติ foreign student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาตรี undergraduate
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท graduate student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาโท master student
นิสิต/ นักศึกษาปริญญาเอก doctoral student
บริหารรัฐกิจ public administration
บัณฑิตวิทยาลัย graduate school
แบบทดสอบเจตคติ attitude test
แบบทดสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย general education development test
แบบทดสอบความถนัด aptitude test
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ achievement test
แบบทดสอบอัตนัย subjective test
ใบปะหน้า face sheet
ใบรับรองผลการศึกษา transcript
ประกาศนียบัตร certificate/ diploma
ประกาศนียบัตรบัณฑิต graduate diploma
ประถมศึกษา elementary education
ประถมศึกษา primary education
โปรแกรมเร่งรัด accelerated program
โปรแกรมภาษา language program
ปริญญากิตติมศักดิ์ honorary degree
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต doctor of philosophy degree in education
ปริญญาตรี/ ปริญญาบัณฑิต bachelor's degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิต graduate degree
ปริญญาโท/ ปริญญามหาบัณฑิต master's degree
ปริญญาเอก/ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต doctor's degree
ปีการศึกษา academic year
ปีงบประมาณ fiscal year
ผลการเรียนเฉลี่ย grade point average (GPA)
ผู้ช่วยครูใหญ่ assistant principal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ assistant professor
ผู้บริหารการศึกษาระดับเขต district principal
ผู้ฝึกงาน intern
ผู้สอน instructor
แผนการสอน lesson plan
พื้นฐานการศึกษา educational foundation
พุทธิพิสัย (ด้านการรู้คิด) cognitive domain
เพศศึกษา sex education
ภาควิชา department
ภาษาต่างประเทศ foreign language
ภูมิศาสตร์ geography
มหาวิทยาลัย university
มหาวิทยาลัยเปิด open university
มหาวิทยาลัยของรัฐ state university
มัธยมศึกษา secondary education
มาตรวัดผลสัมฤทธิ์ achievement scale
รองศาสตราจารย์ associate professor
ระเบียนผลการศึกษา academic record
ระเบียนสะสม cumulative record
ระดับคะแนนเฉลี่ย grade point average (GPA)
ระดับสติปัญญาทางสัมฤทธิผล accomplishment quotient
ระบบการให้คะแนนเป็นเกรด grade point system
ระบบวิชาเอก-วิชาโท major-minor system
ระบบหน่วยกิต credit system
รัฐประศาสนศาสตร์ public administration
รัฐศาสตร์ political science
รายวิชา course
รายวิชา subject
รายวิชาเร่งรัด accelerated course
เรขาคณิต geometry
โรงเรียนการบิน flight school
โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ opportunity school
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง segregated special school
โรงเรียนของรัฐ state school
โรงเรียนเด็กพิเศษ opportunity school
โรงเรียนเทคนิค technical school
โรงเรียนในเขต regional school
โรงเรียนเอกชน private school
โรงเรียนประจำ boarding school
โรงเรียนประถมศึกษา elementary school
โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย intermediate school
โรงเรียนผู้ใหญ่ adult school
โรงเรียนมัธยมศึกษา high school
โรงเรียนมัธยมศึกษา secondary school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น junior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย senior high school
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ accredited high school
โรงเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัย university high school
โรงเรียนรัฐบาล public school
โรงเรียนราษฎร์ private school
โรงเรียนสอนผู้ใช้แรงงาน labor school
โรงเรียนสาธิต demonstration school
โรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาของมหาวิทยาลัย university elementary school
โรงเรียนอนุบาล kindergarten
โรงเรียนอาชีวศึกษา vocational school
ลงทะเบียน enroll
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ senior scout
วิชา subject
วิชาแกน core subject
วิชาเคมี chemistry
วิชาชีววิทยา biology
วิชาโท minor
วิชาบังคับเลือก restricted elective
วิชาฟิสิกส์ physics
วิชาเลือก elective/ elective subject
วิชาเลือกเสรี free elective
วิชาสามัญ general subject
วิชาเอก major
วิทยานิพนธ์ dissertation
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก doctoral thesis
วิทยาลัย college
วิทยาลัยครู teachers college
วิทยาลัยชุมชน community college
วิทยาศาสตรบัณฑิต bachelor of science
วิทยาศาสตรศึกษา science education
วิทยาศาสตร์ science
วิทยาศาสตร์กายภาพ physical science
วิทยาศาสตร์การกีฬา sports science
วิศวกรรมศาสตร์ engineering
วุฒิบัตร certificate
ศาสตราจารย์ professor
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (กิตติคุณ) emeritus professor
ศาสตราจารย์พิเศษ adjunct professor
ศิลปศาสตร์ liberal arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต bachelor of arts
ศิลปศาสตรศึกษา liberal education
ศิลปศึกษา art education
ศึกษาศาสตรบัณฑิต bachelor of education
สโมสรนิสิต/ นักศึกษา student union
สถาบันวิชาการ academy
สภานิสิต/ นักศึกษา student council
สภามหาวิทยาลัย University Council
สหพันธ์นักศึกษา student federation
สังคมศาสตร์ social science
สังคมศึกษา social studies
สาขาวิชา discipline
สาขาวิชา subject field
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Commission on Higher Education
สุขศึกษา health education
หน่วยการเรียนการสอน unit of instruction
หน่วยกิต credit
หนังสือประจำปี yearbook
หลักสูตร curriculum
หลักสูตรภาคค่ำ evening course
หลักสูตรรายวิชา subject curriculum
หลักสูตรวิชาชีพ vocational curriculum
หลักสูตรอาชีวศึกษา vocational curriculum
องค์การนิสิต/ นักศึกษา student government
อธิการบดี rector
อาจารย์ instructor
อาจารย์ประจำคณะ faculty staff
อาชีวศึกษา vocational education
อุดมศึกษา higher education

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ: ศัพท์บัญญัติการศึกษา (13 มี.ค.51)
[//www.moe.go.th/new_site/home]
Administration
กรมการปกครอง Department of Provincial Administration
กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior
กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Administration
การจดทะเบียน Registration
กำนัน Subdistrict Headman
กิ่งอำเภอ Minor District
เขต District
แขวง Subdistrict
เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 6 Administrative Officer 6
งานทะเบียนทั่วไป General Registration Subsection
งานบัตรประจำตัวประชาชน Identification Card Subsection
ตำบล Subdistrict
ที่ทำการกำนัน Office of the Subdistrict Headman
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน Office of the Village Headman
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ Minor District Office of...หรือ…Minor District Office
ที่ว่าการอำเภอ District Office of… หรือ … District Office
เทศบาล Municipality
นายกเมืองพัทยา Pattaya City Mayor
นายทะเบียนท้องถิ่น Local Registrar
นายทะเบียนอำเภอ District Registrar
นายอำเภอ District Chief
ประธานสภาเมืองพัทยา Chairman of the Pattaya City Council
ปลัดเมืองพัทยา Pattaya City Manager
ปลัดจังหวัด Deputy Governor
ปลัดอำเภอ Deputy District Chief
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ Minor District Chief
ปลัดอำเภออาวุโส Senior Deputy District Chief
ผู้ใหญ่บ้าน Village Headman
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ Assistant District Registrar
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน Assistant Village Headman
ผู้ว่าราชการจังหวัด Governor
ฝ่ายทะเบียนและบัตร Registration and Identification Card Section
ฝ่ายทะเบียนราษฎร Civil Registration Section
เมืองพัทยา The City of Pattaya
รองปลัดเมืองพัทยา Assistant Pattaya City Manager
รองผู้ว่าราชการจังหวัด Vice Governor
ศาลากลางจังหวัด Provincial Hall
สภาเมืองพัทยา Pattaya City Council
สำนักงานเทศบาล Municipality Office of… หรือ …Municipality Office
สำนักงานงานทะเบียน หรือสถานที่ที่เราใช้เก็บทะเบียนต่างๆ Registry Office
สำนักทะเบียน หรือสถานที่ที่เราไปจดทะเบียนต่างๆ Register Office
สำนักปลัดเมืองพัทยา Office of the Pattaya City Manager
หมู่บ้าน Village
หมู่บ้าน Village
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) Provincial Administration Organization
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) Subdistrict Administration Organization
อำเภอ District
อำเภอ/ เขต District

ปฏิบัติราชการแทน... For…ชื่อตำแหน่ง…
รักษาราชการแทน... Acting…ชื่อตำแหน่ง…

ที่มา: กรมการปกครอง [//www.dopa.go.th/web_pages/m03050000/namee.html]
ตำแหน่งทางการทูต
Diplomatic Ranks
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
อัครราชทูต Minister
อัครราชทูตที่ปรึกษา Minister Counsellor
ที่ปรึกษา Counsellor
เลขานุการเอก First Secretary
เลขานุการโท Second Secretary
เลขานุการตรี Third Secretary
นายเวร Attaché
กงสุลใหญ่ Consul General
กงสุล Consul
รองกงสุล Vice Consul
กงสุลกิตติมศักดิ์ Honorary Consul
สถานกงสุล Consulate
สถานกงสุลใหญ่ Consulate General
สถานเอกอัครราชทูต Embassy
สถานเอกอัครราชทูตไทย Royal Thai Embassy
สถานกงสุลใหญ่ไทย Royal Thai Consulate-GeneralCreate Date : 02 พฤษภาคม 2551
Last Update : 14 มกราคม 2552 13:40:06 น. 36 comments
Counter : 23693 Pageviews.

 
เป็นความรู้ที่ดีมาก แต่อยากได้ชื่อตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วย อย่างเช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ

ขอบคุณค่ะ ^^


โดย: ลูกหมู IP: 124.157.239.12 วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:11:29:00 น.  

 
1. อยากทราบตำแหน่งของลูกจ้างประจำและข้าราชการ มีตำแหน่งใดที่เหมือนกัน
2.ตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการมีหรือไม่
ขอรบกวนช่วยตอบให้ด้วยค่ะ เนื่องจากลูกจ้างประจำในตำแหน่ง คนงาน หรือพนักงานขับรถยนต์ พนักงานพิมพ์ดีด ฯลฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับค่าตอบแทน


โดย: ข้าวกล้อง IP: 10.0.101.197, 61.7.233.5 วันที่: 26 สิงหาคม 2552 เวลา:18:33:54 น.  

 
มีประโยชน์มากๆ ครับ


โดย: แมว IP: 58.181.157.122 วันที่: 22 ตุลาคม 2552 เวลา:15:14:56 น.  

 
อยากทราบตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคับ ว่าใช่ City manager หรือ City mayor รบกวนท่านผู้รู้ตอบหน่อยคับ เพราะพึ่งสอบภาค ข. อบต.พังงาไป แต่ไม่แน่ใจว่าข้อไหนถูก จะได้เป็นประโยชน์ในการสอบต่อไป ขอบคุณล่วงหน้าคับ


โดย: คนเคยสอบ IP: 119.42.84.194 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:22:27:19 น.  

 
...งง


โดย: บอย IP: 114.128.188.146 วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:17:13:27 น.  

 
ตอบคุณข้างกล้องนะครับ อาจจะช้ามาก เนื่องจากไม่ได้เข้ามาอัพเดทข้อมูลเลย
ชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำไม่เหมือนกับทางข้าราชการนะครับ
ส่วนเรื่องค่าตอบแทน แหะ แหะ ผมไม่ค่อยถนัดครับ
สำหรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภาษาอังกฤษ คือ Chief Executive of the SAO ครับ


โดย: อาจารย์มารบูรพา IP: 203.157.20.32 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:11:27:26 น.  

 
ดีใจมากเลยค่ะ ที่serch เจอเว็บนี้ได้ประโยชน์อย่างมากมาย แต่บางตำแหน่งไม่มี เนื่องจากว่าจะต้องทำผังและป้ายชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน จึงขอทราบตำแหน่งภาษาอังดังนี้ค่ะ
1. ผู้อำนวยการกองสวัสดการสังคม
2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
3. หัวหน้างานพัฒนาชุมชน
4. นักพัฒนาชุมชน
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ
6. พนักงานจ้างทั่วไป
รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ


โดย: aujang IP: 125.24.171.220 วันที่: 20 เมษายน 2553 เวลา:9:48:53 น.  

 
ขอบคุณสำหรับอาหารสมองค่ะ


โดย: nopkanok IP: 125.27.196.217 วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:13:17:21 น.  

 
แม้ ! ขออภัยครับ ที่ตอบช้า เนื่องจากขณะนี้ งานท่วมหัวเอาตัวแทบไม่รอด (แก้ตัวนิดหน่อย) คือผมไม่ใช่อาจารย์หรอกครับ พอดีสนใจก็เลยศึกษา
หลักก็คือ ดูภารกิจ หน้าที่โดยย่อ และขอบข่ายของตำแหน่ง แล้วจึงพิจารณาศัพท์ ให้ตรงกับภารกิจ หน้าที่โดยย่อและขอบข่ายของงาน
ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะชื่อตำแหน่งภาษาไทยเหมือนกันแต่กับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันครับ เนื่องจากภารกิจและขอบข่ายงานต่างกัน
ตอบเลยละกันครับ
1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม director of division of social wezlfare
2. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม acting for ...
3. หัวหน้างานพัฒนาชุมชน head of community development office
4. นักพัฒนาชุมชน community development officer
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ mission employee (ผมยังคิดไม่ออกเลยใช้คำนี้น่าจะครอบคลุม)
6. พนักงานจ้างทั่วไป general employee


โดย: อาจารย์มารบูรพา IP: 203.157.20.32 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:15:37 น.  

 
แก้ไขตำแหน่ง ผอ กส.นะครับพิมพ์ผิด ที่ถูกต้องคือ
director of division of social welfare


โดย: อาจารย์มารบูรพา (อาจารย์มารบูรพา ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:45:12 น.  

 

ถ้าเป็นยศทางทหารก็ตามลิงค์นี้เลยครับ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pra608&month=07-2005&date=15&group=1&gblog=2


โดย: อาจารย์มารบูรพา (อาจารย์มารบูรพา ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:55:35 น.  

 
อยากทราบชื่อตำแหน่ง ดังนี้ค่ะ
1.ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง
2.ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง
ไม่ทราบว่าจะต้องเขียนอย่างไร ถึงจะถูกต้องค่ะ
ส่วนคำว่า ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ เขียนแบบนี้ถูกหรือเปล่าค่ะ Local Mueang Khohong Municipality และ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง เขียนเป็น Assistant Local Registrar of Din Daeng District ใช่หรือเปล่าค่ะ
ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: sara IP: 183.89.35.220 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:01:24 น.  

 
คือคุณเขียนมาอย่างไรผมก็เขียนอย่างนั้นนะครับ อาจจะยิ่งช้านะครับตอนนี้ เนื่องงานเยอะอีกแล้ว เป็นช่วงๆ แหะ
ขอตอบคุณ sara นะครับ
1.ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง
Deputy District Chief (Governing Officer,Professional Level)
Acting District Chief of BeTong District
2.ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง
Deputy District Chief
Acting ....

ส่วนคำว่า ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ เขียนแบบนี้ถูกต้องแล้วครับ แต่ผมแก้ที่เมืองครับ ผมขอตัด e ออกนะครับ และเอา local ไปไว้หน้า เทศบาล
Muang Khohong Local Municipality และ
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง
Assistant Local Registrar of Din Daeng District


โดย: อาจารย์มารบูรพา IP: 203.157.20.32 วันที่: 29 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:33:01 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับคำแนะนำ ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ


โดย: Sara IP: 183.89.58.88 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:8:44:01 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กฤษณา ชุติมา อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 26 ส.ค. 2553


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.9 วันที่: 29 สิงหาคม 2553 เวลา:8:25:49 น.  

 
ข้าราชการบำนาญภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ


โดย: อำพัน IP: 118.172.49.143 วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:18:39:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ พอดีกำลังแปลเอกสารแก้ไขสูติบัตรให้ลูกเพื่อยื่นวีซ่าค่ะ รบกวนสอบถามข้อมูลจากอาจารย์หน่อยนะคะ

- ท้องถิ่นเมืองพัทยา
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3
- หนังสือรับรองการเกิดเลขที่
- บัตรมารดา,บัตรบิดา,บัตรผู้แจ้ง
- บัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลเลขที่
- ตรวจแล้วถูกต้องและจะไม่แก้ไขอีก

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้านะคะ* ตอนนี้พยายามเท่าที่แปลได้ค่ะ แต่กลัวจะผิดพลาด เพราะต้องเอาไปรับรองที่สถานกงศุลด้วย เครียดมากเลยค่ะ


โดย: ปุ๊ก IP: 125.27.2.229 วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:15:52:01 น.  

 
ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับงานแปลเอกสารที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ขอบคุณค่ะ.


โดย: อภิญญา IP: 125.26.178.187 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:50:19 น.  

 
ขอทราบชื่อครูชำนาญการพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ ช่วยตอบด้วยจะเป็นพระคุณ


โดย: อำพัน มีชัย IP: 182.53.51.68 วันที่: 8 เมษายน 2554 เวลา:7:26:40 น.  

 
ขอทราบชื่อตำแหน่งดังนี้ค่ะ
- รองผูือำนวยการ
- งานวิชาการและงานบริหารงานทั่วไป
- งานงบประมาณ
- งานบุคลากร
ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


โดย: พีเจ IP: 58.10.164.154 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา:15:18:04 น.  

 
ข้าราชการบำนาญ Goverment Pensioner


โดย: แนะนำ IP: 118.175.31.34, 118.175.31.62 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:15:27:49 น.  

 
Senior Professional Level ชำนาญการพิเศษ
Government Pensioner ข้าราชการบำนาญ


โดย: แนะนำ IP: 118.175.31.34, 118.175.31.62 วันที่: 18 มกราคม 2555 เวลา:15:29:44 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มาก ถ้ามีชื่อตำแหน่งในสนง.การอาชีวศึกษาจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งค่ะ


โดย: ขนิษฐา IP: 125.27.204.67 วันที่: 16 มีนาคม 2555 เวลา:19:23:30 น.  

 
ต้องการทราบชื่อ E ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


โดย: pranee IP: 113.53.190.204 วันที่: 20 มีนาคม 2555 เวลา:16:41:53 น.  

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


โดย: pranee IP: 113.53.190.204 วันที่: 20 มีนาคม 2555 เวลา:16:43:25 น.  

 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


โดย: รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน IP: 182.93.179.37 วันที่: 21 มีนาคม 2555 เวลา:9:45:46 น.  

 
ภาษาอังกฤษผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


โดย: เขมนิจ IP: 115.67.160.55 วันที่: 17 เมษายน 2555 เวลา:20:13:12 น.  

 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ แปลภาษาอังกฤษ


โดย: นุช IP: 113.53.105.64 วันที่: 25 มิถุนายน 2555 เวลา:11:57:31 น.  

 
สวัสดีค่ะ ได้ความรู้มากๆเลย แต่มีคำศัพท์อยากรบกวนสอบถามเจ้าของบล๊อคนิดนึงนะคะ ถ้าตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ จะเขียนภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ


ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ


โดย: khunying IP: 1.1.199.250 วันที่: 28 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:35:37 น.  

 
ตำแหน่ง ข้าราชการครู : ครูผู้ช่วย (ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณคะ)


โดย: phawinee IP: 118.172.88.62 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:57:38 น.  

 
ความรู้คำศัพท์ชื่อตำแหน่งเฉพาะต่างๆ ทางภาษาอังกฤษที่ได้รับจากเว็บบล็อกของอาจารย์มารบูรพา นั้นมีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากครับ


โดย: Vallop Magmee IP: 182.52.183.242 วันที่: 5 ตุลาคม 2556 เวลา:6:34:41 น.  

 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยช่างโยธา
ภาษาอังกฤษ เขียนยังไงคะ


โดย: น้อย IP: 101.51.70.0 วันที่: 16 ตุลาคม 2556 เวลา:16:12:59 น.  

 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ใช้ finance and accounting officer assistant หรือ assistant of finance and accounting officer
ผู้ช่วยช่างโยธา ใช้ civil works technician assistant


โดย: คนไกลบ้าน IP: 49.230.107.10 วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:27:50 น.  

 
ขอทราบตำแหน่ง
1. ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่
ต้องใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ
พยายามลองผสมคำดูได้มาแบบนี้คะ
Deputy District Chief (จพง.ปค.ชำนาญการ)Acting Chiangmai city District chief
ขอบคุณมากคะ


โดย: พิชชา IP: 118.172.56.110 วันที่: 10 สิงหาคม 2557 เวลา:16:51:28 น.  

 
พอดีเจอข้อความที่คุณตอบไว้ ตำแหน่งเดียวกัน คิดว่าตอนนี้ น่าจะใช้ได้คะ ขอบคุณมากคะ
Deputy District Chief (Governing Officer,Professional Level)
Acting District Chief of Chiang mai city District

Or Deputy District Chief (Governing Officer,Professional Level)
Acting District Chief of Muang chiangmai District


โดย: พิชชา IP: 118.172.56.110 วันที่: 10 สิงหาคม 2557 เวลา:17:03:00 น.  

 
มีชื่อตำแหน่งที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้
//www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/web_classen52.pdf


โดย: น้อง IP: 203.157.20.213 วันที่: 18 ตุลาคม 2560 เวลา:14:05:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

อาจารย์มารบูรพา
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add อาจารย์มารบูรพา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.